Aciklovir, oral og parenteral

Generisk navn
Aciklovir, oral og parenteral
Handelsnavn
Aciclovir Accord, Aciclovir Pfizer, Aciclovir eg, Zovirax
ATC-kode
J05AB01

Aciklovir, oral og parenteral


Informasjon til barn og foreldre
Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok, og felles for aciclovir og valganciclovir:
Aciklovir har en komplisert intracellulær virkningsmekanisme. Nettoeffekten er at syntesen av viralt DNA hemmes (virus dreper seg selv) uten at normale cellulære prosesser påvirkes i vesentlig grad. Valaciklovir er en valinsyreester av aciklovir og en prodrug som sikrer bedre absorpsjon.
Antiviralt spektrum: Effekten er begrenset til virus i herpesgruppen. Herpes simplex virus type 1 (HSV 1) er mest følsom, HSV type 2 er oftest noe mindre følsom, det samme gjelder varicella zostervirus (VZV).

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Følgende farmakokinetiske parametere er tilgjengelig mht. premature og nyfødte født til termin [Blum MR 1982, Hintz M 1982, Sampson MR 2014]:    

PMA <30 uker (n=13) 30 - 35 uker (n=9) 36-41 uker (n=6)
Dose 20 mg/kg/døgn 20/40/60 mg/kg/døgn 60 mg/kg/døgn
Cmax (mg/L) 10.3 (4.59-110) 8.83 (5.44-29.8) 12.4 (10.8-86.1)
t½ (time) 10.2 (4.73-13.2) 6.55 (4.28-9.26) 3.0 (1.61-3.69)
Cl (L/time/kg) 0.211 (0.095-0.31) 0.449 (0.302-0.812) 0.59 (0.126-0.77)
Vd (L/kg) 2.88 (0.646-5.30) 4.49 (1.87-10.85) 2.55 (0.293-4.09)

 

Dose 5 mg/kg 10 mg/kg 15 mg/kg
Cmax (µM) 30.0 ± 9.9 61.2 ± 18.3 86.1 ± 23.5
t½ (time) 4.03 ± 1.56 4.07 ± 1.53 3.24 ± 0.69
Cl (ml/minutt/1.73 m²) 122 ± 51 98 ± 34 108 ± 43
Vd (L/1.73 m²) 30.0 ± 2.0 28.9 ± 11.3  24.1 ± 6.3

     

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Aciclovir Accord kons til inf oppl 25 mg/ml
Aciclovir Pfizer kons til inf oppl 25 mg/ml
Aciclovir eg tab 800 mg - Krever godkjenningsfritak
Zovirax mikst susp 80 mg/ml
Zovirax tab 200 mg
Zovirax tab 800 mg

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

 • Blandekort (ekstern søkeside. Søk på generisk navn)

Annen praktisk informasjon

 • Miksturlisten (ekstern søkeside). Inneholder informasjon om bl.a. smak, innholdsstoffer, oppbevaring og holdbarhet.

Doseringer

Gå raskt til:

Herpes simplex virus (HSV), Varicella zoster virus (VZV) -infeksjon
 • Oralt
  • 1 måned til 18 år
   [2] [4]
   • Biotilgjengeligheten av oral aciklovir er svært lav. Til oral bruk foretrekkes derfor behandling med valaciklovir.

Herpes simplex-infeksjoner (normal og svekket immunrespons), residiverende Varicella zoster-infeksjon (normal immunrespons)
 • Intravenøst
  • 3 måneder til 12 år
   [3]
   • 30 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser.
   • Behandlingsvarighet:

    10 dager

  • 12 år til 18 år
   [3]
   • 15 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser.
   • Behandlingsvarighet:

    5 dager

Herpes simplex encefalitt (normal immunrespons); primær / residiverende Varicella zoster-infeksjon hos immunkompromitterte pasienter
 • Intravenøst
  • Premature, gestasjonsalder < 37 uker
   [6] [20]
   • 60 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser.
   • Behandlingsvarighet:

    Herpes simplex encefalitt: 14–21 dager. 

    Varicella zoster: 7 dager

  • nyfødt født til termin
   [6] [7] [12] [20] [23] [25]
   • 80 mg/kg/døgn fordelt på 4 doser.
   • Behandlingsvarighet:

    Herpes simplex encefalitt: 14–21 dager. 
    Varicella zoster: 7 dager

  • 1 måned til 3 måneder
   [7] [20]
   • 80 mg/kg/døgn fordelt på 4 doser.
   • Behandlingsvarighet:

    Herpes simplex encefalitt: 14–21 dager. 
    Varicella zoster: 7 dager

  • 3 måneder til 18 år
   [3] [7] [11] [13] [14] [16] [17] [18]
   • 1500 mg/m²/døgn fordelt på 3 doser.
   • Behandlingsvarighet:

    Herpes simplex encefalitt: 14–21 dager. 
    Varicella zoster: 7 dager

Neonatal herpes simplex
 • Intravenøst
  • Premature, gestasjonsalder < 37 uker
   [6] [20] [24]
   • 60 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser.
   • Behandlingsvarighet:

    CNS og disseminert sykdom: 21 dager. 
    Lokal infeksjon (hud, øye og munn): 14 dager

  • nyfødt født til termin
   [3] [6] [7] [9] [10] [11] [12] [20] [23] [24] [25]
   • 80 mg/kg/døgn fordelt på 4 doser.
   • Behandlingsvarighet:

    CNS og disseminert sykdom: 21 dager. 
    Lokal infeksjon (hud, øye og munn): 14 dager

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

Dosejustering ved nedsatt nyrefunksjon:

GFR 50-80 ml/min/1,73 m2
Dosejustering er ikke nødvendig.
GFR 30-50 ml/min/1,73 m2
100 % av normal enkeltdose, og intervall mellom to doser: 12 timer
GFR 10-30 ml/min/1,73 m2
100 % av normal enkeltdose, og intervall mellom to doser: 24 timer
GFR < 10 ml/min/1,73 m2
50 % av normal enkeltdose, og intervall mellom to doser: 24 timer
Kliniske konsekvenser

Risiko for nevrologiske reaksjoner som hallusinasjoner, kramper og koma. Økning i urea- og kreatininkonsentrasjon, etterfulgt av nyresvikt; ved slike tilfeller bør infusjonstiden forlenges.

Dosejustering påvirker bunnkonsentrasjonen. Hvis bunnkonsentrasjonen ikke er tilstrekkelig høy, kan det hende at den antivirale effekten ikke er tilstrekkelig og dette kan føre til resistens.

Ved dialyse

Hemodialyse: 50% av normal enkeltdose og intervall mellom to doser: 24 timer. På dialysedager: Hvis mulig, administrer aciklovir etter dialysen.

CVVH: 100% av normal enkeltdose og intervall mellom to doser: 24 timer, justert etter serumkonsentrasjon.

 

Bivirkninger spesifikke for barn

Nyfødte: Ta hensyn til nøytropeni (ca 20 %: forsvinner vanligvis spontant under bruk eller etter seponering) og nedsatt nyrefunksjon (nefrotoksisk hos 6 %).

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok, og felles for aciclovir og valganciclovir:
Redusert nyrefunksjon forekommer, særlig hos dehydrerte pasienter, men risikoen reduseres ved å følge doseringsangivelsene og å hydrere pasientene. Mindre alvorlige bivirkninger som tretthet forekommer relativt ofte. Nevrologiske forandringer (tremor, forvirring, EEG‑forandringer) kan forekomme en sjelden gang, likeens hepatotoksiske bivirkninger.

Generelle kontraindikasjoner

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok, og felles for aciclovir og valganciclovir:
Ingen oppgitt.

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

 • Blodstatus kontrolleres hver andre uke.
 • Ved høye doser eller ved intravenøs behandling, bør væskebalansen monitoreres, spesielt ved nyresykdom. Dosejustering er nødvendig ved nyresykdom.
 • Hos nyfødte som får høye doser med aciklovir, må nøytropeni og nefrotoksisitet overvåkes, da disse forekommer i henholdsvis 20 % og 6 % av tilfellene.
 • Monitorer kreatininnivået to ganger i uken.
 • Til oral bruk foretrekkes behandling med valaciklovir.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok, og felles for aciclovir og valganciclovir:
Nedsatt nyrefunksjon medfører risiko for økt kumulasjon. Adekvat hydrering er viktig, særlig hos eldre med nedsatt nyrefunksjon.

Direktevirkende antivirale midler

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Nukleosider og nukleotider ekskl. reverstranskriptase-hemmere

Ganciklovir

Cymevene, Ganciclovir Oresund Pharma
J05AB06

Remdesivir

Veklury
J05AB16
J05AB12

Valaciklovir

Valaciclovir Sandoz, Valtrex
J05AB11

Valganciklovir

Valcyte, Valganciclovir Accord, Valganciclovir Medical Valley, Valganciclovir Sandoz
J05AB14
Fosfonsyrederivater

Foskarnet

Foskarnetnatriumheksahydrat Tillomed, Virafosc
J05AD01
Protease hemmere

Atazanavir

Atazanavir Accord, Atazanavir Krka
J05AE08

Darunavir

Darunavir Accord, Darunavir Krka, Prezista
J05AE10
J05AE07

Ritonavir

Norvir, Ritonavir Accord
J05AE03
Nukleosid og nukleotid reverstranskriptase-hemmere
J05AF06
J05AF09

Entekavir

Baraclude, Entecavir Accord, Entecavir Sandoz, Entecavir Viatris
J05AF10
J05AF05

Tenofovirdisoproksil

Tenofovir disoproxil Mylan
J05AF07

Zidovudin

Retrovir, Zidovudin aurobindo nordic pill, Zidovudine
J05AF01
Ikke-nukleosid reverstranskriptase-hemmere

Efavirenz

Efavirenz Sandoz, Efavirenz sandoz, Stocrin
J05AG03
J05AG04
J05AG01
J05AG05
Neurominidasehemmere
J05AH02
J05AH01
Antivirale for behandling av HCV infeksjon
J05AP54
J05AP57
J05AP51

Ribavirin

Ribavirin aurobindo, Ribavirin-ratiopharm
J05AP01
J05AP08
J05AP55
Antivirale midler til behandling av HIV infeksjoner, kombinasjoner

Abakavir og lamivudin

Abacavir/Lamivudine Mylan Pharma, Kivexa
J05AR02
J05AR13
J05AR18

Emtricitabin og tenofovirdisoproksil

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan, Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Zentiva, Emtricitabine/Tenofovir disoproxil mylan, Truvada
J05AR03
J05AR19
J05AR09
J05AR10
Andre antivirale midler
J05AX09

Referanser

 1. Nadal D, et al, An investigation of the steady-state pharmacokinetics of oral valacyclovir in immunocompromised children, J Infect Dis, 2002, Oct 15;186 Suppl 1, S123-30
 2. Eksborg S, et al, Pharmacokinetics of acyclovir in immunocompromized children with leukopenia and mucositis after chemotherapy: can intravenous acyclovir be substituted by oral valacyclovir?, Med Pediatr Oncol., 2002, 38, 240-6
 3. GlaxoSmithKline BV, SPC Zovirax IV (RVG 09696) 09-09-2022, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 4. de Miranda P, et al, Pharmacokinetics of acyclovir after intravenous and oral administration, J Antimicrob Chemother, 1983, Sep;12 Suppl B, 29-37
 5. Hintz M, et al, Neonatal acyclovir pharmacokinetics in patients with herpes virus infections., Am J Med, 1982, Jul 20;73(1A), 210-4
 6. Kimberlin DW, et al, Safety and efficacy of high-dose intravenous acyclovir in the management of neonatal herpes simplex virus infections, Pediatrics, 2001, Aug;108(2), 230-8.
 7. Enright AM, et al, Antiviral therapy in children with varicella zoster virus and herpes simplex virus infections., Herpes, 2003, Aug;10(2):, 32-7
 8. Enright AM, et al, Neonatal herpes infection: diagnosis, treatment and prevention, Semin Neonatol., 2002, Aug;7(4), 283-91
 9. Kesson AM, Management of neonatal herpes simplex virus infection, Paediatr Drugs, 2001, 3(2), 81-90
 10. Whitley R., Neonatal herpes simplex virus infection., Curr Opin Infect Dis, 2004, Jun;17(3), 243-6
 11. Corey L, et al, Maternal and neonatal herpes simplex virus infections., N Engl J Med, 2009, Oct 1;361(14), 1376-85
 12. Ito Y, et al, Exacerbation of herpes simplex encephalitis after successful treatment with acyclovir., Clin Infect Dis, 2000, Jan;30(1), 185-7
 13. Heininger U, et al, Varicella, Lancet, 2006, Oct 14;368(9544), 1365-76
 14. Heidl M, et al, Antiviral therapy of varicella-zoster virus infection in immunocompromised children--a prospective randomized study of aciclovir versus brivudin, Infection, 1991, Nov-Dec;19(6), 401-5
 15. Shepp DH, et al, Treatment of varicella-zoster virus infection in severely immunocompromised patients. A randomized comparison of acyclovir and vidarabine, N Engl J Med, 1986, Jan 23;314(4), 208-12.
 16. Prober CG, et al, Acyclovir therapy of chickenpox in immunosuppressed children--a collaborative study., J Pediatr., 1982, Oct;101(4):622-5, 622-5
 17. Balfour HH, Jr., Intravenous acyclovir therapy for varicella in immunocompromised children, J Pediatr, 1984, Jan;104(1), 134-6
 18. HJC de Vries et al, Richtlijn SOA voor de tweede lijn, Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV). , www.huidarts.info, 2012, 114
 19. GlaxoSmithKline, SPC Zovirax koortslip (RVG 19078) 10-07-2018, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 20. Werkgroep Neonatale Farmacologie NVK sectie Neonatologie, Expert opinie, 28 maart 2018
 21. GlaxoSmithKline, SPC Zovirax oogzalf (RVG 09248) 16-3-2016, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 22. Blum MR et al. 1982 , Overview of acyclovir pharmacokinetic disposition in adults and children., Am J Med. , 1982, Jul 20;73(1A), 186-92
 23. Sampson MR et al. , Population pharmacokinetics of intravenous acyclovir in preterm and term infants , Pediatr Infect Dis J, 2014, Jan;33(1), 42-9
 24. Ericson JE et al. , Safety of High-dose Acyclovir in Infants With Suspected and Confirmed Neonatal Herpes Simplex Virus Infections. , Pediatr Infect Dis J., 2017, Apr;36(4), 369-373
 25. Whitley RJ et al. , The use of antiviral drugs during the neonatal period., Clin Perinatol., 2012, 39(1), 69-81
 26. Englund JA et al. , Acyclovir therapy in neonates., J Pediatr., 1991, Jul;119(1 Pt 1), 129-35

Oppdateringer

 • 20 november 2020 16:24: Local administrative changes
 • 20 november 2020 16:24: Local administrative changes
 • 20 november 2020 16:24: Local administrative changes
 • 20 november 2020 16:24: Local administrative changes
 • 20 november 2020 16:24: Local administrative changes
 • 20 november 2020 16:24: Local administrative changes
 • 20 november 2020 16:24: Local administrative changes
 • 20 november 2020 16:24: Local administrative changes
 • 20 november 2020 16:24: Local administrative changes
 • 20 november 2020 16:24: Adding ATC code

Konsentrasjonsmåling


Overdose