Valaciklovir

Generisk navn
Valaciklovir
Handelsnavn
Valaciclovir Sandoz, Valtrex
ATC-kode
J05AB11
Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok, og felles for aciclovir og valganciclovir:
Aciklovir har en komplisert intracellulær virkningsmekanisme. Nettoeffekten er at syntesen av viralt DNA hemmes (virus dreper seg selv) uten at normale cellulære prosesser påvirkes i vesentlig grad. Valaciklovir er en valinsyreester av aciklovir og en prodrug som sikrer bedre absorpsjon.
Antiviralt spektrum: Effekten er begrenset til virus i herpesgruppen. Herpes simplex virus type 1 (HSV 1) er mest følsom, HSV type 2 er oftest noe mindre følsom, det samme gjelder varicella zostervirus (VZV).

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Følgende farmakokinetiske parametere (aciklovir) har blitt observert etter én enkel oral dose på 25 mg/kg valaciklovir til immunkompetente barn < 6 år [Kimberlin 2010]:

  1-2 måneder 3-5 måneder 6-11 måneder 1 år 2-5 år
n= 9 9 7 9 12
Cmax (mg/L) 7 5,2 4,9 4,9 6,5
t½ (timer) 2 1,8 1,3 1,3 1,5
Cl (ml/min) 11 21,6 21,9 21,2 14,9

Følgende farmakokinetiske parametere (aciklovir) har blitt observert hos barn i alderen 1 til 18 år etter oral administrering av valaciklovir [Nadal 2002, Bomgaars 2008, Kimberlin 2010, Eksborg 2002, Simon 2002]:

  Immunkompetente Immunkompromitterte
Vd (L/kg)
3,01-3,79 1,34-3,49
Cmax (mg/L)
10 mg/kg: 2,41
20 mg/kg: 4,38
500 mg: 3,16
250 mg: 4,11
500 mg: 5,12-5,27
Tmax (timer)
1,15-1,88 1,41-2,62
t½ (timer)
1,3-2,1 1,35-2,51
Cl (ml/minutt/kg)
11-25,5 9,1-19
F (%)
45-51% 45-64%

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Valaciclovir Sandoz tab 250 mg
Valaciclovir Sandoz tab 500 mg
Valtrex tab 250 mg
Valtrex tab 500 mg

Valaciklovir 50 mg/ml mikstur, produsert av sykehusapotek. For mer informasjon: se miksturlisten.

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Annen praktisk informasjon

 • Miksturlisten (ekstern søkeside). Inneholder informasjon om bl.a. smak, innholdsstoffer, oppbevaring og holdbarhet.

Doseringer

Gå raskt til:

Herpes simplex virus (HSV) -infeksjon
Herpes simplex virus (HSV)- og Varicella zoster virus (VZV) -infeksjon hos immunkompromitterte pasienter
 • Oralt
  • 1 måned til 18 år
   [5]
   • 60 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser. Maks: 3000 mg/døgn.
Herpes labialis (forkjølelsessår)
 • Oralt
  • 12 år til 18 år
   [10]
   • 4000 mg/døgn fordelt på 2 doser. Start behandling innen 24–48 timer.
   • Behandlingsvarighet:

    1 dag

Profylakse for CMV ved organtransplantasjon
 • Oralt
  • 1 måned til 12 år
   [10]
   • 1000 mg/m²/døgn fordelt på 3 doser. Maks: 2000 mg/dose.
  • 12 år til 18 år
   [10]
   • 8000 mg/døgn fordelt på 4 doser.
   • Behandlingsvarighet:

    90 dager

Forebygging av tilbakevendende genital herpes
 • Oralt
  • 12 år til 18 år
   [10]
   • 500 mg/døgn fordelt på 1 dose . Ved svært hyppige tilbakefall (mer enn 10 per år uten behandling): 500 mg/døgn i 2 doser.
   • Behandlingsvarighet:

    Revurder behandling etter 6–12 måneder

Profylakse for Herpes simplex virus (HSV)- og Varicella zoster virus (VZV) -infeksjoner etter stamcelletransplantasjon
 • Oralt
  • ≥ 1 måned og < 40 kg
   [11]
   • 20 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser. Maks: 1000 mg/døgn.
  • ≥ 40 kg
   [11]
   • 1000 mg/døgn fordelt på 2 doser.
Herpes zoster (helvetesild)
 • Oralt
  • 1 måned til 18 år
   [5] [8] [12]
   • 60 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser. Maks: 3000 mg/døgn.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

Justeringer per indikasjon, som følger:
(Kilde: KNMP (Royal Dutch Pharmacists Association) om Nedsatt nyrefunksjon, Preparatomtale Zelitrex)

HSV-infeksjoner, VZV- og HSV-infeksjon hos immunkompromitterte pasienter:

 • GFR 50–80 ml/min/1,73 m²: Dosejustering er ikke nødvendig
 • GFR 30-50 ml/min/1,73 m²: 100 % av normal enkeltdose, og intervall mellom to doser: 12 timer
 • GFR 10–30 ml/min/1,73 m²: 100 % av normal enkeltdose, og intervall mellom to doser: 24 timer
 • GFR < 10 ml/min/1,73 m²: 50% av normal enkeltdose, og intervall mellom to doser: 24 timer

Forebygging av tilbakevendende genital herpes:  

 • GFR 50–80 ml/min/1,73 m²: Dosejustering er ikke nødvendig
 • GFR 30-50 ml/min/1,73 m²: Dosejustering er ikke nødvendig
 • GFR 10–30 ml/min/1,73 m²: 50% av normal enkeltdose, og intervall mellom to doser: 24 timer
 • GFR < 10 ml/min/1,73 m²: 50% av normal enkeltdose, og intervall mellom to doser: 24 timer

Herpes labialis (forkjølelsessår):

 • GFR 50–80 ml/min/1,73 m²: Dosejustering er ikke nødvendig
 • GFR 30-50 ml/min/1,73 m²: 50% av normal enkeltdose, og intervall mellom to doser: 12 timer
 • GFR 10–30 ml/min/1,73 m²: 25% av normal enkeltdose, og intervall mellom to doser: 12 timer
 • GFR < 10 ml/min/1,73 m²: 25 % av normal enkeltdose kun én gang

Profylakse for CMV ved organtransplantasjon:

 • GFR 50–80 ml/min/1,73 m²: Dosejustering er ikke nødvendig
 • GFR 30-50 ml/min/1,73 m²: 750 mg/m²/døgn i 2 doser
 • GFR 10–30 ml/min/1,73 m²: 500 mg/m²/døgn i én enkeltdose
 • GFR < 10 ml/min/1,73 m²: 250 mg/m²/døgn i én enkeltdose
Kliniske konsekvenser
 • Risiko for nevrologiske reaksjoner, inkludert forvirring og hallusinasjoner.
 • Hvis bunnkonsentrasjonen ikke er tilstrekkelig høy, kan det hende at den antivirale effekten ikke er tilstrekkelig og dette kan føre til resistens.
 • Ved bruk av høye doser (8 g/døgn) i kliniske studier med immunkompromitterte pasienter, ble det rapportert nedsatt nyrefunksjon, mikroangiopatisk hemolytisk anemi og trombocytopeni.
 • En kasus-kontroll-studie viste at pasientgruppen med nevrologiske symptomer hadde lavere gjennomsnittlig kreatininclearance og at konsentrasjonene av aciklovir og metabolitten 9-karboksymetoksymetylguanin var høyere i gjennomsnitt sammenlignet med pasientgruppen uten nevrologiske symptomer. Denne studien inkluderte også personer med en kreatininclearance lavere enn 10 ml/min.
Ved dialyse

På dialysedager (hemodialyse): Hvis mulig, administrer valaciklovir etter dialysen

Bivirkninger spesifikke for barn

Kvalme og oppkast.
I henhold til FDA, er bivirkningene de samme som hos voksne, både når det gjelder forekomst og intensitet.

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok, og felles for aciclovir og valganciclovir:
Redusert nyrefunksjon forekommer, særlig hos dehydrerte pasienter, men risikoen reduseres ved å følge doseringsangivelsene og å hydrere pasientene. Mindre alvorlige bivirkninger som tretthet forekommer relativt ofte. Nevrologiske forandringer (tremor, forvirring, EEG‑forandringer) kan forekomme en sjelden gang, likeens hepatotoksiske bivirkninger.

Generelle kontraindikasjoner

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok, og felles for aciclovir og valganciclovir:
Ingen oppgitt.

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Monitorer kreatininnivået to ganger i uken.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok, og felles for aciclovir og valganciclovir:
Nedsatt nyrefunksjon medfører risiko for økt kumulasjon. Adekvat hydrering er viktig, særlig hos eldre med nedsatt nyrefunksjon.

Direktevirkende antivirale midler

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Nukleosider og nukleotider ekskl. reverstranskriptase-hemmere

Aciklovir, oral og parenteral

Aciclovir Accord, Aciclovir Pfizer, Aciclovir eg, Zovirax
J05AB01

Ganciklovir

Cymevene, Ganciclovir Oresund Pharma
J05AB06

Remdesivir

Veklury
J05AB16
J05AB12

Valganciklovir

Valcyte, Valganciclovir Accord, Valganciclovir Medical Valley, Valganciclovir Sandoz
J05AB14
Fosfonsyrederivater

Foskarnet

Foskarnetnatriumheksahydrat Tillomed, Virafosc
J05AD01
Protease hemmere

Atazanavir

Atazanavir Accord, Atazanavir Krka
J05AE08

Darunavir

Darunavir Accord, Darunavir Krka, Prezista
J05AE10
J05AE07

Ritonavir

Norvir, Ritonavir Accord
J05AE03
Nukleosid og nukleotid reverstranskriptase-hemmere
J05AF06
J05AF09

Entekavir

Baraclude, Entecavir Accord, Entecavir Sandoz, Entecavir Viatris
J05AF10
J05AF05

Tenofovirdisoproksil

Tenofovir disoproxil Mylan
J05AF07

Zidovudin

Retrovir, Zidovudin aurobindo nordic pill, Zidovudine
J05AF01
Ikke-nukleosid reverstranskriptase-hemmere

Efavirenz

Efavirenz Sandoz, Efavirenz sandoz, Stocrin
J05AG03
J05AG04
J05AG01
J05AG05
Neurominidasehemmere
J05AH02
J05AH01
Antivirale for behandling av HCV infeksjon
J05AP54
J05AP57
J05AP51

Ribavirin

Ribavirin aurobindo, Ribavirin-ratiopharm
J05AP01
J05AP08
J05AP55
Antivirale midler til behandling av HIV infeksjoner, kombinasjoner

Abakavir og lamivudin

Abacavir/Lamivudine Mylan Pharma, Kivexa
J05AR02
J05AR13
J05AR18

Emtricitabin og tenofovirdisoproksil

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan, Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Zentiva, Emtricitabine/Tenofovir disoproxil mylan, Truvada
J05AR03
J05AR19
J05AR09
J05AR10
Andre antivirale midler
J05AX09

Referanser

 1. Hartwig NC, et al, Vademecum pediatrische antimicrobiele therapie, 2005
 2. Nadal D, et al, An investigation of the steady-state pharmacokinetics of oral valacyclovir in immunocompromised children, J Infect Dis, 2002, Oct 15;186 Suppl 1, S123-30
 3. Zeng L, et al, Population pharmacokinetics of acyclovir in children and young people with malignancy after administration of intravenous acyclovir or oral valacyclovir, Antimicrob Agents Chemother, 2009, Jul;53(7), 2918-27
 4. Bomgaars L, et al, Valacyclovir and acyclovir pharmacokinetics in immunocompromised children, Pediatr Blood Cancer, 2008, Oct;51(4), 504-8
 5. Kimberlin DW, et al, Pharmacokinetics and safety of extemporaneously compounded valacyclovir oral suspension in pediatric patients from 1 month through 11 years of age, Clin Infect Dis, 2010, Jan 15;50(2), 221-8
 6. Eksborg S, et al, Pharmacokinetics of acyclovir in immunocompromized children with leukopenia and mucositis after chemotherapy: can intravenous acyclovir be substituted by oral valacyclovir?, Med Pediatr Oncol, 2002, Apr;38(4), 240-6
 7. Simon MW, et al, Pharmacokinetics and safety of valaciclovir in children with Epstein-Barr virus illness, Drugs R D, 2002, 3(6), 365-73
 8. Kimberlin DW., Herpes simplex virus infections in neonates and early childhood, Semin Pediatr Infect Dis, 2005, Oct;16(4), 271-81
 9. Spruance SL, et al, High-dose, short-duration, early valacyclovir therapy for episodic treatment of cold sores: results of two randomized, placebo-controlled, multicenter studies, Antimicrob Agents Chemother, 2003, Mar;47(3), 1072-80
 10. GlaxoSmithKline BV, SpC Zelitrex (RCG 21719 en 18065) 07-04-2014, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 11. Erard V et al. , One-year acyclovir prophylaxis for preventing varicella-zoster virus disease after hematopoietic cell transplantation: no evidence of rebound varicella-zoster virus disease after drug discontinuation., Blood., 2007 , Oct 15;110(8), 3071-7
 12. Kechagia IA et al., Extrapolation of valacyclovir posology to children based on pharmacokinetic modelling, Pediatr Infect Dis J., 2015 Dec, 34(12), 1342-8

Oppdateringer

Konsentrasjonsmåling


Overdose