Okskarbazepin

Generisk navn
Okskarbazepin
Handelsnavn
Apydan, Apydan extent, Timox, Trileptal, Trileptal orifarm
ATC-kode
N03AF02

Informasjon til barn og foreldre
Doseringer

Konsentrasjonsmåling
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Okskarbazepin omdannes raskt til monohydroksykarbazepin (MHD), som står for mesteparten av den farmakologiske aktiviteten. På samme måte som med karbamazepin blir spenningssensitive natriumkanaler i den nevronale cellemembranen påvirket. Pga. bedre tolerabilitet og mindre interaksjonspotensial kan det hos en del pasienter være enklere å bruke okskarbazepin enn karbamazepin.

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Lite enzyminduksjon. Monitorering av legemiddelkonsentrasjon er mulig for å optimalisere behandlingen i visse tilfeller, men gjøres ikke rutinemessig.
Rey (2004) observerte følgende gjennomsnittlige farmakokinetiske parametere for den aktive metabolitten likarbazepin (tidligere kalt: Monohydroksykarbazepin (MHD)) hos barn i alderen 2 til 12 år:

  2-5 år (n=13) 6-12 år (n=17)
4,8-6,7 timer 7,2-9,3 timer
tmax 3-4 timer 3-4 timer

Clearance av likarbazepin reduseres med økt kroppsvekt fra 1,45 ml/minutt/kg (15 kg), til 1 ml/minutt/kg (35 kg) og 0,85 ml/minutt/kg (50 kg) hos barn fra 3 år (Sugiyama 2015). En gjennomsnittlig clearance på 1,18 ml/minutt/kg er observert hos barn i alderen 2-42 måneder (Northam 2005). Northam 2005 observerte også et distribusjonsvolum på gjennomsnittlig 1,45 L/kg.

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Apydan extent tab modif frisetting 300 mg - Krever godkjenningsfritak
Apydan tab 300 mg - Krever godkjenningsfritak
Apydan tab 600 mg - Krever godkjenningsfritak
Timox mikst susp 60 mg/ml - Krever godkjenningsfritak
Trileptal mikst susp 60 mg/ml
Trileptal mikst susp 60 mg/ml - Krever godkjenningsfritak
Trileptal orifarm mikst susp 60 mg/ml - Krever godkjenningsfritak
Trileptal tab 150 mg
Trileptal tab 300 mg
Trileptal tab 600 mg

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Annen praktisk informasjon

 • Miksturlisten (ekstern søkeside). Inneholder informasjon om bl.a. smak, innholdsstoffer, oppbevaring og holdbarhet.

Doseringer

Epilepsi
 • Oralt
  • 1 måned til 6 år
   [5]
   • Startdose: 10 - 20 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser. Maks: 300 mg/dose.
   • Vedlikeholdsdose: Ved behov kan døgndosen økes i trinn på maks. 10 mg/kg. Det bør gå omtrent en uke mellom hver doseøkning. Vanlig vedlikeholdsdose er  20 - 60 mg/kg/døgn fordelt på 2 - 3 doser. Maks: 60 mg/kg/døgn.
   • Vurder den laveste startdosen for å unngå toksisitet hos barn <3 måneder og for barn som ikke tar enzyminduserende legemidler samtidig med okskarbazepin.

  • 6 år til 18 år
   [3] [4] [6] [7] [8] [9] [10]
   • Startdose: 8 - 10 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser. Maks: 300 mg/dose.
   • Vedlikeholdsdose: Ved behov kan døgndosen økes i trinn på maks. 10 mg/kg. Det bør gå omtrent en uke mellom hver doseøkning. Vanlig vedlikeholdsdose er 10 - 46 mg/kg/døgn fordelt på 2 - 3 doser. Maks: 46mg/kg/døgn, men ikke mer enn 2,4 g/døgn.
   • I særskilte tilfeller kan dosen økes ytterligere basert på plasma-/serumkonsentrasjon.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

Dosejustering ved nedsatt nyrefunksjon:

GFR 50-80 ml/min/1,73 m2
Dosejustering er ikke nødvendig.
GFR 30-50 ml/min/1,73 m2
Dosejustering er ikke nødvendig.
GFR 10-30 ml/min/1,73 m2
50% av startdosen, og øk deretter langsomt til ønsket klinisk effekt.
GFR < 10 ml/min/1,73 m2
Ingen generelle anbefalinger kan gis.
Kliniske konsekvenser

Ved nedsatt nyrefunksjon øker halveringstiden og AUC for den farmakologisk aktive metabolitten likarbazepin (tidligere kalt: monohydroksykarbazepin (MHD)). Dette øker risikoen for bivirkninger.
Bivirkninger inkluderer tretthet, svimmelhet, hodepine, døsighet, dobbeltsyn, kvalme og oppkast. Hyponatremi kan oppstå på grunn av en ADH-lignende effekt. Det forekommer hos 10-25% av pasientene. Det er vanligvis symptomfritt, men kan (sjeldent) ledsages av oppkast, hodepine, forvirring, nevrologiske forstyrrelser og sløvhet.

Ved dialyse

Det er ukjent om okskarbazepin fjernes ved hemodialyse eller peritonealdialyse.

For intermitterende hemodialyse/kontinuerlig venovenøs hemodialyse/hemo(dia)filtrasjon/peritonealdialyse: 50% av startdosen, og øk deretter langsomt til ønsket klinisk effekt.

Bivirkninger spesifikke for barn

Bivirkninger hos barn er de samme som for voksne.

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
De konsentrasjonsavhengige sentralnervøse bivirkningene er av samme type som ved behandling med karbamazepin, men kan være mindre fremtredende. Gastrointestinale bivirkninger som kvalme, forstoppelse og diaré kan også forekomme. Overfølsomhetsreaksjoner, bl.a. eksantem er sjeldnere enn ved bruk av karbamazepin, men det forekommer kryssintoleranse hos ca. 20-30 %. Stevens-Johnsons syndrom kan forekomme, likeens trombocytopeni og leverreaksjoner. Tendensen til hyponatremi kan være sterkere enn med karbamazepin og særlig utpreget hos eldre pasienter. Dette gir vanligvis ingen symptomer, men alvorlig hyponatremi med s-natrium < 125 mmol/l har vært sett hos opp til 3 % av pasientene. Arytmi, særlig hos eldre, er også rapportert.

Kontraindikasjoner spesifikke for barn

Ikke bruk okskarbazepin ved generaliserte tonisk-kloniske anfall med myokloni eller absenser, fordi det kan ha en negativ effekt ved denne typen anfall.

Generelle kontraindikasjoner

Informasjon ikke tilgjengelig i KOBLE. Se aktuell monografi på kinderformularium.nl (benytt Google translate).

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Dermatologiske reaksjoner:
Svært sjelden er det rapportert om alvorlige hudreaksjoner, inkludert Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse (Lyells syndrom) og erythema multiforme i forbindelse med bruk av okskarbazepin. Ved alvorlige hudreaksjoner kan det bli nødvendig med sykehusinnleggelse, da disse tilstandene er livstruende og i sjeldne tilfeller kan føre til dødsfall. Alvorlige hudreaksjoner forbundet med okskarbazepin er observert for både barn og voksne.

Pasienter av asiatisk avstamming (med unntak av japansk eller koreansk) med HLA-B\*1502 ser ut til å ha høy risiko for Stevens-Johnson syndrom. Genotyping anbefales derfor i denne pasientgruppen før (eller umiddelbart etter) behandlingsstart.

Risiko for forverring av anfall:
I forbindelse med bruk av okskarbazepin er det rapportert risiko for anfallsforverring. Dette ses hovedsakelig hos barn. Ved forverring av anfall, seponer behandlingen med okskarbazepin.

Hypotyreose:
Hypotyreose er en bivirkning av okskarbazepin. Gitt tyroideahormoners betydning for barns utvikling etter fødsel, anbefales overvåkning av tyroideafunksjonen for barn under behandling med okskarbazepin.

Dravet syndrom:
Okskarbazepin kan forverrre Dravet syndrom [Wallace et al. (2016) og Guerrini et al (1998 og 1999)].

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Redusert nyrefunksjon. Seponering må skje gradvis unntatt ved overfølsomhetsreaksjoner. Fare for legemiddelinteraksjoner. Nedsatt effekt av peroral antikonsepsjon.

Kontroll og oppfølging: Kontroll av s-natrium, særlig hos eldre og pasienter som bruker andre legemidler som kan redusere natriumnivået (f.eks. diuretika). Plasmakonsentrasjonskontroll.

Antiepileptika

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Barbiturater og derivater

Fenobarbital

Aphenylbarbit, Fenemal, Fenemal NAF, Fenemal dlf, Fenobarbital SA, Fenobarbitalnatrium NAF
N03AA02

Primidon

Liskantin, Mysoline, Primidon orifarm, Primidone amneal
N03AA03
Hydantoinderivater

Fenytoin

Epanutin, Fenytoin NAF, Phenhydan, Phenytoin AWD
N03AB02
Suksinimidderivater

Etosuksimid

Ethosuximide Orifarm, Ethosuximide Strides, Petnidan, Suxinutin, Zarontin
N03AD01
Benzodiazepinderivater

Klonazepam

Rivotril, Rivotril unimedic
N03AE01
Karboksamidderivater

Karbamazepin

Carbamazepine Essential Pharma, Carbamazepine essential, Tegretol, Tegretol Retard, Trimonil Retard
N03AF01
N03AF03
Fettsyrederivater

Valproinsyre

Apo-divalproex, Depakote, Depakote Sprinkle, Deprakine Retard, Ergenyl chrono, Natriumvalproat SA, Orfiril, Orfiril long, Orfiril retard, Valproat Life Medical
N03AG01
N03AG04
Diverse antiepileptika
N03AX23

Cannabidiol

Cannabidiol glostrup, Epidyolex
N03AX24
N03AX10

Gabapentin

GabaLiquid GeriSan specific, GabaLiquid GeriaSan, Gabapentin Accord, Gabapentin rosemont, Neurontin
N03AX12

Lakosamid

Lacosamide Accord, Lacosamide Medical Valley, Vimpat
N03AX18

Lamotrigin

Lamictal, Lamotrigin 1a pharma, Lamotrigin aurobindo
N03AX09

Levetiracetam

Keppra, Kevesy, Levetiracetam Accord
N03AX14
N03AX22

Pregabalin

Lyrica, Pregabalin aliud, Pregabalin-neuraxpharm, Pregabalin-ratiopharm
N03AX16
N03AX17

Topiramat

Topamax, Topimax, Topiramat SA
N03AX11
N03AX15

Referanser

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 2. NVN Werkgroep Richtlijnen Epilepsie, Epilepsie. Richtlijnen voor diagnostiek en behandeling, Herziene, tweede versie, januari 2006
 3. Novartis, SmPC Trileptal 150mg/300mg/600mg Filmtabletten (47357.00.00), 04/2018
 4. Norvatis, SmPC Trileptal 60mg/ml Suspension zum Einnehmen (51794.00.00), 04/2018
 5. Pina-Garza, J. E. et al, Oxcarbazepine adjunctive therapy in infants and young children with partial seizures, Neurology, 2005, 65(9), 1370-5
 6. Guerreiro, M. M. et al., A double-blind controlled clinical trial of oxcarbazepine versus phenytoin in children and adolescents with epilepsy., Epilepsy Res, 1997, 27(3), 205-13
 7. Glauser, T. A. et al. , Adjunctive therapy with oxcarbazepine in children with partial seizures. The Oxcarbazepine Pediatric Study Group., Neurology, 2000, 54(12), 2237-44
 8. Donati, F. et al., The cognitive effects of oxcarbazepine versus carbamazepine or valproate in newly diagnosed children with partial seizures., Seizure, 2007, 16(8), 670-9
 9. Coppola, G. et al. , Levetiracetam or oxcarbazepine as monotherapy in newly diagnosed benign epilepsy of childhood with centrotemporal spikes (BECTS): an open-label, parallel group trial., Brain Dev, 2007, 29(5), 281-4
 10. Novartis Pharma B.V., SmPC Trileptal (RVG 24750- 24752) 16-11-2018, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 11. Nederlandse Vereniging voor ZiekenhuisApothekers, TDM monografie oxcarbazepine, 2014
 12. Nederlandse Vereniging voor Neurologie, Epilepsiesyndromen (bij kinderen) & anti-epileptica, 09 juli 2015
 13. Guerrini R. et al, Antileptic Drug-induced Worsening of Seizures in Children, Epilepsia, 1998, 39(suppl.3), SZ-SIO
 14. Wallace A. et al, Pharmacotherapy for Dravet syndrome, Pediatr. Drugs, 2016, Jun;18(3), 197-208

Oppdateringer

Konsentrasjonsmåling

Oppslagsverk som angir informasjon om konsentrasjonsmåling av legemidler:

NB! Oppslagsverkene angir ikke nødvendigvis målkonsentrasjoner for barn.


Overdose