Etravirin

Generisk navn
Etravirin
Handelsnavn
Intelence
ATC-kode
J05AG04
Regulatorisk status, Preparater, Egenskaper
Doseringer

Administrasjon
Nedsatt nyrefunksjon
Lignende legemidler
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler
Interaksjoner
Referanser
Oppdateringer

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Intelence tab 200 mg

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Non-nukleosid revers transkriptasehemmer med effekt på hiv-1, i mange tilfeller også virksom mot efavirenz- og nevirapinresistente stammer. Etravirin har også noe høyere genetisk barriere mot resistensutvikling enn disse. Foreløpig best dokumentert hos behandlingserfarne pasienter, men man har foreløpig mer begrenset klinisk erfaring.

Farmakokinetiske data

Farmakokinetikken hos voksne som tar 200 mg to ganger daglig kan sammenlignes med farmakokinetikken observert hos 101 barn (i alderen 6–18 år) som fikk 5,2 mg/kg to ganger daglig.

Doseringer

Behandling av HIV infeksjon
 • Oralt
  • ≥ 2 år og 10 til 20 kg
   [1] [3]
   • 200 mg/døgn fordelt på 2 doser.
   • Råd om inntak/administrering:

    Tas rett etter et måltid.

  • ≥ 2 år og 20 til 25 kg
   [1] [3]
   • 250 mg/døgn fordelt på 2 doser.
   • Råd om inntak/administrering:

    Tas rett etter et måltid.

  • ≥ 2 år og 25 til 30 kg
   [1] [3]
   • 300 mg/døgn fordelt på 2 doser.
   • Råd om inntak/administrering:

    Tas rett etter et måltid.

  • ≥ 2 år og ≥ 30 kg
   [1] [3]
   • 400 mg/døgn fordelt på 2 doser.
   • Råd om inntak/administrering:

    Tas rett etter et måltid.

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten.

Håndtering av parenterale legemidler
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Annen praktisk informasjon

Råd om inntak/administrering: Tas rett etter et måltid.

 

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

GFR ≥10 ml/min/1,73 m2: Dosejustering er ikke nødvendig.

GFR <10 ml/min/1,73 m2: Ingen generelle anbefalinger kan gis.

Direktevirkende antivirale midler

Nukleosider og nukleotider ekskl. reverstranskriptase-hemmere

Aciklovir, oral og parenteral

Aciclovir Accord, Aciclovir Pfizer, Zovirax
J05AB01

Ganciklovir

Cymevene, Ganciclovir Oresund Pharma, Ganciclovir fresenius kabi
J05AB06
J05AB12

Valaciklovir

Valaciclovir Sandoz, Valtrex
J05AB11

Valganciklovir

Valcyte, Valganciclovir Accord, Valganciclovir Medical Valley, Valganciclovir Sandoz
J05AB14
Fosfonsyrederivater

Foskarnet

Foscavir campus, Foskarnetnatriumheksahydrat Tillomed
J05AD01
Protease hemmere

Atazanavir

Atazanavir Accord, Atazanavir Krka, Atazanavir accord
J05AE08

Darunavir

Darunavir Accord, Darunavir Krka, Prezista
J05AE10
J05AE07

Ritonavir

Norvir, Ritonavir Accord
J05AE03
Nukleosid og nukleotid reverstranskriptase-hemmere
J05AF06
J05AF09

Entekavir

Baraclude, Entecavir Accord, Entecavir Mylan, Entecavir Sandoz
J05AF10
J05AF05

Tenofovirdisoproksil

Tenofovir disoproxil Mylan
J05AF07

Zidovudin

Retrovir, Zidovudin aurobindo nordic pill, Zidovudine
J05AF01
Ikke-nukleosid reverstranskriptase-hemmere

Efavirenz

Efavirenz Sandoz, Efavirenz sandoz, Stocrin
J05AG03
J05AG01
J05AG05
Neurominidasehemmere
J05AH02
J05AH01
Antivirale for behandling av HCV infeksjon
J05AP54
J05AP57
J05AP51
J05AP01
J05AP08
J05AP55
Antivirale midler til behandling av HIV infeksjoner, kombinasjoner

Abakavir og lamivudin

Abacavir /Lamivudin Mylan, Kivexa
J05AR02
J05AR13
J05AR18

Emtricitabin og tenofovirdisoproksil

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan, Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Zentiva, Truvada
J05AR03
J05AR19
J05AR09
J05AR10
Andre antivirale midler
J05AX09

Bivirkninger spesifikke for barn

Stevens-Johnsons syndrom har i kliniske studier blitt rapportert oftere hos barn enn hos voksne.

Bivirkningers hyppighet, type og alvorlighetsgrad hos barn kan sammenlignes med hva man finner hos voksne.

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Tolereres i alminnelighet relativt godt. Hyppigste kliniske problem har vært transient utslett som kommer i løpet av de første ukene. Ved alvorlig hudreaksjon anbefales øyeblikkelig seponering pga. mulighet for fatale hypersensitivitetssyndromer med systemsykdom som kan omfatte eosinofili eller ikke (toksisk epidermal nekrolyse).

Generelle kontraindikasjoner

Informasjon fra preparatomtale av Intelence, TABLETTER (Janssen):
Samtidig bruk av elbasvir/grazoprevir.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Fare for interaksjoner, se Legemiddelverkets interaksjonssøk.

Referanser

 1. Janssen-Cilag International NV, SmPC Intelence (EU/1/08/468/001) Rev 28, 12-05-2021, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 2. Bamford, A., et al (PENTA Steering Committee) (2015), Paediatric European Network for Treatment of AIDS (PENTA) guidelines for treatment of paediatric HIV-1 infection 2015: optimizing health in preparation for adult life. , HIV Med., doi:10.1111
 3. Panel on Antiretroviral Therapy and Medical Management of Children Living with HIV. , Guidelines for the Use of Antiretroviral Agents in Pediatric HIV Infection- Etravirine, April 7, 2021, https://clinicalinfo.hiv.gov/en/guidelines/pediatric-arv/etravirine
 4. Janssen, SPC Intelence (EU/1/08/468/003, EU/1/08/468/001, EU/1/08/468/002). Oppdateringsdato: 23. august 2018., https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/intelence-epar-product-information_no.pdf

Oppdateringer

Konsentrasjonsmåling


Overdose