Efavirenz

Generisk navn
Efavirenz
Handelsnavn
Efavirenz Sandoz, Efavirenz sandoz, Stocrin
ATC-kode
J05AG03
Regulatorisk status, Preparater, Egenskaper
Doseringer

Administrasjon
Nedsatt nyrefunksjon
Lignende legemidler
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler
Interaksjoner
Referanser
Oppdateringer

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

 • Behandling av HIV infeksjon:
  • Oralt:
   • Tablett:
    • ≥ 3 år, fra 13 til ≥ 40 kg: On label.
   • Mikstur: Uregistrert preparat.

Preparatomtale

Preparatomtale

Stocrin 50, 200 og 600 mg tabletter: 

 • Indikasjoner: 
  • STOCRIN er indisert ved antiviral kombinasjonsbehandling av humant immunsviktvirus-1
   (hiv-1)-infiserte voksne, ungdommer og barn 3 år og eldre.
 • Dosering:
  • Barn og ungdom (3 til 17 år): Barnedosering som skal administreres en gang daglig:
   • 13 til < 15 kg: 200 mg
   • 15 til < 20 kg: 250 mg
   • 20 til < 25 kg: 300 mg
   • 25 til < 32,5 kg: 350 mg
   • 32,5 til < 40 kg: 400 mg
   • > 40 kg: 600 mg

(SPC til Stocrin tabletter EU/1/99/111/008,010,011, dato for siste MT fornyelse: 23. april 2014).

Tilgjengelige preparater

Efavirenz Sandoz tab 600 mg
Efavirenz sandoz tab 600 mg - Krever godkjenningsfritak
Stocrin tab 50 mg - Krever godkjenningsfritak

Stocrin 30 mg/ml mikstur: Dette preparatet er ikke markedsført i Norge. For mer informasjon, se miksturlisten. Kontakt apoteket for å undersøke om det kan skaffes fra utlandet. Miksturen har lavere biotilgjengelighet enn kapsler og tabletter.

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Revers transkriptasehemmer som bare har effekt på hiv-1. Resistensutvikling skjer meget raskt hvis midlet brukes alene. Kryssresistens med andre ikke-nukleosid revers transkriptasehemmere. 

Farmakokinetiske data

Mikstur har lavere biotilgjengelighet enn tabletter.

Doseringer

Behandling av HIV infeksjon
 • Oralt
  • Tablett
   • ≥ 3 år og 13 til 15 kg
    • 200 mg/døgn fordelt på 1 dose On-label.
   • ≥ 3 år og 15 til 20 kg
    • 250 mg/døgn fordelt på 1 dose On-label.
   • ≥ 3 år og 20 til 25 kg
    • 300 mg/døgn fordelt på 1 dose On-label.
   • ≥ 3 år og 25 til 33 kg
    • 350 mg/døgn fordelt på 1 dose On-label.
   • ≥ 3 år og 33 til 40 kg
    • 400 mg/døgn fordelt på 1 dose On-label.
   • ≥ 3 år og ≥ 40 kg
    • 600 mg/døgn fordelt på 1 dose On-label.
  • Mikstur
   • 3 år til 5 år og 13 til 15 kg
    • 360 mg/døgn fordelt på 1 dose
   • 3 år til 5 år og 15 til 20 kg
    • 390 mg/døgn fordelt på 1 dose
   • 3 år til 5 år og 20 til 25 kg
    • 450 mg/døgn fordelt på 1 dose
   • 3 år til 5 år og 25 til 33 kg
    • 510 mg/døgn fordelt på 1 dose
   • 5 år til 18 år og 13 til 15 kg
    • 270 mg/døgn fordelt på 1 dose
   • 5 år til 18 år og 15 til 20 kg
    • 300 mg/døgn fordelt på 1 dose
   • 5 år til 18 år og 20 til 25 kg
    • 360 mg/døgn fordelt på 1 dose
   • 5 år til 18 år og 25 til 33 kg
    • 450 mg/døgn fordelt på 1 dose
   • 5 år til 18 år og 33 til 40 kg
    • 510 mg/døgn fordelt på 1 dose
   • 5 år til 18 år og ≥ 40 kg
    • 720 mg/døgn fordelt på 1 dose
    •  

      

     Obs! Mikstur har lavere biotilgjengelighet enn tabletter.

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten.

Håndtering av parenterale legemidler
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Annen praktisk informasjon

Mikstur: Se «Miksturlisten» for informasjon vedrørende bl.a. smak, innholdsstoffer, oppbevaring og holdbarhet.

Biotilgjengelighet: Mikstur har lavere biotilgjengelighet enn tabletter.

Råd om administrasjon: Administrer om kvelden grunnet døsighet og nedsatt konsentrasjonsevne.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

GFR ≥10 ml/min/1,73 m2: Dosejustering er ikke nødvendig.

GFR <10 ml/min/1,73 m2: Ingen generelle anbefalinger kan gis.

Direktevirkende antivirale midler

Nukleosider og nukleotider ekskl. reverstranskriptase-hemmere

Aciklovir, oral og parenteral

Aciclovir Accord, Aciclovir Pfizer, Zovirax
J05AB01

Ganciklovir

Cymevene, Ganciclovir Oresund Pharma, Ganciclovir fresenius kabi
J05AB06
J05AB12

Valaciklovir

Valaciclovir Sandoz, Valtrex
J05AB11

Valganciklovir

Valcyte, Valganciclovir Accord, Valganciclovir Medical Valley, Valganciclovir Sandoz
J05AB14
Fosfonsyrederivater

Foskarnet

Foscavir campus, Foskarnetnatriumheksahydrat Tillomed
J05AD01
Protease hemmere

Atazanavir

Atazanavir Accord, Atazanavir Krka, Atazanavir accord
J05AE08

Darunavir

Darunavir Accord, Darunavir Krka, Prezista
J05AE10
J05AE07

Ritonavir

Norvir, Ritonavir Accord
J05AE03
Nukleosid og nukleotid reverstranskriptase-hemmere
J05AF06
J05AF09

Entekavir

Baraclude, Entecavir Accord, Entecavir Mylan, Entecavir Sandoz
J05AF10
J05AF05

Tenofovirdisoproksil

Tenofovir disoproxil Mylan
J05AF07

Zidovudin

Retrovir, Zidovudin aurobindo nordic pill, Zidovudine
J05AF01
Ikke-nukleosid reverstranskriptase-hemmere
J05AG04
J05AG01
J05AG05
Neurominidasehemmere
J05AH02
J05AH01
Antivirale for behandling av HCV infeksjon
J05AP54
J05AP57
J05AP51
J05AP01
J05AP08
J05AP55
Antivirale midler til behandling av HIV infeksjoner, kombinasjoner

Abakavir og lamivudin

Abacavir /Lamivudin Mylan, Kivexa
J05AR02
J05AR13
J05AR18

Emtricitabin og tenofovirdisoproksil

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan, Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Zentiva, Truvada
J05AR03
J05AR19
J05AR09
J05AR10
Andre antivirale midler
J05AX09

Bivirkninger spesifikke for barn

 • Utslett: Utslett ble rapportert oftere hos barn og var ofte av mer alvorlig grad enn hos voksne.
 • Døsighet og konsentrasjonsforstyrrelser.

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Bivirkninger som utslett, kvalme, svimmelhet, hodepine og tretthet er de mest vanlige, likeledes sentralnervøse bivirkninger og psykiske forstyrrelser slik som forvirring, abnorme drømmer, tankeforstyrrelser, konsentrasjonsvansker, søvnforstyrrelser m.m. Mange av disse bivirkningene er forbigående, inkludert utslettsreaksjoner.

Generelle kontraindikasjoner

Informasjon dessverre ikke tilgjengelig i KOBLE. Se aktuell monografi på kinderformularium.nl (benytt Google translate).

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

 • Utslett:
  • For å forhindre utslett hos barn kan profylakse med egnet antihistamin overveies før behandlingsstart med efavirenz.
  • Stopp behandlingen hvis det oppstår alvorlig utslett.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Efavirenz bør gis med stor forsiktighet til pasienter med moderat nedsatt leverfunksjon og til pasienter med depresjon i anamnesen. Fare for interaksjoner, se Legemiddelverkets interaksjonssøk.

Referanser

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 2. Merck Sharp & Dome Limited, SPC Stocrin ( EU/1/99/111/001-004), www.ema.europa.eu, Geraadpleegd 26 mei 2011, http://www.ema.europa.eu/docs/nl_NL/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000250/WC500058946.pdf
 3. Bamford, A., et al (PENTA Steering Committee) (2015), Paediatric European Network for Treatment of AIDS (PENTA) guidelines for treatment of paediatric HIV-1 infection 2015: optimizing health in preparation for adult life. , HIV Med, 2015, doi:10.1111/hiv.12217
 4. Panel on Antiretroviral Therapy and Medical Management of HIV-Infected Children. , Guideline for the use of Antiretroviral agents in pediatric HIV infection, www.aidsinfo.nig.gov/contentfiles/lvguidelines/pediatricguidelines.pdf, Geraadpleegd 12 sept 2016, O1-O140

Oppdateringer

 • 26 juli 2022 12:44: Doseringsangivelse endret fra ml til mg

Konsentrasjonsmåling


Overdose