Emtricitabin, tenofoviralafenamid og rilpivirin

Generisk navn
Emtricitabin, tenofoviralafenamid og rilpivirin
Handelsnavn
Odefsey
ATC-kode
J05AR19

Emtricitabin, tenofoviralafenamid og rilpivirin

Regulatorisk status, Preparater, Egenskaper
Doseringer

Administrasjon
Nedsatt nyrefunksjon
Lignende legemidler
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler
Interaksjoner
Referanser
Oppdateringer

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Odefsey tab 200 mg/25 mg/25 mg

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Fast kombinasjon av rilpivirin, emtricitabin og tenofovir alafenamid (TAF).

For utfyllende legemiddelomtale til de enkelte virkestoffene; emtricitabin, tenofovir og rilpivirin.

Farmakokinetiske data

Ikke vurdert.

Doseringer

Behandling av HIV infeksjon
  • Oralt
    • ≥ 12 år og ≥ 35 kg
      [1]
      • 200 mg emtricitabin + 25 mg tenofoviralafenamid + 25 mg rilpivirin (= 1 tablett) en gang daglig

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten.

Håndtering av parenterale legemidler
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Annen praktisk informasjon

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

Ved en kreatininclearance på > 30 ml/min: ingen dosejustering nødvendig.
Bruk anbefales ikke hvis kreatininclearance er < 30 ml/min, da det ikke finnes data.

Direktevirkende antivirale midler

Nukleosider og nukleotider ekskl. reverstranskriptase-hemmere

Aciklovir, oral og parenteral

Aciclovir Accord, Aciclovir Pfizer, Zovirax
J05AB01

Ganciklovir

Cymevene, Ganciclovir Oresund Pharma, Ganciclovir fresenius kabi
J05AB06
J05AB12

Valaciklovir

Valaciclovir Sandoz, Valtrex
J05AB11

Valganciklovir

Valcyte, Valganciclovir Accord, Valganciclovir Medical Valley, Valganciclovir Sandoz
J05AB14
Fosfonsyrederivater

Foskarnet

Foscavir campus, Foskarnetnatriumheksahydrat Tillomed
J05AD01
Protease hemmere

Atazanavir

Atazanavir Accord, Atazanavir Krka, Atazanavir accord
J05AE08

Darunavir

Darunavir Accord, Darunavir Krka, Prezista
J05AE10
J05AE07

Ritonavir

Norvir, Ritonavir Accord
J05AE03
Nukleosid og nukleotid reverstranskriptase-hemmere
J05AF06
J05AF09

Entekavir

Baraclude, Entecavir Accord, Entecavir Mylan, Entecavir Sandoz
J05AF10
J05AF05

Tenofovirdisoproksil

Tenofovir disoproxil Mylan
J05AF07

Zidovudin

Retrovir, Zidovudin aurobindo nordic pill, Zidovudine
J05AF01
Ikke-nukleosid reverstranskriptase-hemmere

Efavirenz

Efavirenz Sandoz, Efavirenz sandoz, Stocrin
J05AG03
J05AG04
J05AG01
J05AG05
Neurominidasehemmere
J05AH02
J05AH01
Antivirale for behandling av HCV infeksjon
J05AP54
J05AP57
J05AP51
J05AP01
J05AP08
J05AP55
Antivirale midler til behandling av HIV infeksjoner, kombinasjoner

Abakavir og lamivudin

Abacavir /Lamivudin Mylan, Kivexa
J05AR02
J05AR13
J05AR18

Emtricitabin og tenofovirdisoproksil

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan, Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Zentiva, Truvada
J05AR03
J05AR09
J05AR10
Andre antivirale midler
J05AX09

Bivirkninger spesifikke for barn

Bivirkninger hos barn > 12 år er de samme som bivirkningene hos voksne.

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Tolereres vanligvis godt. Se de enkelte stoffene; emtricitabin, rilpivirin og tenofovir.

Generelle kontraindikasjoner

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Etablert nedsatt nyrefunksjon med kreatininclearace < 30 ml/minutt.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Fare for interaksjoner, se Legemiddelverkets interaksjonssøk.

Referanser

  1. Gilead Sciences International Ltd., SmPC Odefsey (EU/1/16/1112/001-002) 13-12-2017, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl

Oppdateringer

Konsentrasjonsmåling


Overdose