Felbamat

Generisk navn
Felbamat
Handelsnavn
Taloxa
ATC-kode
N03AX10
Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Antiepileptisk effekt ved et bredt spekter av anfallstyper. Nøyaktig virkningsmekanisme er ikke kjent. Glutamatreseptorer er sannsynligvis involvert.

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Ingen informasjon

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Taloxa tab 600 mg

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

 • Blandekort (ekstern søkeside. Søk på generisk navn)

Annen praktisk informasjon

 • Miksturlisten (ekstern søkeside). Inneholder informasjon om bl.a. smak, innholdsstoffer, oppbevaring og holdbarhet.

Doseringer

Lennox-Gastault syndrom, ikke responsiv til andre anti-epileptiske legemidler
 • Oralt
  • 4 år til 14 år
   [1] [2]
   • Startdose: 7,5 - 15 mg/kg/døgn fordelt på 2 - 3 doser.
   • Vedlikeholdsdose: Øk i intervaller på minst én uke med 7,5-15 mg/kg/døgn, til 15 - 45 mg/kg/døgn fordelt på 3 - 4 doser. Maks: 3600 mg/døgn.
   • Ved oppstart av felbamat-behandling bør dosen av samtidig administrert karbamazepin, fenytoin, fenobarbital og/eller valproinsyre reduseres med 20-30 %.

  • 14 år til 18 år
   [2]
   • Startdose: 600 - 1200 mg/døgn fordelt på 2 - 3 doser.
   • Vedlikeholdsdose: Øk dosen i intervaller på omtrent én uke, med 600-1200 mg/døgn til 1200 - 3600 mg/døgn fordelt på 3 - 4 doser. Maks: 3600 mg/døgn.
   • Ved oppstart av felbamat-behandling bør dosen av samtidig administrert karbamazepin, fenytoin, fenobarbital og/eller valproinsyre reduseres med 20-30 %.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

GFR 50–80 ml/min/1,73m²
Dosejustering er ikke nødvendig
GFR 10–50 ml/min/1,73m²
Start med 50 % av normal dose, og øk deretter med 2-ukers intervaller.
GFR < 10 ml/min/1,73m²
Ingen generell doseringsanbefaling er gitt.

Informasjon
Ved nedsatt nyrefunksjon øker halveringstid og AUC. Dette øker risikoen for bivirkninger.

Kliniske konsekvenser
Bivirkninger omfatter kvalme, oppkast, dyspepsi, magesmerter, anoreksi, vekttap, søvnighet, søvnløshet, utmattelse, hodepine, svimmelhet, dobbeltsyn, unormalt syn og ataksi.

Bivirkninger spesifikke for barn

Vanlig (1–10 %): infeksjon i de øvre luftveiene

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Hodepine, kvalme, søvnvansker, svimmelhet, somnolens, nedsatt appetitt, vekttap, oppkast, dobbeltsyn. Alvorlige hematologiske bivirkninger i form av trombocytopeni, levkopeni, pancytopeni, anemi, og aplastisk anemi (insidens ca. 1 per 4000) har vært rapportert. Levertoksisitet kan også forekomme, i blant i form av akutt leversvikt som har vært fatal i 30 % av tilfellene. Alvorlige hypersensitivitetsreaksjoner kan oppstå, bl.a. anafylaktisk sjokk og Stevens–Johnsons syndrom.

Generelle kontraindikasjoner

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Nedsatt leverfunksjon. Porfyri. Tidligere bloddyskrasi.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Interaksjonsproblematikk. Samtidig som behandling med felbamat startes, reduseres dosen av karbamazepin, fenytoin, fenobarbital og valproat med 20–30 %. Redusert lever- og nyrefunksjon. Senere dosejusteringer av karbamazepin, fenytoin, fenobarbital og/eller valproat baseres på kliniske observasjoner og plasmakonsentrasjonsmålinger etterhvert som felbamatdosen økes.

Kontroll og oppfølging: Pga. faren for hematologiske bivirkninger og levertoksisitet bør hemoglobin og blodcelleverdier, inkludert differensialtelling, og leverprøver kontrolleres før behandling startes og hver annen uke mens behandlingen pågår, samt i tre måneder etter seponering. Ved kliniske tegn som ekkymose, petekkier, blødning eller tegn på infeksjon eller anemi, skal blodcelletelling gjøres umiddelbart. Ved hemoglobinfall (< 10 g/100 ml), nøytropeni (< 1,5⋅109/l) eller trombocytopeni (< 150⋅109/l) skal behandlingen avsluttes og pasienten utredes med tanke på mulig aplastisk anemi. Risikoen for aplastisk anemi avtar etter ett år, og rutinemessige blodprøvekontroller kan da gjøres med lengre intervaller. Behandlingseffekten bør evalueres etter tre måneder. Hvis anfallssituasjonen ikke er klart bedret, bør preparatet seponeres gradvis.

Antiepileptika

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Barbiturater og derivater

Fenobarbital

Aphenylbarbit, Fenemal, Fenemal NAF, Fenemal dlf, Fenobarbital SA, Fenobarbitalnatrium NAF
N03AA02

Primidon

Liskantin, Mysoline, Primidon orifarm, Primidone amneal
N03AA03
Hydantoinderivater

Fenytoin

Epanutin, Fenytoin NAF, Phenhydan, Phenytoin AWD
N03AB02
Suksinimidderivater

Etosuksimid

Ethosuximide Orifarm, Ethosuximide Strides, Petnidan, Suxinutin, Zarontin
N03AD01
Benzodiazepinderivater

Klonazepam

Rivotril, Rivotril unimedic
N03AE01
Karboksamidderivater

Karbamazepin

Carbamazepine Essential Pharma, Carbamazepine essential, Tegretol, Tegretol Retard, Trimonil Retard
N03AF01

Okskarbazepin

Apydan, Apydan extent, Timox, Trileptal, Trileptal orifarm
N03AF02
N03AF03
Fettsyrederivater

Valproinsyre

Apo-divalproex, Depakote, Depakote Sprinkle, Deprakine Retard, Ergenyl chrono, Natriumvalproat SA, Orfiril, Orfiril long, Orfiril retard, Valproat Life Medical
N03AG01
N03AG04
Diverse antiepileptika
N03AX23

Cannabidiol

Cannabidiol glostrup, Epidyolex
N03AX24

Gabapentin

GabaLiquid GeriSan specific, GabaLiquid GeriaSan, Gabapentin Accord, Gabapentin rosemont, Neurontin
N03AX12

Lakosamid

Lacosamide Accord, Lacosamide Medical Valley, Vimpat
N03AX18

Lamotrigin

Lamictal, Lamotrigin 1a pharma, Lamotrigin aurobindo
N03AX09

Levetiracetam

Keppra, Kevesy, Levetiracetam Accord
N03AX14
N03AX22

Pregabalin

Lyrica, Pregabalin aliud, Pregabalin-neuraxpharm, Pregabalin-ratiopharm
N03AX16
N03AX17

Topiramat

Topamax, Topimax, Topiramat SA
N03AX11
N03AX15

Referanser

 1. Werkgroep Richtlijnen Epilepsie., Epilepsie. Richtlijnen voor diagnostiek en behandeling., Nederlandse Vereniging voor Neurologie en de Nederlandse Liga tegen Epilepsie, Herziene, tweede versie, januari 2006
 2. Merck, Sharpe & Dohme BV , SPC Taloxa (RVG 16889) 12-01-2018, www.cbg-meb.nl

Oppdateringer

Konsentrasjonsmåling


Overdose