Topiramat

Generisk navn
Topiramat
Handelsnavn
Topamax, Topimax, Topiramat SA
ATC-kode
N03AX11
Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Topiramat antas å påvirke natriumstrømmen over cellemembranen, å ha en GABA‑erg effekt som øker hemningen, en svak glutamatantagonistisk effekt på kainat/AMPA-reseptorer som motvirker eksitasjonen, samt en hemmende effekt på karboanhydrase. Dokumentert effekt både ved fokale og generaliserte epileptiske anfall og som migreneprofylakse.

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Farmakokinetikken for topiramat hos barn er lineær, som hos voksne som mottar topiramat som tilleggsbehandling. Clearance er uavhengig av dose og steady-state konsentrasjon, som øker i takt med dosen. Imidlertid er clearance høyere hos barn, og halveringstiden kortere. Plasmakonsentrasjonen av topiramat etter samme dose (i mg/kg) kan derfor være lavere hos barn enn hos voksne. Som hos voksne reduserer enzymhemmende antiepileptika steady state-konsentrasjonen av topiramat.

Rosenfeld et al. 1999 observerte Cmax etter 1-3 timer og følgende halveringstider etter en dose på 3-9 mg/kg/døgn:

Alder n=
4-7 år 11 7,7-8 timer
8-11 år 12 11,3-11,7 timer
12-17 år 12 12,3-12,8 timer

Ferrari et al. (2003) rapporterte følgende clearance:

Alder n= Gjennomsnittlig dosering CL/F
<10 år 14 6,5 ± 2,2 mg/kg/døgn 112 ± 82 ml/kg/time
10-15 år 11 7,2 ± 2,0 mg/kg/døgn 66 ± 22 ml/kg/time
16-30 år 17 4,7 ± 1,9 mg/kg/døgn 42 ± 16 ml/kg/time

 

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Topamax tab 200 mg
Topimax kaps 15 mg
Topimax kaps 25 mg
Topimax tab 100 mg
Topimax tab 200 mg
Topimax tab 25 mg
Topimax tab 50 mg
Topiramat SA mikst susp 6 mg/ml

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

 • Blandekort (ekstern søkeside. Søk på generisk navn)

Annen praktisk informasjon

 • Miksturlisten (ekstern søkeside). Inneholder informasjon om bl.a. smak, innholdsstoffer, oppbevaring og holdbarhet.

Doseringer

Epilepsi, tilleggsbehandling
 • Oralt
  • 2 år til 18 år
   [2]
   • Startdose: 1 - 3 mg/kg/døgn fordelt på 1 dose i én uke.
   • Vedlikeholdsdose: Øk hver 1.-2. uke i trinn på 1-3 mg/kg/døgn, til 5 - 9 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser. Maks: 400 mg/døgn.
   • Titrer til lavest mulig effektive dose.

Epilepsi, monoterapi
 • Oralt
  • 6 år til 18 år
   [2]
   • Startdose: 0,5 - 1 mg/kg/døgn fordelt på 1 dose
   • Vedlikeholdsdose: Øk hver 1.-2. uke i trinn på 0,5-1 mg/kg/døgn i 2 doser, til omtrent 2 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser. (Omtrent 100 mg/døgn).
Migreneprofylakse
 • Oralt
  • 12 år til 18 år
   [1] [3] [4] [5] [6] [8] [9] [11] [12] [13]
   • Startdose: 25 mg/døgn fordelt på 1 dose
   • Vedlikeholdsdose: Øk hver 1.-2. uke i trinn på 25 mg/døgn, til 50 - 200 mg/døgn fordelt på 2 doser. Maks: 200 mg/døgn.
   • Vanlig vedlikeholdsdose: 100-200 mg/døgn.

    Legemiddelprofylakse kan bare brukes ved alvorlige episoder, eller når episodene er hyppigere enn 2 ganger per måned i mer enn tre måneder. Topiramat bør gis i maksimalt 6 måneder, deretter kan seponering forsøkes.

    I henhold til en studie av Powers et.al (2017), er ikke effekten av topiramat som migreneprofylakse mer effektiv enn placebo. Likevel foreligger det ekspertuttalelser på at behandling med topiramat kan vurderes i enkelttilfeller.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

Dosejustering ved nedsatt nyrefunksjon:

GFR 50-80 ml/min/1,73 m2
Ingen dosejustering nødvendig.
GFR 30-50 ml/min/1,73 m2
50 % av normal enkeltdose, både for startdose og vedlikeholdsdose.
GFR 10-30 ml/min/1,73 m2
50 % av normal enkeltdose, både for startdose og vedlikeholdsdose.
GFR < 10 ml/min/1,73 m2
Ingen generelle anbefalinger kan gis.
Kliniske konsekvenser

Nedsatt nyrefunksjon fører til økt halveringstid og AUC. Dette øker risikoen for bivirkninger.

Bivirkninger spesifikke for barn

Bivirkninger som har blitt rapportert oftere (≥ 2) hos barn enn hos voksne: endret matlyst, hyperkloremisk acidose, hypokalemi, endret atferd, aggresjon, apati, søvnforstyrrelser, selvmordstanker, oppmerksomhetsforstyrrelser, letargi, økt tåreproduksjon, sinusbradykardi, gangforstyrrelser.
 
Bivirkninger rapportert kun hos barn: Eosinofili, psykomotorisk hyperaktivitet, svimmelhet, oppkast, hypertermi, feber, lærevansker.

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Konsentrasjonsavhengige: Hukommelsesvansker, talevansker, tretthet, koordinasjonsforstyrrelser, svimmelhet, hodepine, synsforstyrrelser og nedsatt konsentrasjonsevne, depresjon, angst, emosjonell labilitet, hypokinesi, anoreksi, parestesier. Gastrointestinale symptomer med kvalme og mavesmerter kan forekomme. Vekttap er en vanlig bivirkning. Topiramat kan disponere for utvikling av nyrestein.

Generelle kontraindikasjoner

Informasjon fra preparatomtale av Topimax KAPSLER, harde (Janssen):

 • Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor noen av hjelpestoffene listet opp i pkt. 6.1.
 • Migreneprofylakse under graviditet og hos fertile kvinner som ikke bruker svært effektiv prevensjon.

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Ved symptomer på metabolsk acidose (Kussmauls respirasjon, dyspné, anoreksi, kvalme, oppkast, ekstrem tretthet, takykardi eller arytmi) og muligens også ved tilstander eller behandlinger som disponerer for metabolsk acidose (som nyresykdom, status epilepticus, diaré, kirurgi, ketogen diett), anbefales det å monitorere serumbikarbonatnivåer under behandling. Kronisk metabolsk acidose hos barn kan forårsake osteomalasi og redusert veksthastighet. Effekter på vekst og beinrelaterte konsekvenser er imidlertid ikke undersøkt systematisk.

Tilstrekkelig væskeinntak anbefales, for å redusere risiko for nyrestein og for varme-relaterte bivirkninger. Redusert svetting og hypertermi er rapportert, spesielt hos små barn.

For voksne har det vært rapporter om forverret kognitiv funksjon, som krever dosereduksjon eller seponering; det er foreløpig utilstrekkelige data på dette området for barn.

Ikke avbryt behandlingen plutselig, men reduser dosen gradvis over 2-8 uker (SPC).

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Noen pasienter har lav terskel for sentralnervøse bivirkninger. Enkelte tåler ikke preparatet, mens andre kan kreve en spesielt forsiktig opptrapping. Pasienter som får topiramat, bør følges grundig opp i titreringsfasen. Redusert nyrefunksjon. Eldre. Adekvat hydrering pga. fare for nyresten. Seponering bør skje langsomt og forsiktig.

Antiepileptika

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Barbiturater og derivater

Fenobarbital

Aphenylbarbit, Fenemal, Fenemal NAF, Fenemal dlf, Fenobarbital SA, Fenobarbitalnatrium NAF
N03AA02

Primidon

Liskantin, Mysoline, Primidon orifarm, Primidone amneal
N03AA03
Hydantoinderivater

Fenytoin

Epanutin, Fenytoin NAF, Phenhydan, Phenytoin AWD
N03AB02
Suksinimidderivater

Etosuksimid

Ethosuximide Orifarm, Ethosuximide Strides, Petnidan, Suxinutin, Zarontin
N03AD01
Benzodiazepinderivater

Klonazepam

Rivotril, Rivotril unimedic
N03AE01
Karboksamidderivater

Karbamazepin

Carbamazepine Essential Pharma, Carbamazepine essential, Tegretol, Tegretol Retard, Trimonil Retard
N03AF01

Okskarbazepin

Apydan, Apydan extent, Timox, Trileptal, Trileptal orifarm
N03AF02
N03AF03
Fettsyrederivater

Valproinsyre

Apo-divalproex, Depakote, Depakote Sprinkle, Deprakine Retard, Ergenyl chrono, Natriumvalproat SA, Orfiril, Orfiril long, Orfiril retard, Valproat Life Medical
N03AG01
N03AG04
Diverse antiepileptika
N03AX23

Cannabidiol

Cannabidiol glostrup, Epidyolex
N03AX24
N03AX10

Gabapentin

GabaLiquid GeriSan specific, GabaLiquid GeriaSan, Gabapentin Accord, Gabapentin rosemont, Neurontin
N03AX12

Lakosamid

Lacosamide Accord, Lacosamide Medical Valley, Vimpat
N03AX18

Lamotrigin

Lamictal, Lamotrigin 1a pharma, Lamotrigin aurobindo
N03AX09

Levetiracetam

Keppra, Kevesy, Levetiracetam Accord
N03AX14
N03AX22

Pregabalin

Lyrica, Pregabalin aliud, Pregabalin-neuraxpharm, Pregabalin-ratiopharm
N03AX16
N03AX17
N03AX15

Referanser

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 2. Janssen-Cilag BV, SPC Topamax RVG 24165, 24167 24168, www.cbg-meb.nl, Laatste volledige herziening: 16 april 2013, http://db.cbg-meb.nl/IB-teksten/h24165.pdf (geraadpleegd 05feb2010)
 3. Le K, et al., Is topiramate effective for migraine prevention in patients less than 18 years of age? A meta-analysis of randomized controlled trials., J Headache Pain, 2017, 18(1), 69
 4. Powers SW, et. al, Trial of Amitriptyline, Topiramate, and Placebo for Pediatric Migraine, NEJM, 2017, 376(2), 115-24
 5. Winner, P. et al, Topiramate for migraine prevention in children: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial., Headache, 2005, 45(10), 1304-12
 6. Nederlande Vereniging voor Neurologie, Medicamenteuze behandeling van migraine, medicatie-overgebruikshoofdpijn en spanningshoofdpijn, 2017
 7. Ferrari, A.R. et al, Influence of dosage, age, and co-medication on plasma topiramate concentrations in children and adults with severe epilepsy and preliminary observations on correlations with clinical response., Ther Drug Monit 25 (6):700-8., 2003, 25(6), 700-8
 8. Szperka, C. L. et al, Pharmacologic Acute and Preventive Treatment for Migraine in Children and Adolescents, JAMA Neurol, 2019
 9. Lewis, D. et al, Randomized, double-blind, placebo-controlled study to evaluate the efficacy and safety of topiramate for migraine prevention in pediatric subjects 12 to 17 years of age., Pediatrics, 2009, 123(3), 924-34
 10. Rosenfeld, W.E. et al, A study of topiramate pharmacokinetics and tolerability in children with epilepsy, Pediatr Neurol , 1999, 20(5), 339-44
 11. Lewis, D. et al, A double-blind, dose comparison study of topiramate for prophylaxis of basilar-type migraine in children: a pilot study., Headache, 2007, 10, 1409-17
 12. Winner, P. et al, Topiramate for migraine prevention in adolescents: a pooled analysis of efficacy and safety., Headache, 2006, 46(10), 1503-10
 13. Rascher, W. , Summary: Negative assessment by the off-label expert group of the BfArM (Federal Institute for drugs and medical deviceds), Topiramate in migraine prophylaxis in children and adolescents, 19-09-2019
 14. Janssen-Cilag AS, SPC Topimax (98/3715-17). Oppdateringsdato: 10.11.2021, https://www.legemiddelsok.no/_layouts/15/Preparatomtaler/Spc/1998-03715.pdf

Oppdateringer

Konsentrasjonsmåling


Overdose