Nevirapin

Generisk navn
Nevirapin
Handelsnavn
Viramune
ATC-kode
J05AG01
Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Revers transkriptasehemmer som bare har effekt på hiv-1, unntatt den sjeldne O-gruppen. Resistensutvikling skjer meget raskt hvis midlet brukes alene. Kryssresistens med andre non-nukleosid revers transkriptasehemmere.

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

T½ = ved kronisk bruk:
T½ (barn i alderen 2 måneder–1 år): 32 timer
T½ (barn i alderen 1 år–4 år): 21 timer
T½ (barn i alderen 4 år–8 år): 18 timer
T½ (barn > 8 år): 28 timer

Eliminasjon: Clearance øker med en faktor på 1½-2. Clearance (justert i henhold til vekten) hos barn i alderen < 8 år er omtrent dobbelt så stor sammenlignet med voksne.

 

 

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Viramune depottab 400 mg
Viramune mikst susp 50 mg/5 ml - Krever godkjenningsfritak

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Annen praktisk informasjon

 • Miksturlisten (ekstern søkeside). Inneholder informasjon om bl.a. smak, innholdsstoffer, oppbevaring og holdbarhet.

Doseringer

Profylakse for nyfødt med HIV-positiv mor
 • Oralt
  • nyfødt født til termin
   [6]
   • Startdose: UKE 1: 2 mg/kg/døgn fordelt på 1 dose
   • Vedlikeholdsdose: UKE 2: 4 mg/kg/døgn fordelt på 1 dose . Etter uke 2: avbryt nevirapin.
    • Ved eksponering av nevirapin før fødsel på > 3 dager:   Start med 4 mg/kg én gang om dagen umiddelbart etter fødselen (neonatal metabolisering hos den nyfødte er da allerede indusert).
    • Som et tillegg til profylakse med zidovudin og lamivudin.
    • Behandling må alltid skje i samråd med et spesialisert HIV-behandlingssenter for barn
Behandling av HIV infeksjon
 • Oralt
  • Normalt preparat
   • gestasjonsalder 32 uker til 34 uker
    [3]
    • Fra fødsel til 2 uker postnatal alder: 4 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser
     Fra 2-4 uker postnatal alder: 8 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser
     Fra 4-6  uker postnatal alder: 12 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser
     ≥ 6 uker postnatal alder: 400 mg/m2/døgn fordelt på 2 doser.  Denne doseøkningen anbefales kun for spedbarn med påvist HIV-infeksjon

   • gestasjonsalder 34 uker til 37 uker
    [5]
    • Fra fødsel til 1 uke postnatal alder: 8 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser
     Fra 1 uke til 4 uker postnatal alder: 12 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser
     Etter 4 uker postnatal alder: 400 mg/m2/døgn fordelt på 2 doser. Denne doseøkningen anbefales kun for spedbarn med påvist HIV-infeksjon. 

   • nyfødt født til termin
    [5]
    • 12 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.
   • 1 måned til 8 år
    [5]
    • Startdose: Dag 0-14: 200 mg/m²/døgn fordelt på 1 dose
    • Vedlikeholdsdose: Etter 14 dager: 400 mg/m²/døgn fordelt på 2 doser. Maks: 400 mg/døgn.
   • ≥ 8 år
    [5]
    • Startdose: Dag 0-14: 120 - 150 mg/m²/døgn fordelt på 1 dose
    • Vedlikeholdsdose: Etter 14 dager: 240 - 300 mg/m²/døgn fordelt på 2 doser. Maks: 400 mg/døgn.
  • Depotpreparat
   • ≥ 6 år
    [3] [5]
    • Vedlikeholdsdose (startdose med det normale preparatet, preparat med normal frisetting)
     BSA 0,58–0,83 m²: 200 mg én gang om dagen
     BSA 0,84–1,16 m²: 300 mg én gang om dagen
     BSA > 1,17 m²: 400 mg én gang om dagen

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

GFR ≥10 ml/min/1,73 m2: Dosejustering er ikke nødvendig.

GFR <10 ml/min/1,73 m2: Ingen generelle anbefalinger kan gis.

Bivirkninger spesifikke for barn

Hudreaksjoner, transaminaseøkning.

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Utslett, kvalme, feber, hodepine og tretthet forekommer ofte. Stevens–Johnsons syndrom og toksisk epidermal nekrolyse er alvorlige bivirkninger, likeens leverfunksjonsforstyrrelser. Fulminant hepatitt, særlig hos kvinner med CD4+ > 250, menn med CD4 > 400 også risiko.

Generelle kontraindikasjoner

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Gjentatte stigninger i leverfunksjonsverdier under pågående terapi.

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Se etter hudreaksjoner og transaminaseøkning.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Midlet bør ikke gis til pasienter med nedsatt lever- eller nyrefunksjon, særlig pasienter med annen levermorbiditet. Hos pasienter som får moderate eller alvorlige forandringer i leverfunksjonene under pågående terapi, skal nevirapin seponeres inntil funksjonsverdiene har gått tilbake til utgangsnivået. Ved oppstart av ny behandling må pasienten følges meget nøye. Økt risiko for levertoksisitet ved oppstart av behandling hos kvinner med CD4-celler > 250 og hos menn med CD4-celler > 450. Samtidig behandling med rifampicin, antikonseptiva, antiepileptika og metadon bør unngås eller nødvendiggjør dosemodifikasjoner. Se Legemiddelverkets interaksjonssøk.

Direktevirkende antivirale midler

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Nukleosider og nukleotider ekskl. reverstranskriptase-hemmere

Aciklovir, oral og parenteral

Aciclovir Accord, Aciclovir Pfizer, Aciclovir eg, Zovirax
J05AB01

Ganciklovir

Cymevene, Ganciclovir Oresund Pharma
J05AB06

Remdesivir

Veklury
J05AB16
J05AB12

Valaciklovir

Valaciclovir Sandoz, Valtrex
J05AB11

Valganciklovir

Valcyte, Valganciclovir Accord, Valganciclovir Medical Valley, Valganciclovir Sandoz
J05AB14
Fosfonsyrederivater

Foskarnet

Foskarnetnatriumheksahydrat Tillomed, Virafosc
J05AD01
Protease hemmere

Atazanavir

Atazanavir Accord, Atazanavir Krka
J05AE08

Darunavir

Darunavir Accord, Darunavir Krka, Prezista
J05AE10
J05AE07

Ritonavir

Norvir, Ritonavir Accord
J05AE03
Nukleosid og nukleotid reverstranskriptase-hemmere
J05AF06
J05AF09

Entekavir

Baraclude, Entecavir Accord, Entecavir Sandoz, Entecavir Viatris
J05AF10
J05AF05

Tenofovirdisoproksil

Tenofovir disoproxil Mylan
J05AF07

Zidovudin

Retrovir, Zidovudin aurobindo nordic pill, Zidovudine
J05AF01
Ikke-nukleosid reverstranskriptase-hemmere

Efavirenz

Efavirenz Sandoz, Efavirenz sandoz, Stocrin
J05AG03
J05AG04
J05AG05
Neurominidasehemmere
J05AH02
J05AH01
Antivirale for behandling av HCV infeksjon
J05AP54
J05AP57
J05AP51

Ribavirin

Ribavirin aurobindo, Ribavirin-ratiopharm
J05AP01
J05AP08
J05AP55
Antivirale midler til behandling av HIV infeksjoner, kombinasjoner

Abakavir og lamivudin

Abacavir/Lamivudine Mylan Pharma, Kivexa
J05AR02
J05AR13
J05AR18

Emtricitabin og tenofovirdisoproksil

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan, Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Zentiva, Emtricitabine/Tenofovir disoproxil mylan, Truvada
J05AR03
J05AR19
J05AR09
J05AR10
Andre antivirale midler
J05AX09

Referanser

 1. Panel on Treatment of HIV-Infected Pregnant Women and Prevention of Perinatal Transmission., Recommendations for Use of Antiretroviral Drugs in Pregnant HIV-1-Infected Women for Maternal Health and Interventions to Reduce Perinatal HIV Transmission in the United States., http://aidsinfo.nih.gov, May 24, 2010, http://aidsinfo.nih.gov/ContentFiles/PerinatalGL.pdf.
 2. Boehringer Ingelheim BV, SPC Viramune (EU/1/97/055/001), www.ema.europa.eu, Geraadpleegd 20 okt 2010, http://www.ema.europa.eu/docs/nl_NL/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000183/WC500051481.pdf
 3. Panel on Antiretroviral Therapy and Medical Management of HIV-Infected Children., Guideline for the Use of Antiretroviral Agents in Pediatric HIV Infection - Nevirapine Rev April 2022, www.aidsinfo.nih.gov, 2022, https://clinicalinfo.hiv.gov/en/guidelines/pediatric-arv
 4. Bamford, A., et al (PENTA Steering Committee) (2015), Paediatric European Network for Treatment of AIDS (PENTA) guidelines for treatment of paediatric HIV-1 infection 2015: optimizing health in preparation for adult life. , HIV Med, 2015, doi:10.1111/hiv.12217
 5. Panel on Antiretroviral Therapy and Medical Management of HIV-Infected Children. , Guideline for the use of Antiretroviral agents in pediatric HIV infection, www.aidsinfo.nig.gov/contentfiles/lvguidelines/pediatricguidelines.pdf, lest 12 sept 2016, O1-O140
 6. British HIV Association, British HIV Association guidelines for the management of HIV infection in pregnant women 2018, 2018

Oppdateringer

 • 30 januar 2023 10:33: Oppdatert dosering for nyfødte
 • 30 januar 2023 10:33: Oppdatert dosering
 • 30 januar 2023 10:33: Ny dosering hos barn med gestasjonsalder 32-34

Konsentrasjonsmåling


Overdose