Etravirin

Generisk navn
Etravirin
Handelsnavn
Intelence
ATC-kode
J05AG04
Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Følgende informasjon er hentet fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Non-nukleosid revers transkriptasehemmer med effekt på hiv-1, i mange tilfeller også virksom mot efavirenz- og nevirapinresistente stammer. Etravirin har også noe høyere genetisk barriere mot resistensutvikling enn disse. Foreløpig best dokumentert hos behandlingserfarne pasienter, men man har foreløpig mer begrenset klinisk erfaring.

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Farmakokinetikken hos voksne som tar 200 mg to ganger daglig kan sammenlignes med farmakokinetikken observert hos 101 barn (i alderen 6–18 år) som fikk 5,2 mg/kg to ganger daglig.

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

 • Behandling av HIV infeksjon:
  • Oralt:
   • ≥ 2 år og 10 til 20 kg: On-label
   • ≥ 2 år og 20 til 25 kg: On-label
   • ≥ 2 år og 25 til 30 kg: On-label
   • ≥ 2 år og ≥ 30 kg: On-label

Preparatomtale Preparatomtale

Preparatomtale

Intelence 25, 100 og 200 mg tabletter:

 • Indikasjoner:
  • INTELENCE, i kombinasjon med en boostret proteasehemmer og andre antiretrovirale legemidler, er indisert for behandling av infeksjon med humant immunsviktvirus type 1 (hiv-1) hos voksne pasienter som tidligere er behandlet med antiretrovirale midler og pediatriske pasienter fra 2 år som tidligere er behandlet med antiretrovirale midler.
 • Dosering:
  • Pediatrisk populasjon (2 år til under 18 år): Anbefalt etravirindose for pediatriske pasienter (2 år til under 18 år som veier minst 10 kg) er basert på kroppsvekt (se nedenfor). INTELENCE tablett(er) skal tas oralt rett etter et måltid.
   • ≥10-<20 kg: 100 mg 2 ganger daglig. 4 × 25 mg tabletter 2 ganger daglig.
   • ≥20-<25 kg: 125 mg 2 ganger daglig. 5 × 25 mg tabletter 2 ganger daglig.
   • ≥25-<30 kg: 150 mg 2 ganger daglig. 6 × 25 mg tabletter 2 ganger daglig.
   • ≥30 kg: 200 mg 2 ganger daglig. 8 × 25 mg tabletter 2 ganger daglig eller én 200 mg tablett 2 ganger daglig.
  • Manglende dose: I tilfelle en manglende dose INTELENCE oppdages innen 6 timer etter vanlig doseringstidspunkt, bør pasientene ta den forskrevne dosen rett etter et måltid så fort som mulig og så ta den neste dosen i følge det vanlige doseringsregimet. Hvis dette oppdages senere enn 6 timer etter at dosen vanligvis skal tas bør den manglende dosen ikke tas, og pasienten bør fortsette med det vanlige doseringsregimet.
   Dersom en pasient kaster opp innen 4 timer etter inntak av legemidlet, skal det tas en ny dose av
   INTELENCE rett etter et måltid så fort som mulig. Dersom en pasient kaster opp senere enn 4 timer etter inntak av legemidlet, skal pasienten ikke ta en ny dose før neste dose i følge det vanlige doseringsregimet.

(SPC til Intelence 25, 100 og 200 mg tabletter, EU/1/08/468/003,002,001-003, oppdateringsdato: 28.11.2022).

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Intelence tab 200 mg

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Annen praktisk informasjon

Råd om inntak/administrering: Tas rett etter et måltid.

 

Doseringer

Behandling av HIV infeksjon

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

GFR ≥10 ml/min/1,73 m2: Dosejustering er ikke nødvendig.

GFR <10 ml/min/1,73 m2: Ingen generelle anbefalinger kan gis.

Bivirkninger spesifikke for barn

Hos barn i alderen 2-18 år er bivirkningsprofilen lik den for voksne, selv om Stevens-Johnsons syndrom (SJS) (hos ca. 1 %) og andre milde til moderate alvorlige typer hudutslett (hovedsaklige makulære/papulære) er rapportert med høyere forekomst.

Generelle bivirkninger

Følgende informasjon er hentet fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Tolereres i alminnelighet relativt godt. Hyppigste kliniske problem har vært transient utslett som kommer i løpet av de første ukene. Ved alvorlig hudreaksjon anbefales øyeblikkelig seponering pga. mulighet for fatale hypersensitivitetssyndromer med systemsykdom som kan omfatte eosinofili eller ikke (toksisk epidermal nekrolyse).

Generelle kontraindikasjoner

Informasjon fra preparatomtale av Intelence, TABLETTER (Janssen):
Samtidig bruk av elbasvir/grazoprevir.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Følgende informasjon er hentet fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Fare for interaksjoner, se Legemiddelverkets interaksjonssøk.

Direktevirkende antivirale midler

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Nukleosider og nukleotider ekskl. reverstranskriptase-hemmere

Aciklovir, oral og parenteral

Aciclovir Accord, Aciclovir Pfizer, Aciclovir eg, Zovirax
J05AB01

Ganciklovir

Cymevene, Ganciclovir Oresund Pharma
J05AB06

Remdesivir

Veklury
J05AB16
J05AB12

Valaciklovir

Valaciclovir Sandoz, Valtrex
J05AB11

Valganciklovir

Valcyte, Valganciclovir Accord, Valganciclovir Medical Valley, Valganciclovir Sandoz
J05AB14
Fosfonsyrederivater

Foskarnet

Foskarnetnatriumheksahydrat Tillomed, Virafosc
J05AD01
Protease hemmere

Atazanavir

Atazanavir Accord, Atazanavir Krka
J05AE08

Darunavir

Darunavir Accord, Darunavir Krka, Prezista
J05AE10
J05AE07

Ritonavir

Norvir, Ritonavir Accord
J05AE03
Nukleosid og nukleotid reverstranskriptase-hemmere
J05AF06
J05AF09

Entekavir

Baraclude, Entecavir Accord, Entecavir Sandoz, Entecavir Viatris
J05AF10
J05AF05

Tenofovirdisoproksil

Tenofovir disoproxil Mylan
J05AF07

Zidovudin

Retrovir, Zidovudin aurobindo nordic pill, Zidovudine
J05AF01
Ikke-nukleosid reverstranskriptase-hemmere

Efavirenz

Efavirenz Sandoz, Efavirenz sandoz, Stocrin
J05AG03
J05AG01
J05AG05
Neurominidasehemmere
J05AH02
J05AH01
Antivirale for behandling av HCV infeksjon
J05AP54
J05AP57
J05AP51

Ribavirin

Ribavirin aurobindo, Ribavirin-ratiopharm
J05AP01
J05AP08
J05AP55
Antivirale midler til behandling av HIV infeksjoner, kombinasjoner

Abakavir og lamivudin

Abacavir/Lamivudine Mylan Pharma, Kivexa
J05AR02
J05AR13
J05AR18

Emtricitabin og tenofovirdisoproksil

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan, Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Zentiva, Emtricitabine/Tenofovir disoproxil mylan, Truvada
J05AR03
J05AR19
J05AR09
J05AR10
Andre antivirale midler
J05AX09

Referanser

 1. Janssen-Cilag International NV, SmPC Intelence (EU/1/08/468/001) Rev 28, 12-05-2021, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 2. Bamford, A., et al (PENTA Steering Committee) (2015), Paediatric European Network for Treatment of AIDS (PENTA) guidelines for treatment of paediatric HIV-1 infection 2015: optimizing health in preparation for adult life. , HIV Med., doi:10.1111
 3. Panel on Antiretroviral Therapy and Medical Management of Children Living with HIV. , Guidelines for the Use of Antiretroviral Agents in Pediatric HIV Infection- Etravirine, April 7, 2021, https://clinicalinfo.hiv.gov/en/guidelines/pediatric-arv/etravirine
 4. Janssen, SPC Intelence (EU/1/08/468/003, EU/1/08/468/001, EU/1/08/468/002). Oppdateringsdato: 23. august 2018., https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/intelence-epar-product-information_no.pdf

Oppdateringer

Konsentrasjonsmåling


Overdose