Abakavir og lamivudin

Generisk navn
Abakavir og lamivudin
Handelsnavn
Abacavir/Lamivudine Mylan Pharma, Kivexa
ATC-kode
J05AR02
Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Abakavir og lamivudin foreligger her i en fast kombinasjon (Kivexa). Stoffene absorberes og metaboliseres som for enkeltpreparatene, mens den antivirale effekten blir forsterket.

Se også legemiddelomtale til de enkelte virkestoffene; abakavir og lamivudin.

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Abakavir absorberes raskt og godt ved oral administrasjon til barn. Pediatriske farmakokinetiske studier har vist at dosering én gang daglig har en tilsvarende AUC 24 som dosering to ganger daglig av samme totale døgndose for både mikstur og tablett.

Absolutt biotilgjengelighet av lamivudin (ca. 58-66 %) var lavere og mer varierende blant pediatriske pasienter under 12 år. De pediatriske farmakokinetiske studiene med tabletter har derimot vist at én daglig dose har en tilsvarende AUC 24 som to daglige doser av samme totale døgndose.

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Abacavir/Lamivudine Mylan Pharma tab 600 mg/300 mg
Kivexa tab 600 mg/300 mg

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Annen praktisk informasjon

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Doseringer

Behandling av HIV infeksjon
  • Oralt
    • ≥ 25 kg
      [1]
      • Abakavir/lamivudin: 600 mg/300 mg (= 1 tablett) en gang daglig i 1 dose

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

Kreatininclearance < 50 ml/min: Skal ikke brukes i og med at det ikke er mulig å gjøre nødvendige dosejusteringer med kombinasjonstablett.

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok
Bivirkningene er som for enkeltlegemidlene – se abakavir og lamivudinAbakavir kan gi livstruende hypersensitivitetsreaksjoner.

Generelle kontraindikasjoner

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Kontraindisert ved alvorlig nedsatt leverfunksjon.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok
Kivexa anbefales ikke til pasienter med nedsatt nyre- og leverfunksjon. Hos slike pasienter bør man ev. bruke enkeltlegemidlene da farmakokinetikken endres i ulik grad for de forskjellige innholdsstoffene. Det kan også være fare for livstruende hypersensitivitetsreaksjon hos pasienter som har avbrutt behandlingen selv om de ikke har hatt tegn til dette før behandlingen ble stoppet. Gjenopptak av behandling må derfor ikke gjøres uten at medisinsk assistanse er lett tilgjengelig. Anbefales ikke brukt til barn eller ungdom. Fare for interaksjoner, se Legemiddelverkets interaksjonssøk.

Direktevirkende antivirale midler

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Nukleosider og nukleotider ekskl. reverstranskriptase-hemmere

Aciklovir, oral og parenteral

Aciclovir Accord, Aciclovir Pfizer, Aciclovir eg, Zovirax
J05AB01

Ganciklovir

Cymevene, Ganciclovir Oresund Pharma
J05AB06

Remdesivir

Veklury
J05AB16
J05AB12

Valaciklovir

Valaciclovir Sandoz, Valtrex
J05AB11

Valganciklovir

Valcyte, Valganciclovir Accord, Valganciclovir Medical Valley, Valganciclovir Sandoz
J05AB14
Fosfonsyrederivater

Foskarnet

Foskarnetnatriumheksahydrat Tillomed, Virafosc
J05AD01
Protease hemmere

Atazanavir

Atazanavir Accord, Atazanavir Krka
J05AE08

Darunavir

Darunavir Accord, Darunavir Krka, Prezista
J05AE10
J05AE07

Ritonavir

Norvir, Ritonavir Accord
J05AE03
Nukleosid og nukleotid reverstranskriptase-hemmere
J05AF06
J05AF09

Entekavir

Baraclude, Entecavir Accord, Entecavir Sandoz, Entecavir Viatris
J05AF10
J05AF05

Tenofovirdisoproksil

Tenofovir disoproxil Mylan
J05AF07

Zidovudin

Retrovir, Zidovudin aurobindo nordic pill, Zidovudine
J05AF01
Ikke-nukleosid reverstranskriptase-hemmere

Efavirenz

Efavirenz Sandoz, Efavirenz sandoz, Stocrin
J05AG03
J05AG04
J05AG01
J05AG05
Neurominidasehemmere
J05AH02
J05AH01
Antivirale for behandling av HCV infeksjon
J05AP54
J05AP57
J05AP51

Ribavirin

Ribavirin aurobindo, Ribavirin-ratiopharm
J05AP01
J05AP08
J05AP55
Antivirale midler til behandling av HIV infeksjoner, kombinasjoner
J05AR13
J05AR18

Emtricitabin og tenofovirdisoproksil

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan, Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Zentiva, Emtricitabine/Tenofovir disoproxil mylan, Truvada
J05AR03
J05AR19
J05AR09
J05AR10
Andre antivirale midler
J05AX09

Referanser

  1. ViiV Healthcare UK Limited, SmPC Kivexa (EU/1/04/298/001-004) 17-11-14, www.cbg-meb.nl

Oppdateringer

Konsentrasjonsmåling


Overdose