Glekaprevir og pibrentasvir

Generisk navn
Glekaprevir og pibrentasvir
Handelsnavn
Maviret
ATC-kode
J05AP57

Glekaprevir og pibrentasvir

Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk legemiddelhåndbok:
Pangenotypisk direktevirkende antiviral kombinasjonstablett med NS5A-replikasjonsregulatoren pibrentasvir og NS3/4A- proteasehemmeren glekaprevir for alle genotypevarianter av hepatitt C-virus (HCV). Bruk forutsetter inngående erfaring og oppdatert kunnskap om HCV-behandling.

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Ikke vurdert.

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Maviret granulat, drasjert 50 mg/20 mg
Maviret granulat, drasjert 50 mg/20 mg - Krever godkjenningsfritak
Maviret tab 100 mg/40 mg

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Annen praktisk informasjon

Inntak og mat:

 • Granulat: Bør drysses over en liten mengde myk mat, med lavt vanninnhold, som fester seg til en skje og kan svelges uten å tygge (for eksempel peanøttsmør, hasselnøttpålegg, myk ost/kremost, tykt syltetøy eller gresk yoghurt).

 • Tablett: Skal tas sammen med mat. Skal svelges hele. Skal ikke knuses, deles eller tygges da dette kan endre biotilgjengeligheten (SPC Maviret).

Doseringer

Kronisk hepatitt C-infeksjon
 • Oralt
  • Granulat
   • 3 år til 18 år og 12 til 20 kg
    [1]
    • Glekaprevir/pibrentasvir: 150/60 mg/døgn fordelt på 1 dose

    • Behandlingsvarighet:
     • Barn uten tidligere HCV-behandling:
      • Alle genotyper, med eller uten cirrhose: 8 uker.
     • Barn med tidligere HCV-behandling:
      • Genotype 1,2,4,5,6:
       • Uten cirrhose: 8 uker.
       • Med cirrhose: 12 uker.
      • Genotype 3:
       • Med og uten cirrhose: 16 uker.
   • 3 år til 18 år og 20 til 30 kg
    [1]
    • Glekaprevir/pibrentasvir: 200/80 mg/døgn fordelt på 1 dose

    • Behandlingsvarighet:
     • Barn uten tidligere HCV-behandling:
      • Alle genotyper, med eller uten cirrhose: 8 uker.
     • Barn med tidligere HCV-behandling:
      • Genotype 1,2,4,5,6:
       • Uten cirrhose: 8 uker.
       • Med cirrhose: 12 uker.
      • Genotype 3:
       • Med og uten cirrhose: 16 uker.
   • 3 år til 18 år og 30 til 45 kg
    [1]
    • Glekaprevir/pibrentasvir: 250/100 mg/døgn fordelt på 1 dose

    • Behandlingsvarighet:
     • Barn uten tidligere HCV-behandling:
      • Alle genotyper, med eller uten cirrhose: 8 uker.
     • Barn med tidligere HCV-behandling:
      • Genotype 1,2,4,5,6:
       • Uten cirrhose: 8 uker.
       • Med cirrhose: 12 uker.
      • Genotype 3:
       • Med og uten cirrhose: 16 uker.
  • Tablett
   • 3 år til 18 år og ≥ 45 kg
    [1]
    • Glekaprevir/pibrentasvir: 300/120 mg/døgn fordelt på 1 dose

    • Behandlingsvarighet:
     • Barn uten tidligere HCV-behandling:
      • Alle genotyper, med eller uten cirrhose: 8 uker.
     • Barn med tidligere HCV-behandling:
      • Genotype 1,2,4,5,6:
       • Uten cirrhose: 8 uker.
       • Med cirrhose: 12 uker.
      • Genotype 3:
       • Med og uten cirrhose: 16 uker.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

GFR ≥10 ml/min/1,73 m2: Dosejustering er ikke nødvendig.

GFR <10 ml/min/1,73 m2: Ingen generelle anbefalinger kan gis.

Bivirkninger spesifikke for barn

Sikkerhetsprofilen hos barn i alderen 12-18 år er lik den hos voksne. Diaré, kvalme og oppkast var litt hyppigere hos pediatriske pasienter i alderen 3-12 år sammenlignet med ungdom, henholdsvis 3,8 % versus 0 %, 3,8 % versus 0 % og 7,5 % versus 2,1 %. 

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk legemiddelhåndbok:
Vanligst er moderat hodepine og fatigue. Asymptomatisk, transient hyperbilirubinemi kan forekomme.

Generelle kontraindikasjoner

Direkte importert fra Norsk legemiddelhåndbok:
Alvorlig nedsatt leverfunksjon (Child Pugh C). Samtidige legemidler med sikre interaksjoner.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk legemiddelhåndbok:
Fare for legemiddelinteraksjoner, se Legemiddelverkets interaksjonssøk via Interaksjoner-fanen.
Ved behandlingsindikasjon under tidsbegrenset kur kan midlertidig seponering av andre legemidler vurderes. Pasienter som skal starte behandling skal hepatitt B-screenes, hvor seropositive pasienter skal monitoreres særskilt mht. reaktivering av hepatitt B.

Informasjon til pasient: Tas samtidig med mat. Ved uteglemt dose kan tablettene tas inntil 6 timer før neste planlagte dose.

Direktevirkende antivirale midler

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Nukleosider og nukleotider ekskl. reverstranskriptase-hemmere

Aciklovir, oral og parenteral

Aciclovir Accord, Aciclovir Pfizer, Aciclovir eg, Zovirax
J05AB01

Ganciklovir

Cymevene, Ganciclovir Oresund Pharma
J05AB06

Remdesivir

Veklury
J05AB16
J05AB12

Valaciklovir

Valaciclovir Sandoz, Valtrex
J05AB11

Valganciklovir

Valcyte, Valganciclovir Accord, Valganciclovir Medical Valley, Valganciclovir Sandoz
J05AB14
Fosfonsyrederivater

Foskarnet

Foskarnetnatriumheksahydrat Tillomed, Virafosc
J05AD01
Protease hemmere

Atazanavir

Atazanavir Accord, Atazanavir Krka
J05AE08

Darunavir

Darunavir Accord, Darunavir Krka, Prezista
J05AE10
J05AE07

Ritonavir

Norvir, Ritonavir Accord
J05AE03
Nukleosid og nukleotid reverstranskriptase-hemmere
J05AF06
J05AF09

Entekavir

Baraclude, Entecavir Accord, Entecavir Sandoz, Entecavir Viatris
J05AF10
J05AF05

Tenofovirdisoproksil

Tenofovir disoproxil Mylan
J05AF07

Zidovudin

Retrovir, Zidovudin aurobindo nordic pill, Zidovudine
J05AF01
Ikke-nukleosid reverstranskriptase-hemmere

Efavirenz

Efavirenz Sandoz, Efavirenz sandoz, Stocrin
J05AG03
J05AG04
J05AG01
J05AG05
Neurominidasehemmere
J05AH02
J05AH01
Antivirale for behandling av HCV infeksjon
J05AP54
J05AP51

Ribavirin

Ribavirin aurobindo, Ribavirin-ratiopharm
J05AP01
J05AP08
J05AP55
Antivirale midler til behandling av HIV infeksjoner, kombinasjoner

Abakavir og lamivudin

Abacavir/Lamivudine Mylan Pharma, Kivexa
J05AR02
J05AR13
J05AR18

Emtricitabin og tenofovirdisoproksil

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan, Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Zentiva, Emtricitabine/Tenofovir disoproxil mylan, Truvada
J05AR03
J05AR19
J05AR09
J05AR10
Andre antivirale midler
J05AX09

Referanser

 1. AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG, SmPC Maviret (EU/1/17/1213/001) Rev 14, 01-09-2021, www.ema.europa.eu

Oppdateringer

Konsentrasjonsmåling


Overdose