Zanamivir

Generisk navn
Zanamivir
Handelsnavn
Dectova
ATC-kode
J05AH01
Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Inhalasjon:
Farmakokinetikken for zanamivir ble undersøkt i en åpen studie med enkeltdoser hos pediatriske pasienter i alderen 6 til 12 år, etter pulverinhalasjon fra en diskhaler (10 mg). Den systemiske eksponeringen hos barn var tilsvarende den man finner hos voksne ved inhalasjon av 10 mg pulver, men variabiliteten var stor i alle aldersgrupper, særlig hos de yngste barna.

Intravenøst:

Alder Dose N Cmax gjennomsnitt (mikrog/ml) Cmax variasjonskoeffisient (%) 1/2 gjennomsnitt (timer) T1/2 variasjonskoeffisient (%)
6 måneder-1 år 14 mg/kg 7 36,2 21 1,84 19
1-2 år 14 mg/kg 6 37,8 24 2,49 118
2-6 år 14 mg/kg 12 41,5 23 1,60 34
6-13 år 12 mg/kg 16 44,2 47 2,57 55
13-18 år 600 mg 13 34,5 27 2,06 47

 

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Dectova inf, oppl 10 mg/ml

Zanamivir 5mg/dose inhalasjonspulver: Dette preparatet er ikke markedsført i Norge. Kontakt apoteket for å undersøke om det kan skaffes fra utlandet. 

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Annen praktisk informasjon

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Doseringer

Gå raskt til:

Behandling av influensa A og B
 • Til inhalasjon
  • 5 år til 18 år
   [1]
   • 20 mg/døgn fordelt på 2 doser.
   • Behandlingsvarighet:

    5 dager

Forebygging av influensa A og B (etter eksponering)
 • Til inhalasjon
  • 5 år til 18 år
   [1]
   • 10 mg/døgn fordelt på 1 dose
   • Behandlingsvarighet:

    10 dager

Treatment of complicated and potentially life-threatening influenza A or B virus infection
 • Intravenøst
  • 6 måneder til 6 år
   [2]
   • 28 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.
  • 6 år til 18 år
   [2]
   • 24 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser. Maks: 1200 mg/døgn.
Seasonal prophylaxis during an influenza outbreak
 • Til inhalasjon
  • 5 år til 18 år
   [1]
   • 10 mg/døgn fordelt på 1 dose
   • Behandlingsvarighet:

    Maks 28 dager.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

INTRAVENØST:

Barn 6 måneder til 6 år, < 42,8 kg:

 • 50-80 ml/min/1.73m2: Startdose: 14 mg/kg, etterfulgt av vedlikeholdsdose etter 12 timer: 18,6 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.
 • 30-50 ml/min/1.73m2: Startdose: 14 mg/kg, etterfulgt av vedlikeholdsdose etter 12 timer: 11,6 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.
 • 15-30 ml/min/1.73m2: Startdose: 14 mg/kg, etterfulgt av vedlikeholdsdose etter 24 timer: 7 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.
 • <15 ml/min/1.73m2: Startdose: 14 mg/kg, etterfulgt av vedlikeholdsdose etter 48 timer: 2,8 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.
   

Barn 6 måneder til 6 år,  ≥ 42,8 kg:

 • 50-80 ml/min/1.73m2: Startdose: 600 mg, etterfulgt av vedlikeholdsdose etter 12 timer: 800 mg/døgn fordelt på 2 doser.
 • 30-50 ml/min/1.73m2: Startdose: 600 mg, etterfulgt av vedlikeholdsdose etter 12 timer: 500 mg/døgn fordelt på 2 doser.
 • 15-30 ml/min/1.73m2: Startdose: 600 mg, etterfulgt av vedlikeholdsdose etter 24 timer: 300 mg/døgn fordelt på 2 doser.
 • <15 ml/min/1.73m2: Startdose: 600 mg, etterfulgt av vedlikeholdsdose etter 48 timer: 120 mg/døgn fordelt på 2 doser.


Barn 6 til 18 år og < 50 kg:

 • 50-80 ml/min/1.73m 2: Startdose: 12 mg/kg, etterfulgt av vedlikeholdsdose etter 12 timer: 16 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.
 • 30-50 ml/min/1.73m2: Startdose: 12 mg/kg, etterfulgt av vedlikeholdsdose etter 12 timer: 10 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.
 • 15-30 ml/min/1.73m2: Startdose: 12 mg/kg, etterfulgt av vedlikeholdsdose etter 24 timer: 6 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.
 • <15 ml/min/1.73m2: Startdose: 12 mg/kg, etterfulgt av vedlikeholdsdose etter 48 timer: 2,4 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.

 
Barn fra 6 år og  ≥ 50 kg:

 • 50-80 ml/min/1.73m2: Startdose: 600 mg, etterfulgt av vedlikeholdsdose etter 12 timer: 800 mg/døgn fordelt på 2 doser.
 • 30-50 ml/min/1.73m2: Startdose: 600 mg, etterfulgt av vedlikeholdsdose etter 12 timer: 500 mg/døgn fordelt på 2 doser.
 • 15-30 ml/min/1.73m2: Startdose: 600 mg, etterfulgt av vedlikeholdsdose etter 24 timer: 300 mg/døgn fordelt på 2 doser.
 • < 15 ml/min/1.73m2: Startdose: 600 mg, etterfulgt av vedlikeholdsdose etter 48 timer: 120 mg/døgn fordelt på 2 doser.

INHALASJON:
Ingen dosejustering er nødvendig.

Kliniske konsekvenser

Ved nedsatt nyrefunksjon øker AUC og halveringstiden til zanamivir. Dette øker risikoen for bivirkninger.

Kliniske effekter:
Intravenøst: I en enkeltdosestudie med intravenøs zanamivir 100 mg økte AUC med 56 % ved CrCl 50-80 ml/min, 153 % ved 30-50 ml/min og 427 % ved < 30 ml/min.

Inhalasjon: Til tross for at en studie med intravenøs zanamivir viste endret farmakokinetikk ved nedsatt nyrefunksjon, anses ikke tilsvarende å skje ved inhalasjonsbehandling. Dette grunnet begrenset systemisk absorpsjon etter inhalasjon og det faktum at mye høyere eksponering etter inhalasjon ble godt tolerert.

Bivirkninger spesifikke for barn

Inhalasjon:
Kramper og psykiske bivirkninger som redusert bevissthetsnivå, unormal atferd, hallusinasjoner og delirium.

Intravenøst:
Bivirkningsprofilen til barn likner den for voksne.

Generelle bivirkninger

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Kontraindikasjoner spesifikke for barn

Inhalasjonspulver: Melkeproteinallergi.

Generelle kontraindikasjoner

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Nevropsykiatriske bivirkninger har blitt rapportert ved behandling med zanamivir hos pasienter med influensa, særlig hos barn og ungdom. Pasienter må derfor følges nøye når det gjelder endringer i atferd. En grundig nytte risikovurdering må gjøres for hver enkelt pasient mht det å fortsette behandlingen. 

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Generell, ikke-barnespesifikk informasjon vil snarlig importeres fra Norsk legemiddelhåndbok. I mellomtiden henviser vi til legemiddelsøk på lmhb.no.

Direktevirkende antivirale midler

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Nukleosider og nukleotider ekskl. reverstranskriptase-hemmere

Aciklovir, oral og parenteral

Aciclovir Accord, Aciclovir Pfizer, Aciclovir eg, Zovirax
J05AB01

Ganciklovir

Cymevene, Ganciclovir Oresund Pharma
J05AB06

Remdesivir

Veklury
J05AB16
J05AB12

Valaciklovir

Valaciclovir Sandoz, Valtrex
J05AB11

Valganciklovir

Valcyte, Valganciclovir Accord, Valganciclovir Medical Valley, Valganciclovir Sandoz
J05AB14
Fosfonsyrederivater

Foskarnet

Foskarnetnatriumheksahydrat Tillomed, Virafosc
J05AD01
Protease hemmere

Atazanavir

Atazanavir Accord, Atazanavir Krka
J05AE08

Darunavir

Darunavir Accord, Darunavir Krka, Prezista
J05AE10
J05AE07

Ritonavir

Norvir, Ritonavir Accord
J05AE03
Nukleosid og nukleotid reverstranskriptase-hemmere
J05AF06
J05AF09

Entekavir

Baraclude, Entecavir Accord, Entecavir Sandoz, Entecavir Viatris
J05AF10
J05AF05

Tenofovirdisoproksil

Tenofovir disoproxil Mylan
J05AF07

Zidovudin

Retrovir, Zidovudin aurobindo nordic pill, Zidovudine
J05AF01
Ikke-nukleosid reverstranskriptase-hemmere

Efavirenz

Efavirenz Sandoz, Efavirenz sandoz, Stocrin
J05AG03
J05AG04
J05AG01
J05AG05
Neurominidasehemmere
J05AH02
Antivirale for behandling av HCV infeksjon
J05AP54
J05AP57
J05AP51

Ribavirin

Ribavirin aurobindo, Ribavirin-ratiopharm
J05AP01
J05AP08
J05AP55
Antivirale midler til behandling av HIV infeksjoner, kombinasjoner

Abakavir og lamivudin

Abacavir/Lamivudine Mylan Pharma, Kivexa
J05AR02
J05AR13
J05AR18

Emtricitabin og tenofovirdisoproksil

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan, Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Zentiva, Emtricitabine/Tenofovir disoproxil mylan, Truvada
J05AR03
J05AR19
J05AR09
J05AR10
Andre antivirale midler
J05AX09

Referanser

 1. GlaxoSmithKline BV, SmPC Relenza RVG 24094, 16-04-2021, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 2. GlaxoSmithKline Trading Services Limited, SmPC Dectova (EU/1/18/1349) Rev3; 23-03-2021, www.pharmaceuticalsinformationbank.nl
 3. NKFK Werkgroep nierfunctiestoornissen, Extrapolatie van KNMP risico analyse "Verminderde nierfunctie" voor volwassenen naar kinderen, 20 Dec 2021

Oppdateringer

 • 05 april 2022 13:45: Lagt til intravenøs dosering basert på SPC

Konsentrasjonsmåling


Overdose