Ganciklovir

Generisk navn
Ganciklovir
Handelsnavn
Cymevene, Ganciclovir Oresund Pharma
ATC-kode
J05AB06
Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Følgende farmakokinetiske parametre ble observert hos nyfødte (Acosta 2007, Kimberlin 2008,Trang 1993):

IV Ganciclovir

12 mg/kg/dag i 2 doser

Gjennomsnitt (enkeltdose) Gjennomsnitt (steady state) Median (range)
Cmax (mg/L)  7,0 ± 0.5 4,36-12,91 4,48-6,56 (0,7-93,02)
Tmax (time) - 1,2-1,43 1-1,08 (0,23-2,92)
t½ (time) 2,4 2,31-2,71 2,23-2,91 (1,69-3,9)
Cl (ml/min/kg) 3,55 ± 0,35 4,70-7,93 3,74-6,83 (0,49-40,44)
Vd (L/kg) 0,75 ± 0,06 1,04-1,58 0,85-1,31 (0,14-5,91)

 

 

Følgende farmakokinetiske parametere ble observert for barn etter nyre- (n=25) og levertransplantasjon (n=18)  (3 måneder - 16 år) etter intravenøs administrering av 200 mg/m2 Ganciklovir [preparatomtale (SPC)]:

  < 6 år (n=17)
6-12 år (n=9)
12-16 år (n=17)
Cl (L/t) 4,23 (2,11-7,92) 4,03 (1,88-7,8) 7,53 (2,89-16,8) 
Vsent (L) 1,83 (0,45-5,05) 6,48 (3,34-9,95) 12,1 (3,6-18,4)
Vperif (L) 5,81 (2,9-11,5) 16,4 (11,3-20,1) 27 (10,6-39,3)
Vss (L)   8,06 (3,35-16,6) 22,1 (14,6-30,1) 37,9 (16,5-57,2)
AUC 0-24 timer (mikrogram x time/ml) 24,3 (14,1-38,9) 40,4 (17,7-48,6) 37,6 (19,2-80,2)
Cmax (mikrogram/ml) 12,1 (9,17-15) 13,3 (4,73-15) 12,4 (4,57-30,8)

Dataene er presentert som median (minimum - maksimum). Vsent = sentralt distribusjonsvolum, Vperif = perifert distribusjonsvolum, Vss= distribusjonsvolum i steady state.

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Cymevene pulv til kons til inf væske, oppl 500 mg
Ganciclovir Oresund Pharma pulv til kons til inf væske, oppl 500 mg

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

 • Blandekort (ekstern søkeside. Søk på generisk navn)

Annen praktisk informasjon

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Doseringer

CMV-infeksjon
 • Intravenøst
  • gestasjonsalder < 37 uker
   [1] [9] [11] [12] [17]
   • 12 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.
   • Behandlingsvarighet:

    6 uker

  • gestasjonsalder ≥ 37 uker
   [12] [17]
   • 12 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.
   • Behandlingsvarighet:

    6 uker

  • 1 måned til 18 år
   [9] [11] [12] [13]
   • 12 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.
   • Behandlingsvarighet:

    6 uker

Profylakse for CMV ved organtransplantasjon
 • Intravenøst
  • 2 måneder til 18 år
   [14] [15] [16]
   • 10 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.
   • Behandlingsvarighet:

    Intravenøs behandling i 2–4 uker. Behandle deretter med oral valganciclovir

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

Dosejustering ved nedsatt nyrefunksjon:

GFR 50-80 ml/min/1,73 m2
50 % av normal enkeltdose, og intervall mellom to doser: 12 timer Intervallforlengelse 24-48 timer, avhengig av nivået.
Første dose: 100% av normal dose
GFR 30-50 ml/min/1,73 m2
50 % av normal enkeltdose, og intervall mellom to doser: 24 timer Dosereduksjon avhengig av konsentrasjon (se advarsler og forholdsregler); intervallforlengelse 48 timer
Første dose: 100% av normal dose
GFR 10-30 ml/min/1,73 m2
25 % av normal enkeltdose, og intervall mellom to doser: 24 timer Dosereduksjon avhengig av konsentrasjon (se advarsler og forholdsregler); intervallforlengelse 48 timer
Første dose: 100% av normal dose
GFR < 10 ml/min/1,73 m2
25 % av normal enkeltdose, og intervall mellom to doser: 48 timer Dosereduksjon avhengig av konsentrasjon (se advarsler og forholdsregler); intervallforlengelse 48-96 timer
Første dose: 100% av normal dose
Kliniske konsekvenser

Myelosuppresjon er en dosebegrensende bivirkning. Trombocytopeni forekommer hos 5-20% av pasientene;  nøytropeni forekommer hos 15-40% av pasientene og kan oppstå etter ca. 10 dager, spesielt ved doser høyere enn 15 mg/kg/døgn.

Ved nøytropeni normaliseres celletallene vanligvis innen 2-5 dager etter seponering eller dosereduksjon.

Hematuri er også rapportert ved overdosering. Dialyser og hydrer om nødvendig.

Justering av dosen påvirker bunnspeilet. Om dette blir for lavt kan den antivirale effekten bli utilstrekkelig, noe som kan medføre resistensutvikling. 

Ved dialyse

HD: 1. dose som normaldose, deretter 25% av normaldose etter hver dialyse, veiledet av speil.

CVVH: 1. dose som normaldose, deretter 50% av normaldose. Intervall mellom to doser 24 timer. Dosering veiledet av speil.

PD: Unngå bruk.

Bivirkninger spesifikke for barn

Nøytropeni, kvalme, oppkast, diaré, anoreksi, hodepine, feber, forvirring.
Nøytropeni forekommer hyppigere hos barn og ungdom, men det er ingen sammenheng mellom nøytropeni og smittsomme bivirkninger hos barn og ungdom. Grunnet økt risiko for cytopeni hos nyfødte og spedbarn, må blodtallet overvåkes nøye [Preparatomtale].

Generelle bivirkninger

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Generelle kontraindikasjoner

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Nøytropeni kan forekomme, særlig ved bruk av høye doser. Etter å ha redusert dosen eller avbrutt behandlingen, normaliserer celletallet seg vanligvis innen 2–5 dager. Kontroller blodstatus. Juster dosen eller avbryt behandlingen hvis gyldig. Kan være kreftfremkallende og teratogent.

Fastslå kreatininnivået to ganger i uken. Betydelig variasjon mellom pasienter og hos den enkelte pasient av GCV-nivåer har blitt observert etter nyretransplantasjon. Farmakokinetisk overvåkning av GCV og valganciklovir-behandling ved både preventiv og terapeutisk behandling av CMV-sykdom etter transplantasjon er forsvarlig.

Nivåbestemmelser er bare nødvendig for intravenøs ganciklovir eller oral valganciklovir hvis nyrefunksjonen er svekket eller hvis det foreligger tvil om effektiviteten eller bivirkninger
Kjør inn i løpet av 1 time.
T = 1,5 (= topp): 2,5–12,5 mg/l
T = 0 (= bunn): 0,2-1 mg/l

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Direktevirkende antivirale midler

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Nukleosider og nukleotider ekskl. reverstranskriptase-hemmere

Aciklovir, oral og parenteral

Aciclovir Accord, Aciclovir Pfizer, Aciclovir eg, Zovirax
J05AB01

Remdesivir

Veklury
J05AB16
J05AB12

Valaciklovir

Valaciclovir Sandoz, Valtrex
J05AB11

Valganciklovir

Valcyte, Valganciclovir Accord, Valganciclovir Medical Valley, Valganciclovir Sandoz
J05AB14
Fosfonsyrederivater

Foskarnet

Foskarnetnatriumheksahydrat Tillomed, Virafosc
J05AD01
Protease hemmere

Atazanavir

Atazanavir Accord, Atazanavir Krka
J05AE08

Darunavir

Darunavir Accord, Darunavir Krka, Prezista
J05AE10
J05AE07

Ritonavir

Norvir, Ritonavir Accord
J05AE03
Nukleosid og nukleotid reverstranskriptase-hemmere
J05AF06
J05AF09

Entekavir

Baraclude, Entecavir Accord, Entecavir Sandoz, Entecavir Viatris
J05AF10
J05AF05

Tenofovirdisoproksil

Tenofovir disoproxil Mylan
J05AF07

Zidovudin

Retrovir, Zidovudin aurobindo nordic pill, Zidovudine
J05AF01
Ikke-nukleosid reverstranskriptase-hemmere

Efavirenz

Efavirenz Sandoz, Efavirenz sandoz, Stocrin
J05AG03
J05AG04
J05AG01
J05AG05
Neurominidasehemmere
J05AH02
J05AH01
Antivirale for behandling av HCV infeksjon
J05AP54
J05AP57
J05AP51

Ribavirin

Ribavirin aurobindo, Ribavirin-ratiopharm
J05AP01
J05AP08
J05AP55
Antivirale midler til behandling av HIV infeksjoner, kombinasjoner

Abakavir og lamivudin

Abacavir/Lamivudine Mylan Pharma, Kivexa
J05AR02
J05AR13
J05AR18

Emtricitabin og tenofovirdisoproksil

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan, Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Zentiva, Emtricitabine/Tenofovir disoproxil mylan, Truvada
J05AR03
J05AR19
J05AR09
J05AR10
Andre antivirale midler
J05AX09

Referanser

 1. Kimberlin DW et al., Effect of ganciclovir therapy on hearing in symptomatic congenital cytomegalovirus disease involving the central nervous system: a randomized, controlled trial., J.Pediatr, 2003, 143, 16-25
 2. Vethamuthu J, et al, Unexpectedly high inter- and intrapatient variability of ganciclovir levels in children, Pediatr Transplant, 2007, 11, 301-5
 3. Trang JM, et al, Linear single-dose pharmacokinetics of ganciclovir in newborns with congenital cytomegalovirus infections. NIAID Collaborative Antiviral Study Grou, Clin Pharmacol Ther, 1993, Jan;53(1), 15-21.
 4. Kimberlin DW, et al, Pharmacokinetic and pharmacodynamic assessment of oral valganciclovir in the treatment of symptomatic congenital cytomegalovirus disease, J Infect Dis, 2008, Mar 15;197(6), 836-45
 5. Zhang D, et al, Pharmacokinetics of ganciclovir in pediatric renal transplant recipients, Pediatr Nephrol, 2003, Sep;18(9, 943-8
 6. Zhao W, et al, Population pharmacokinetics of ganciclovir following administration of valganciclovir in paediatric renal transplant patients, Clin Pharmacokinet, 2009, 48(5), 321-8
 7. Acosta EP, et al, Ganciclovir population pharmacokinetics in neonates following intravenous administration of ganciclovir and oral administration of a liquid valganciclovir formulation, Clin Pharmacol Ther, 2007, Jun;81(6), 867-72
 8. Frenkel LM,, Oral ganciclovir in children: pharmacokinetics, safety, tolerance, and antiviral effects. The Pediatric AIDS Clinical Trials Group, J Infect Dis, 2000, Dec;182(6), 1616-24
 9. Oliver SE, et al, Neurodevelopmental outcomes following ganciclovir therapy in symptomatic congenital cytomegalovirus infections involving the central nervous system, J Clin Virol, 2009, Dec;46 Suppl 4, S22-6
 10. Schleiss MR., Antiviral therapy of congenital cytomegalovirus infection, Semin Pediatr Infect Dis, 2005, Jan;16(1), 50-9
 11. Whitley RJ, et al, Ganciclovir treatment of symptomatic congenital cytomegalovirus infection: results of a phase II study. National Institute of Allergy and Infectious Diseases Collaborative Antiviral Study Group, J Infect Dis, 1997, May;175(5), 1080-6
 12. Nigro G, et al, Ganciclovir therapy for symptomatic congenital cytomegalovirus infection in infants: a two-regimen experience, J Pediatr, 1994, Feb;124(2, 318-22
 13. Nigro G,, Ganciclovir therapy for cytomegalovirus-associated liver disease in immunocompetent or immunocompromised children, Arch Virol, 1997, 142(3), 573-80
 14. Spivey JF, et al, Safety and efficacy of prolonged cytomegalovirus prophylaxis with intravenous ganciclovir in pediatric and young adult lung transplant recipients., Pediatr Transplant., 2007, May;11(3), 312-8
 15. Gerna G, et al, Prophylaxis followed by preemptive therapy versus preemptive therapy for prevention of human cytomegalovirus disease in pediatric patients undergoing liver transplantation, Transplantation, 2008, Jul 15;86(1), 163-6
 16. Danziger-Isakov LA, et al, Variability in standard care for cytomegalovirus prevention and detection in pediatric lung transplantation: survey of eight pediatric lung transplant programs, Pediatr Transplant., 2003, Dec;7(6), 469-73.
 17. Werkgroep Neonatale Farmacologie NVK sectie Neonatologie, Expert opinie, 28 maart 2018

Oppdateringer

Konsentrasjonsmåling


Overdose