Zonisamid

Generisk navn
Zonisamid
Handelsnavn
Zonegran
ATC-kode
N03AX15

Informasjon til barn og foreldre
Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Sulfonamidderivat. Virkningsmekanismen er ikke fullstendig klarlagt, men er sannsynligvis sammensatt. Bl.a. påvirkes spenningsavhengige natrium- og kalsiumkanaler, og det foreligger en viss karboanhydrasehemmende effekt.

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Begrensede data indikerer at farmakokinetikken hos barn og ungdom som doseres til steady state med 1, 7 eller 12 mg/kg per døgn, fordelt på flere doser, tilsvarer den hos voksne etter justering for kroppsvekt. En farmakokinetisk populasjonsstudie (Hashimoto 1994) rapporterte et Vd på 1,27 L/kg.

Suzuki (1997), Yanai (1999), Suzuki (2001) og Suzuki (2002) refererer til et terapeutisk område på 10-30 mikrogram/ml. Disse studiene og studier av Kawawaki (1999), Lotze (2004) og Yanagaki (2005) fant en Cmax på 5,2-38,9 mikrogram/ml med en dose på 4-22 mg/kg/døgn.

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Zonegran kaps 100 mg
Zonegran kaps 25 mg
Zonegran kaps 50 mg

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Annen praktisk informasjon

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Doseringer

Epilepsi, tilleggsbehandling: Kombinert med CYP3A4-induserende midler
 • Oralt
  • 1 måned til 18 år
   [1] [2] [3] [6] [9] [10] [11] [14] [15] [17] [18] [20] [21]
   • Startdose: 1 mg/kg/døgn fordelt på 1 dose i 1 uke.
   • Vedlikeholdsdose: Uke 2-8: Basert på klinisk effekt økes døgndosen i ukentlige trinn på 1 mg/kg, opp til 2 - 8 mg/kg/døgn fordelt på 1 dose. Maks: 500 mg/døgn.
   • Vanlig vedlikeholdsdose er 6-8 mg/kg/døgn.
    Ved seponering, reduser døgndosen gradvis i ukentlige trinn på 2 mg/kg.

     

Epilepsi, tilleggsbehandling: UTEN CYP3A4-induserende midler
 • Oralt
  • 1 måned til 18 år
   [1] [2] [3] [6] [9] [10] [11] [14] [15] [17] [18] [20] [21]
   • Startdose: 1 mg/kg/døgn fordelt på 1 dose de første 2 ukene.
   • Vedlikeholdsdose: Basert på klinisk effekt økes startdosen annenhver uke, i trinn på 1 mg/kg, opp til 2 - 8 mg/kg/døgn fordelt på 1 dose. Maks: 500 mg/døgn.
   • Vanlig vedlikeholdsdose er 6-8 mg/kg/døgn.
    Ved seponering, reduser døgndosen gradvis i ukentlige trinn på 2 mg/kg.

Wests syndrom
 • Oralt
  • 1 måned til 18 år og < 25 kg
   [4] [5] [7] [8] [12] [13] [16] [19] [22]
   • Startdose: 1 - 3 mg/kg/døgn fordelt på 1 dose i 2-4 dager.
   • Vedlikeholdsdose: Basert på klinisk effekt økes startdosen i trinn på 1 mg/kg hver 2.-4. dag, opp til 2 - 20 mg/kg/døgn fordelt på 1 dose
   • Ved seponering, reduser døgndosen gradvis i ukentlige trinn på 2 mg/kg.

    Ved bivirkninger kan dosen fordeles på 2 doser.

  • 1 måned til 18 år og ≥ 25 kg
   [4] [5] [7] [8] [12] [13] [16] [19] [22]
   • Startdose: 1 - 3 mg/kg/døgn fordelt på 1 dose i 2-4 dager.
   • Vedlikeholdsdose: Basert på klinisk effekt økes startdosen i trinn på 1 mg/kg hver 2.-4. dag, opp til maksimalt 500 mg/døgn fordelt på 1 dose
   • Ved seponering, reduser døgndosen gradvis i ukentlige trinn på 2 mg/kg.

    Ved bivirkninger kan dosen fordeles på 2 doser.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

Dosejustering ved nedsatt nyrefunksjon:

GFR 50-80 ml/min/1,73 m2
Dosejustering er ikke nødvendig
GFR 30-50 ml/min/1,73 m2
Vurder langsommere opptitrering av dosen
GFR 10-30 ml/min/1,73 m2
Vurder langsommere opptitrering av dosen
GFR < 10 ml/min/1,73 m2
Ingen generelle anbefalinger kan gis
Kliniske konsekvenser

Renal clearance for zonisamid går ned hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon. Dette øker risikoen for bivirkninger.

Bivirkninger spesifikke for barn

Zonegran kan forårsake vekttap, som kan være mer alvorlig hos barn. I tillegg er pneumoni, dehydrering, redusert svetting, unormale leverfunksjonsprøver, mellomørebetennelse, faryngitt, sinusitt og øvre luftveisinfeksjon, hoste, epistaksis og rhinitt, magesmerter, oppkast, utslett, eksem og feber rapportert oftere enn hos voksne. Amnesi, forhøyede kreatininnivåer, lymfadenopati og trombocytopeni rapporteres sjeldnere.
 

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Konsentrasjonsavhengige: Tretthet, konsentrasjonsvansker, nedsatt matlyst, svimmelhet, hodepine, kvalme, irritabilitet, depresjon. Vekttap er ikke uvanlig. Utslett kan oppstå. Stevens-Johnsons syndrom er rapportert. Kryssreaksjon ved sulfonamidhypersensitivitet kan forekomme. Bloddyskrasier er sett. Forsiktighet bør utvises ved samtidig bruk av topiramat med henblikk på bivirkninger relatert til den karboanhydrasehemmende effekten, slik som økt disposisjon for nyrestein, parestesier og redusert svetting med forhøyet kroppstemperatur.

Kontraindikasjoner spesifikke for barn

Undervektig

Generelle kontraindikasjoner

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Tidligere sulfonamidhypersensitivitet.

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Tidlig i behandlingen er det risiko for hyperkloremisk metabolsk acidose uten aniongap. Metabolsk acidose oppstår oftere og er mer alvorlig hos barn og yngre pasienter. Bikarbonatnivå skal monitoreres hos barn og ved tegn på eller risikofaktorer for metabolsk acidose.

Grunnet risikoen for heteslag og dehydrering, som kan føre til hjerneskade og dødsfall hos barn, skal følgende forholdsregler tas ved bruk hos barn: Hold barnet kjølig i svært varmt vær og unngå trening. Gi barnet rikelige mengder kaldt vann. Unngå bruk av karbonanhydrasehemmere og antikolinergika. Hvis barnet føler seg varmt med lite eller ingen svetting, eller blir forvirret, får muskelkramper, økt hjerterytme eller økt respirasjon: flytt barnet til et kjølig sted, avkjøl huden med vann, og sørg for at barnet drikker kaldt vann.

Skal ikke brukes til undervektige barn (som definert i WHOs aldersjusterte BMI-kategorier) eller ved redusert apetitt. Effekten av vekttap hos barn eller av lave bikarbonatnivåer på langsiktig vekst og utvikling er ikke kjent. I en placebokontrollert studie på barn var andel pasienter med svekket kognisjon i zonisamid-gruppen høyere enn i placebo-gruppen.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Lever- og nyresykdom. Bør brukes med forsiktighet sammen med andre karboanhydrasehemmere som topiramat og acetazolamid. Andre legemidler som kan gi nyrestein bør unngås. Seponering må skje langsomt, bortsett fra ved hypersensitivitetsreaksjoner.

Antiepileptika

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Barbiturater og derivater

Fenobarbital

Aphenylbarbit, Fenemal, Fenemal NAF, Fenemal dlf, Fenobarbital SA, Fenobarbitalnatrium NAF
N03AA02

Primidon

Liskantin, Mysoline, Primidon orifarm, Primidone amneal
N03AA03
Hydantoinderivater

Fenytoin

Epanutin, Fenytoin NAF, Phenhydan, Phenytoin AWD
N03AB02
Suksinimidderivater

Etosuksimid

Ethosuximide Orifarm, Ethosuximide Strides, Petnidan, Suxinutin, Zarontin
N03AD01
Benzodiazepinderivater

Klonazepam

Rivotril, Rivotril unimedic
N03AE01
Karboksamidderivater

Karbamazepin

Carbamazepine Essential Pharma, Carbamazepine essential, Tegretol, Tegretol Retard, Trimonil Retard
N03AF01

Okskarbazepin

Apydan, Apydan extent, Timox, Trileptal, Trileptal orifarm
N03AF02
N03AF03
Fettsyrederivater

Valproinsyre

Apo-divalproex, Depakote, Depakote Sprinkle, Deprakine Retard, Ergenyl chrono, Natriumvalproat SA, Orfiril, Orfiril long, Orfiril retard, Valproat Life Medical
N03AG01
N03AG04
Diverse antiepileptika
N03AX23

Cannabidiol

Cannabidiol glostrup, Epidyolex
N03AX24
N03AX10

Gabapentin

GabaLiquid GeriSan specific, GabaLiquid GeriaSan, Gabapentin Accord, Gabapentin rosemont, Neurontin
N03AX12

Lakosamid

Lacosamide Accord, Lacosamide Medical Valley, Vimpat
N03AX18

Lamotrigin

Lamictal, Lamotrigin 1a pharma, Lamotrigin aurobindo
N03AX09

Levetiracetam

Keppra, Kevesy, Levetiracetam Accord
N03AX14
N03AX22

Pregabalin

Lyrica, Pregabalin aliud, Pregabalin-neuraxpharm, Pregabalin-ratiopharm
N03AX16
N03AX17

Topiramat

Topamax, Topimax, Topiramat SA
N03AX11

Referanser

 1. Eisai Limited, SmPC Zonegran (EU/1/04/307/001-021), www.ema.europa.eu, Geraadpleegd 10 december 2013, http://www.ema.europa.eu/docs/nl_NL/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000577/WC500052431.pdf
 2. Lee, Y. J., et al, Efficacy and tolerability of adjunctive therapy with zonisamide in childhood intractable epilepsy, Brain Dev, 2010, 32(3), 208-12
 3. Santos, C. C., et al, Use of zonisamide in pediatric patients, Pediatr Neurol, 2005, 33(1), 12-4
 4. Suzuki, Y. et al, Zonisamide monotherapy in newly diagnosed infantile spasms, Epilepsia, 1997, 38(9), 1035-8
 5. Yum, M. S., et al, Zonisamide in West syndrome: an open label study, Epileptic Disord, 2009, 11(4), 339-44
 6. You, S. J., et al, Clinical efficacy of zonisamide in Lennox-Gastaut syndrome: Korean multicentric experience., Brain Dev, 2008, 30(4), 287-90
 7. Yanai, S., et al, Treatment of infantile spasms with zonisamide, Brain Dev, 1999, 21(3), 157-61
 8. Yanagaki, S., et al, Zonisamide for West syndrome: a comparison of clinical responses among different titration rate., Brain Dev, 2005, 27(4), 286-90
 9. Wilfong, A., et al, Zonisamide for absence seizures, Epilepsy Res, 2005, 64(1-2), 31-4
 10. Thampratankul, L., et al, Efficacy and safety of zonisamide in Thai children and adolescents with intractable seizures., J Child Neurol, 2015, 30(4), 527-31
 11. Tan, H. J., et al, Effectiveness and tolerability of zonisamide in children with epilepsy: a retrospective review., Seizure, 2010, 19(1), 31-5
 12. Suzuki, Y., Long-term response to zonisamide in patients with West syndrome., Neurology, 2002, 58(10), 1556-9
 13. Suzuki, Y. , Zonisamide in West syndrome, Brain Dev, 2001, 23(7), 658-61
 14. Shinnar, S., et al, Open-label, long-term safety study of zonisamide administered to children and adolescents with epilepsy., Eur J Paediatr Neurol, 2009, 13(1), 3-9
 15. Mandelbaum, D. E., et al, Broad-spectrum efficacy of zonisamide at 12 months in children with intractable epilepsy., J Child Neurol, 2005, 20(7), 594-7
 16. Lotze, T. E., et al, Zonisamide treatment for symptomatic infantile spasms., Neurology, 2004, 62(2), 296-8
 17. Kluger, G. et al, Long-term use of zonisamide in refractory childhood-onset epilepsy., Eur J Paediatr Neurol, 2008, 12(1), 12-23
 18. Kim, H. L., et al, Clinical experience with zonisamide monotherapy and adjunctive therapy in children with epilepsy at a tertiary care referral center, J Child Neurol, 2005, 20(3), 212-9
 19. Kawawaki, H. et al, Efficacy of zonisamide in West syndrome, No To Hattatsu, 1999, 31(3), 263-7
 20. Iinuma, K., et al, Clinical efficacy of zonisamide in childhood epilepsy after long-term treatment: a postmarketing, multi-institutional survey.", Seizure, 2004, 13 Suppl 1, S34-9; discussion S40
 21. Coppola, G., et al, Zonisamide in children and young adults with refractory epilepsy: an open label, multicenter Italian study, Epilepsy Res, 2009, 83 (2-3), 112-6
 22. Angappan, D. et al, Safety, tolerability, and effectiveness of oral zonisamide therapy in comparison with intramuscular adrenocorticotropic hormone therapy in infants with West syndrome, Eur J Paediatr Neurol, 2019, 23(1), 136-42

Oppdateringer

Konsentrasjonsmåling


Overdose