Klonazepam

Generisk navn
Klonazepam
Handelsnavn
Rivotril, Rivotril unimedic
ATC-kode
N03AE01

Informasjon til barn og foreldre
Doseringer

Konsentrasjonsmåling
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Overdose

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Benzodiazepin med bredspektret antiepileptisk effekt. Potenserer hemmende GABA-erg effekt. Toleranseutvikling er vanlig. Ikke sikker relasjon mellom terapeutisk effekt/bivirkninger og plasmakonsentrasjon.

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

T1/2 og Cl hos nyfødte er sammenlignbare med verdier sett voksne (SPC). Barn metaboliserer generelt benzodiazepinagonister raskere enn ungdom og voksne.
Følgende verdier for kinetiske parametere er funnet etter intravenøs administrering hos nyfødte (André M. et al, 1986):

  Vd (L/kg) Cl (L/time/kg) t1/2 (timer)
PNA 0,5-40 dager; 
Dose 0,1 mg/kg (n=8)
1,5-11,0 PNA 0,5-2,5 dager (n=5): 0,03-0,06;
PNA 25 dager:0,14; PNA 40 dager (n=2): 0,15.
19,4-140
PNA 0,5-6 dager; 
Dose 0,2 mg/kg
(n=9)
1,8-4,4 0,04-0,07 22,5-74
PNA 44 dager; 
Dose 0,2 mg/kg
(n=1)
5,0 0,153 22,5-74

Følgende farmakokinetiske data hos barn er funnet etter oral administrering:

Alder n= Dosering Cl (ml/time/kg) t1/2 (time) Referanse
2-18 år 10 0,01-0,085 mg/kg/døgn fordelt på 3-4 doser 7-64 (gjennomsnitt 25+/-19) - Walson et al. 1996
6-13 år 4 0,028-0,083 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser - 22,1-32,7 (gjennomsnitt 28,7) Dreifuss et al. 1975

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Rivotril dråper, oppl 2,5 mg/ml - Krever godkjenningsfritak
Rivotril kons+væske til inj oppl 1 mg/ml - Krever godkjenningsfritak
Rivotril tab 0,5 mg
Rivotril tab 2 mg
Rivotril unimedic kons+væske til inj oppl 1 mg/ml - Krever godkjenningsfritak

Klonazepam 0,1 mg/ml mikstur, produsert av sykehusapotek. For mer informasjon: se miksturlisten.

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

 • Blandekort (ekstern søkeside. Søk på generisk navn)

Annen praktisk informasjon

 • Miksturlisten (ekstern søkeside). Inneholder informasjon om bl.a. smak, innholdsstoffer, oppbevaring og holdbarhet.
 • Hvis dråpene administreres ufortynnet kan det føre til irritasjon og blå misfarging av munnslimhinnen. Dråpene skal alltid blandes med vann, te eller juice, og administreres med egnet måleutstyr.

Doseringer

Epilepsi
 • Oralt
  • 1 måned til 18 år og < 30 kg
   [8] [9] [10]
   • Startdose: 0,03 mg/kg/døgn fordelt på 2 - 3 doser.
   • Vedlikeholdsdose: Øk startdosen gradvis, med maksimalt 0,5 mg per 3 døgn, til 0,05 - 0,1 mg/kg/døgn enten som én enkeltdose om kvelden eller fordelt på 2-3 ulike doser med den største dosen om kvelden. Maks: 0,3 mg/kg/døgn.
   • Seponering: Unngå rask seponering; bør trappes ned over minst 2 uker.
    Administrasjon: Dråpene skal alltid blandes med vann, te eller juice, og administreres med egnet doseringsutstyr. Dråpene skal aldri administreres direkte i munnen fra dråpeflasken.

  • 1 måned til 18 år og ≥ 30 kg
   [8] [11]
   • Startdose: 1 - 2 mg/døgn fordelt på 2 - 3 doser.
   • Vedlikeholdsdose: Øk startdosen gradvis, med maksimalt 0,5 mg per 3 døgn, til 1,5 - 4 mg/døgn enten som én enkeltdose om kvelden, eller fordelt på 2-3 ulike doser med den største dosen om kvelden. Maks: 10 mg/døgn.
   • Seponering: Unngå rask seponering; bør trappes ned over minst 2 uker.
    Administrasjon: Dråpene skal alltid blandes med vann, te eller juice, og administreres med egnet doseringsutstyr. Dråpene skal aldri administreres direkte i munnen fra dråpeflasken. 

Status epilepticus
 • Intravenøst
  • 1 måned til 18 år
   [4] [7]
   • 0,5 mg/dose , gjenta ved behov.
   • Pasienten skal monitoreres mht respirasjon og blodtrykk.

    Antagonist: Flumazenil.

     

Akutt angst (kortvarig bruk)
 • Oralt
  • 6 år til 18 år
   [2] [5] [6]
   • 0,02 - 0,1 mg/kg/døgn fordelt på 2 - 3 doser.
    • Start med en lav innledende dose og øk langsomt, avhengig av sykdomsbildet.
    • Dråpene skal alltid blandes med vann, te eller juice, og administreres med egnet doseringsutstyr. Dråpene skal aldri administreres direkte i munnen fra dråpeflasken. 
    • Unngå rask seponering; bør trappes ned langsomt.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

Ingen data er tilgjengelig når det gjelder eventuell dosejustering ved nedsatt nyrefunksjon.
Ifølge produsenten påvirker ikke nedsatt nyrefunksjon farmakokinetikken til klonazepam hos voksne, og det er hos voksne ikke nødvendig med dosejustering.

 

Bivirkninger spesifikke for barn

 • Døsighet og hypotoni.
 • Økt salivasjon og bronkial hypersekresjon hos spedbarn og småbarn.
 • Paradoksale reaksjoner, spesielt hos barn: som rastløshet, agitasjon, irritabilitet, aggressivitet, angst, vrangforestilling, sinne, mareritt, hallusinasjoner, psykoser, upassende adferd og andre adferdsendringer (SPC).

 • Reversibel utvikling av premature, sekundære kjønnskarakteristikker hos barn (ufullstendig pubertas praecox) er rapportert (SPC).

 • Irritasjon og misfarging av munnslimhinnen ved bruk av ufortynnede orale dråper: Administrering av ufortynnet dråpeoppløsning kan gi irritasjon og blåfarging av munnslimhinnen. NB! dråpene skal fortynnes før administrering.

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Sentralnervøse bivirkninger som tretthet, konsentrasjonssvikt og svimmelhet er ofte fremtredende, særlig i starten av behandlingen. Hyperaktivitet og irritabilitet kan sees hos barn og psykisk utviklingshemmede. Økt tendens til spytt og bronkial sekresjon sees ofte.

Generelle kontraindikasjoner

Informasjon fra preparatomtale av Rivotril TABLETTER 0,5 mg (Cheplaharm):
Kjent overfølsomhet for klonazepam eller overfor et eller flere av hjelpestoffene. Alvorlig nedsatt lungefunksjon. Alvorlig nedsatt leverfunskjon, da benzodiazepiner kan utløse hepatisk encefalopati. Pasienter i koma eller pasienter med kjent legemiddel- eller alkoholmisbruk.

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

 • Frie luftveier: Sørg for frie luftveier hos spedbarn og småbarn grunnet økt spyttproduksjon og bronkial sekresjon. Vær forsiktig med bruk av klonazepam til disse pasientene.
 • Seponering: Trappes langsomt ned over minst 2 uker.
 • Ugunstige hjelpestoffer: Preparatene som er tilgjengelige på markedet (per november 2022) inneholder hjelpestoffer som kan være ugunstige for de minste.
  • Rivotril injeksjonsvæske: Hos spedbarn og barn < 3 år kan benzylalkohol forårsake toksiske og anafylaktiske reaksjoner.
   Hos nyfødte, og spesielt hos premature, er benzylalkohol assosiert med vedvarende nevropsykiatriske abnormaliteter og multiorgansvikt (SPC). Injeksjonen inneholder også propylenglykol og etanol som kan gi bivirkninger. Se mer under Hjelpestoffer i legemidler. 
  • Rivotrildråper: Propylenglykol kan forårsake bivirkninger hos barn under 5 år. Det er økt risiko for slike bivirkninger dersom barnet også bruker andre legemidler som inneholder propylenglykol eller etanol (stoffer som metaboliseres av samme enzym; alkoholdehydrogenase).

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Barn, psykisk utviklingshemmede, eldre. Nedsatt lever- og nyrefunksjon. Alkohol og andre sentralnervøse depressiva. Seponering må foretas langsomt og forsiktig, ofte med nedtrapping over mange måneder.

Antiepileptika

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Barbiturater og derivater

Fenobarbital

Aphenylbarbit, Fenemal, Fenemal NAF, Fenemal dlf, Fenobarbital SA, Fenobarbitalnatrium NAF
N03AA02

Primidon

Liskantin, Mysoline, Primidon orifarm, Primidone amneal
N03AA03
Hydantoinderivater

Fenytoin

Epanutin, Fenytoin NAF, Phenhydan, Phenytoin AWD
N03AB02
Suksinimidderivater

Etosuksimid

Ethosuximide Orifarm, Ethosuximide Strides, Petnidan, Suxinutin, Zarontin
N03AD01
Karboksamidderivater

Karbamazepin

Carbamazepine Essential Pharma, Carbamazepine essential, Tegretol, Tegretol Retard, Trimonil Retard
N03AF01

Okskarbazepin

Apydan, Apydan extent, Timox, Trileptal, Trileptal orifarm
N03AF02
N03AF03
Fettsyrederivater

Valproinsyre

Apo-divalproex, Depakote, Depakote Sprinkle, Deprakine Retard, Ergenyl chrono, Natriumvalproat SA, Orfiril, Orfiril long, Orfiril retard, Valproat Life Medical
N03AG01
N03AG04
Diverse antiepileptika
N03AX23

Cannabidiol

Cannabidiol glostrup, Epidyolex
N03AX24
N03AX10

Gabapentin

GabaLiquid GeriSan specific, GabaLiquid GeriaSan, Gabapentin Accord, Gabapentin rosemont, Neurontin
N03AX12

Lakosamid

Lacosamide Accord, Lacosamide Medical Valley, Vimpat
N03AX18

Lamotrigin

Lamictal, Lamotrigin 1a pharma, Lamotrigin aurobindo
N03AX09

Levetiracetam

Keppra, Kevesy, Levetiracetam Accord
N03AX14
N03AX22

Pregabalin

Lyrica, Pregabalin aliud, Pregabalin-neuraxpharm, Pregabalin-ratiopharm
N03AX16
N03AX17

Topiramat

Topamax, Topimax, Topiramat SA
N03AX11
N03AX15

Referanser

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen formularium voor Kinderen, 2007
 2. Landelijk Kenniscentrum Kind-enJeugdpsychiatrie (Ketelaars), Anxiolytica/hypnotica - geraadpleegd dec 2018
 3. Smit LS et al. , Richtlijnen voor behandeling van neonatale epileptische aanvallen. , Nederlands Vlaamse Werkgroep Neonatale Neurologie van de sectie Neonatologie van de NVK en van de Nederlandse Vereniging voor Kinderneurologie , Nieuwe aangepaste versie juni 2012
 4. Waardenburg van DA, et al., Richtlijn status epilepticus kinderen ouder dan één maand., Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, Augustus 2005
 5. Kutcher SP et al. , Successful clonazepam treatment of adolescents with panic disorder. , J Clin Psychopharmacol, 1988, 8(4), 299-301
 6. Graae F et al. , Clonazepam in childhood anxiety disorders, J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 1994, 33(3), 372-6
 7. Roche Nederland B.V., SPC Rivotril (RVG 06870-3) 31-05-2018, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 8. Bensch J. et al., A double-blind study of clonazepam in the treatment of therapy-resistant epilepsy in children, Dev Med Chil Neurol, 1977, 19, 335-42
 9. Ishikawa A. et al., Clonazepam monotherapy for epilepsy in childhood, Brain Dev, 1985, 7, 610
 10. Sugai K. et al., Seizures with clonazepam: discontinuation and suggestions for safe discontinuation rates in children, Epilepsia, 1993, 34, 1089-97
 11. Mikkelsen B. et al., Clonazepam in the treatment of epilepsy. A controlled clinical trial in simple absences, bilateral massive epileptic myoclonus, and atonic seizures., , Arch Neurol, 1976, 33, 322-5
 12. André M. et al., Clonazepam pharmacokinetics and therapeutic efficacy in neonatal seizures, Eur J Clin Pharmacol, 1986, 30, 585-9
 13. Walson PD et al. , Clonazepam disposition in pediatric patients, Ther Drug Monit, 1996, 18(1), 1-5
 14. Dreifuss FE et al. , Serum clonazepam concentrations in children with absence seizures, Neurology, 1975, 25(3), 255-8
 15. CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH, SPC Rivotril (5976, 5977). Oppdateringsdato: 01.10.2021, https://www.legemiddelsok.no/_layouts/15/Preparatomtaler/Spc/0000-05976.pdf

Oppdateringer

Konsentrasjonsmåling