Ribavirin

Generisk navn
Ribavirin
Handelsnavn
Ribavirin aurobindo, Ribavirin-ratiopharm
ATC-kode
J05AP01
Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Ribavirin er en syntetisk nukleosidanalog som i forsøk har vist aktivitet mot visse RNA- og DNA-virus. Effekt og sikkerhet av perorale formuleringer av ribavirin er bare etablert i kombinasjon med interferon alfa og sammen med enkelte DAA (direct acting antivirals). For enkelte DAA finnes fersk dokumentasjon for noe tilleggseffekter i enkelte studier, f.eks. ved etablert cirrhose. Bare godkjent til bruk mot hepatitt C.

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Ingen kjente farmakokinetiske studier har blitt utført på barn.

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Ribavirin aurobindo tab 200 mg - Krever godkjenningsfritak
Ribavirin-ratiopharm tab 200 mg - Krever godkjenningsfritak

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Annen praktisk informasjon

 • Miksturlisten (ekstern søkeside). Inneholder informasjon om bl.a. smak, innholdsstoffer, oppbevaring og holdbarhet.

Doseringer

Kronisk hepatitt C-infeksjon
 • Oralt
  • 3 år til 18 år
   [1] [2] [3] [4] [5]
   • 15 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.
   • Kombinert med (PEG) interferon α-2b: se informasjon i "Generell og akuttveileder i pediatri"

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

Dosejustering ved nedsatt nyrefunksjon:

GFR 50-80 ml/min/1,73 m2
Dosejustering er ikke nødvendig.
GFR 30-50 ml/min/1,73 m2
25 % av normal enkeltdose, og intervall mellom to doser: 24 timer
NB! De første 2 dosene: 100 % av normal enkeltdose, og intervall mellom to doser: 12 timer.
GFR 10-30 ml/min/1,73 m2
16 % av normal enkeltdose, og intervall mellom to doser: 24 timer
NB! De første 2 dosene: 100 % av normal enkeltdose, og intervall mellom to doser: 12 timer.
GFR < 10 ml/min/1,73 m2
16 % av normal enkeltdose, og intervall mellom to doser: 24 timer
NB! De første 2 dosene: 100 % av normal enkeltdose, og intervall mellom to doser: 12 timer.
Kliniske konsekvenser

Doserelaterte bivirkninger bl.a. anemi (jern-uavhengig). Behandling med ribavirin skal derfor gjøres under nøye monitorering av hemoglobin. 

Ved dialyse

Bør unngås ved intermitterende hemodialyse, kontinuerlig venovenøs hemodialyse og hemo(dia)filtrasjon.
Hvis det likevel må gis: De første 2 dosene: 100 % av normal enkeltdose, og intervall mellom to doser: 12 timer. Deretter: 16,7 % av normal enkeltdose, og intervall mellom to doser: 24 timer.

Bivirkninger spesifikke for barn

 • Generelt sett er bivirkningene like hos barn og ungdom som hos voksne.
 • Veksthemming er derimot observert i omtrent 21 % av barna og kan vare flere år etter behandlingsstopp (> 5 år); Risikoen for veksthemming er størst hos barn som ikke har nådd puberteten.
 • Kombinert med interferon α-2b, ses følgende også relativt hyppig i denne aldersgruppen: Feber, anoreksi, oppkast, emosjonell labilitet, selvmordstanker eller -forsøk (omtrent 2 %), forhøyet TSH.

 

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Usikker bivirkningsprofil da midlet er best beskrevet i kombinasjon med interferon alfa. Alvorlige bivirkninger foreligger hos ca. 1/5 av pasientene, oftest anemi med ulike grader av beinmargssuppresjon i flere rekker, ev. hemolyse.

Kontraindikasjoner spesifikke for barn

 • Tidligere eller eksisterende alvorlige psykologiske tilstander, særlig alvorlig depresjon, selvmordstanker og eller -forsøk.
 • Tidligere eller eksisterende autoimmun hepatitt eller autoimmun sykdom.

Generelle kontraindikasjoner

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Tidligere alvorlig hjertesykdom, nedsatt nyrefunksjon (kreatininclearance < 50 ml/minutt), visse hemoglobinopatier som talassemi og sigdcelleanemi, og pågående eller tidligere alvorlige psykiatriske tilstander, spesielt alvorlig depresjon, autoimmun hepatitt og alvorlig nedsatt leverfunksjon.

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

 • Kontroller vekst og utvikling, tyreoideafunksjon (forhøyet TSH), HCV/HIV koinfeksjon og tann- og tannkjøttsykdommer.
 • Risiko for anemi ved nedsatt nyrefunksjon.
 • Enhver pasient som utvikler signifikant unormal leverfunksjon i løpet av behandlingen skal overvåkes nøye. 

 

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Midlet må gis med stor forsiktighet til pasienter som har hjertesvikt i anamnesen; EKG bør tas før behandlingen starter og følges under behandlingen. Nyrefunksjonen bør undersøkes før behandlingsstart. Leverfunksjonen bør følges under pågående behandling, behandlingen bør avbrytes om funksjonen nedsettes.

Forsiktighet ved samtidig bruk av zidovudin.

 

Direktevirkende antivirale midler

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Nukleosider og nukleotider ekskl. reverstranskriptase-hemmere

Aciklovir, oral og parenteral

Aciclovir Accord, Aciclovir Pfizer, Aciclovir eg, Zovirax
J05AB01

Ganciklovir

Cymevene, Ganciclovir Oresund Pharma
J05AB06

Remdesivir

Veklury
J05AB16
J05AB12

Valaciklovir

Valaciclovir Sandoz, Valtrex
J05AB11

Valganciklovir

Valcyte, Valganciclovir Accord, Valganciclovir Medical Valley, Valganciclovir Sandoz
J05AB14
Fosfonsyrederivater

Foskarnet

Foskarnetnatriumheksahydrat Tillomed, Virafosc
J05AD01
Protease hemmere

Atazanavir

Atazanavir Accord, Atazanavir Krka
J05AE08

Darunavir

Darunavir Accord, Darunavir Krka, Prezista
J05AE10
J05AE07

Ritonavir

Norvir, Ritonavir Accord
J05AE03
Nukleosid og nukleotid reverstranskriptase-hemmere
J05AF06
J05AF09

Entekavir

Baraclude, Entecavir Accord, Entecavir Sandoz, Entecavir Viatris
J05AF10
J05AF05

Tenofovirdisoproksil

Tenofovir disoproxil Mylan
J05AF07

Zidovudin

Retrovir, Zidovudin aurobindo nordic pill, Zidovudine
J05AF01
Ikke-nukleosid reverstranskriptase-hemmere

Efavirenz

Efavirenz Sandoz, Efavirenz sandoz, Stocrin
J05AG03
J05AG04
J05AG01
J05AG05
Neurominidasehemmere
J05AH02
J05AH01
Antivirale for behandling av HCV infeksjon
J05AP54
J05AP57
J05AP51
J05AP08
J05AP55
Antivirale midler til behandling av HIV infeksjoner, kombinasjoner

Abakavir og lamivudin

Abacavir/Lamivudine Mylan Pharma, Kivexa
J05AR02
J05AR13
J05AR18

Emtricitabin og tenofovirdisoproksil

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan, Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Zentiva, Emtricitabine/Tenofovir disoproxil mylan, Truvada
J05AR03
J05AR19
J05AR09
J05AR10
Andre antivirale midler
J05AX09

Referanser

 1. Schwarz KB, et al, The Combination of Ribavirin and Peginterferon Is Superior to Peginterferon and Placebo for Children and Adolescents Chronic Hepatitis C, Gastroenterology, 2010, Oct 28
 2. Wirth S, et al, Peginterferon alfa-2b plus ribavirin treatment in children and adolescents with chronic hepatitis C, Hepatology, 2005, May;41(5), 1013-8
 3. Wirth S, et al, Recombinant alfa-interferon plus ribavirin therapy in children and adolescents with chronic hepatitis C, Hepatology, 2002, Nov;36(5), 1280-4
 4. Fried MW, et al, Hepatitis C in adults and adolescents with hemophilia: a randomized, controlled trial of interferon alfa-2b and ribavirin, Hepatology, 2002, Oct;36(4 Pt 1), 967-72
 5. Hu J, et al, Treatment of hepatitis C in children: a systematic review, PLoS One, 2010, 5(7), e11542

Oppdateringer

 • 15 september 2020 15:01: Change ATC-code
 • 15 september 2020 15:01: Local administrative changes
 • 15 september 2020 15:01: Local administrative changes
 • 15 september 2020 15:01: Local administrative changes
 • 15 september 2020 15:01: Local administrative changes

Konsentrasjonsmåling


Overdose