Sidofovir

Generisk navn
Sidofovir
Handelsnavn
Cidofovir Macure
ATC-kode
J05AB12
Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Cytidinanalog, omdannes intracellulært til en aktiv metabolitt som hemmer HSV-1, HSV-2 og CMV-DNA-polymerase.

Antiviralt spektrum: Virus i herpesgruppen inkludert ganciklovirresistent CMV og aciklovirresistent HSV. In vitro effekt også på adenovirus med noe erfaring hos sterkt immunsupprimerte, se spesiallitteratur.

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Ikke vurdert.

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Cidofovir Macure kons til inf oppl 75 mg/ml

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Annen praktisk informasjon

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Doseringer

Papillomatose i larynks
 • Intralesjonalt
  • 1 måned til 18 år
   [2] [3] [4] [5]
   • Startdose: 1 mg/kg/dose 3 ganger i uken. I 2 uker.
   • Vedlikeholdsdose: 1 mg/kg/dose 3 ganger i uken hver annen uke (én uke på, én uke av).
   • Alternativ:

    Startdose: 5 mg/kg én gang i uken i 2 uker. Vedlikeholdsdose: 5 mg/kg/dose hver annen uke.

CMV-infeksjon, adenovirusinfeksjon hos immunkompromitterte pasienter
 • Intravenøst
  • 1 måned til 18 år
   [1] [8] [9] [11]
   • Startdose: 1 mg/kg/dose 3 ganger i uken. I 2 uker. Gi sidofovir-dosen over 1 time.
   • Vedlikeholdsdose: 1 mg/kg/dose 3 ganger i uken hver annen uke (én uke på, én uke av). Gi sidofovir-dosen over 1 time.
   • Behandling med sidofovir skal bare utføres av spesialister som har erfaring med sidofovir.

    MERKNAD: For å begrense nefrotoksisiteten gis sidofovir i kombinasjon med probenicid og hydrering med fysiologisk saltvann:
    Probenicid: 25 mg / kg/ dose oralt, 3 timer før start, samt 1–2 timer og 8 timer etter sidofovir infusjon.
    Hydrering: 0,58 L / m² fysiologisk saltvann administreres 1 gang før sidofovir infusjon. Dersom mulig gis også samme mengde fysiologisk saltvann samtidig med eller umiddelbart etter sidofovir-infusjonen. Gis over 1-3 timer.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

Når kreatininclearance er 10–50 mL/min: Ved livstruende indikasjoner, kan bruk av sidofovir kombinert med probenicid vurderes i samråd med en pediatrisk nefrolog og sykehusfarmasøyt. Justering av dose må bestemmes individuelt. Se tilgjengelig litteratur: Yusuf 2006 for barn; Brody 1999 for voksne.

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Cidofovir er nefrotoksisk. Proteinuri er en tidlig og sensitiv indikator på nyreskade, se pakningsvedlegg. Andre bivirkninger er kvalme, brekninger, feber, hudutslett, nøytropeni, trombocytopeni, uveitt.

Generelle kontraindikasjoner

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Nedsatt nyrefunksjon. Samtidig bruk av andre potensielt nefrotoksiske stoffer, som aminoglykosider, amfotericin B, foscarnet, pentamidin og vankomycin.

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Betydelig risiko for nefrotoksisitet. Sidofovir bør kun administreres i kombinasjon med probenicid og hydrering med fysiologisk saltvann. Monitorering av nyrefunksjon og viruskonsentrasjon er en forutsetning for å kunne evaluere bivirkninger og effekt. Skal bare administreres under godt kontrollerte forhold.
 

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Cidofovir må gis intravenøst i vener med høy nok blodgjennomstrømning slik at midlet raskt blir fortynnet. Midlet bør betraktes som et potensielt prokarsinogen. Tilberedning bør skje i avtrekksskap, og personalet bør bruke egnet beskyttelsesutstyr. Nyrefunksjonen må kontrolleres før hver dose.

Direktevirkende antivirale midler

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Nukleosider og nukleotider ekskl. reverstranskriptase-hemmere

Aciklovir, oral og parenteral

Aciclovir Accord, Aciclovir Pfizer, Aciclovir eg, Zovirax
J05AB01

Ganciklovir

Cymevene, Ganciclovir Oresund Pharma
J05AB06

Remdesivir

Veklury
J05AB16

Valaciklovir

Valaciclovir Sandoz, Valtrex
J05AB11

Valganciklovir

Valcyte, Valganciclovir Accord, Valganciclovir Medical Valley, Valganciclovir Sandoz
J05AB14
Fosfonsyrederivater

Foskarnet

Foskarnetnatriumheksahydrat Tillomed, Virafosc
J05AD01
Protease hemmere

Atazanavir

Atazanavir Accord, Atazanavir Krka
J05AE08

Darunavir

Darunavir Accord, Darunavir Krka, Prezista
J05AE10
J05AE07

Ritonavir

Norvir, Ritonavir Accord
J05AE03
Nukleosid og nukleotid reverstranskriptase-hemmere
J05AF06
J05AF09

Entekavir

Baraclude, Entecavir Accord, Entecavir Sandoz, Entecavir Viatris
J05AF10
J05AF05

Tenofovirdisoproksil

Tenofovir disoproxil Mylan
J05AF07

Zidovudin

Retrovir, Zidovudin aurobindo nordic pill, Zidovudine
J05AF01
Ikke-nukleosid reverstranskriptase-hemmere

Efavirenz

Efavirenz Sandoz, Efavirenz sandoz, Stocrin
J05AG03
J05AG04
J05AG01
J05AG05
Neurominidasehemmere
J05AH02
J05AH01
Antivirale for behandling av HCV infeksjon
J05AP54
J05AP57
J05AP51

Ribavirin

Ribavirin aurobindo, Ribavirin-ratiopharm
J05AP01
J05AP08
J05AP55
Antivirale midler til behandling av HIV infeksjoner, kombinasjoner

Abakavir og lamivudin

Abacavir/Lamivudine Mylan Pharma, Kivexa
J05AR02
J05AR13
J05AR18

Emtricitabin og tenofovirdisoproksil

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan, Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Zentiva, Emtricitabine/Tenofovir disoproxil mylan, Truvada
J05AR03
J05AR19
J05AR09
J05AR10
Andre antivirale midler
J05AX09

Referanser

 1. Doan ML, et al, Treatment of adenovirus pneumonia with cidofovir in pediatric lung transplant recipients, J Heart Lung Transplant, 2007, Sep;26(9, 883-9
 2. Chhetri DK, et al, A scheduled protocol for the treatment of juvenile recurrent respiratory papillomatosis with intralesional cidofovir, Arch Otolaryngol Head Neck Surg, 2003, Oct;129(10, 1081-5
 3. Mandell DL, et al, Intralesional cidofovir for pediatric recurrent respiratory papillomatosis, Arch Otolaryngol Head Neck Surg, 2004, Nov;130(11), 1319-23
 4. Pransky SM, et al, Clinical update on 10 children treated with intralesional cidofovir injections for severe recurrent respiratory papillomatosis., Arch Otolaryngol Head Neck Surg, 2000, Oct;126(10), 1239-43
 5. Pransky SM, et al, Long-term follow-up of pediatric recurrent respiratory papillomatosis managed with intralesional cidofovir., Laryngoscope, 2003, Sep;113(9), 1583-7
 6. Doan ML, et al, Clinical, radiological and pathological features of ABCA3 mutations in children, Thorax, 2008, Apr;63(4), 366-73
 7. Anderson EJ, et al, Early diagnosis of adenovirus infection and treatment with cidofovir after bone marrow transplantation in children., Bone Marrow Transplant, 2001, Mar;27(6), 621-6.
 8. Legrand F, et al, Early diagnosis of adenovirus infection and treatment with cidofovir after bone marrow transplantation in children, Bone Marrow Transplant., 2001, Mar;27(6), 621-6
 9. Ljungman P, et al, Cidofovir for cytomegalovirus infection and disease in allogeneic stem cell transplant recipients. The Infectious Diseases Working Party of the European Group for Blood and Marrow Transplantation, Blood, 2001, Jan 15;97(2), 388-92
 10. Yusuf U, et al, Cidofovir for the treatment of adenoviral infection in pediatric hematopoietic stem cell transplant patients, Transplantation, 2006, May 27;81(10), 1398-404
 11. Anderson EJ, et al, High-risk adenovirus-infected pediatric allogeneic hematopoietic progenitor cell transplant recipients and preemptive cidofovir therapy, Pediatr Transplant, 2008, Mar;12(2), 219-27
 12. Hoffman JA, et al, Adenoviral infections and a prospective trial of cidofovir in pediatric hematopoietic stem cell transplantation, Biol Blood Marrow Transplant, 2001, 7(7), 388-94

Oppdateringer

Konsentrasjonsmåling


Overdose