Amoksicillin og klavulansyre

Generisk navn
Amoksicillin og klavulansyre
Handelsnavn
Amoclav, AmoxiClav hikma, Amoxicillin comp ratiopharm, Amoxicilline/Clavulaanzuur pch, Amoxicilline/Clavulaanzuur sandoz, Amoxiclav ct, Augmentin, Spektramox
ATC-kode
J01CR02

Amoksicillin og klavulansyre


Informasjon til barn og foreldre
Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk legemiddelhåndbok
Amoksicillin-klavulanat er et kombinasjonspreparat der klavulansyre beskytter amoksicillin mot den hydrolyserende effekten av ulike betalaktamaser. I Norge markedsføres kombinasjonen i forholdet 4:1, men den leveres i en rekke blandingsforhold i andre land. Det antimikrobielle spektrum er i utgangspunktet det samme som for amoksicillin, men mange mikrober med høy forekomst av betalaktamaser kan være følsomme for kombinasjonspreparatet selv om de er resistente mot amoksicillin alene. Klinisk relevante mikrober vil blant annet være Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus og Enterobacteriaceae. Innenfor sistnevnte gruppe finnes det imidlertid mange betalaktamaser som ikke hemmes av klavulanat (AmpC, metallobetalaktamaser, OXA-enzymer). Kombinasjonspreparatet bør ikke anvendes mot mikrober som er følsomme for amoksicillin alene, som for eksempel betahemolytiske streptokokker. Viktige grampositive bakteriearter kan dessuten ha nedsatt følsomhet for penicilliner pga. andre resistensmekanismer enn betalaktamaser. I slike tilfeller har tilsetningen av klavulanat ingen verdi og innebærer kun en økt risiko for bivirkninger. Dette gjelder blant annet for pneumokokker og enterokokker.

Fra omtale av amoksicillin:
Hentet fra gruppeomtale av Bredspektrede penicilliner:
Bredspektrede penicilliner er en fellesbetegnelse på penicilliner med økt effekt på gramnegative mikrober. Aminopenicilliner er fellesbetegnelse på ampicillin og amoksicillin. Disse har relativt like antibakterielle spektra og farmakokinetikk. Mecillinam (samt pivmecillinam) og piperacillin er kjemisk noe forskjellige fra aminopenicillinene. Tazobaktam er et betalaktam som har liten eller ingen antibakteriell effekt, men som hemmer mange betalaktamaser og benyttes i kombinasjon med bredspektrede penicilliner. Amoksicillin og pivmecillinam gis peroralt. Ampicillin, mecillinam og piperacillin–tazobaktam gis parenteralt. Hver gruppe har sine særegenheter mht. antibakterielt spektrum og organkonsentrasjonsprofil, og dette er en viktig årsak til deres noe forskjellige bruksområder.

Antibakterielt spektrum:
Aminopenicilliner er aktive overfor en del av de vanligste enterobakteriene og Listeria, men resistensutvikling pga. betalaktamaseproduksjon er blitt et stadig større problem. Rundt 30–40 % av E. coli-isolatene fra Norge er nå resistente mot ampicillin/amoksicillin. Midlene er ikke stabile mot betalaktamase hos gule og hvite stafylokokker, og de har lavere aktivitet overfor stafylokokker enn benzyl‑ og fenoksymetylpenicillin. Streptokokker og Enterococcus faecalis er fortsatt oftest følsomme for aminopenicillinene, men E. faecium vil oftest være resistent. Mecillinam har høy aktivitet overfor Enterobacteriaceae, særlig overfor E. coli. I motsetning til aminopenicillinene har mecillinam ingen effekt på enterokokker. Kliniske studier har også vist effekt av mecillinam mot S. saprophyticus ved ukompliserte nedre UVI hos kvinner, til tross for høye MIC-verdier in vitro.

Farmakokinetiske data

De farmakokinetiske parameterne for amoksicillin og klavulansyre (90 mg/kg/døgn (14:1) i 2 doser) til barn i alderen 8 måneder – 11 år er som følger:
Cmax: 15,7 ± 7,7 mcg/ml og 1,7 ± 0,9 mcg/ml henholdsvis (gjennomsnittlig (SD))
Cl/F: 0,9 ± 0,4 l/time/kg og 1,1 ± 1,1 l/time/kg henholdsvis (gjennomsnittlig (SD))
Tmax: 2,0 (1,0–4,0) timer og 1,1 (1,0–4,0) timer henholdsvis (median (område))
T½: 1,4 ± 0,3 timer og 1,1 ± 0,3 timer henholdsvis (gjennomsnittlig (SD))


The Paediatric Antimicrobial Therapy vademecum fra sykehuset ErasmusMC/Sophia Hospital angir følgende halveringstid for nyfødte:
< 1 uke, < 2 kg: amoksicillin 6–8 timer, klavulansyre 2–4 timer.
< 1 uke, > 2 kg: amoksicillin 2–4 timer, klavulansyre 2 timer.
1–4 uker, > 2 kg: amoksicillin 2 timer.
 

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Amoclav pulv til mikst, susp 400 mg/5 ml/57 mg/5 ml - Krever godkjenningsfritak
AmoxiClav hikma pulv til inj/inf væske, oppl 1 g/200 mg - Krever godkjenningsfritak
Amoxicillin comp ratiopharm pulv til mikst, susp 12,5 mg/ml/50 mg/ml - Krever godkjenningsfritak
Amoxicilline/Clavulaanzuur pch pulv til inj væske, oppl 500 mg/50 mg - Krever godkjenningsfritak
Amoxicilline/Clavulaanzuur sandoz pulv til inj/inf væske, oppl 500 mg/50 mg - Krever godkjenningsfritak
Amoxiclav ct tab 875 mg/125 mg - Krever godkjenningsfritak
Augmentin pulv til mikst, susp 400 mg/5 ml/57 mg/5 ml
Augmentin pulv til mikst, susp med fruktsmak 400 mg/5 ml/57 mg/5 ml
Augmentin tab 500 mg/125 mg
Augmentin tab 500 mg/125 mg - Krever godkjenningsfritak
Spektramox pulv til mikst, susp 50 mg/ml/13 mg/ml - Krever godkjenningsfritak

OBS! Ulike preparat har ulik amoksicillin-klavulansyre-ratio. Følgende preparat er lagerført hos grossist per 10.2021:

 • Augmentin 80/11,4 mg/ml mikstur: Ratio 7:1
 • Augmentin 500/125 mg tabletter: Ratio 4:1
 • Amoxiclav 875/125 mg tabletter: Ratio 7:1
 • AmoxiClav hikma 1 g/200 mg inj./inf.substans: Ratio 5:1

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Annen praktisk informasjon

 • Miksturlisten (ekstern søkeside). Inneholder informasjon om bl.a. smak, innholdsstoffer, oppbevaring og holdbarhet.

Doseringer

Gå raskt til:

ADVARSEL
 • Administrasjonsvei ikke gyldig
  • 0 år til 18 år
   • Doseringsanbefalingene nedenfor er basert på amoksicillinkomponenten. Resulterende mengde klavulansyre avhenger av forholdet (ratioen) mellom amoksicillin og klavulansyre i det aktuelle preparatet som brukes. Det er viktig å ta hensyn til de indikerte maksimaldosene for klavulansyre ved valg av preparat. Dersom maksimaldosen for klavulansyre forhindrer tilstrekkelig høy dose amoksicillin: Vurder å alternere mellom et preparat som inneholder amoksicillin + klavulansyre og et preparat som kun inneholder amoksicillin.

Bakterielle infeksjoner
 • Oralt
  • 1 måned til 18 år
   [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [15] [16]
   • Amoksicillin: 50 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser. Maks: 1,5 g/døgn. Klavulansyre: 6,25-12,5 mg/kg/døgn; maks. 375 mg/døgn. Doseringsintervall: Amoksicillin 40-60 mg/kg/døgn, og klavulansyre:
    5,7-8,6 mg/kg/døgn (ratio 7:1) ELLER
    10-15 mg/kg/døgn (ratio 4:1).
Alvorlige bakterielle infeksjoner
 • Oralt
  • 1 måned til 18 år
   [16]
   • Amoksicillin: 80 - 90 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser. Maks: 6 g/døgn. Klavulansyre: 10-15 mg/kg/døgn, maks. 375 mg/døgn (ratio 4:1 eller 7:1). Dersom maksimaldosen for klavulansyre forhindrer tilstrekkelig høy dose amoksicillin: Vurder å alternere mellom et preparat som inneholder amoksicillin + klavulansyre og et preparat som kun inneholder amoksicillin.
Infeksjon med mikroorganismer følsomme ved økt eksponering ("I") (IKKE ved klinisk mistanke om meningitt)
 • Oralt
  • 1 måned til 18 år
   [19] [20]
   • Amoksicillin: 60 - 90 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser. Maks: 6 g/døgn. Klavulansyre: 7,5-15 mg/kg/døgn, maks. 375 mg/døgn.
   • Dersom maksimaldosen for klavulansyre forhindrer tilstrekkelig høy dose amoksicillin: Vurder å alternere mellom et preparat som inneholder amoksicillin + klavulansyre og et preparat som kun inneholder amoksicillin.
    Klikk her for utdypende informasjon om indikasjonen.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

Dosejustering ved nedsatt nyrefunksjon:

GFR 50-80 ml/min/1,73 m2
Dosejustering er ikke nødvendig
GFR 30-50 ml/min/1,73 m2
Dosejustering er ikke nødvendig
GFR 10-30 ml/min/1,73 m2
100 % av normal enkeltdose, og intervall mellom to doser: 12 timer
GFR < 10 ml/min/1,73 m2
100 % av normal enkeltdose, og intervall mellom to doser: 24 timer

Bivirkninger spesifikke for barn

Gastrointestinale bivirkninger (kvalme, oppkast, diaré, dyspepsi og magesmerter), allergisk reaksjon, eksantem, abnormaliteter i blodstatus (agranulocytose og trombocytopeni) ved høye doser. 

Det ble sjelden observert hepatiske bivirkninger hos barn (SPC).

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk legemiddelhåndbok
De vanligste bivirkningene er kvalme, diaré og oppkast. Noen pasienter opplever hodepine, svimmelhet, utslett, kløe og forhøyet ASAT/ALAT. Overvekst av sopp, resistente mikrober eller Clostridium difficile kan forekomme. Ved straksallergisk reaksjon må behandlingen umiddelbart avbrytes. Ved nyresvikt må dosen justeres, og det anbefales forsiktighet ved bruk hos pasienter med nedsatt leverfunksjon. Gravide og ammende kvinner bør unngå bruk av amoksicillin-klavulanat med mindre behandlingsgevinsten klart oppveier mulig risiko.

Fra omtale av amoksicillin, igjen hentet fra gruppeomtale av Bredspektrede penicilliner:
Som for betalaktamasefølsomme penicilliner, se nedenfor. Se også bivirkninger av antimikrobielle midler generelt (ekstern lenke til Norsk legemiddelhåndbok).
I tillegg til den vanlige urtikarielle hypersensitiviteten som sees ved penicilliner, kan ampicillin og amoksicillin ofte gi et generalisert, erytematøst, makulopapulært utslett. Dette kommer oftest 3–14 dager etter oppstart, begynner på brystet og spres derfra. Utslettet er ofte mest uttalt på trykkområder, albuer og knær. Hos de fleste er det mildt og forsvinner etter 6–14 dager selv om behandlingen fortsetter, men det kan også bli alvorlig. Insidensen er spesielt høy hos pasienter med viral infeksjon, bl.a. mononukleose. Bivirkninger forekommer noe hyppigere ved bruk av kombinasjon med tazobaktam enn ved bruk av bare bredspektrede panicilliner. Karnitinmangel kan gi muskeltretthet.

Generelt for betalaktamasefølsomme penicilliner:
Alvorlige bivirkninger (unntatt anafylaksi) sees vanligvis ved langvarig bruk og høye doser. Man må regne med full kryssallergi innen hele penicillingruppen og 5–7 % kryssallergi mellom penicilliner, cefalosporiner og karbapenemer. Kryssallergi mellom penicilliner og aztreonam forekommer, men er sjelden. Vanlige: Ved peroral bruk, gastrointestinale symptomer som løs avføring og kvalme. Milde allergiske reaksjoner som eksantem og makulopapulære utslett som kan ha følgesymptomer som kløe og feber. Påvirkning av normalfloraen kan gi overvekst av sopp. Ved parenteral bruk, flebitt eller tromboflebitt ved intravenøs infusjon. Risikoen kan reduseres ved å senke infusjonshastigheten og bruke mer fortynnet løsning. Smerter på injeksjonsstedet ved intramuskulær injeksjon, utblanding i lidokain reduserer ubehaget (NB ikke til risikogrupper, se Lokalanestetika for lokal- og regionalanestesi (ekstern lenke til Norsk legemiddelhåndbok)). Potensielt alvorlige, men sjeldne: Hypersensitivitetsreaksjoner med alvorlige hudreaksjoner, akutt bronkial obstruksjon og anafylaktisk sjokk. Hepatocellulær skade eller intrahepatisk kolestase (spesielt isoxazolylpenicilliner), interstitiell nefritt, agranulocytose, levkopeni, trombocytopeni, eosinofili. Immunologisk hemolytisk anemi kan forekomme. Nevrotoksisitet med bl.a. kramper som antas å skyldes hemning av GABAerge reseptorer, spesielt ved høye konsentrasjoner gitt parenteralt. Akutt hemorragisk kolitt. Elektrolyttforstyrrelser (hypernatremi i høye doser, spesielt parenteralt, pga. høyt innhold av natrium). Økt blødningsrisiko, risikofaktorer er underernæring som gir lavt vitamin K-opptak, nyresvikt og alvorlig infeksjon.

Generelle kontraindikasjoner

Direkte importert fra Norsk legemiddelhåndbok, fra gruppeomtale av Bredspektrede penicilliner:
Kjent straksallergi mot penicillin. Aminopenicilliner er kontraindisert ved infeksiøs mononukleose pga. høy eksantemfrekvens.

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Forholdet amoksicillin–klavulansyre i de ulike preparatene varierer. Dette må tas i betraktning, særlig fordi alvorlighetsgraden av de gastrointestinale bivirkningene helt tydelig er forbundet med mengden klavulansyre (> 10 mg/kg/døgn gir flere gastrointestinale bivirkninger).

Forsiktighet må utvises ved:

 • Administrasjon til spedbarn som har mødre som er allergiske mot penicillin.
 • Vær oppmerksom på natrium- og kaliuminnhold i parenterale preparat.
 • Mikstur inneholder aspartam, og skal derfor brukes med forsiktighet til barn med fenylketonuri.

Det er risiko for overfladisk misfarging av tennene ved bruk av mikstur; dette kan vanligvis fjernes ved å pusse tennene.

Dersom det oppstår alvorlig diaré, bør diagnosen pseudomembranøs kolitt vurderes.

Tilfeller av nefrotoksisitet har blitt observert etter bruk av amoksicillin.

Leverbivirkninger forekommer svært sjelden hos barn, men kan være relatert til langvarig (> 2 uker) eller gjentatt behandling. Symptomene utvikler seg vanligvis under eller kort tid etter behandlingen, men noen ganger etter et par uker til 3 måneder.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk legemiddelhåndbok, fra gruppeomtale av Bredspektrede penicilliner:
Pivalinsyren som frigjøres fra pivmecillinam bindes til karnitin i organismen og utskilles i urinen. Hos ellers friske pasienter anses vanlig korttidsbehandling (under 10 dager) å være uten risiko. En viss tilbakeholdenhet til gravide, barn, underernærte og toppidrettsfolk anbefales. Pivalinsyreestere skal ikke gis til pasienter med genetiske metabolismeanomalier av typen organiske acidurier.

Piperacillin–tazobaktam kan gi hypokalemi. Kaliumspeilet bør derfor kontrolleres, særlig hos pasienter med risiko for lave kaliumverdier.

Beta-laktam antibakterielle midler, penicilliner

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Penicilliner med utvidet spekter

Amoksicillin

Amotaks, Amoxicilina ardine, Amoxicillin Mylan, Amoxicillin Sandoz, Amoxicillin aliud, Amoxicillin micro, Amoxicilline EG, Amoxicilline sandoz, Amoxicilline teva, Imaxi, InfectoMox
J01CA04
J01CA11
J01CA08
Beta-laktamaseømfintlige penicilliner

Benzatin benzylpenicillin

Benzetacil, Tardocillin 1200, Tardocillin 1200 unimedic
J01CE08

Benzylpenicillin

Benzylpenicillin Panpharma, Benzylpenicillin VM panpharma SA
J01CE01

Fenoksymetylpenicillin

Apocillin, Fenoxymethylpenicilline centrafarm, Ospen 1500, Pancillin, Phenoxymethylpenicillin eql, Primcillin, Weifapenin
J01CE02
Beta-laktamaseresistente penicilliner

Flukloksacillin

Flucloxacillin altamedics, Flucloxacilline mylan, Heracillin, Staphycid
J01CF05
Kombinasjoner av penicilliner, inkludert beta-laktamasehemmere

Piperacillin og tazobactam

Pip/Taz VM fresenius SA, Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi, Piperacillin/Tazobactam Stragen
J01CR05

Referanser

 1. Hartwig NC, et al, Nederlandsk håndbok om pediatrisk antimikrobiell terapi, 2005
 2. Brook I, et al, Eradication of Streptococcus pneumoniae in the nasopharyngeal flora of children with acute otitis media after amoxicillin-clavulanate therapy., Antimicrob Agents Chemother., 2004, 48, 1419-21
 3. Claret Teruel G, et al, Oral therapy for urinary tract infections in infants aged 3 to 12 months., Eur J Clin Microbiol Infect Dis., 2008, 27, 887-9
 4. Dowell SF, et al, Acute otitis media - management and surveillance in an era of pneumococcal resistance: a report from the Drug-Resistant Streptococcus pneumoniae Therapeutic Working Group., Pediatr Infect Dis J, 1999, 18, 1-9
 5. Dunne MW, et al, Randomized, double-blind study of the clinical efficacy of 3 days of azithromycin compared with co-amoxiclav for the treatment of acute otitis media., J Antimicrob Chemother, 2003, 52, 469-72
 6. El-Hennawi DM, et al, Management of clinically diagnosed subacute rhinosinusitis in children under the age of two years: a randomized, controlled study., J Laryngol Otol., 2006, 120, 845-8
 7. Garbutt JM, et al, A randomized, placebo-controlled trial of antimicrobial treatment for children with clinically diagnosed acute sinusitis., Pediatrics., 2001, 107, 619-25
 8. Guven M, et al, Bacterial etiology of acute otitis media and clinical efficacy of amoxicillin-clavulanate versus azithromycin., Int J Pediatr Otorhinolaryngol., 2006, 70, 915-23
 9. Hedrick JA, et al, Cefprozil versus high-dose amoxicillin/clavulanate in children with acute otitis media., Clin Ther., 2001, 23, 193-204
 10. Montini G, et al, Antibiotic treatment for pyelonephritis in children: multicentre randomised controlled non-inferiority trial, BMJ, 2007, 335, 386
 11. Sáez-Llorens X, et al, Randomized, investigator-blinded, multicenter study of gatifloxacin versus amoxicillin/clavulanate treatment of recurrent and nonresponsive otitis media in children., Pediatr Infect Dis J, 2005, 24, 293-300
 12. Mrvos R et al, Amoxicillin renal toxicity: how often does it occur?, Pediatr Emerg Care, 2013, May;29(5):, 641-3
 13. GSK. . , Prescribing information Augmentin ES-600, NDA 050755/S-016, S-018
 14. GSK, SPC Augmentin injectie 1-2-2013, www.cbg-meb.nl
 15. GSK. , SPC Augmentin tablet/suspensie 29-3-2011, www.cbg-meb.nl
 16. G.L. Pharma, SmPC Xiclav duo 457 mg/5 ml Trockensaft (1–25400), https://www.univadis.at/, 08/2017
 17. GlaxoSmithKline AS, SPC Augmentin 400/57mg/5ml pulver til mikstur (16-11188). Oppdateringsdato: 06.08.2020., https://www.legemiddelsok.no/_layouts/15/Preparatomtaler/Spc/16-11188.pdf
 18. GlaxoSmithKline AS, SPC Augmentin 500/125 mg tabletter (14-10121). Oppdateringsdato: 02.12.2020., https://www.legemiddelsok.no/_layouts/15/Preparatomtaler/Spc/14-10121.pdf
 19. European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing - EUCAST, Clinical breakpoints - breakpoints and guidance, https://www.eucast.org/clinical_breakpoints, Jan 2, 2023
 20. Dutch Working Party on Antibiotic Policy (SWAB) - Special Interest Group Pediatrics, Expert opinion on high dosing for infections caused by microorganisms susceptible to increased doses., Dec 6, 2022

Oppdateringer

 • 08 mai 2023 13:38: Nedre del av doseringsintervallet for amoksicillin ved alvorlige bakterielle infeksjoner er hevet fra 60 til 80 mg/kg/døgn.
 • 10 mars 2023 09:54: Doseringsanbefalingen er endret til å kun ta utgangspunkt i amoksicillin-komponenten. Mengden klavulansyre vil avhenge av ratioen på den aktuelle formuleringen som brukes, og er oppgitt som et intervall.

Konsentrasjonsmåling


Overdose