Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Darunavir

Generisk navn
Darunavir
Handelsnavn
Darunavir Accord, Darunavir Krka, Prezista
ATC-kode
J05AE10

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Proteasehemmer med effekt mot hiv-1 og hiv-2. Resistensutvikling krever ofte multiple mutasjoner. Darunavir har ofte god effekt mot hiv-stammer som er resistente mot andre proteasehemmere. Skal gis sammen med lavdosert ritonavir for å redusere nedbrytingen av darunavir.

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Eksponeringen til darunavir hos barn ligner den man finner hos voksne

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Darunavir Accord tab 600 mg
Darunavir Accord tab 800 mg
Darunavir Krka tab 600 mg
Darunavir Krka tab 800 mg
Prezista tab 600 mg
Prezista tab 800 mg

Prezista mikstur: Dette preparatet er ikke markedsført i Norge. Kontakt apoteket for å undersøke om det kan skaffes fra utlandet. For mer informasjon: se miksturlisten.

 

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Annen praktisk informasjon

 • Miksturlisten (ekstern søkeside). Inneholder informasjon om bl.a. smak, innholdsstoffer, oppbevaring og holdbarhet.

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

Doseringer

HIV (ART-naive og forhåndsbehandlede pasienter)
 • Oralt
  • Mikstur
   • 3 år til 12 år og 10 til 15 kg
    [2] [3]
    • 40 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser. Kombinert med ritonavir: 6 mg/kg/døgn i 2 doser.
    • Råd om inntak/administrering:

     Skal tas med mat. Rist suspensjonen grundig før bruk.

   • 3 år til 12 år og 15 til 30 kg
    [2] [3]
    • 750 mg/døgn fordelt på 2 doser. Kombinert med ritonavir, 96 mg/døgn i 2 doser.
    • Råd om inntak/administrering:

     Skal tas med mat. Rist suspensjonen grundig før bruk.

   • 3 år til 12 år og 30 til 40 kg
    [2] [3]
    • 900 mg/døgn fordelt på 2 doser. Kombinert med ritonavir 200 mg/døgn i 2 doser.
    • Råd om inntak/administrering:

     Skal tas med mat. Rist suspensjonen grundig før bruk.

   • 3 år til 12 år og ≥ 40 kg
    [2] [3]
    • 1200 mg/døgn fordelt på 2 doser. Kombinert med ritonavir 200 mg/døgn i 2 doser.
    • Råd om inntak/administrering:

     Skal tas med mat. Rist suspensjonen grundig før bruk.

  • Tablett
   • 3 år til 12 år og 15 til 30 kg
    [2] [3]
    • 750 mg/døgn fordelt på 2 doser. Kombinert med ritonavir 96 mg/døgn i 2 doser.
    • Råd om inntak/administrering:

     Skal tas med mat.

   • 3 år til 12 år og 30 til 40 kg
    [2] [3]
    • 900 mg/døgn fordelt på 2 doser. Kombinert med ritonavir 200 mg/døgn i 2 doser.
    • Råd om inntak/administrering:

     Skal tas med mat.

   • 12 år til 18 år og 30 til 40 kg
    [2] [3]
    • 675 mg/døgn fordelt på 1 dose Kombinert med ritonavir 100 mg/døgn i én enkeltdose.
    • Råd om inntak/administrering:

     Skal tas med mat.

   • 12 år til 18 år og ≥ 40 kg
    [2] [3]
    • 800 mg/døgn fordelt på 1 dose Kombinert med ritonavir: 100 mg/døgn i én enkeltdose.
    • Råd om inntak/administrering:

     Skal tas med mat

   • 3 år til 12 år og ≥ 40 kg
    [2] [3]
    • 1200 mg/døgn fordelt på 2 doser. Kombinert med ritonavir 200 mg/døgn i 2 doser.
    • Råd om inntak/administrering:

     Skal tas med mat.

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

GFR ≥10 ml/min/1,73 m2: Dosejustering er ikke nødvendig.

GFR <10 ml/min/1,73 m2: Ingen generelle anbefalinger kan gis.

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

Bivirkninger spesifikke for barn

Bivirkningsprofilen for barn kan sammenlignes med den man finner for voksne.

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Vanligste bivirkninger er fra gastrointestinaltraktus (kvalme, diaré, oppkast), hypertriglyseridemi, hodepine. Biokjemiske endringer, bl.a. transaminaser med noe økt forekomst ved samtidige kroniske virushepatitter.

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

Kontraindikasjoner spesifikke for barn

Skal ikke brukes til barn yngre enn 3 år.

Generelle kontraindikasjoner

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Alvorlig nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh klasse C) eller sammen med legemidler som metaboliseres via CYP3A4 og som kan gi alvorlige bivirkninger, f.eks. antiarytmika.

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Pasienter som tidligere har vært eksponert for antiretrovirale legemidler, men som ikke har
darunavir-resistensrelaterte mutasjoner (DRV-RAM)* og som har
< 100 000 kopier av HIV-1 RNA per ml i plasma og ≥100 x 10E6 CD4+ celler per liter, kan bruke et doseringregime med inntak av darunavir én gang om dagen, sammen med ritonavir og mat.

* DRV-RAM: V11I, V32I, L33F, I47V, I50V, I54M, I54L, T74P, L76V, I84V og L89V

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Bør brukes med forsiktighet hos eldre, ved nedsatt leverfunksjon, koinfeksjon med virushepatitt B eller C, eller ved kjent sulfonamidallergi. Foreløpig mest data fra pasienter med behandlingssvikt på andre antiretrovirale midler. Fare for interaksjoner, se Legemiddelverkets interaksjonssøk.

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

Nukleosider og nukleotider ekskl. reverstranskriptase-hemmere

Aciklovir, oral og parenteral

Aciclovir Accord, Aciclovir Pfizer, Aciclovir eg, Zovirax
J05AB01

Ganciklovir

Cymevene, Ganciclovir Oresund Pharma
J05AB06

Remdesivir

Veklury
J05AB16
J05AB12

Valaciklovir

Valaciclovir Sandoz, Valtrex
J05AB11

Valganciklovir

Valcyte, Valganciclovir Accord, Valganciclovir Medical Valley, Valganciclovir Sandoz
J05AB14
Fosfonsyrederivater

Foskarnet

Foskarnetnatriumheksahydrat Tillomed, Virafosc
J05AD01
Protease hemmere

Atazanavir

Atazanavir Accord, Atazanavir Krka
J05AE08
J05AE07

Ritonavir

Norvir, Ritonavir Accord
J05AE03
Nukleosid og nukleotid reverstranskriptase-hemmere
J05AF06
J05AF09

Entekavir

Baraclude, Entecavir Accord, Entecavir Sandoz, Entecavir Viatris
J05AF10
J05AF05

Tenofovirdisoproksil

Tenofovir disoproxil Mylan
J05AF07

Zidovudin

Retrovir, Zidovudin aurobindo nordic pill, Zidovudine
J05AF01
Ikke-nukleosid reverstranskriptase-hemmere

Efavirenz

Efavirenz Sandoz, Efavirenz sandoz, Stocrin
J05AG03
J05AG04
J05AG01
J05AG05
Neurominidasehemmere
J05AH02
J05AH01
Antivirale for behandling av HCV infeksjon
J05AP54
J05AP57
J05AP51

Ribavirin

Ribavirin aurobindo, Ribavirin-ratiopharm
J05AP01
J05AP08
J05AP55
Antivirale midler til behandling av HIV infeksjoner, kombinasjoner

Abakavir og lamivudin

Abacavir/Lamivudine Mylan Pharma, Kivexa
J05AR02
J05AR13
J05AR18

Emtricitabin og tenofovirdisoproksil

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan, Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Zentiva, Emtricitabine/Tenofovir disoproxil mylan, Truvada
J05AR03
J05AR19
J05AR09
J05AR10
Andre antivirale midler
J05AX09

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

Referanser

 1. Janssen-Cilag International NV, SmPC Prezista (EU/1/06/380/004) 28-11-14, Geraadpleegd 16 jan 2015
 2. Panel on Antiretroviral Therapy and Medical Management of HIV-Infected Children. , Guideline for the use of Antiretroviral agents in pediatric HIV infection, https://aidsinfo.nih.gov/guidelines/html/2/pediatric-arv-guidelines/129/darunavir, Geraadpleegd 15 feb 2017
 3. Bamford, A., et al (PENTA Steering Committee) (2015), Paediatric European Network for Treatment of AIDS (PENTA) guidelines for treatment of paediatric HIV-1 infection 2015: optimizing health in preparation for adult life. , HIV Med, doi:10.1111/hiv.12217

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

Oppdateringer

 • 08 september 2020 12:33: typo

Oppdateringer