Efavirenz

Generisk navn
Efavirenz
Handelsnavn
Efavirenz Sandoz, Efavirenz sandoz, Stocrin
ATC-kode
J05AG03
Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Revers transkriptasehemmer som bare har effekt på hiv-1. Resistensutvikling skjer meget raskt hvis midlet brukes alene. Kryssresistens med andre ikke-nukleosid revers transkriptasehemmere. 

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Mikstur har lavere biotilgjengelighet enn tabletter.

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

 • Behandling av HIV infeksjon:
  • Oralt:
   • Tabletter:
    • < 40 kg: Off-label.
    • ≥ 40 kg: On label.
   • Mikstur: Uregistrert preparat.

Preparatomtale Preparatomtale

Preparatomtale

Efavirenz Sandoz 600 mg tabletter: 

 • Indikasjoner: 
  • Efavirenz Sandoz er indisert ved antiviral kombinasjonsbehandling av voksne, ungdommer og barn som er 3 år eller eldre, som er infisert med humant immunsviktvirus-1 (HIV-1).
 • Dosering:
  • Voksne og ungdom over 40 kg: Anbefalt dose av Efavirenz Sandoz i kombinasjon med en nukleosid analog
   revers transkriptasehemmer (NRTI) med eller uten en proteasehemmer (se pkt. 4.5) er 600 mg oralt en gang
   daglig.
   Efavirenz filmdrasjerte tabletter er ikke egnet for barn som veier mindre enn 40 kg. Andre efavirenzformuleringer er tilgjengelige for disse pasientene.

(SPC til Efavirenz 600 mg tabletter 11-8817, 21.06.2023).

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Efavirenz Sandoz tab 600 mg
Efavirenz sandoz tab 600 mg - Krever godkjenningsfritak
Stocrin tab 50 mg - Krever godkjenningsfritak

Stocrin 30 mg/ml mikstur: Dette preparatet er ikke markedsført i Norge. For mer informasjon, se miksturlisten. Kontakt apoteket for å undersøke om det kan skaffes fra utlandet. Miksturen har lavere biotilgjengelighet enn kapsler og tabletter.

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Annen praktisk informasjon

Mikstur: Se «Miksturlisten» for informasjon vedrørende bl.a. smak, innholdsstoffer, oppbevaring og holdbarhet.

Råd om administrasjon: Administrer om kvelden grunnet døsighet og nedsatt konsentrasjonsevne.

Doseringer

ADVARSEL
 • Administrasjonsvei ikke gyldig
  • 0 år til 18 år
   • Biotilgjengelighet: Mikstur har lavere biotilgjengelighet enn tabletter (ulik dosering).

    Råd om administrasjon: Administrer om kvelden grunnet døsighet og nedsatt konsentrasjonsevne.

Behandling av HIV infeksjon
 • Oralt
  • Tablett
   • ≥ 3 år og 13 til 15 kg
   • ≥ 3 år og 15 til 20 kg
   • ≥ 3 år og 20 til 25 kg
   • ≥ 3 år og 25 til 33 kg
   • ≥ 3 år og 33 til 40 kg
   • ≥ 3 år og ≥ 40 kg
    • 600 mg/døgn fordelt på 1 dose On-label.
  • Mikstur

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

GFR ≥10 ml/min/1,73 m2: Dosejustering er ikke nødvendig.

GFR <10 ml/min/1,73 m2: Ingen generelle anbefalinger kan gis.

Bivirkninger spesifikke for barn

 • Utslett: Utslett ble rapportert oftere hos barn og var ofte av mer alvorlig grad enn hos voksne.
 • Døsighet og konsentrasjonsforstyrrelser.

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Bivirkninger som utslett, kvalme, svimmelhet, hodepine og tretthet er de mest vanlige, likeledes sentralnervøse bivirkninger og psykiske forstyrrelser slik som forvirring, abnorme drømmer, tankeforstyrrelser, konsentrasjonsvansker, søvnforstyrrelser m.m. Mange av disse bivirkningene er forbigående, inkludert utslettsreaksjoner.

Generelle kontraindikasjoner

Informasjon dessverre ikke tilgjengelig i KOBLE. Se aktuell monografi på kinderformularium.nl (benytt Google translate).

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

 • Utslett:
  • For å forhindre utslett hos barn kan profylakse med egnet antihistamin overveies før behandlingsstart med efavirenz.
  • Stopp behandlingen hvis det oppstår alvorlig utslett.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Efavirenz bør gis med stor forsiktighet til pasienter med moderat nedsatt leverfunksjon og til pasienter med depresjon i anamnesen. Fare for interaksjoner, se Legemiddelverkets interaksjonssøk.

Direktevirkende antivirale midler

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Nukleosider og nukleotider ekskl. reverstranskriptase-hemmere

Aciklovir, oral og parenteral

Aciclovir Accord, Aciclovir Pfizer, Aciclovir eg, Zovirax
J05AB01

Ganciklovir

Cymevene, Ganciclovir Oresund Pharma
J05AB06

Remdesivir

Veklury
J05AB16
J05AB12

Valaciklovir

Valaciclovir Sandoz, Valtrex
J05AB11

Valganciklovir

Valcyte, Valganciclovir Accord, Valganciclovir Medical Valley, Valganciclovir Sandoz
J05AB14
Fosfonsyrederivater

Foskarnet

Foskarnetnatriumheksahydrat Tillomed, Virafosc
J05AD01
Protease hemmere

Atazanavir

Atazanavir Accord, Atazanavir Krka
J05AE08

Darunavir

Darunavir Accord, Darunavir Krka, Prezista
J05AE10
J05AE07

Ritonavir

Norvir, Ritonavir Accord
J05AE03
Nukleosid og nukleotid reverstranskriptase-hemmere
J05AF06
J05AF09

Entekavir

Baraclude, Entecavir Accord, Entecavir Sandoz, Entecavir Viatris
J05AF10
J05AF05

Tenofovirdisoproksil

Tenofovir disoproxil Mylan
J05AF07

Zidovudin

Retrovir, Zidovudin aurobindo nordic pill, Zidovudine
J05AF01
Ikke-nukleosid reverstranskriptase-hemmere
J05AG04
J05AG01
J05AG05
Neurominidasehemmere
J05AH02
J05AH01
Antivirale for behandling av HCV infeksjon
J05AP54
J05AP57
J05AP51

Ribavirin

Ribavirin aurobindo, Ribavirin-ratiopharm
J05AP01
J05AP08
J05AP55
Antivirale midler til behandling av HIV infeksjoner, kombinasjoner

Abakavir og lamivudin

Abacavir/Lamivudine Mylan Pharma, Kivexa
J05AR02
J05AR13
J05AR18

Emtricitabin og tenofovirdisoproksil

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan, Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Zentiva, Emtricitabine/Tenofovir disoproxil mylan, Truvada
J05AR03
J05AR19
J05AR09
J05AR10
Andre antivirale midler
J05AX09

Referanser

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 2. Merck Sharp & Dome Limited, SPC Stocrin ( EU/1/99/111/001-004), www.ema.europa.eu, Geraadpleegd 26 mei 2011, http://www.ema.europa.eu/docs/nl_NL/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000250/WC500058946.pdf
 3. Bamford, A., et al (PENTA Steering Committee) (2015), Paediatric European Network for Treatment of AIDS (PENTA) guidelines for treatment of paediatric HIV-1 infection 2015: optimizing health in preparation for adult life. , HIV Med, 2015, doi:10.1111/hiv.12217
 4. Panel on Antiretroviral Therapy and Medical Management of HIV-Infected Children. , Guideline for the use of Antiretroviral agents in pediatric HIV infection, www.aidsinfo.nig.gov/contentfiles/lvguidelines/pediatricguidelines.pdf, Geraadpleegd 12 sept 2016, O1-O140
 5. Sandoz A/S, SPC Efavirenz Sandoz 600 mg tabletter, filmdrasjerte (11-8817) 21.06.2023., https://www.legemiddelsok.no/

Oppdateringer

 • 18 august 2022 11:08: Doseringsangivelse endret fra ml til mg

Konsentrasjonsmåling


Overdose