Ivakaftor og tezakaftor

Generisk navn
Ivakaftor og tezakaftor
Handelsnavn
Symkevi
ATC-kode
R07AX31
Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

(Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok)
Ivakaftor: Selektiv forsterker av CFTR-proteinet. In vitro påvirker ivakaftor CFTR-kanalreguleringen slik at transporten av klorid over cellemembranen øker.

Tezakaftor er en selektiv CFTR-korrigerende substans som bedrer cellulær prosessering og transport slik at mengden CFTR og på celleoverflaten øker, noe som gir økt kloridtransport. Ivakaftor er en CFTR-forsterker som bidrar til økt kloridtransport ved å øke sannsynligheten for åpen kanal (eller regulering) av CFTR-proteinet på celleoverflaten. Den kombinerte effekten gir økt mengde og funksjon av CFTR på celleoverflaten, og dermed økt væskeinnhold i bronkialsekret og bedret ciliefunksjon i bronkialepitel. Eksakt mekanisme er ikke fastslått.

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Farmakokinetiske parametere hos barn ≥ 12 år er de samme som hos voksne (Preparatomtale):

  Dose Cmax (mg/L) Tmax (timer) t½ (timer) Cl (L/time) Vd (L)
Tezakaftor 100 mg/døgn 6,5 ± 1,8 4 (2-6) 156 ± 52,7 1,3 ± 0,4 271 ± 157
Ivakaftor 300 mg/døgn 1,3 ± 0,4 6 (3-10) 9,3 ± 1,7 15,7 ± 6,4 206 ± 82,9

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Symkevi tab 100 mg/150 mg
Symkevi tab 50 mg/75 mg

Mengde virkestoff:
Symkevi tab 100/150 mg: Tezakaftor 100 mg, ivakaftor 150 mg
Symkevi tab 50/75 mg: Tezakaftor 50 mg, ivakaftor 75 mg

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Annen praktisk informasjon

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Doseringer

Cystic Fibrosis in homozygous F508del mutation or in heterozygous F508del mutation combined with a mutation in the CFTR gene
 • Oralt
  • ≥ 6 år og < 30 kg
   [1]
   • Om morgenen: 75 mg ivakaftor og 50 mg tezakaftor 
    Om kvelden: 75 mg ivakaftor

  • ≥ 6 år og ≥ 30 kg
   [1]
   • Om morgenen: 150 mg ivakaftor og 100 mg tezakaftor
    Om kvelden: 150 mg ivakaftor 

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.
 • Ivakaftor: Dosejustering er ikke nødvendig.
 • Tezakaftor:
  • GFR ≥ 30 ml/min/1.73m2: Dosejustering er ikke nødvendig.
  • GFR 10 - 30 ml/min/1.73m2: Dosejustering er sannsynligvis ikke nødvendig. Rådfør deg med en pediatrisk nefrolog.

Bivirkninger spesifikke for barn

Ivakaftor: Uklarhet i øyets linse (grå stær)

Generelle bivirkninger

(Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok)
Svært vanlige: Nasofaryngitt, øvre luftveisinfeksjon, hodepine, svimmelhet, abdominalsmerte, diaré, utslett, økte transaminaser. Se SPC.

Fra omtale av ivakaftor: Abdominalsmerter, diaré, svimmelhet, utslett, øvre luftveisreaksjoner, tinnitus, hodepine og hals-(oropharynx)smerter. Transaminaseøkning.

Generelle kontraindikasjoner

Ingen informasjon.

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Katarakt: Øyeundersøkelse anbefales før og under behandling ettersom uklarhet i øyets linse (grå stær) som ikke påvirker synet, har forekommet hos enkelte barn og ungdom som har blitt behandlet med ivakaftor og tezakaftor.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

(Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok)
Forsiktighet anbefales ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon eller terminal nyresykdom. Brukes ved sterkt nedsatt leverfunksjon kun dersom nytten forventes å oppveie risiko, se Dosering. Leverfunksjonsprøver er anbefalt hver 3. måned 1. behandlingsår og deretter årlig. Ved tidligere forhøyet ALAT, ASAT eller bilirubin, bør doseringen avbrytes og laboratorieprøver overvåkes nøye til forstyrrelsen opphører, og videre behandling bør overveies etter individuell nytte-/risikovurdering. Bruk hos organtransplanterte anbefales ikke. Øyeundersøkelser før og under behandling anbefales hos barn, da ikke-medfødt uklar linse uten synspåvirkning er rapportert hos barn. Bilkjøring og bruk av maskiner: Pasienter som opplever svimmelhet, bør frarådes å kjøre eller bruke maskiner til symptomene avtar.

Fra omtale av ivakaftor: Forsiktighet anbefales ved bruk hos pasienter med sterkt nedsatt nyrefunksjon (kreatininclearance på 30 ml/minutt eller lavere) eller terminal nyresykdom. Det er ingen erfaring hos pasienter med sterkt nedsatt leverfunksjon. Bruk er derfor ikke anbefalt med mindre nytten oppveier risikoen. I slike tilfeller bør startdosen være 150 mg annenhver dag. Leverfunksjonsprøver er anbefalt før oppstart med ivakaftor, hver 3. måned første behandlingsår og deretter årlig. Pasienter som får uforklarlig økte transaminasenivåer under behandling bør overvåkes nøye til forstyrrelsen opphører, og videre behandling bør overveies etter vurdering av individuell nytte og risiko. Ved moderat redusert leverfunksjon, bør dosen reduseres, og ved sterkt redusert leverfunksjon, må antatt nytteverdi veies opp mot risiko. Bruk hos transplanterte pasienter er ikke anbefalt. Svimmelhet er rapportert som mulig bivirkning, og pasienter bør frarådes å kjøre eller bruke maskiner ved slike plager.

Andre preparater med virkning på respirasjonssystemet

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Lungesurfaktanter
R07AA02
Respirasjonsstimulerende midler
R07AB01
Andre preparater med virkning på respirasjonssystemet
R07AX02
R07AX30

Referanser

 1. Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited, SmPC Symkevi (EU/1/18/1306) Rev 7, 22-01-2021, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl

Oppdateringer

 • 09 desember 2022 12:40: Indikasjonen er spesifisert ytterligere

Konsentrasjonsmåling


Overdose