Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Piperacillin og tazobactam

Generisk navn
Piperacillin og tazobactam
Handelsnavn
Pip/Taz VM fresenius SA, Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi, Piperacillin/Tazobactam Stragen
ATC-kode
J01CR05

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk legemiddelhåndbok, fra gruppeomtale av bredspektrede penicilliner:
Bredspektrede penicilliner er en fellesbetegnelse på penicilliner med økt effekt på gramnegative mikrober. Aminopenicilliner er fellesbetegnelse på ampicillin og amoksicillin. Disse har relativt like antibakterielle spektra og farmakokinetikk. Mecillinam (samt pivmecillinam) og piperacillin er kjemisk noe forskjellige fra aminopenicillinene. Tazobaktam er et betalaktam som har liten eller ingen antibakteriell effekt, men som hemmer mange betalaktamaser og benyttes i kombinasjon med bredspektrede penicilliner. Amoksicillin og pivmecillinam gis peroralt. Ampicillin, mecillinam og piperacillin–tazobaktam gis parenteralt. Hver gruppe har sine særegenheter mht. antibakterielt spektrum og organkonsentrasjonsprofil, og dette er en viktig årsak til deres noe forskjellige bruksområder.

Antibakterielt spektrum: Aminopenicilliner er aktive overfor en del av de vanligste enterobakteriene og Listeria, men resistensutvikling pga. betalaktamaseproduksjon er blitt et stadig større problem. Rundt 30–40 % av E. coli-isolatene fra Norge er nå resistente mot ampicillin/amoksicillin. Midlene er ikke stabile mot betalaktamase hos gule og hvite stafylokokker, og de har lavere aktivitet overfor stafylokokker enn benzyl‑ og fenoksymetylpenicillin. Streptokokker og Enterococcus faecalis er fortsatt oftest følsomme for aminopenicillinene, men E. faecium vil oftest være resistent. Mecillinam har høy aktivitet overfor Enterobacteriaceae, særlig overfor E. coli. I motsetning til aminopenicillinene har mecillinam ingen effekt på enterokokker. Kliniske studier har også vist effekt av mecillinam mot S. saprophyticus ved ukompliserte nedre UVI hos kvinner, til tross for høye MIC-verdier in vitro.

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Følgende farmakokinetiske parametere ble observert: [Li 2013, Preparatomtale, Reed 1994]

Alder t½ PIP t½ PIP–TAZO V Cl PIP Cl PIP–TAZO
< 2 måneder       0,13 l/kg/time 0,15 l/kg/time
2-5 måneder 1,4 timer 1,6 timer 0,24 l/kg    
6-23 måneder 0,9 timer 1,0 timer 0,24 l/kg    
2–12 år 0,7 timer 0,8-0,9 timer 0,24 l/kg   0,27 l/kg/time

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Pip/Taz VM fresenius SA pulv+væske til inf oppl 4 g/0,5 g
Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi pulv til inf væske oppl 2 g/0,25 g
Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi pulv til inf væske oppl 4 g/0,5 g
Piperacillin/Tazobactam Stragen pulv til inf væske oppl 2 g/0,25 g
Piperacillin/Tazobactam Stragen pulv til inf væske oppl 4 g/0,5 g

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

 • Blandekort (ekstern søkeside. Søk på generisk navn)

Annen praktisk informasjon

Ingen informasjon er tilgjengelig.

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

Doseringer

Febril nøytropeni, infeksjoner ved cystisk fibrose, intraabdominale infeksjoner
 • Intravenøst
  • 1 måned til 18 år
   [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [12] [13]
   • 320/40 mg/kg/døgn fordelt på 4 doser.

    Maksdose ved febril nøytropeni og cystisk fibrose: 18/2,25 g/døgn

    Maksdose ved abdominale infeksjoner: 16/2 g/døgn

    Alternativ: Administrer som kontinuerlig infusjon: 300/37,5 mg/kg/døgn, maksdose 18/2,25 g/døgn.

   • Behandlingsvarighet:

    Infeksjonens alvorlighetsgrad og den kliniske og bakteriologiske prosessen avgjør behandlingenslengden. Anbefalt behandlingslengde: Minst 5 dager og maksimalt 14 dager, inkludert administrasjon 48 timer etter symptomfrihet.

   • Ved cystisk fibrose: Skal helst brukes i kombinasjon med et aminoglykosid eller et annet antibiotikum som har effekt mot Pseudomonas.

Infeksjon med mikroorganismer følsomme ved økt eksponering ("I") (IKKE ved klinisk mistanke om meningitt)

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

Dosejustering ved nedsatt nyrefunksjon:

GFR 50-80 ml/min/1,73 m2
Dosejustering er ikke nødvendig
GFR 30-50 ml/min/1,73 m2
100 % av normal enkeltdose, og intervall mellom to doser: 8 timer
GFR 10-30 ml/min/1,73 m2
100 % av normal enkeltdose, og intervall mellom to doser: 12 timer
GFR < 10 ml/min/1,73 m2
50 % av normal enkeltdose, og intervall mellom to doser: 8 timer
Kliniske konsekvenser

Nevrotoksisitet kan forekomme (for eksempel kramper) ved store parenterale doser.

Ved dialyse

En produsent angir at dialysepasienter kan bruke 50 % av den normale dosen hver gang, med et doseringsintervall på 8 timer mellom 2 doser. Etter hver dialyse kan en ekstra dose på 50 % av den normale dosen administreres.

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

Bivirkninger spesifikke for barn

Tromboflebitt og smerte på injeksjonsstedet, forstyrrelser i trombocyttaggregasjon, diaré, oppkast, kvalme, utslett, erytem, kløe, urtikaria og allergiske reaksjoner av anafylaktoid type. Piperacillin er forbundet med en økt forekomst av feber og utslett hos pasienter med cystisk fibrose.

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk legemiddelhåndbok, fra gruppeomtale av bredspektrede penicilliner:
Som for betalaktamasefølsomme penicilliner, se nedenfor. Se også bivirkninger av antimikrobielle midler generelt (ekstern lenke til Norsk legemiddelhåndbok).
I tillegg til den vanlige urtikarielle hypersensitiviteten som sees ved penicilliner, kan ampicillin og amoksicillin ofte gi et generalisert, erytematøst, makulopapulært utslett. Dette kommer oftest 3–14 dager etter oppstart, begynner på brystet og spres derfra. Utslettet er ofte mest uttalt på trykkområder, albuer og knær. Hos de fleste er det mildt og forsvinner etter 6–14 dager selv om behandlingen fortsetter, men det kan også bli alvorlig. Insidensen er spesielt høy hos pasienter med viral infeksjon, bl.a. mononukleose. Bivirkninger forekommer noe hyppigere ved bruk av kombinasjon med tazobaktam enn ved bruk av bare bredspektrede panicilliner. Karnitinmangel kan gi muskeltretthet.

Generelt for betalaktamasefølsomme penicilliner:
Alvorlige bivirkninger (unntatt anafylaksi) sees vanligvis ved langvarig bruk og høye doser. Man må regne med full kryssallergi innen hele penicillingruppen og 5–7 % kryssallergi mellom penicilliner, cefalosporiner og karbapenemer. Kryssallergi mellom penicilliner og aztreonam forekommer, men er sjelden. Vanlige: Ved peroral bruk, gastrointestinale symptomer som løs avføring og kvalme. Milde allergiske reaksjoner som eksantem og makulopapulære utslett som kan ha følgesymptomer som kløe og feber. Påvirkning av normalfloraen kan gi overvekst av sopp. Ved parenteral bruk, flebitt eller tromboflebitt ved intravenøs infusjon. Risikoen kan reduseres ved å senke infusjonshastigheten og bruke mer fortynnet løsning. Smerter på injeksjonsstedet ved intramuskulær injeksjon, utblanding i lidokain reduserer ubehaget (NB ikke til risikogrupper, se Lokalanestetika for lokal- og regionalanestesi (ekstern lenke til Norsk legemiddelhåndbok)). Potensielt alvorlige, men sjeldne: Hypersensitivitetsreaksjoner med alvorlige hudreaksjoner, akutt bronkial obstruksjon og anafylaktisk sjokk. Hepatocellulær skade eller intrahepatisk kolestase (spesielt isoxazolylpenicilliner), interstitiell nefritt, agranulocytose, levkopeni, trombocytopeni, eosinofili. Immunologisk hemolytisk anemi kan forekomme. Nevrotoksisitet med bl.a. kramper som antas å skyldes hemning av GABAerge reseptorer, spesielt ved høye konsentrasjoner gitt parenteralt. Akutt hemorragisk kolitt. Elektrolyttforstyrrelser (hypernatremi i høye doser, spesielt parenteralt, pga. høyt innhold av natrium). Økt blødningsrisiko, risikofaktorer er underernæring som gir lavt vitamin K-opptak, nyresvikt og alvorlig infeksjon.

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

Generelle kontraindikasjoner

Direkte importert fra Norsk legemiddelhåndbok, fra gruppeomtale av bredspektrede penicilliner:
Kjent straksallergi mot penicillin. Aminopenicilliner er kontraindisert ved infeksiøs mononukleose pga. høy eksantemfrekvens.

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Påvisning av galactomannan i serum (Aspergillus-antistoff) kan være et falskt positiv resultat. Positivt prøveresultat bør eventuelt bekreftes med flere diagnostiske prøver.

Det kan foreligge kryssømfintlighet med andre penicilliner og cefalosporiner.

Alvorlig og vedvarende diaré under eller etter en behandling kan være tegn på kolitt som resultat av et antibiotikum. Behandlingen må avbrytes øyeblikkelig i slike tilfeller.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk legemiddelhåndbok, fra gruppeomtale av bredspektrede penicilliner:
Pivalinsyren som frigjøres fra pivmecillinam bindes til karnitin i organismen og utskilles i urinen. Hos ellers friske pasienter anses vanlig korttidsbehandling (under 10 dager) å være uten risiko. En viss tilbakeholdenhet til gravide, barn, underernærte og toppidrettsfolk anbefales. Pivalinsyreestere skal ikke gis til pasienter med genetiske metabolismeanomalier av typen organiske acidurier.

Piperacillin–tazobaktam kan gi hypokalemi. Kaliumspeilet bør derfor kontrolleres, særlig hos pasienter med risiko for lave kaliumverdier.

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

Penicilliner med utvidet spekter

Amoksicillin

Amotaks, Amoxi TS 1a pharma, Amoxicilina ardine, Amoxicillin Sandoz, Amoxicillin Viatris, Amoxicillin aliud, Amoxicillin micro, Amoxicilline eg, Amoxicilline sandoz, Amoxicilline teva, Imaxi, Velamox
J01CA04
J01CA11
J01CA08
Beta-laktamaseømfintlige penicilliner

Benzatin benzylpenicillin

Benzetacil, Tardocillin 1200, Tardocillin 1200 unimedic
J01CE08

Benzylpenicillin

Benzylpenicillin Panpharma, Benzylpenicillin VM panpharma SA
J01CE01

Fenoksymetylpenicillin

Apocillin, Fenoxymethylpenicilline centrafarm, Ospen 1500, Pancillin, Penon, Phenoxymethylpenicillin EQL, Weifapenin
J01CE02
Beta-laktamaseresistente penicilliner

Flukloksacillin

Flucloxacillin altamedics, Flucloxacilline mylan, Heracillin, Staphycid
J01CF05

Kloksacillin

Cloxacillin Navamedic, Cloxacillin Stragen, Cloxacillin VM navamedic SA, Teva-Cloxacillin
J01CF02
Kombinasjoner av penicilliner, inkludert beta-laktamasehemmere

Amoksicillin og klavulansyre

Amoclav, AmoxiClav 1a pharma, Amoxicillina Acido clavulanico teva, Amoxicilline/Clavulaanzuur pch, Amoxicilline/Clavulaanzuur sandoz, Augmentin, Levmentin
J01CR02

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

Referanser

 1. Sulahian A, et al, False positive test for aspergillus antigenemia related to concomitant administration of piperacillin and tazobactam, N Engl J Med, 2003, Dec 11;349(24), 2366-7
 2. Steinbach WJ, et al, Prospective Aspergillus galactomannan antigen testing in pediatric hematopoietic stem cell transplant recipients, Pediatr Infect Dis J, 2007, Jul;26(7), 558-64
 3. Penack O, et al, False-positive Aspergillus antigen testing due to application of piperacillin/tazobactam--is it still an issue?, Diagn Microbiol Infect Dis., 2008, Jan;60(1), 117-20
 4. Corapcioglu F, et al, Monotherapy with piperacillin/tazobactam versus cefepime as empirical therapy for febrile neutropenia in pediatric cancer patients: a randomized comparison, Pediatr Hematol Oncol, 2006, 23, 177-86
 5. Nadler EP, et al, Monotherapy versus multi-drug therapy for the treatment of perforated appendicitis in children, Surg Infect (Larchmt)., 2003, 4, 327-33
 6. Nürnberger W, et al, Tolerability of piperacillin/tazobactam in children and adolescents after high dose radio-/chemotherapy and autologous stem cell transplantation, Infection, 1998, 26, 65-7
 7. Reed MD, et al, Single-dose pharmacokinetics of piperacillin and tazobactam in infants and children, Antimicrob Agents Chemother, 1994, 38, 2817-26
 8. Simon A, et al, Piperacillin-tazobactam in pediatric cancer patients younger than 25 months: a retrospective multicenter survey, Eur J Clin Microbiol Infect Dis, 2007, 26, 801-6
 9. Tornøe CW, et al, Optimising piperacillin/tazobactam dosing in paediatrics, Int J Antimicrob Agents, 2007, 30, 320-4
 10. Viscoli C, et al, Piperacillin-tazobactam monotherapy in high-risk febrile and neutropenic cancer patients, Clin Microbiol Infect., 2006, 12, 212-6
 11. Aronoff GR et al., Drug prescribing in renal failure. Dosing guidelines for children. , 2007, Fifth edition
 12. Li Z et al, Population pharmacokinetics of piperacillin/tazobactam in neonates and young infants., 2013, Jun;69(6), 1223-33
 13. Accord Healthcare B.V., SmPC Piperacilline-tazobactam (RVG 131844) 29-05-2024, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 14. European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing - EUCAST, Clinical breakpoints - breakpoints and guidance, https://www.eucast.org/clinical_breakpoints, Jan 2, 2023
 15. Dutch Working Party on Antibiotic Policy (SWAB) - Special Interest Group Pediatrics, Expert opinion on high dosing for infections caused by microorganisms susceptible to increased doses., Dec 6, 2022

To legemidler har ikke blitt valgt enda.
Trykk på ‘legemidler’ og deretter på for å legge til et legemiddel i denne kolonnen.

Oppdateringer

 • 25 august 2023 16:13: Lagt til indikasjon med dosering for behandling av mikrober følsomme ved økt eksponering

Oppdateringer