Fenoksymetylpenicillin

Generisk navn
Fenoksymetylpenicillin
Handelsnavn
Apocillin, Fenoxymethylpenicilline centrafarm, Infectocillin 400, Pancillin, Phenoxymethylpenicillin crescent, Phenoxymethylpenicillin eql, Primcillin, Weifapenin
ATC-kode
J01CE02

Informasjon til barn og foreldre (ekstern søkeside)
Regulatorisk status, Preparater, Egenskaper
Doseringer

Administrasjon
Nedsatt nyrefunksjon
Lignende legemidler
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler
Interaksjoner
Referanser
Oppdateringer

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Apocillin tab 1 g
Apocillin tab 330 mg
Apocillin tab 660 mg
Fenoxymethylpenicilline centrafarm kaps 250 mg - Krever godkjenningsfritak
Infectocillin 400 pulv til mikst, oppl 47,2 mg/ml - Krever godkjenningsfritak
Pancillin tab 330 mg - Krever godkjenningsfritak
Pancillin tab 660 mg - Krever godkjenningsfritak
Phenoxymethylpenicillin crescent granulat til mikst, oppl 50 mg/ml - Krever godkjenningsfritak
Phenoxymethylpenicillin eql granulat til mikst, oppl 250 mg/ml - Krever godkjenningsfritak
Phenoxymethylpenicillin eql granulat til mikst, susp 100 mg/ml - Krever godkjenningsfritak
Primcillin granulat til mikst, susp 50 mg/ml - Krever godkjenningsfritak
Weifapenin pulv til mikst, oppl 50 mg/ml
Weifapenin tab 650 mg

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk legemiddelhåndbok, fra gruppeomtale for betalaktamasefølsomme penicilliner:
Penicillinene tilhører gruppen betalaktamantibiotika, og alle midlene inneholder en betalaktamring. Penicillinene er baktericide mot mange ulike bakteriearter ved at de hemmer celleveggsyntesen. De diffunderer godt til de fleste vev og kroppsvæsker, men penetrerer dårlig gjennom meningene dersom disse ikke er inflammerte. Ved inflammasjon kan konsentrasjonen i cerebrospinalvæsken (CSF) øke opp til 5 % av plasmaverdien. Probenecid hemmer aktiv transport av penicilliner fra CSF til blodbanen og vil øke konsentrasjonen ytterligere. Probenecid vil også øke plasmakonsentrasjonen ved å hemme utskillelsen i nyrene. Eldre penicilliner gir liten økoskygge.

Antibakterielt spektrum: Midlene utviser tidsavhengig bakteriedrap. Tilfredsstillende effekt vil som hovedregel forutsette at konsentrasjonen på infeksjonsstedet overstiger MIC (T > MIC) minst halvparten av døgnets timer. Benzyl- og fenoksymetylpenicillin påvirker villtypen av mange grampositive kokker (streptokokker, pneumokokker, stafylokokker), gramnegative kokker (meningokokker og gonokokker), grampositive stavbakterier (Listeria, difteribakterier), visse gramnegative stavbakterier samt spiroketer (Borrelia, Treponema pallidum). Innenfor mange av disse mikrobegruppene er det imidlertid utviklet betydelige resistensproblemer pga. betalaktamaseproduksjon (stafylokokker, gonokokker) eller endringer i penicillinbindende proteiner (pneumokokker, gonokokker, viridansstreptokokker). Haemophilus influenzae har utilstrekkelig følsomhet for fenoksymetylpenicillin, og stammer med betalaktamaseproduksjon og/eller kromosomale endringer er resistente mot alle aktuelle penicilliner. Pseudomonas aeruginosa og Enterobacteriaceae er alltid resistente. Blant anaerobe bakterier er de grampositive (peptokokker, peptostreptokokker, clostridier) vanligvis følsomme, mens gramnegative (Bacteroides) vanligvis er resistente pga. betalaktamaseproduksjon.

Fenoksymetylpenicillin betegnes også penicillin V.

Farmakokinetiske data

Følgende farmakokinetiske parametere har blitt funnet etter oral administrasjon (40 mg/kg/døgn fordelt på 4 doser) hos barn (Fujita 1983):

Cmax Tmax
1,018 mikrogram/ml 35 minutter 0,74 timer

Doseringer

Bakterielle infeksjoner
 • Oralt
  • 1 måned til 12 år
   • 50.000 - 100.000 IE/kg/døgn fordelt på 3 - 4 doser. Maks: 4,5 IEx106/døgn.
   • Tilsvarer 33-66 mg/kg/døgn fordelt på 3-4 doser, maks 2970 mg/døgn.

    Dosen tilpasses infeksjonens art og grad. Døgndosen bør fordeles på 4 doser for å sikre konsentrasjon > MIC i minst 50% av behandlingstiden.

  • ≥ 12 år
   • 3 - 4,5 IEx106/døgn fordelt på 3 - 4 doser. Maks: 6 IEx106/døgn.
   • Tilsvarer 1,98-2,97 g/døgn fordelt på 3-4 doser, maks 4 g/døgn.

    Dosen tilpasses infeksjonens art og grad. Døgndosen bør fordeles på 4 doser for å sikre konsentrasjon > MIC i minst 50% av behandlingstiden.

Sekundær profylakse for gruppe A streptokokkinfeksjon (akutt revmatisme, Sydenhams chorea), profylakse for sigdcelleanemi, (funksjonell) aspleni.
 • Oralt
  • < 1 år
   [6] [12]
   • 15 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.
  • 1 år til 5 år
   [6] [7] [8] [9] [12]
   • 250 mg/døgn fordelt på 2 doser.
  • 5 år til 18 år
   [6] [7] [8] [9] [12]
   • 500 mg/døgn fordelt på 2 doser.
   • Behandlingsvarighet:
    • Sigdcelleanemiprofylakse kan seponeres etter 12 årsalder med mindre sykehistorien omfatter pneumokokksepsis eller meningitt. Skulle dette være tilfelle, skal profylaksen være livsvarig.
    • Ved funksjonell aspleni, bør behandlingen fortsette til 12–16 års alder, og i minst 2 år.
Profylakse for Streptococcus viridans-infeksjon ved behandlingen av AML med høyde doser av cytarabin
 • Oralt
  • 1 måned til 18 år
   [10] [11]
   • 50 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser. Maks: 1500 mg/døgn.

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten.

Håndtering av parenterale legemidler
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Annen praktisk informasjon

Mikstur: Se «Miksturlisten» for informasjon vedrørende bl.a. smak, innholdsstoffer, oppbevaring og holdbarhet.

Inntak og mat: Mat reduserer sannsynligvis absorpsjon av fenoksymetylpenicillin og dermed serumkonsentrasjon av fenoksymetylpenicillin. Det anbefales derfor å ta fenoksymetylpenicillin 1 time før eller 2 timer etter måltid hvis mulig. Dersom dette påvirker etterlevelsen kan fenoksymetylpenicillin tas med mat. 

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

GFR ≥10 ml/min/1,73 m2: Dosejustering er ikke nødvendig.

GFR <10 ml/min/1,73 m2: Ingen generelle anbefalinger kan gis.

Beta-laktam antibakterielle midler, penicilliner

Penicilliner med utvidet spekter

Amoksicillin

Amotaks, Amoxicillin, Amoxicillin Mylan, Amoxicillin Sandoz, Amoxicillin aliud, Amoxicillin micro, Amoxicilline EG, Amoxicilline sandoz, Amoxicilline teva, Imaxi, InfectoMox
J01CA04
J01CA11
J01CA08
Beta-laktamaseømfintlige penicilliner

Benzatin benzylpenicillin

Benzetacil, Tardocillin 1200, Tardocillin 1200 macure, Tardocillin 1200 unimedic
J01CE08

Benzylpenicillin

Benzylpenicillin Panpharma, Benzylpenicillin VM panpharma SA
J01CE01
Beta-laktamaseresistente penicilliner

Flukloksacillin

Flucloxacillin altamedics, Flucloxacilline mylan, Heracillin, Staphycid
J01CF05
Kombinasjoner av penicilliner, inkludert beta-laktamasehemmere

Amoksicillin og klavulansyre

Amoclav, AmoxiClav hikma, Amoxicillin comp ratiopharm, Amoxicilline/Clavulaanzuur pch, Amoxicilline/Clavulaanzuur sandoz, Amoxiclav ct, Augmentin, Augmentin MFF, Spektramox
J01CR02

Piperacillin og tazobactam

Pip/Taz VM fresenius SA, Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi, Piperacillin/Tazobactam Stragen
J01CR05

Bivirkninger spesifikke for barn

 

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk legemiddelhåndbok, fra gruppeomtale av betalaktamasefølsomme penicilliner:
Alvorlige bivirkninger (unntatt anafylaksi) sees vanligvis ved langvarig bruk og høye doser. Man må regne med full kryssallergi innen hele penicillingruppen og 5–7 % kryssallergi mellom penicilliner, cefalosporiner og karbapenemer. Kryssallergi mellom penicilliner og aztreonam forekommer, men er sjelden. 
Vanlige: Ved peroral bruk, gastrointestinale symptomer som løs avføring og kvalme. Milde allergiske reaksjoner som eksantem og makulopapulære utslett som kan ha følgesymptomer som kløe og feber. Påvirkning av normalfloraen kan gi overvekst av sopp. Ved parenteral bruk, flebitt eller tromboflebitt ved intravenøs infusjon. Risikoen kan reduseres ved å senke infusjonshastigheten og bruke mer fortynnet løsning. Smerter på injeksjonsstedet ved intramuskulær injeksjon, utblanding i lidokain reduserer ubehaget (NB ikke til risikogrupper, se Lokalanestetika for lokal- og regionalanestesi (ekstern lenke til Norsk legemiddelhåndbok). 
Potensielt alvorlige, men sjeldne: Hypersensitivitetsreaksjoner med alvorlige hudreaksjoner, akutt bronkial obstruksjon og anafylaktisk sjokk. Hepatocellulær skade eller intrahepatisk kolestase (spesielt isoxazolylpenicilliner), interstitiell nefritt, agranulocytose, levkopeni, trombocytopeni, eosinofili. Immunologisk hemolytisk anemi kan forekomme. Nevrotoksisitet med bl.a. kramper som antas å skyldes hemning av GABAerge reseptorer, spesielt ved høye konsentrasjoner gitt parenteralt. Akutt hemorragisk kolitt. Elektrolyttforstyrrelser (hypernatremi i høye doser, spesielt parenteralt, pga. høyt innhold av natrium). Økt blødningsrisiko, risikofaktorer er underernæring som gir lavt vitamin K-opptak, nyresvikt og alvorlig infeksjon.

Generelle kontraindikasjoner

Direkte importert fra Norsk legemiddelhåndbok, fra gruppeomtale av betalaktamasefølsomme penicilliner:
Kjent straksallergi mot penicilliner. En anafylaktisk straksreaksjon er livstruende.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk legemiddelhåndbok, fra gruppeomtale av betalaktamasefølsomme penicilliner:
Penicillinene er lite toksiske, men vær oppmerksom på penicillinallergi og kryssallergi mellom penicilliner, cefalosporiner og karbapenemer. Nedsatt nyrefunksjon øker risikoen for alvorlige, doserelaterte bivirkninger.

Pasienten må informeres om hva som kan anses som penicillinallergi og at pasienten i slike tilfeller ikke skal ha penicillin i fremtiden.

Referanser

 1. Centrafarm B.V. , SmPC fenoxymethylpenicilline (RVG 50288) 23-6-2014. , www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 2. Chaudhary S et al. , Penicillin V and rifampin for the treatment of group A streptococcal pharyngitis: a randomized trial of 10 days penicillin vs 10 days penicillin with rifampin during the final 4 days of therapy. , J Pediatr. , 1985 , Mar;106(3), 481-6
 3. Dagnelie CF et al. , NHG-Standaard Acute keelpijn (Derde herziening). , Huisarts Wet , 2015, 58(8), 422-9
 4. Fujita K et al. , Comparative pharmacological evaluation of oral benzathine penicillin G and phenoxymethyl penicillin potassium in children., Pediatr Pharmacol (New York). , 1983, 3(1):, 37-41.
 5. Gerber MA et al. , Potential mechanisms for failure to eradicate group A streptococci from the pharynx. , Pediatrics. , 1999 , Oct;104(4 Pt 1):, 911-7
 6. Heijboer H et al. , Preventie bij en begeleiding van kinderen met sikkelcelziekte en hun ouders. Deel I. Tweede herziene leidraad. , www.nvk.nl, Mei 2014.
 7. LCI. , Richtlijn voor preventie van infecties bij mensen met (functionele) hypo- en asplenie., Februari 2012
 8. Gaston MH et al., Prophylaxis with oral penicillin in children with sickle cell anemia. A randomized trial., N Engl J Med, 1986 , Jun 19;314(25), 1593-9
 9. Hirst C et al. , Prophylactic antibiotics for preventing pneumococcal infection in children with sickle cell disease., Cochrane Database Syst Rev., 2014 , Nov 6;(11), CD003427
 10. Choeyprasert W. , Bacteremia during neutropenic episodes in children undergoing hematopoietic stem cell transplantation with ciprofloxacin and penicillin prophylaxis., Int J Hematol., 2017 , Feb;105(2), 213-220
 11. SKION. , Werkboek Supportive care. H2. , www.skion.nl, December 2017
 12. EMA, EPAR Phenoxymethylpenicilline orale formuleringen NO/W/0002/pdWS/001 08-12-2011, www.hma.eu

Oppdateringer

Konsentrasjonsmåling


Overdose