Vigabatrin

Generisk navn
Vigabatrin
Handelsnavn
Sabril, Sabrilex
ATC-kode
N03AG04

Informasjon til barn og foreldre
Doseringer

Konsentrasjonsmåling
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Følgende informasjon er hentet fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Selektiv og irreversibel hemmer av GABA‑transaminase. Øker konsentrasjon av den hemmende transmitter GABA i hjernen. Virkningen er avhengig av resyntese av enzymet GABA-transaminase.

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Følgende farmakokinetiske parametere ble observert hos barn med refraktær epilepsi (Preparatomtale):

Alder n Tmaks (timer) T1/2 (timer) Cl/F (L/time/kg)
Nyfødte
(15-26 dager)
6 2,5 7,5  
Spedbarn
(5-22 måneder)
6 2,5 5,7 0,591
Barn
(4,6-14,2 år)
6 1 5,5 0,446

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

 • Epilepsi: 
  • Oralt:
   • 1 måned - 18 år: On-label 
 • Wests syndrom:
  • Oralt:
   • 1 måned - 18 år: On-label 
  •  

Preparatomtale Preparatomtale

Preparatomtale

Sabrilex 500 mg, granulat til mikstur, oppløsning

Indikasjoner:
Behandling i kombinasjon med andre antiepileptika av pasienter med resistent partiell epilepsi med eller uten sekundær generalisering, når alle andre hensiktsmessige medikamentkombinasjoner har vist seg å være inadekvate eller ikke blir tolerert. Monoterapi ved behandling av infantile spasmer (West syndrom).

Dosering:
Behandling med Sabrilex skal initieres av spesialist i epilepsi, neurologi eller pediatri. Oppfølging bør skje under oppsyn av en spesialist i epilepsi, neurologi eller pediatri.

Hvis kontroll av epilepsien ikke er klinisk signifikant forbedret etter en adekvat prøveperiode, bør ikke behandling med vigabatrin fortsette. Vigabatrin bør seponeres gradvis under streng medisinsk kontroll.

Pediatrisk populasjon
Resistent partiell epilepsi
Anbefalt startdose til nyfødte, barn og ungdom er 40 mg/kg/dag. Anbefalte vedlikeholdsdoser avhengig av kroppsvekt, er:
Kroppsvekt:
10-15 kg: 0,5-1 g/dag
15-30 kg: 1-1,5 g/dag
30-50 kg: 1,5-3 g/dag
> 50 kg: 2-3 g/dag
Maksimalt anbefalt dose bør ikke overskrides i noen av gruppene.

Monoterapi ved infantile spasmer (West syndrom)
Anbefalt startdose er 50 mg/kg/dag. Dosen kan titreres over en periode på 1 uke om nødvendig. Doser opp til 150 mg/kg/dag er brukt med god toleranse.

(SPC til Sabrilex 500 mg, granulat til mikstur og oppløsning, 95-2201, oppdateringsdato: 13.04.2010).

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Sabril tab 500 mg - Krever godkjenningsfritak
Sabrilex granulat til mikst, oppl 500 mg
Sabrilex granulat til mikst, oppl 500 mg - Krever godkjenningsfritak
Sabrilex tab 500 mg

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Annen praktisk informasjon

 • Miksturlisten (ekstern søkeside). Inneholder informasjon om bl.a. smak, innholdsstoffer, oppbevaring og holdbarhet.

Doseringer

Epilepsi
 • Oralt
  • 1 måned til 18 år
   [1]
   • Startdose: 40 mg/kg/døgn fordelt på 1 - 2 doser.
   • Vedlikeholdsdose: Ved behov kan dosen økes trinnvis basert på toleranse og effekt, til  40 - 100 mg/kg/døgn fordelt på 1 - 2 doser. Maks: 3000 mg/døgn.
    • Seponer behandling dersom effekt ikke er inntruffet etter 4 uker.
    • Seponering bør skje gradvis over 2-4 uker.
      On-label
Wests syndrom
 • Oralt
  • 1 måned til 18 år
   [1] [4]
   • Startdose: 50 mg/kg/døgn fordelt på 1 dose
   • Vedlikeholdsdose: Ved behov kan dosen økes hver 3. dag med 25 mg/kg/dag, basert på toleranse og effekt, til 50 - 150 mg/kg/døgn fordelt på 1 - 2 doser.
    • Seponer behandling dersom effekt ikke er inntruffet etter 4 uker. 
    • Seponering bør skje gradvis over 2-4 uker.
     On-label

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

Det finnes ingen tilgjengelig informasjon om dosejustering ved nedsatt nyrefunksjon.

Kliniske konsekvenser

AUC og halveringstid er høyere ved nedsatt nyrefunksjon. Risikoen for bivirkninger er derfor høyere ved nedsatt nyrefunksjon.

Bivirkninger spesifikke for barn

Agitasjon og eksitasjon. Økning i absenser.

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Relativt vanlig (> 1 %): Konsentrisk innskrenket synsfelt er rapportert hos mange pasienter under vigabatrinbehandling. Dette er vanligvis irreversibelt. Redusert oppmerksomhet og konsentrasjonsevne, somnolens, svimmelhet, søvnproblemer, synsforstyrrelser (diplopi), forvirring, depresjon, irritabilitet, agitasjon, paranoia, psykose hos disponerte pasienter. Et lite antall pasienter har erfart anfallsøkning (særlig myoklonier og absenser, men også generaliserte tonisk‑kloniske anfall). Mavesmerter, kvalme, vektøkning.

Generelle kontraindikasjoner

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Ingen oppgitt.

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Vigabatrins plass mht terapivalg:
Wests syndrom: Førstevalg 
Multifokal epilepsi: Kan brukes, men bivirkningsprofilen (synsfeltinnskrenkninger, agitasjon, eksitasjon, søvnforstyrrelser og økt apetitt) gjør at vigabatrin ikke er førstevalg.

Undersøkelser av synsfeltet: (helst standardisert statisk perimetri) skal utføres før behandlingsstart og hver 6. måned under behandling. Hvis synsfeltet snevres inn, bør en gradvis seponering av vigabatrin vurderes. Hvis det besluttes at behandlingen skal fortsette, bør en tettere oppfølging (perimetri)
iverksettes for å oppdage progresjon eller defekter som truer synet. Perimetri er sjelden mulig å utføre på barn under 9 år, og man må derfor regelmessig vurdere om behandlingen skal fortsette i denne aldersgruppen.
Dyrestudier har vist at vigabatrin kan føre til taurinmangel. Fordi denne taurinmangelen muligens er årsaken til retinaabnormaliteter, kombineres vigabatrin noen ganger med taurin (Jammoul 2009).

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Hurtig seponering kan føre til anfallsøkning. Bør ikke gis ved nedsatt nyrefunksjon. Forsiktighet ved alvorlige psykiske plager og tidligere psykose. Tilbakeholdenhet ved nedsatt synsfunksjon. Ved holdepunkter for utvikling av innskrenket synsfelt må seponering vurderes. Behandling av spedbarn med infantile spasmer bør helst ikke overskride 6 måneder.

Kontroll og oppfølging:
Nøye observasjon av ev. psykiske og nevrotoksiske effekter. Fenytoinkonsentrasjonen kan synke. Klinisk vurdering av effekt. Plasmakonsentrasjonsmåling er ikke aktuelt, se Tabell 1 Antiepileptika: Veiledende dosering. Antatt terapeutiske plasmakonsentrasjonsområder. Serumkonsentrasjonsmåling er tilgjengelig, se Farmakologiportalen.
Synsfeltinnskrenkningene er vanligvis asymptomatiske. Perimetri bør utføres før behandlingsstart og ved rutinemessig oppfølging (hver 6. måned).

Informasjon til pasient: Om bivirkninger (pasient og pårørende) bl.a. om påvirkning av synet. Graviditet.

Antiepileptika

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Barbiturater og derivater

Fenobarbital

Aphenylbarbit, Fenemal, Fenemal NAF, Fenemal dlf, Fenobarbital SA, Fenobarbitalnatrium NAF
N03AA02

Primidon

Liskantin, Mysoline, Primidon orifarm, Primidone amneal
N03AA03
Hydantoinderivater

Fenytoin

Epanutin, Fenytoin NAF, Phenhydan, Phenytoin AWD
N03AB02
Suksinimidderivater

Etosuksimid

Ethosuximide Orifarm, Ethosuximide Strides, Petnidan, Suxinutin, Zarontin
N03AD01
Benzodiazepinderivater

Klonazepam

Rivotril, Rivotril unimedic
N03AE01
Karboksamidderivater

Karbamazepin

Carbamazepine Essential Pharma, Carbamazepine essential, Tegretol, Tegretol Retard, Trimonil Retard
N03AF01

Okskarbazepin

Apydan, Apydan extent, Timox, Trileptal, Trileptal orifarm
N03AF02
N03AF03
Fettsyrederivater

Valproinsyre

Apo-divalproex, Depakote, Depakote Sprinkle, Deprakine Retard, Ergenyl chrono, Natriumvalproat SA, Orfiril, Orfiril long, Orfiril retard, Valproat Life Medical
N03AG01
Diverse antiepileptika
N03AX23

Cannabidiol

Cannabidiol glostrup, Epidyolex
N03AX24
N03AX10

Gabapentin

GabaLiquid GeriSan specific, GabaLiquid GeriaSan, Gabapentin Accord, Gabapentin rosemont, Neurontin
N03AX12

Lakosamid

Lacosamide Accord, Lacosamide Medical Valley, Vimpat
N03AX18

Lamotrigin

Lamictal, Lamotrigin 1a pharma, Lamotrigin aurobindo
N03AX09

Levetiracetam

Keppra, Kevesy, Levetiracetam Accord
N03AX14
N03AX22

Pregabalin

Lyrica, Pregabalin aliud, Pregabalin-neuraxpharm, Pregabalin-ratiopharm
N03AX16
N03AX17

Topiramat

Topamax, Topimax, Topiramat SA
N03AX11
N03AX15

Referanser

 1. Sanofi-Aventis Netherlands BV, SPC Sabril (RVG 15722) 23-05-2018, www.cbg-meb.nl
 2. Jammoul F, et al. , Taurine deficiency is a cause of vigabatrin-induced retinal phototoxicity., Ann Neurol, 2009, 65, 98-107
 3. Nederlandse Vereniging voor Neurologie, Richtlijn epilepsie; Epilepsiesyndromen (bij kinderen) & anti-epileptica; absence epilepsie, 2013
 4. ORPHELIA Pharma SAS, SmPC Kigabeq (EU/1/18/1302/001-2) Rev 5; 22-11-2021, www.ema.europa.eu

Oppdateringer

 • 11 april 2023 15:56: Spesifisert startdoser for begge indikasjoner

Konsentrasjonsmåling

Oppslagsverk som angir informasjon om konsentrasjonsmåling av legemidler:

NB! Oppslagsverkene angir ikke nødvendigvis målkonsentrasjoner for barn.


Overdose