Lamotrigin

Generisk navn
Lamotrigin
Handelsnavn
Lamictal, Lamotrigin 1a pharma, Lamotrigin aurobindo
ATC-kode
N03AX09

Informasjon til barn og foreldre
Doseringer

Konsentrasjonsmåling
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Følgende informasjon er hentet fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Lamotrigin har bredspektret antiepileptisk virkning. Dokumentert effekt ved fokale anfall, absenser, generaliserte tonisk-kloniske anfall og ved Lennox-Gastauts syndrom. Virkningsmekanismene er ikke fullstendig klarlagt, men natriumstrømmen gjennom nevronenes cellemembran påvirkes. 

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Terapeutisk plasmakonsentrasjon: 0,5-15 mg/L. Utskilles via nyrene [Rademaker 2008].

Barn og ungdom [SPC]:

 • t½ (gjennomsnitt): Generelt kortere hos barn enn hos voksne.
  • I kombinasjon med: Karbamazepin og fenytoin: ca. 7 timer.
  • I kombinasjon med valproinsyre: 45-50 timer.

Barn 2-26 måneder [SPC]:

 • t½: (gjennomsnitt, n=143):
  • Under enzyminduserende terapi: 23 timer
  • Samtidig administrasjon med valproinsyre: 136 timer
  • Ingen administrasjon av enzymhemmere/induktorer: 38 timer

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

 • Epilepsi, monoterapi eller som tilleggsbehandling for legemidler som ikke er enzymhemmere eller enzyminduserere: 
  • Oralt:
   • 2-13 år: On label 
   • 13-18 år: On label
 • Epilepsi, kombinert med valproinsyre eller andre enzymhemmere:
  • Oralt:
   • 2-13 år: On label
   • 13-18 år: On label
 • Epilepsi, kombinert med enzyminduserere: 
  • Oralt:
   • 2-13 år: On label 
   • 13-18 år: On label

Preparatomtale Preparatomtale

Preparatomtale

Lamictal 2/ 5/ 25/ 50/ 100/ 200 mg tyggetabletter/dispergerbare tabletter:

 • Indikasjoner:
  Epilepsi

Voksne og ungdom over 13 år:
- Kombinasjonsbehandling eller monoterapi ved partielle og generaliserte anfall, inkludert
tonisk-kloniske anfall.
- Anfall assosiert med Lennox-Gastaut syndrom. Lamictal er brukt i kombinasjonsbehandling,
men kan være det første antiepileptiske legemidlet til å begynne med ved Lennox-Gastaut syndrom.
Barn og ungdom 2-12 år:
- Kombinasjonsbehandling ved partielle og generaliserte anfall, inkludert tonisk-kloniske anfall
og anfall assosiert med Lennox-Gastaut syndrom.
- Monoterapi ved typiske absensanfall.

Doseringer:
Barn under 2 år:
Data er begrenset vedrørende effekt og sikkerhet av lamotrigin som kombinasjonsbehandling av partielle anfall hos barn i alderen 1 måned-2 år (se pkt. 4.4). Det finnes ikke data for barn under 1 måned. Lamictal er derfor ikke anbefalt brukt hos barn under 2 år. Dersom, basert på klinisk behov, behandling likevel utføres, se pkt. 4.4, 5.1 og 5.2.

For dosering til barn > 2 år, se SPC Lamictal tabletter 25.10.2023:

Tabell 2: Barn og ungdom 2-12 år – anbefalt behandlingsregime ved epilepsi (total dagsdose i mg/kg kroppsvekt/dag) **

Tabell 1: Voksne og ungdom over 13 år – anbefalt dosering ved epilepsi

(SPC til Lamictal 2/ 5/ 25/ 50/ 100/ 200 mg tyggetabletter/dispergerbare tabletter, 2 mg: 00-2581, 5 mg: 8198, 25 mg: 8199, 50 mg: 96-1876, 100 mg: 8200, 200 mg: 96-1877, oppdateringsdato: 25.10.2023).

 

 

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Lamictal tab 100 mg - Krever godkjenningsfritak
Lamictal tab 200 mg - Krever godkjenningsfritak
Lamictal tab 25 mg - Krever godkjenningsfritak
Lamictal tab 50 mg - Krever godkjenningsfritak
Lamictal tyggetab/disperg tab 100 mg
Lamictal tyggetab/disperg tab 2 mg
Lamictal tyggetab/disperg tab 200 mg
Lamictal tyggetab/disperg tab 25 mg
Lamictal tyggetab/disperg tab 25 mg - Krever godkjenningsfritak
Lamictal tyggetab/disperg tab 5 mg
Lamictal tyggetab/disperg tab 50 mg
Lamotrigin 1a pharma tab uten smak 100 mg - Krever godkjenningsfritak
Lamotrigin 1a pharma tab uten smak 200 mg - Krever godkjenningsfritak
Lamotrigin aurobindo tab 25 mg - Krever godkjenningsfritak

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Annen praktisk informasjon

 • Miksturlisten (ekstern søkeside). Inneholder informasjon om bl.a. smak, innholdsstoffer, oppbevaring og holdbarhet.

Doseringer

Epilepsi, monoterapi eller som tilleggsbehandling for legemidler som ikke er enzymhemmere eller enzyminduserere
 • Oralt
  • 2 år til 13 år
   [3]
   • OPPTRAPPINGSPLAN:
    Uke 1-2: 0,3 mg/kg/døgn fordelt på 1-2 doser
    Uke 3-4: 0,6 mg/kg/døgn fordelt på 1-2 doser 
    Øk deretter trinnvis hver 1.-2. uke med maksimalt 0,6 mg/kg, til 1-15 mg/kg/døgn fordelt på 1-2 doser, maksimalt 200 mg/døgn.
    On-label

  • 13 år til 18 år
   [2] [3]
   • OPPTRAPPINGSPLAN:
    Uke 1-2: 25 mg/døgn som én enkeltdose
    Uke 3-4: 50 mg/døgn som én enkeltdose
    Øk deretter trinnvis med maks 50-100 mg hver 1.-2. uke, til 100-200 mg/døgn fordelt på 1-2 doser, maksimalt 500 mg/døgn.
    On-label

Epilepsi, kombinert med valproinsyre eller andre enzymhemmere
 • Oralt
  • 2 år til 13 år
   [2] [3]
   • OPPTRAPPINGSPLAN:
    Uke 1-2: 0,15 mg/kg/døgn som én enkeltdose
    Uke 3-4: 0,3 mg/kg/døgn som én enkeltdose
    Øk deretter trinnvis hver 1.-2. uke med maksimalt 0,3 mg/kg, til 1-5 mg/kg/døgn fordelt på 1-2 doser, maksimalt 200 mg/døgn.
    On-label

  • 13 år til 18 år
   [2] [3]
   • OPPTRAPPINGSPLAN:
    Uke 1-2: 25 mg annethvert døgn
    Uke 3-4: 25 mg/døgn som én enkeltdose
    Øk deretter trinnvis maks 25-50 mg hver 1.-2. uke, til 100-200 mg/døgn fordelt på 1-2 doser.
    On-label

Epilepsi, kombinert med enzyminduserere
 • Oralt
  • 2 år til 13 år
   [2] [3]
   • OPPTRAPPINGSPLAN:
    Uke 1-2: 0,6 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser
    Uke 3-4: 1,2 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser
    Øk deretter trinnvis hver 1.-2. uke med maksimalt 1,2 mg/kg, til 5-15 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser, maksimalt 400 mg/døgn.
    On-label

  • 13 år til 18 år
   [2] [3]
   • OPPTRAPPINGSPLAN:
    Uke 1-2: 50 mg/døgn som én enkeltdose
    Uke 3-4: 100 mg/døgn fordelt på 2 doser
    Øk deretter trinnvis med maks. 100 mg hver 1.-2. uke, til 200-400 mg/døgn fordelt på 2 doser, maksimalt 700 mg/døgn.
    On-label

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

GFR ≥10 ml/min/1,73 m2: Dosejustering er ikke nødvendig.

GFR <10 ml/min/1,73 m2: Ingen generelle anbefalinger kan gis.

I studier med enkeltdoser, er økning i AUC og halveringstid observert. Økningen ble derimot ikke ansett som signifikant.

Bivirkninger spesifikke for barn

Hudutslett (makulopapulært), hodepine, kvalme, utmattelse, uro, liten risiko for toksisk epidermal nekrolyse (TEN) [Rademaker 2008]. 

Risiko for alvorlig hudutslett er større hos barn enn hos voksne. Data fra flere tidligere studier indikerer at forekomst av behandlingskrevende hudutslett hos barn er fra 1/300 til 1/100 [SPC Lamictal].

Generelle bivirkninger

Følgende informasjon er hentet fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Tretthet, ataksi, svimmelhet, hodepine, kvalme, døsighet og søvnløshet, men vanligvis lite fremtredende ved monoterapi. Hudutslett. Stevens–Johnsons syndrom (særlig sett ved rask opptrapping av dosen og ved kombinasjon med valproat). Utslett kan opptre som ledd i et hypersensitivitetssyndrom med systemiske symptomer som feber, lymfeknutesvulst, ansiktsødem samt blod‑ og leverforandringer. Enkelte tilfeller av alvorlig toksisk epidermal nekrolyse har vært rapportert, særlig hos barn. Noen pasienter har opplevd en økning i antall anfall.

Generelle kontraindikasjoner

Følgende informasjon er hentet fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Ingen informasjon angitt.

Informasjon ikke tilgjengelig i KOBLE. Se aktuell monografi på kinderformularium.nl.

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Utslett: Dosen skal økes gradvis, grunnet risiko for utslett. Hos barn kan de første tegnene på et utslett feiltolkes som en infeksjon. Om barn utvikler symptomer på feber eller utslett i løpet av de første åtte ukene av behandlingen, bør legen vurdere legemiddelreaksjon som mulig årsak.

Barns utvikling: Effekten på barns utvikling er ukjent. På grunn av utilstrekkelige data anbefales ikke bruk ved epilepsi hos barn under 2 år.

Bruk ved bipolar lidelse: Lamotrigin anbefales ikke ved bipolar lidelse hos barn under 18 år, fordi en RCT viste at lamotrigin var ineffektivt og i tillegg medførte økt forekomst av suicidale tendenser.

Dravet syndrom: Lamotrigin kan forverre Dravet syndrom (Wallace et al. (2016) og Guerrini et al (1998))

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Følgende informasjon er hentet fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Rask opptrapping av dosen kan medføre økt risiko for hudutslett, særlig i kombinasjon med valproat. Spesiell forsiktighet bør utvises hos barn. Bør ikke gis til pasienter med nedsatt nyre‑ eller leverfunksjon. Fare for legemiddelinteraksjoner.

Kontroll og oppfølging: Klinisk og individuell. Plasmakonsentrasjonsmåling som støtte selv om optimalt nivå ikke er fastlagt.

Informasjon til pasient: Graviditet og amming (se Norsk legemiddelhåndbok). Bivirkninger, spesielt hypersensivitetsreaksjoner. Det gjøres oppmerksom på at konsentrasjonen av lamotrigin kan synke betydelig under svangerskap og ved samtidig bruk av perorale antikonsepsjonsmidler som inneholder etinyløstradiol. Antikonsepsjonsmidler som kun inneholder gestagener, synes ikke å påvirke lamotriginkonsentrasjonen på samme måte.

Antiepileptika

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Barbiturater og derivater

Fenobarbital

Aphenylbarbit, Fenemal, Fenemal NAF, Fenemal dlf, Fenobarbital SA, Fenobarbitalnatrium NAF
N03AA02

Primidon

Liskantin, Mysoline, Primidon orifarm, Primidone amneal
N03AA03
Hydantoinderivater

Fenytoin

Epanutin, Fenytoin NAF, Phenhydan, Phenytoin AWD
N03AB02
Suksinimidderivater

Etosuksimid

Ethosuximide Orifarm, Ethosuximide Strides, Petnidan, Suxinutin, Zarontin
N03AD01
Benzodiazepinderivater

Klonazepam

Rivotril, Rivotril unimedic
N03AE01
Karboksamidderivater

Karbamazepin

Carbamazepine Essential Pharma, Carbamazepine essential, Tegretol, Tegretol Retard, Trimonil Retard
N03AF01

Okskarbazepin

Apydan, Apydan extent, Timox, Trileptal, Trileptal orifarm
N03AF02
N03AF03
Fettsyrederivater

Valproinsyre

Apo-divalproex, Depakote, Depakote Sprinkle, Deprakine Retard, Ergenyl chrono, Natriumvalproat SA, Orfiril, Orfiril long, Orfiril retard, Valproat Life Medical
N03AG01
N03AG04
Diverse antiepileptika
N03AX23

Cannabidiol

Cannabidiol glostrup, Epidyolex
N03AX24
N03AX10

Gabapentin

GabaLiquid GeriSan specific, GabaLiquid GeriaSan, Gabapentin Accord, Gabapentin rosemont, Neurontin
N03AX12

Lakosamid

Lacosamide Accord, Lacosamide Medical Valley, Vimpat
N03AX18

Levetiracetam

Keppra, Kevesy, Levetiracetam Accord
N03AX14
N03AX22

Pregabalin

Lyrica, Pregabalin aliud, Pregabalin-neuraxpharm, Pregabalin-ratiopharm
N03AX16
N03AX17

Topiramat

Topamax, Topimax, Topiramat SA
N03AX11
N03AX15

Referanser

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 2. Werkgroep Richtlijnen Epilepsie, Epilepsie. Richtlijnen voor diagnostiek en behandeling, epilepsie.neurologie.nl, vastgesteld 11-06-2018
 3. GlaxoSmithKline BV, SmPC Lamictal (RVG 19115, 19116, 19117) 25-10-2023, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 4. Gerlach M, Mehler-Wex C, Walitza S, Warnke A, Wewetzer C., Neuro-/Psychopharmaka im Kindes- und Jugendalter: Grundlagen und Therapie. , Springer-Verlag Berlin Heidelberg , 2016, 3.Auflage, 368
 5. Wallace A,, Pharmacotherapy for Dravet Syndrome, Paediatr Drugs, 2016, Jun;18(3), 197-208
 6. Guerrini R. et al, Antiepileptic Drug-Induced Worsening of Seizures in Children, Epilepsia, 1998, 39(Suppl. 3), SZ-SIO
 7. GlaxoSmithKline AS, Lamictal tyggetabletter/dispergerbare tabletter, SPC, 96-1877, 25.10.2023, https://www.legemiddelsok.no/

Oppdateringer

 • 23 mars 2021 08:46: Aldersgrense justert (13 år i stedet for 12 år) basert på preparatomtale.

Konsentrasjonsmåling

Oppslagsverk som angir informasjon om konsentrasjonsmåling av legemidler:

NB! Oppslagsverkene angir ikke nødvendigvis det aktuelle virkestoffet, ei heller målkonsentrasjoner spesifikt for barn.

Bruk referanseverdier og laboratoriehåndbøker fra eget sykehus når tilgjengelig.
Generell- og akuttveileder i pediatri.
Nivå-1-prosedyre på Oslo Universitetssykehus: Konsentrasjonsmåling (monitorering) av legemidler til barn og ungdom 0-18 år.
Farmakologiportalen
Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi


Overdose