Valproinsyre

Generisk navn
Valproinsyre
Handelsnavn
Apo-divalproex, Depakote, Depakote Sprinkle, Deprakine Retard, Ergenyl chrono, Natriumvalproat SA, Orfiril, Orfiril long, Orfiril retard, Valproat Life Medical
ATC-kode
N03AG01

Informasjon til barn og foreldre
Doseringer

Konsentrasjonsmåling
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk legemiddelhåndbok:
Bredspektret antiepileptisk effekt. Særlig effekt ved generaliserte anfallsformer, men er også virksomt ved fokale anfall. Påvirker natriumstrømmen gjennom cellemembranen, men sannsynligvis også effekt på GABA‑erge mekanismer. Kan også ha effekt ved bipolar lidelse og som migreneprofylakse.

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Nyfødte (inkl. premature, gestasjonsalder 30-41 uker, postnatal alder 3-31 dager): etter administrasjon av en enkeltdose valproinsyre på 7,5-50 mg/kg (Brachet-Liermain et al 1977, Gal et al. 1988, Irvine-Meek et al. 1982):

  n=  
t 1/2 30 9-67 timer
Cl 8 5,5-28 ml/time/kg
Vd 8 0,28-0,47 L/kg

 

Studier på barn fra 1 måned til 18 år (n=437 barn): etter oral administrasjon av valproinsyre (gjennomsnittlige verdier) (Cloyd et al. 1983, Kriel et al. 1986, Panomvana Na Ayudhya, et al. 2006, Rodrigues et al. 2018, Serrano et al. 1999):

Tmax 1,3-4 timer
t1/2 6,4-13 timer
Cl 9-27 ml/time/kg
Vd 0,16-0,4 L/kg

Clearance er høyest hos barn mellom 1-2 år (ca. 20 ml/time/kg). Den reduseres så frem til 12 års alder, og den er da lik som hos voksne (Ding et al. 2015, Serrano et al. 1999, Taylor et al. 2007). Clearance øker med økende dose (Kriel et al. 1986).

De farmakokinetiske parameterne er like etter oral og intravenøs administrasjon (Cook et al. 2016, Taylor et al. 2007).

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Apo-divalproex enterotab 125 mg - Krever godkjenningsfritak
Depakote Sprinkle enterokaps 125 mg - Krever godkjenningsfritak
Depakote enterotab 125 mg - Krever godkjenningsfritak
Deprakine Retard depottab 500 mg - Krever godkjenningsfritak
Ergenyl chrono depottab 300 mg - Krever godkjenningsfritak
Natriumvalproat SA depotkaps, hard 75 mg
Orfiril Saft mikst oppl 60 mg/ml - Krever godkjenningsfritak
Orfiril enterotab 150 mg
Orfiril enterotab 300 mg
Orfiril enterotab 600 mg
Orfiril inj, oppl 100 mg/ml
Orfiril long depotgranulat 1000 mg
Orfiril long depotgranulat 500 mg
Orfiril long depotkaps, hard 150 mg
Orfiril long depotkaps, hard 300 mg
Orfiril retard depottab 300 mg
Valproat Life Medical inj/inf, oppl 100 mg/ml

Spesifisering av legemiddelformulering:

 • Depakote Sprinkle Kaps 125 mg: Enterogranulat i kapsel
 • Depakote tab 125 mg: Enterotablett
 • Natriumvalproat SA Kaps 75 mg: Depotgranulat i kapsel

 

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

 • Blandekort (ekstern søkeside. Søk på generisk navn)

Annen praktisk informasjon

Mikstur: Se «Miksturlisten» for informasjon vedrørende bl.a. smak, innholdsstoffer, oppbevaring og holdbarhet.

Inntak og mat: Generelt bør valproinsyre tas i forbindelse med måltid fordi serumkonsentrasjonen da blir mer stabil og risikoen for bivirkninger mindre. I tillegg kan det være lettere å huske og ta medisinen (Pasientinformasjon fra SSE). Unngå samtidig inntak med kullsyreholdig drikke.

Doseringer

Gå raskt til:

OBS: Graviditetsforebyggende tiltak ved bruk av dette legemidlet
 • Administrasjonsvei ikke gyldig
  • 9 år til 18 år
   [14] [25]
   • Se Advarsler og forsiktighetsregler.

Epilepsi, primært generaliserte og fokale anfall
 • Oralt
  • 1 måned til 18 år
   [14] [19] [31]
   • Startdose: Natriumvalproat: 7 - 10 mg/kg/døgn fordelt på 1 - 3 doser.
   • Vedlikeholdsdose: Ved behov kan døgndosen økes, basert på serumkonsentrasjon og effekt, i trinn på 5-10 mg/kg, opp til 10 - 40 mg/kg/døgn fordelt på 1 - 3 doser. Maks: 60 mg/kg/døgn.  Det skal gå minst én uke mellom hver doseøkning.
   • Tilleggsinformasjon:

    • Doseringsfrekvens ved bruk av ulike legemiddelformuleringer:

     • Depottabletter, -kapsler og -granulat: Døgndosen fordeles på 1-2 doser/døgn (2 doser/døgn reduserer risikoen for konsentrasjonsrelaterte bivirkninger).

     • Enterotabletter, -granulat og mikstur: Døgndosen fordeles på 2-3 doser/døgn.

    • Behandlingsresistent epilepsi: Høyere doser valproinsyre kan være nødvendig ved behandlingsresistent epilepsi. I litteraturen er det beskrevet at doser opptil 100 mg/kg/døgn har blitt brukt med effekt og sikkerhet (Hurst 1987, Ohtsuka et al. 1992).

    • Seponering: Gradvis nedtrapping.
 • Intravenøst
  • 1 måned til 18 år
   [1]
   • Startdose: Natriumvalproat: 7 - 10 mg/kg/dose, bolus.
   • Vedlikeholdsdose: Basert på serumkonsentrasjon og effekt:  10 - 40 mg/kg/døgn fordelt på 2 - 3 doser. Maks: 2500 mg/døgn. Alternativt som kontinuerlig infusjon: 1-2 mg/kg/time.
   • Tilleggsopplysninger:

    • Barn som vanligvis får oral valproinsyre, men som har behov for intravenøs behandling: Samme dose gis intravenøst som oralt. 
    • Seponering: Gradvis nedtrapping.
Persisterende status epilepticus
Bipolar lidelse
 • Oralt
  • 12 år til 18 år
   [12] [13] [26] [28] [32] [36] [40] [43]
   • Startdose: Natriumvalproat: 10 mg/kg/døgn fordelt på 1 - 2 doser. Maks: 500 mg/døgn.
   • Vedlikeholdsdose: Øk døgndosen hvert 3. døgn basert på serumkonsentrasjon, til maksimalt 35 mg/kg/døgn fordelt på 1 - 2 doser. Maks: 1000 mg/døgn.
   • Tilleggsinformasjon:

    • Doseringsfrekvens ved bruk av ulike legemiddelformuleringer:
     • Depottabletter, -kapsler og -granulat: Døgndosen fordeles på 1-2 doser/døgn (2 doser/døgn reduserer risikoen for konsentrasjonsrelaterte bivirkninger).
     • Enterotabletter, -granulat og mikstur: Døgndosen fordeles på 2 doser/døgn.
    • Bipolar lidelse: Effekt av valproinsyre har ikke blitt sammenlignet med placebo. Effekt er sett ved sammenligning av risperidon og andre lignende legemidler, og kan forsøkes i enkelte tilfeller.
    • Seponering: Gradvis nedtrapping.

    Behandling må forskrives av, eller i samråd med, en spesialist (i barne- og ungdomspsykiatri) som har erfaring med bruk av valproinsyre for denne indikasjonen.

Migreneprofylakse
 • Oralt
  • 5 år til 18 år
   [7] [8] [10] [18] [22] [23] [27] [29] [39]
   • Startdose: Natriumvalproat:  5 - 10 mg/kg/døgn fordelt på 1 - 2 doser.
   • Vedlikeholdsdose: Ved behov kan døgndosen økes, basert på effekt, i trinn på 5-10 mg/kg, opp til maksimalt 30 mg/kg/døgn fordelt på 1 - 2 doser.  Det skal gå minst én uke mellom hver doseøkning.
   • Tilleggsinformasjon:

    • Doseringsfrekvens ved bruk av ulike legemiddelformuleringer:
     • Depottabletter, -kapsler og -granulat: Døgndosen fordeles på 1-2 doser/døgn (2 doser/døgn reduserer risikoen for konsentrasjonsrelaterte bivirkninger).
     • Enterotabletter, -granulat og mikstur: Døgndosen fordeles på 2 doser/døgn.

    Studiene til Apostol et al. 2008 og 2009 viser at valproinsyre ikke er mer effektiv som migreneprofylakse enn placebo. Valproinsyre kan likevel vurderes i enkelttilfeller.  

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

Dosejustering ved nedsatt nyrefunksjon:

GFR 50-80 ml/min/1,73 m2
Dosejustering er ikke nødvendig.
GFR 30-50 ml/min/1,73 m2
En lavere dose kan være nødvendig: Juster dosering basert på effekt og bivirkninger.
GFR 10-30 ml/min/1,73 m2
En lavere dose kan være nødvendig: Juster dosering basert på effekt og bivirkninger.
GFR < 10 ml/min/1,73 m2
Ingen generelle anbefalinger kan gis
Kliniske konsekvenser

Etter alvorlig overdose er det rapportert tilfeller av koma med muskelhypotoni, hyporefleksi, myose, metabolsk acidose og respirasjonsdepresjon. Svært høy serumkonsentrasjon kan føre til kramper og kan være dødelig.

Ved dialyse

Hemodialyse/CVVH og peritonealdialyse: Dosering basert på effekt, bivirkninger og serumkonsentrasjon. For intermitterende hemodialyse: Administrer en enkeltdose etter dialyse.

Bivirkninger spesifikke for barn

 • Påvirker noen ganger hårvekst (forbigående tap, depigmentering og krølling av hår), kroppsvekt (vektøkning/-tap), og trombocytter (f.eks. trombocytopeni, trombocytopati). Ved kompinasjonsterapi har det vært rapportert sjeldne (og potensielt dødelige) leverabnormaliteter.
 • Barn under 3 år (spesielt pasienter med intellektuell funksjonshemming) har større risiko for alvorlig svekket leverfunksjon, som kan omfatte hyperammonemi og søvnighet.
 • Psykiske bivirkninger som aggresjon, uro, oppmerksomhetsforstyrrelse, unormal atferd, psykomotorisk hyperaktivitet og lærevansker observeres hovedsakelig hos barn (Preparatomtale Orfiril)
 • Svært sjeldne tilfeller av sengevæting (Preparatomtale Orfiril).

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk legemiddelhåndbok:
Søvnighet, håravfall, vektøkning, skjelving og innsovningsvansker. Leverskade med fatal utgang er rapportert. Stupor med økt plasmakonsentrasjon av ammoniakk kan forekomme. Hamatologiske bivirkninger, særlig trombocytopeni. NB! Forsiktighetsregler. Menstruasjonsforstyrrelser og utvikling av polycystisk ovarialsyndrom. Pankreatitt er rapportert som sjelden bivirkning. Hos enkelte pasienter, særlig hos eldre, kan det opptre en gradvis og snikende utvikling av parkinsonisme og demens som er reversibel etter seponering av valproat.

Generelle kontraindikasjoner

Direkte importert fra Norsk legemiddelhåndbok:
Graviditet. Se under Forsiktighetsregler.
Nedsatt lever‑, nyre‑ eller pankreasfunksjon.

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

 • Gastrointestinale plager: Enterotabletter bør fortrinnsvis brukes for å forhindre gastrointestinale plager i oppstartsfasen.
 • Doser > 40 mg/kg/døgn: Sjekk blodstatus og leverfunksjon regelmessig.
 • Levertoksisitet: Risiko for levertoksisitet er større ved kombinasjon med andre antiepileptika og salisylater, særlig hos barn under 3 år. Av den grunn anbefales monoterapi til barn < 3 år, og bruk av salisylater anbefales ikke. Hvis epilepsi i denne aldersgruppen omfatter cerebrale abnormaliteter, psykisk utviklingshemming, genetisk degenerering eller kjente metabolske sykdommer og/eller nedsatt leverfunksjon, er det en risiko for levertoksisitet. Risikoen er hovedsakelig størst de første 6 månedene etter oppstart. Vær oppmerksom på risiko for døsighet og epileptiske anfall i løpet av de første 6 månedene.
 • Pankreatitt: Forekomst av alvorlig, potensielt dødelig pankreatitt er svært sjelden. Risikoen for dødelig utfall er størst hos små barn, og reduseres med alderen. Mulige risikofaktorer for utvikling av alvorlig pankreatitt er alvorlige former for krampeanfall eller alvorlige nevrologiske sykdommer som behandles med krampestillende kombinasjonsbehandling (Preparatomtale: Convulex).
 • Utvis forsiktighet ved: leversykdommer, mulige koagulasjonssykdommer, mistanke om metabolske sykdommer og hos barn < 2 år på grunn av risiko for Reye syndrom.
 • Første tegn på overdose: Tremor, døsighet.
 • Graviditetsforebyggende tiltak ved bruk av valproinsyre: Kvinner i fruktbar alder må bruke minst én pålitelig prevensjonsmetode fordi valproinsyre har et høyt teratogent potensiale. Barn som eksponeres for valproinsyre i fosterlivet er svært utsatt for medfødte misdannelser og nevrologiske utviklingsforstyrrelser. (Preparatomtale: Orfiril/Ergenyl).

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk legemiddelhåndbok:
Risikoen for leverskade er størst når legemidlet brukes sammen med andre antiepileptika hos mindreårige barn, særlig dersom det samtidig foreligger utviklingshemning og spesielt ved mitokondriell sykdom (Obs! POLG-mutasjon). Interkurrent sykdom, inntak av salisylater og sviktende ernæring synes å kunne disponere for leverskade. Valproat må unngås hos pasienter med leverlidelse eller ved mistanke om enzymdefekter i leveren. Kvinner i fertil alder bør overvåkes med henblikk på polycystisk ovarialsyndrom. Fare for legemiddelinteraksjoner.

Det er sendt ut eget Kjære helsepersonell-brev (2014) om risiko for unormale utfall av graviditet.

Ytterligere et Kjære helsepersonell-brev er utsendt 18.10.2018 om viktige nye kontraindikasjoner, sterkere advarsler og forholdsregler for å forhindre at gravide eksponeres for valproat.

Kontroll og oppfølging: Risikopasienter mht. leveraffeksjon må særlig i behandlingens første halvår overvåkes med henblikk på symptomer i form av kvalme, brekninger, hodepine, sløvhet og ødemer. Slike symptomer kan sammen med en forverret anfallssituasjon være de første tegn til leverskade. Ved mistanke om bivirkninger fra leveren må det umiddelbart utføres laboratoriemessig kontroll av leverprøver (synteseprøver som fibrinogen og INR, samt transaminaser, bilirubin og ammoniakk). Blodprøvekontroller erstatter ikke den kliniske overvåkningen.

Informasjon til pasient: Pasienter og/eller foreldre må informeres grundig om faresymptomene på leverbivirkninger. Hos eldre barn og voksne som bruker monoterapi og som ellers er friske, er det svært liten risiko for leverskade. Kvinner i fertil alder skal orienteres om potensiell teratogen effekt og mulig påvirkning av barnets kognitive og adferdsmessige utvikling, samt forekomst av menstruasjonsforstyrrelser. Betingelsene i det graviditetsforebyggende programmet må følges.

Antiepileptika

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Barbiturater og derivater

Fenobarbital

Aphenylbarbit, Fenemal, Fenemal NAF, Fenemal dlf, Fenobarbital SA, Fenobarbitalnatrium NAF
N03AA02

Primidon

Liskantin, Mysoline, Primidon orifarm, Primidone amneal
N03AA03
Hydantoinderivater

Fenytoin

Epanutin, Fenytoin NAF, Phenhydan, Phenytoin AWD
N03AB02
Suksinimidderivater

Etosuksimid

Ethosuximide Orifarm, Ethosuximide Strides, Petnidan, Suxinutin, Zarontin
N03AD01
Benzodiazepinderivater

Klonazepam

Rivotril, Rivotril unimedic
N03AE01
Karboksamidderivater

Karbamazepin

Carbamazepine Essential Pharma, Carbamazepine essential, Tegretol, Tegretol Retard, Trimonil Retard
N03AF01

Okskarbazepin

Apydan, Apydan extent, Timox, Trileptal, Trileptal orifarm
N03AF02
N03AF03
Fettsyrederivater
N03AG04
Diverse antiepileptika
N03AX23

Cannabidiol

Cannabidiol glostrup, Epidyolex
N03AX24
N03AX10

Gabapentin

GabaLiquid GeriSan specific, GabaLiquid GeriaSan, Gabapentin Accord, Gabapentin rosemont, Neurontin
N03AX12

Lakosamid

Lacosamide Accord, Lacosamide Medical Valley, Vimpat
N03AX18

Lamotrigin

Lamictal, Lamotrigin 1a pharma, Lamotrigin aurobindo
N03AX09

Levetiracetam

Keppra, Kevesy, Levetiracetam Accord
N03AX14
N03AX22

Pregabalin

Lyrica, Pregabalin aliud, Pregabalin-neuraxpharm, Pregabalin-ratiopharm
N03AX16
N03AX17

Topiramat

Topamax, Topimax, Topiramat SA
N03AX11
N03AX15

Referanser

 1. Sanofi-Aventis,, SmPC Depakine poeder voor injectievloeistof (RVG 14996) 31-3-2019, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 2. Kruijff de, CC. et al, Epileptische aanvallen / status epilepticus, leeftijd > 1 maand. 21 Juni 2012, Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde
 3. Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, SmPC, Ergenyl® 150/300/500 mg magensaftresistente Filmtabletten, 300 mg/ml Lösung zum Einnehmen (378.00.00/6020801.00.00), 12/18
 4. Desitin Arzneimittel GmbH, SmPC, Orfiril® long 150/300 mg Hartkapslen, retardiert 500/1000 mg Retard-Minitabletten (57471.00.00/57471.01.01), 12/18
 5. NICE. , Epilepsia_diagnosis and management, www.nice.org.uk, 2012, January
 6. Cook, A. M., et al , Pharmacokinetics and Clinical Utility of Valproic Acid Administered via Continuous Infusion, CNS Drugs, 2016, 30(1), 71-7
 7. Schieving, J.H. , Migraine bij kinderen, www.kinderneurologie.eu, 2019
 8. Apostol, G., et al , Divalproex extended-release in adolescent migraine prophylaxis: results of a randomized, double-blind, placebo-controlled study., Headache, 2008, 48(7), 1012-25
 9. Uberall, M. A., et al, Intravenous valproate in pediatric epilepsy patients with refractory status epilepticus, Neurology, 2000, 54(110, 2188-9
 10. Caruso, J. M., et al, The efficacy of divalproex sodium in the prophylactic treatment of children with migraine, Headache, 2000, 40(8), 672-6
 11. Cloyd, J. C.,et al, Pharmacokinetics of valproic acid in children: I. Multiple antiepileptic drug therapy., Neurology, 1983, 33(2), 185-91
 12. Delbello, M. P., et al , A double-blind randomized pilot study comparing quetiapine and divalproex for adolescent mania, J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 2006, 45(3), 305-313
 13. Findling, R. L., et al , Double-blind, placebo-controlled trial of divalproex monotherapy in the treatment of symptomatic youth at high risk for developing bipolar disorder., J Clin Psychiatry, 2007, 859%0, 781-8
 14. Sanofi-aventis. , SmPC Depakine stroop (RVG 18153) 12-2-2019.", www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 15. Serrano, B. B., et al , Valproate population pharmacokinetics in children., J Clin Pharm Ther, 1999, 24(1), 73-80
 16. Ohtsuka, Y., et al, Treatment of intractable childhood epilepsy with high-dose valproate, Epilepsia, 1992, 33(1), 158-64
 17. Panomvana Na Ayudhya, D., et al, Pharmacokinetic parameters of total and unbound valproic acid and their relationships to seizure control in epileptic children, Am J Ther, 2006, 13(3), 211-7
 18. Serdaroglu, G., et al, Sodium valproate prophylaxis in childhood migraine, Headache, 2002, 42(8), 819-22
 19. Herranz, J. L., et al, Conventional and sustained-release valproate in children with newly diagnosed epilepsy: a randomized and crossover study comparing clinical effects, patient preference and pharmacokinetics, Eur J Clin Pharmacol, 2006, 62(10), 805-15
 20. Isguder, R., et al, A Comparison of Intravenous Levetiracetam and Valproate for the Treatment of Refractory Status Epilepticus in Children., J Child Neurol, 2016, 31(9), 1120-6
 21. Kriel, R. L., et al, Valproic acid pharmacokinetics in children: III. Very high dosage requirements, Pediatr Neurol, 1986, 2(4), 202-8
 22. Unalp, A., et al, Comparison of the effectiveness of topiramate and sodium valproate in pediatric migraine., J Child Neurol, 2008, 23(12), 1377-81
 23. Bidabadi, E.,et al, A randomized trial of propranolol versus sodium valproate for the prophylaxis of migraine in pediatric patients., Paediatr Drugs, 2010, 12(4), 269-75
 24. Gal, P., et al, Valproic acid efficacy, toxicity, and pharmacokinetics in neonates with intractable seizures, Neurology, 1988, 38(3), 467-71
 25. Sanofi-aventis. , SmPC Depakine poeder voor injectievloeistof (RVG 14996) 31-3-2019, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 26. MacMillan, C. M.,, A comparison of divalproex and oxcarbazepine in aggressive youth with bipolar disorder., J Psychiatr Pract, 2006, 12(4), 214-22
 27. Apostol, G.,et al , Safety and tolerability of divalproex sodium extended-release in the prophylaxis of migraine headaches: results of an open-label extension trial in adolescents, Headache, 2009, 49(1), 36-44
 28. MacMillan, C. M., et al, Comparative clinical responses to risperidone and divalproex in patients with pediatric bipolar disorder., J Psychiatr Pract, 2008, 14(3), 160-9
 29. Ashrafi, M. R., et al , Sodium Valproate versus Propranolol in paediatric migraine prophylaxis., Eur J Paediatr Neurol, 2005, 9(5), 333-8
 30. Brachet-Liermain, A., et al, Pharmacokinetics of dipropyl acetate in infants and young children, Pharmaceutisch Weekblad, 1977, 112, 293-97
 31. Ding, J., et al, A population pharmacokinetic model of valproic acid in pediatric patients with epilepsy: a non-linear pharmacokinetic model based on protein-binding saturation, Clin Pharmacokinet, 2015, 54 (3), 305-17
 32. Wagner, K. D., et al, A double-blind, randomized, placebo-controlled trial of divalproex extended-release in the treatment of bipolar disorder in children and adolescents, J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 2009, 48(5), 519-32
 33. Irvine-Meek, J. M., et al , Pharmacokinetic study of valproic acid in a neonate, Pediatr Pharmacol (New York), 1982, 2(4), 317-21
 34. Hurst, D. L. et al, Expanded therapeutic range of valproate, Pediatr Neurol, 1987, 3(6), 342-4
 35. Malamiri, R. A., M. et al , Efficacy and safety of intravenous sodium valproate versus phenobarbital in controlling convulsive status epilepticus and acute prolonged convulsive seizures in children: a randomised trial., Eur J Paediatr Neurol, 2012, 16(5), 536-41
 36. Redden, L., M. et al, Long-term safety of divalproex sodium extended-release in children and adolescents with bipolar I disorder., J Child Adolesc Psychopharmacol, 2009, 19(1), 83-9
 37. Mehta, V., et al, Intravenous sodium valproate versus diazepam infusion for the control of refractory status epilepticus in children: a randomized controlled trial., J Child Neurol, 2007, 22(10), 1191-7
 38. Nederlandse Vereniging voor ZiekenhuisApothekers, TDM monografie valproinezuur, www.tdm-monografie.org, 2019
 39. Pakalnis, A., et al, Pediatric migraine prophylaxis with divalproex, J Child Neurol , 2001, 16(10), 731-4
 40. Pavuluri, M. N., et al, Double-blind randomized trial of risperidone versus divalproex in pediatric bipolar disorder, Bipolar Disord, 2010, 12(6), 593-605
 41. Nederlandse Vereniging voor Neurologie, Epilepsie; richtlijnen voor diagnostiek en behandeling, www.epilepsie.neurologie.nl, 2020
 42. Yu, K. T.,et al, Safety and efficacy of intravenous valproate in pediatric status epilepticus and acute repetitive seizures., Epilepsia, 2003, 44(5), 724-6
 43. Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, Richtlijn bipolaire stoornissen, www.richtlijnendatabase.nl, 2015
 44. Taylor, L. M., et al , Clinical utility of a continuous intravenous infusion of valproic acid in pediatric patients, Pharmacotherapy, 2007, 27(4), 519-25
 45. Rodrigues, C., et al, A population pharmacokinetic model taking into account protein binding for the sustained-release granule formulation of valproic acid in children with epilepsy., Eur J Clin Pharmacol , 2018, 74(6), 793-803
 46. Ayuga Loro F, et al, Rapid versus slow withdrawal of antiepileptic drugs., Cochrane Database Syst Rev., 2020, Jan 23;1(1), CD005003

Oppdateringer

 • 22 mars 2021 20:42: Lagt til utfyllende informasjon under Advarsler og forsiktighetsregler (med bakgrunn i SPC).

Konsentrasjonsmåling

Oppslagsverk som angir informasjon om konsentrasjonsmåling av legemidler:

NB! Oppslagsverkene angir ikke nødvendigvis målkonsentrasjoner for barn.


Overdose