februar 2024

20 februar

Fenytoin

Lagt til bivirkning mht påvirkning av tyreoideafunksjon

november 2023

28 november

Vankomycin parenteral

Angitt TDM informasjon.

Vankomycin parenteral

Lagt til referanser for dosering ved redusert nyrefunksjon.

Vankomycin parenteral

Angitt informasjon om konsentrasjonsmåling

Paracetamol

Spesifisert dosering etter 2-3 døgn med maks dosering for akutt smerte
03 november

Metylfenidat

Psykofarmaka nettverket ikke enig i dosering av preparater uten modifisert frisetting

oktober 2023

06 oktober

Etomidat

Oppdatert referanse
05 oktober

Imatinib

Link til miksturlisten lagt til
03 oktober

Latanoprost

Oppdatert indikasjon basert på SPC

august 2023

25 august

Piperacillin og tazobactam

Lagt til indikasjon med dosering for behandling av mikrober følsomme ved økt eksponering

juli 2023

20 juli

juni 2023

07 juni

Perampanel

Justering av alders- og vektgrupper ihht. SPC.
02 juni

Mebeverin

Lagt til dosering for preparat med normal frisetting

mai 2023

25 mai

Nifedipin

Lagt til maksdose, i henhold til Lurbe guideline.

Pipamperon (som hydroklorid)

Endret øvre vedlikeholdsdose fra 0,6 til 1,2 mg/kg/døgn, i henhold til Kloosterboer et al.

Lamivudin

Lagt til ytterligere aldersinndeling for behandling av HIV-infeksjon av barn > 1 mnd.
24 mai

Elvitegravir, kobicistat, emtricitabin og tenofoviralafenamid

Lagt til dosering for > 2 år og 14-25 kg
16 mai

Cefepim parenteral

Lagt til doseringer for 1-2 måneder gamle spedbarn

Ceftriakson

Redusert maksdose, med unntak for svært alvorlige tilfeller

Ceftazidim

Lagt til kontinuerlig infusjon som alternativ for barn > 1 mnd ved sepsis og alvorlig infeksjon, samt infeksjon med mikroorganismer følsomme ved økt eksponering.
12 mai

Dupilumab

Lagt til dosering ved eosinofil øsofagitt for barn 12-18 år.

Dupilumab

Lagt til doseringer for barn 6 mnd-6 år med atopisk eksem.
09 mai

Prednisolon oral

Dosering for nefrotisk syndrom er oppdatert i henhold til KDIGO-retningslinjer.

Amoksicillin og klavulansyre

Nedre del av doseringsintervallet for amoksicillin ved alvorlige bakterielle infeksjoner er hevet fra 60 til 80 mg/kg/døgn.
03 mai

Desmopressin

Spesifisert salt base status

april 2023

21 april

Ibuprofen (smerte, feber, inflammasjon)

Alder for iv bruk senket til 3 mnd og lagt til alternativ dose for korttidsbruk alder 12-18.
11 april

Vigabatrin

Spesifisert startdoser for begge indikasjoner

mars 2023

28 mars

Tobramycin, parenteral og til inhalasjon

Fjernet informasjon om maksimal behandlingslengde på alle indikasjoner

Tobramycin, parenteral og til inhalasjon

Fjernet informasjon om maksimal behandlingslengde på alle indikasjoner

Tobramycin, parenteral og til inhalasjon

Oppdatert informasjon om intravenøs behandling i seksjonen advarsler og forsiktighetsregler

Tobramycin, parenteral og til inhalasjon

Oppdatert informasjon om intravenøs behandling i seksjonen om advarsler og forsiktighet

Tobramycin, parenteral og til inhalasjon

Fjernet informasjon om maksimal behandlingslengde

Tobramycin, parenteral og til inhalasjon

Fjernet informasjon om maksimal behandlingslengde på alle indikasjoner

Tobramycin, parenteral og til inhalasjon

Fjernet informasjon om maksimal behandlingslengde på alle indikasjoner
24 mars

Ceftriakson

Lagt til alternativ med 2 ganger daglig dosering for døgndoser over 2 g.

Ceftazidim

Lagt til dosering for mikroorganismer som er følsomme ved økt eksponering ("I")
17 mars

Fenylefrin parenteral

Doseringen er korrigert da tidligere dose var for høy. Lagt til indikasjon "Hypotensjon under anestesi".
13 mars

Amoksicillin og klavulansyre

Doseringsanbefalingen er endret til å kun ta utgangspunkt i amoksicillin-komponenten. Mengden klavulansyre vil avhenge av ratioen på den aktuelle formuleringen som brukes, og er oppgitt som et intervall.
06 mars

Paracetamol

Revidert doser ved milde til moderate smerter, feber.

februar 2023

23 februar

Oksykodon

Spesifisert salt i doseringen
13 februar

Amoksicillin

Lagt til dosering for infeksjoner hvor mikroben er sensitiv ved økt dosering.
03 februar

Eltrombopag

Lagt til informasjon om bivirkninger hos barn

Eltrombopag

Oppdatert trombocyttverdi ved dosering

Flekainid

spesifisert at dosering gjelder flekainidacetat

Flekainid

Spesifisert at dosen gjelder flekainidacetat

Flekainid

Spesifisert at dosering gjelder flekainidacetat

januar 2023

30 januar

Nevirapin

Oppdatert dosering for nyfødte

Nevirapin

Ny dosering hos barn med gestasjonsalder 32-34

Nevirapin

Oppdatert dosering

desember 2022

09 desember

Ivakaftor og tezakaftor

Indikasjonen er spesifisert ytterligere

november 2022

18 november

Dupilumab

Lagt til doseringsanbefaling ned til 6 år på indikasjon "Eosinofil astma med type 2 inflammasjon, som et adjuvans", samt lagt til muligheten for å øke dosen hos barn med eksem (< 12 år og 15-60 kg).

oktober 2022

21 oktober

Klaritromycin

Justert maksdose som angitt i preparatomtale (SPC).

Lakosamid

Utvidet alderspenn ned til 2 år basert på preparatomtale (SPC).
10 oktober

Dekstrometorfan

Justert dosering basert på preparatomtale til Dexofan (uregistrert preparat).
05 oktober

Glykopyrronium

På grunn av tilgjengelighet av to glykopyrroniumpreparat (Sialanar og Rybrila) som ikke er bioekvivalente, så er indikasjon og doseringsanbefaling differensiert på preparatnivå for å tydeliggjøre forskjellene.

Abakavir

Justert doseringsanbefaling til barn < 3 måneder basert på "HIV ART guideline".
04 oktober

Benzatin benzylpenicillin

Oppdatert indikasjon vedr syfilis basert på guideline og preparatomtale.

september 2022

27 september

Ceftazidim

Lagt til maksdose for 1 mnd-18 år IV dosering
23 september

Pembrolizumab

Ny indikasjon (melanom) lagt til, basert på SPC.
05 september

Brivaracetam

Justert alderspenn basert på oppdatert SPC

august 2022

30 august

Tocilizumab

Lagt til "Covid-19 indikasjon"
29 august

Ibuprofen (lukking av ductus arteriosus)

Ny separat monografi for bruk av ibuprofen ved lukking av ductus arteriosus hos nyfødte
26 august

Desloratadin

Lagt til informasjon om benzylalkohol i bruk av mikstur
18 august

Flukloksacillin

Diverse oppdateringer bl.a. fjernet en maksdose for nyfødte da den var feil, endret doseringsfrekvens på iv administrasjon, samt noen praktiske råd.

Lisdeksamfetamin

Lagt til at døgndosen skal gis om morgenen

Efavirenz

Doseringsangivelse endret fra ml til mg

juni 2022

28 juni

Pimecrolimus

Endret alder fra 2 år til 3 måneder
23 juni

Aprepitant og fosaprepitant, oral og parenteral

Korreksjon av alder (fra "6 måneder-18 år" , til "3-18 år") basert på studier av Murphy og Christofori.

Sofosbuvir og velpatasvir

Alder endret fra "6 til 18 år" til "3 til 18 år" basert på SPC.
08 juni

Allopurinol

Lagt til norsk SPC som kilde

mai 2022

20 mai
19 mai

Tiopental

Justert doseringsanbefaling på "Anestesi: induksjon" basert på tysk SPC.

Ibuprofen (smerte, feber, inflammasjon)

Lagt til iv dosering for smerte
12 mai

Fludrokortison

Skilt ut nyfødte som egen aldersgruppe

Fludrokortison

Skilt ut nyfødte som egen aldersgruppe

april 2022

25 april

Triamcinolon parenteral

Lagt til oral dosering
19 april

Fludrokortison

Justert dosering og indikasjon basert på SPC
05 april

Bedakvilin

Nedre aldersgrense er utvidet ned til 5 år

Zanamivir

Lagt til intravenøs dosering basert på SPC

Naturlige fosfolipider

Justert dosering iht 2019 consensus guideline

Zidovudin

Revisjon av dose basert på "clinicalinfo.hiv guideline".

mars 2022

29 mars

Pyrimetamin

Skilt ut nyfødte med egen dosering.

Pyrimetamin

Lagt inn egen dosering for nyfødte
25 mars

Meflokin

Oppdatert dosering basert på SPC

Ibuprofen (smerte, feber, inflammasjon)

Lagt til iv dosering for smerte og feber basert på SPC fra Norge og FDA

Ibuprofen (smerte, feber, inflammasjon)

Lagt til iv dosering for smerte og feber basert på preparatomtale fra Norge og FDA
18 mars

Tenofovirdisoproksil

Alder for bruk ved kronisk hepatitt B er utvidet til barn fra 2 år basert på preparatomtalen. Behandlingsvarighet hos seropositive pasienter er justert fra 6-12 måneder til minimum 12 måneder.

Makrogol 4000

Dosen av makrogol 4000 er harmonisert med dosen av makrogol 3350 og vises nå som mg/kg dose i stedet for en dose i antall poser.
17 mars

Dapagliflozin

Ny monografi
15 mars

Liraglutid

Ny indikasjon: "Fedme/overvekt"

Rifampicin

Endringer utført basert på SPC: Ny indikasjon "Profylakse HiB meningitt", og dosejustert for tuberkulose.
08 mars

Midazolam

Oral maksdose er økt fra 15 til 20 mg/dose ved "Premedisinering før induksjon av anestesi" og "Prosedyresedasjon". Og intravenøs doseringsanbefaling ved "Status epilepticus" for 1 måned til 18 år er utvidet fra "0,1 mg/kg/dose" til "0,1-0,2 mg/kg/dose".
04 mars

Ceftriakson

Spesifisering av når maksdose kun skal brukes unntaksvis.

februar 2022

25 februar

Klotrimazol dermal

Endret indikasjon fra "Fotsopp" til "Soppinfeksjon i hud".

Natriumpikosulfat

Lagt til maksdose basert på voksendose

Lamivudin

Oppdatert dosering i henhold til clinicalinfo.hiv guideline.
22 februar

Dalteparin

Lagt til inkluderende informasjon om covid-19-pasienter.

Dalteparin

Lagt til inkluderende informasjon om covid-19-pasienter.

Cetirizin

Endret doseringsintervall for "2-6 år" og "6-12 år" fra "fordelt på 2 doser" til "fordelt på 1-2 doser".

Diazepam

Akutt angst (kortvarig bruk): Rektalt: ≥ 6 år: Endret fra "10 mg/døgn", ved behov, til "10 mg/dose, ved behov".

Diklofenak

Lagt til spesifisering av intraoperativ bruk på intravenøs dosering

januar 2022

14 januar

Flutikasonpropionat inhalasjon

Tidligere angitt at dosen kun gjaldt for aerosol. Dosen gjelder også for bruk av pulverinhalator.

Amlodipin

Fjernet aldersangivelse fra til 8 år til kun under 6 år under farmakokinetikk i barn.

desember 2021

17 desember

Budesonid inhalasjon

Endret dosering ihht GINA guideline
09 desember

Fluoksetin

Økt startdose fra 5 til 10 mg basert på risiko-nytteanalyse og avgjørelse i "Editorial board" i Nederland.
06 desember

Jern(II)ferroglysinsulfat

Dosing for ferroglycinsulphate is based on general dosing principles for iron treatment (1 mg Fe/kg/day) and the ferrofumarate monograph of the Dutch Kinderformularium.

november 2021

26 november

Ciklesonid inhalasjon

Lagt til anbefalt inhalasjonsutstyr ift alder.

Ciklesonid inhalasjon

Doseringsalder senket fra 12 til 6 år, og dose tilpasset dette.

Ciklesonid inhalasjon

Revidert ihht GINA guidline
25 november

Vankomycin oral

Endret layout for å tydeliggjøre doseringen
16 november

Salmeterol og flutikasonpropionat inhalasjon

Spesifisert inhalasjonstype for alder < 4 år

Budesonid inhalasjon

Fjernet dosering for bruk av aerosol da dette ikke er tilgjengelig i Norge.
05 november

Amoksicillin

Skilt ut nyfødte som egen gruppe for flere indikasjoner

Desmopressin

Spesifisering av dosering for Enuresis nocturna

oktober 2021

27 oktober

Traneksamsyre

Lagt til indikasjon "Massiv blødning ved traumer"
22 oktober

Mecillinam

Ny omtale basert på SPC.

Pivmecillinam

Ny legemiddelomtale basert på SPC.
12 oktober

Metronidazol

Oppdatert dosering for H.pylori opp mot ESPHGAN guideline.

september 2021

24 september

Alginsyre

Lagt til anbefaling om å unngå Gaviscon, grunnet innhold av aluminium.
13 september

Oksymetazolin

Lagt til separat dosering for nyfødte

juli 2021

16 juli

Acetylsalisylsyre

Dosering er endret fra karbasalatkalsium til acetylsalisylsyre
14 juli

Fluoksetin

Dosering ved nedsatt nyrefunksjon er endret

Metotreksat

Doseenheten er endret fra mg/kg til mg/m2 for indikasjonen alvorlig atopisk eksem

Alprostadil

Nedjustert doseringsintervall etter anbefaling fra nyfødtleger og kardiologer. Lagt til kontraindikasjoner for barn.

juni 2021

29 juni

Cefuroksim

Oppdatering fra Nederland mht dosering ved redusert nyrefunksjon
25 juni

Botulinumtoksin type a

Lagt til doseringsanbefaling for subkutan bruk basert på preparatomtale til Dysport.
23 juni

Ivermektin

Tilgjengelige vitenskapelig litteratur om bruk av ivermektin hos barn er gjennomgått. Dette har medført tillegg av farmakokinetiske data, tillegg av indikasjonen myiasis forårsaket av Hypoderma tarandi, og tillegg av en bivirkning hos barn.
22 juni

Ivermektin

Indikasjon er justert til å gjelde for 1 måned til 18 år uavhengig av vekt.
15 juni

Trientin

Doseringsanbefaling er endret basert på preparatomtale til Cuprior og Cufence.
01 juni

Ceftarolinfosamil

Lagt til doseringsanbefaling for barn 0-2 måneder basert på SPC.

mai 2021

25 mai

Tetrakosaktid

Doseringsanbefaling for lavdose ACTH-test er justert av praktiske årsaker i samråd med endokrinologer (lav dose er utfordrende å trekke opp/tilberede)
11 mai

Pantoprazol

Informasjon vedrørende intravenøs bruk av pantoprazol til barn 1 måned til 18 år er gjennomgått. Følgende informasjon er lagt til: Farmakokinetiske data, doseringsanbefaling for intravenøs bruk, og forholdsregel i forhold til overvekt.
07 mai

Dupilumab

Lagt til doseringsanbefaling for barn 6-12 år basert på preparatomtale

april 2021

26 april

Noskapin

Benevning av dose er endret til mg/kg/dose for å forbedre implementering i forskjellige land. Utvidet aldersgruppe basert på tysk SPC.
20 april

Dolutegravir

Doseringsanbefaling er utvidet til barn fra 4 uker basert på SPC
16 april

Levetiracetam

Lagt til titrering av vedlikeholdsdose ved "Neonatale epileptiske anfall" basert på Ramatani.
13 april

Levotyroksinnatrium

Lagt til informasjon på "Bivirkninger" og "Advarsler og forsiktighetsregler" til barn.
06 april

Lumakaftor og ivakaftor

Justert dosering ved nedsatt leverfunksjon basert på preparatomtale.

Milrinon

Vitenskapelig litteratur om bruk av milrinon til nyfødte er gjennomgått. Dette har ført til tillegg av farmakokinetiske parametere, og endring i doseringsanbefaling for alle aldre.

Meropenem

Tilgjengelig vitenskapelig litteratur om bruk av meropenem hos nyfødte er gjennomgått. Dette har ført til tillegg av farmakokinetiske data.

Ipratropiumbromid inhalasjon

Lagt til nedre aldersgrense fra 0 år til 1 måned (astma hos nyfødte er ikke sannsynlig)

Ibuprofen (smerte, feber, inflammasjon)

Lagt til "Migreneliknende hodepine" til indikasjonen "Feber og smerte".

mars 2021

24 mars

Amoksicillin

Oppdatert doseringsanbefaling på H. Pylori etter ESPHGAN retningslinje.

Klaritromycin

Oppdatert doseringsanbefaling på H. Pylori etter ESPHGAN retningslinje.
23 mars

Diazepam

Oppdatering lagt til basert på SPC til Stesolid

Lamotrigin

Aldersgrense justert (13 år i stedet for 12 år) basert på preparatomtale.
22 mars

Valproinsyre

Lagt til utfyllende informasjon under Advarsler og forsiktighetsregler (med bakgrunn i SPC).
19 mars

Triptorelin

Oppdatering av dosering og aldersinndeling etter revidering og sammenlikning mot godkjent preparatomtale (SmPC).
15 mars

Leuprorelin

Vektgrensene er endret basert på SPC til Lucrin.
12 mars

Propofol

Informasjon om kontinuerlig sedasjon på intensivavdeling er fjernet: Langvarig bruk (av høye doser) er assosiert med propofol infusjonssyndrom.
09 mars

Metylprednisolon parenteral

Relativ maksdose lagt til indikasjonen "Pulsterapi etter rejeksjon av donororganer eller behandlingsresistent SLE".
02 mars

Betametason dermal

Lagt til ny referanse