Posakonazol

Generisk navn
Posakonazol
Handelsnavn
Noxafil, Posaconazole AHCL, Posaconazole Accord, Posaconazole Mylan
ATC-kode
J02AC04
Doseringer

Konsentrasjonsmåling
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Følgende informasjon er hentet fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Posakonazol er et imidazol-/triazolderivat som hemmer lanosterol 14α-demetylase (CYP51) i ergosterolsyntesen og dermed leder til defekter i soppcelleveggen.

Antimykotisk spektrum: Det antimykotiske spektrum er meget bredt og inkluderer gjærsopp, Aspergillus spp. (A. fumigatus, A. terreus, A. nidulans, A. niger og A. ustus), Coccidioides immitis, Fonsecaea pedrosoi, Zygomycetes og ulike Fusarium-arter. Posakonazol vil i Norge være mest aktuelt ved behandling av invasive soppinfeksjoner motstandsdyktige mot tradisjonelle antimykotika.

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Følgende farmakokinetiske parametere har blitt observert etter oral administrasjon av 13,8 mg/kg/døgn i 3 doser (steady state) hos 14 barn i alderen 2–13 år [Vanstraelen 2016]:

 • Cmax: 0,96 ± 0,63 mg/L
 • Cl: 0,8 L/kg/time

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

 • Behandling av invasive soppinfeksjoner:
  • Oralt, mikstur:
   • 8 år til 18 år: Off-label
  • Oralt, enteropreparat:
   • ≥ 40 kg: On-label
  • Intravenøst:
   • 2 år til 18 år: On-label
 • Profylakse for invasiv soppinfeksjon:
  • Oralt, mikstur:
   • 10 til 40 kg: Off-label
   • ≥ 40 kg: Off-label
  • Oralt, enteropreparat:
   • ≥ 40 kg: On-label
 • Intravenøst:
 • 2 år til 18 år: On-label

Preparatomtale Preparatomtale

Preparatomtale

Noxafil 40 mg/ml mikstur, suspensjon (Sist oppdatert 20.6.2023):
Indikasjoner:
Noxafil mikstur, suspensjon er indisert for behandling av følgende soppinfeksjoner hos voksne (sepkt. 5.1):
- Invasiv aspergillose hos pasienter med sykdom som er motstandsdyktig mot amfotericin B eller itrakonazol, eller hos pasienter som ikke tolererer disse legemidlene;
- Fusariose hos pasienter med sykdom som er motstandsdyktig mot amfotericin B eller hos
pasienter som ikke tolererer amfotericin B;
- Kromoblastmykose og mycetom hos pasienter med sykdom som er motstandsdyktig mot
itrakonazol eller hos pasienter som ikke tolererer itrakonazol;
- Koksidioidomykose hos pasienter med sykdom som er motstandsdyktig mot amfotericin B,
itrakonazol eller flukonazol eller hos pasienter som ikke tolererer disse legemidlene;
- Orofaryngeal candidiasis: som førstelinjebehandling hos pasienter med alvorlig sykdom eller
som er immunsupprimerte, og hvor responsen overfor topikal terapi forventes å være dårlig.
Motstandsdyktighet er definert som progresjon av infeksjon eller mangel på bedring etter minimum 7 dager med terapeutiske doser av effektiv soppbehandling.

Noxafil mikstur, suspensjon er også indisert som profylakse ved invasive soppinfeksjoner hos
følgende pasienter:
- Pasienter som får remisjons-induksjons kjemoterapi for akutt myelogen leukemi (AML) eller
for myelodysplastisk syndrom (MDS) som forventes å resultere i vedvarende nøytropeni og som
har høy risiko for å utvikle invasive soppinfeksjoner;
- Mottakere av hematopoetisk stamcelletransplantasjon (HSCT) som gjennomgår høydose
immunsuppressiv behandling for transplantat-mot-vert-reaksjon og som har høy risiko for å
utvikle invasive soppinfeksjoner.

Doseringer:
Tabell 1. Anbefalt dose hos barn fra 2 år som veier mer enn 40 kg og voksne etter indikasjon

Indikasjon Dose og varighet på behandling
Behandling av invasiv
aspergillose (kun hos voksne)
Startdose på 300 mg (tre 100 mg tabletter eller 300 mg konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning) to ganger daglig den første dagen, deretter 300 mg (tre 100 mg tabletter eller 300 mg konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning) en gang daglig.
Hver tablettdose kan tas uten hensyn til matinntak.
Anbefalt total varighet av behandlingen er 6-12 uker.
Bytte mellom intravenøs og oral administrering er hensiktsmessig
når det er klinisk indisert.
Refraktære invasive
soppinfeksjoner (IFI)/pasienter
med IFI intolerante overfor
førstelinjebehandling
Startdose 300 mg (tre 100 mg tabletter) 2 ganger daglig første dagen, deretter 300 mg (tre 100 mg tabletter) 1 gang daglig. Hver dose kan tas uavhengig av måltid. Behandlingsvarighet skal baseres
på alvorligheten av den underliggende sykdom, bedring fra immunsuppresjon og klinisk respons.
Profylakse mot invasive
soppinfeksjoner
Startdose 300 mg (tre 100 mg tabletter) 2 ganger daglig første dagen, deretter 300 mg (tre 100 mg tabletter) 1 gang daglig. Hver dose kan tas uavhengig av måltid. Behandlingsvarighet baseres på
bedring av nøytropeni eller immunsuppresjon. For pasienter med
akutt myelogen leukemi eller myelodysplastisk syndrom, bør profylakse med Noxafil starte flere dager før forventet nøytropeni, og fortsette i 7 dager etter at antall nøytrofile er kommet over 500 celler per mm3

Pediatrisk populasjon
Sikkerhet og effekt av posakonazol hos barn under 2 år er ikke blitt fastslått. Ingen kliniske data er tilgjengelig.

Noxafil 100 mg enterotabletter (Sist oppdatert 20.6.2023):
Noxafil enterotabletter er indisert for behandling av følgende soppinfeksjoner hos voksne (se pkt. 4.2 og 5.1):
- Invasiv aspergillose;Indikasjoner

Noxafil enterotabletter er indisert for behandling av følgende soppinfeksjoner hos barn over 2 år som veier mer enn 40 kg og voksne (se pkt. 4.2 og 5.1):
- Invasiv aspergillose hos pasienter med sykdom som er motstandsdyktig mot amfotericin B eller itrakonazol, eller hos pasienter som ikke tolererer disse legemidlene;
- Fusariose hos pasienter med sykdom som er motstandsdyktig mot amfotericin B eller hos
pasienter som ikke tolererer amfotericin B;
- Kromoblastmykose og mycetom hos pasienter med sykdom som er motstandsdyktig mot
itrakonazol eller hos pasienter som ikke tolererer itrakonazol;
- Koksidioidomykose hos pasienter med sykdom som er motstandsdyktig mot amfotericin B,
itrakonazol eller flukonazol eller hos pasienter som ikke tolererer disse legemidlene.
Motstandsdyktighet er definert som progresjon av infeksjon eller mangel på bedring etter minimum7 dager med terapeutiske doser av effektiv soppbehandling.
Noxafil enterotabletter er også indisert som profylakse ved invasive soppinfeksjoner hos barn over 2 år som veier mer enn 40 kg og voksne (se pkt. 4.2 og 5.1):
- Pasienter som får remisjons-induksjons kjemoterapi for akutt myelogen leukemi (AML) eller
for myelodysplastisk syndrom (MDS) som forventes å resultere i vedvarende nøytropeni og som
har høy risiko for å utvikle invasive soppinfeksjoner;
- Mottakere av hematopoetisk stamcelletransplantasjon (HSCT) som gjennomgår høydose
immunsuppressiv behandling for transplantat-mot-vert-reaksjon og som har høy risiko for å
utvikle invasive soppinfeksjoner.

Doseringer:
Tabell 1. Anbefalt dose hos barn fra 2 år som veier mer enn 40 kg og voksne etter indikasjon

Indikasjon Dose og varighet på behandling
Behandling av invasiv
aspergillose (kun hos voksne)
Startdose på 300 mg (tre 100 mg tabletter eller 300 mg konsentrat
til infusjonsvæske, oppløsning) to ganger daglig den første dagen,
deretter 300 mg (tre 100 mg tabletter eller 300 mg konsentrat til
infusjonsvæske, oppløsning) en gang daglig.
Hver tablettdose kan tas uten hensyn til matinntak.
Anbefalt total varighet av behandlingen er 6-12 uker.
Bytte mellom intravenøs og oral administrering er hensiktsmessig
når det er klinisk indisert.
Refraktære invasive
soppinfeksjoner (IFI)/pasienter
med IFI intolerante overfor
førstelinjebehandling
Startdose 300 mg (tre 100 mg tabletter) 2 ganger daglig første
dagen, deretter 300 mg (tre 100 mg tabletter) 1 gang daglig. Hver
dose kan tas uavhengig av måltid. Behandlingsvarighet skal baseres
på alvorligheten av den underliggende sykdom, bedring fra
immunsuppresjon og klinisk respons.
Profylakse mot invasive
soppinfeksjoner
Startdose 300 mg (tre 100 mg tabletter) 2 ganger daglig første
dagen, deretter 300 mg (tre 100 mg tabletter) 1 gang daglig. Hver
dose kan tas uavhengig av måltid. Behandlingsvarighet baseres på
bedring av nøytropeni eller immunsuppresjon. For pasienter med
akutt myelogen leukemi eller myelodysplastisk syndrom, bør
profylakse med Noxafil starte flere dager før forventet nøytropeni,
og fortsette i 7 dager etter at antall nøytrofile er kommet over
500 celler per mm3
.

Noxafil 300 mg konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning:
Indikasjoner:
Noxafil konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning er indisert for behandling av følgende
soppinfeksjoner hos voksne (se pkt. 4.2 og 5.1):
- Invasiv aspergillose.

Noxafil konsentrat til infusjonsvæske er indisert for behandling av følgende soppinfeksjoner hos voksne og barn fra 2 år (se pkt. 4.2 og 5.1):
- Invasiv aspergillose hos pasienter med sykdom som er motstandsdyktig mot amfotericin B eller itrakonazol, eller hos pasienter som ikke tolererer disse legemidlene;
- Fusariose hos pasienter med sykdom som er motstandsdyktig mot amfotericin B eller hos
pasienter som ikke tolererer amfotericin B;
- Kromoblastmykose og mycetom hos pasienter med sykdom som er motstandsdyktig mot
itrakonazol eller hos pasienter som ikke tolererer itrakonazol;
- Koksidioidomykose hos pasienter med sykdom som er motstandsdyktig mot amfotericin B,
itrakonazol eller flukonazol, eller hos pasienter som ikke tolererer disse legemidlene.
Motstandsdyktighet er definert som progresjon av infeksjon eller mangel på bedring etter minimum 7 dager med terapeutiske doser av effektiv soppbehandling.
Noxafil konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning er også indisert som profylakse ved invasive
soppinfeksjoner hos følgende voksne og barn fra 2 år (se pkt. 4.2 og 5.1):
- Pasienter som får remisjons-induksjons kjemoterapi for akutt myelogen leukemi (AML) eller
for myelodysplastisk syndrom (MDS) som forventes å resultere i vedvarende nøytropeni og som
har høy risiko for å utvikle invasive soppinfeksjoner;
- Mottakere av hematopoetisk stamcelletransplantasjon (HSCT) som gjennomgår høydose
immunsuppressiv behandling for transplantat-mot-vert-reaksjon (GVHD) og som har høy risiko
for å utvikle invasive soppinfeksjoner.

Doseringer:
Tabell 1. Anbefalt dose etter indikasjon

Indikasjon Dose og varighet på behandling
Behandling av invasiv
aspergillose (kun for voksne)
Startdose på 300 mg (300 mg konsentrat til infusjonsvæske,
oppløsning eller tre 100 mg tabletter) to ganger daglig den første
dagen, deretter 300 mg (300 mg konsentrat til infusjonsvæske,
oppløsning eller tre 100 mg tabletter) en gang daglig.
Hver tablettdose kan tas uten hensyn til matinntak.
Anbefalt total varighet av behandlingen er 6-12 uker.
Bytte mellom intravenøs og oral administrering er hensiktsmessig
når det er klinisk indisert.
Refraktære invasive
soppinfeksjoner (IFI)/pasienter
med IFI intolerante overfor
førstelinjebehandling
Voksne:
Startdose 300 mg Noxafil 2 ganger daglig første dagen, deretter
300 mg 1 gang daglig. Behandlingsvarighet skal baseres på
alvorlighetsgraden av den underliggende sykdom, bedring fra
immunsuppresjon og klinisk respons.
Barn fra 2 år og opp til 18 år:
Startdose på 6 mg/kg (til maksimalt 300 mg) 2 ganger daglig første
dagen, deretter 6 mg/kg (til maksimalt 300 mg) èn gang daglig.
Behandlingsvarighet skal baseres på alvorlighetsgraden av den
underliggende sykdommen, bedring fra immunsuppresjon og
klinisk respons.
Profylakse mot invasive
soppinfeksjoner
Voksne:
Startdose 300 mg Noxafil 2 ganger daglig første dagen, deretter
300 mg 1 gang daglig. Behandlingsvarighet baseres på bedring av
nøytropeni eller immunsuppresjon. For pasienter med AML eller
MDS, bør profylakse med Noxafil starte flere dager før forventet
nøytropeni, og fortsette i 7 dager etter at antall nøytrofile er
kommet over 500 celler per mm3
.
Barn fra 2 år og opp til 18 år:
Startdose på 6 mg/kg (til maksimalt 300 mg) 2 ganger daglig første
dagen, deretter 6 mg/kg (til maksimalt 300 mg) èn gang daglig.
Behandlingsvarighet baseres på bedring av nøytropeni eller
immunsuppresjon. For pasienter med akutt myelogen leukemi eller
myelodysplastiske syndromer, bør profylakse med Noxafil starte
flere dager før forventet nøytropeni og fortsette i 7 dager etter at
antall nøytrofile er kommet over 500 celler per mm3

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Noxafil enterotab 100 mg
Noxafil kons til inf oppl 300 mg
Noxafil mikst susp 40 mg/ml
Posaconazole AHCL mikst susp 40 mg/ml
Posaconazole Accord enterotab 100 mg
Posaconazole Mylan enterotab 100 mg

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Annen praktisk informasjon

 • Ikke byttbare legemiddelformer: De ulike legemiddelformene; enterotabletter og mikstur (suspensjon), er IKKE byttbare da de har ulik dosering og forskjellige råd mht matinntak. (Miksturen vi har i Norge, "mikstur suspensjon", er heller ikke byttbar med uregistrert mikstur av typen "enteropulver til mikstur").
  Enterodrasjerte tabletter absorberes bedre enn mikstur. 
 • Inntak og mat: Biotilgjengeligheten av posakonazol påvirkes i stor grad av matinntak og gastrisk pH (surhet). Serumkonsentrasjonsmåling av posakonazol vil være hensiktsmessig. 
 • Miksturlisten (ekstern søkeside). Inneholder informasjon om bl.a. smak, innholdsstoffer, oppbevaring og holdbarhet.

Doseringer

Behandling av invasive soppinfeksjoner
 • Oralt
  • Mikstur
   • 8 år til 18 år
    [2] [4]
    • 800 mg/døgn fordelt på 4 doser. Juster dosen etter serumkonsentrasjonsmåling.
    • Alternativ: 800 mg/døgn fordelt på 2 doser.
     Off-label

  • Enteropreparat
   • ≥ 40 kg
    [4]
    • Startdose: Dag 1: 600 mg/døgn fordelt på 2 doser.
    • Vedlikeholdsdose: Start vedlikehold: 300 mg/døgn fordelt på 1 dose  Juster dosen etter serumkonsentrasjonsmåling.
    • On-label

 • Intravenøst
  • 2 år til 18 år
   [3]
   • Startdose: Dag 1: 12 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser. Maks: 600 mg/døgn.
   • Vedlikeholdsdose: 6 mg/kg/døgn fordelt på 1 dose. Maks: 300 mg/døgn.
   • Råd om inntak/administrering:

    Administrasjon over 90 min via sentralt venekateter (SVK) er foretrukket. Dersom SVK ikke er tilgjengelig kan det administreres som en enkelt infusjon via perfert venekateter (PVK) over 30 min, grunnet risiko for tromboflebitt ved gjentatt og langvarig administrasjon.  

   • On-label

Profylakse for invasiv soppinfeksjon
 • Oralt
  • Mikstur
   • 10 til 40 kg
    [4] [6]
    • 15 - 24 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser. Juster dosen etter serumkonsentrasjonsmåling.
    • Off-label

   • ≥ 40 kg
    [4] [5] [6]
    • 600 mg/døgn fordelt på 2 doser. Maks: 800 mg/døgn. Juster dosen etter serumkonsentrasjonsmåling.
    • Off-label

  • Enteropreparat
   • ≥ 40 kg
    [4] [6]
    • Startdose: Dag 1: 600 mg/døgn fordelt på 2 doser.
    • Vedlikeholdsdose: Start vedlikehold: 300 mg/døgn fordelt på 1 dose Juster dosen etter serumkonsentrasjonsmåling.
    • On-label

 • Intravenøst
  • 2 år til 18 år
   [3]
   • Startdose: 12 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser. Maks: 600 mg/døgn.
   • Vedlikeholdsdose: 6 mg/kg/døgn fordelt på 1 dose. Maks: 300 mg/døgn.
   • Råd om inntak/administrering:

    Administrasjon over 90 min via sentralt venekateter (SVK) er foretrukket. Dersom SVK ikke er tilgjengelig kan det administreres som en enkelt infusjon via perfert venekateter (PVK) over 30 min, grunnet risiko for tromboflebitt ved gjentatt og langvarig administrasjon.

   • On-label

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

GFR ≥10 ml/min/1,73 m2: Dosejustering er ikke nødvendig.

GFR <10 ml/min/1,73 m2: Ingen generelle anbefalinger kan gis.

Bivirkninger spesifikke for barn

Kvalme, magesmerter og oppkast. Utslett. Unormale leverfunksjonstester.

Generelle bivirkninger

Følgende informasjon er hentet fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Vanlige: Gastrointestinale symptomer som kvalme og oppkast, buksmerter, diaré, dyspepsi, flatulens, munntørrhet. Hodepine, svimmelhet, søvnløshet, parestesier, tremor. Feber. Utslett og kløe. Forhøyede leverfunksjonsprøver. Elektrolyttforstyrrelser (hypokalemi, hypomagnesemi, hypokalsemi). Potensielt alvorlige: Levertoksisitet som kolestase eller leversvikt. Pankreatitt. Nyresvikt, annen nefrotoksisitet. Febril nøytropeni, trombocytopeni, anemi. Alvorlige hudreaksjoner. Kramper, nevropati. Pulmonal hypertensjon, interstitiell pneumoni.

Generelle kontraindikasjoner

Informasjon fra preparatomtale av Noxafil MIKSTUR, suspensjon 40 mg/ml (MSD, dato for siste oppdatering 20.6.2023):

 • Samtidig administrering med ergotalkaloider (se pkt. 4.5).
 • Samtidig administrering med CYP3A4-substratene terfenadin, astemizol, cisaprid, pimozid, halofantrin eller kinidin, siden dette kan resultere i økte plasmakonsentrasjoner av disse legemidlene og føre til QTc-forlengelse og i sjeldne tilfeller torsades de pointes (se pkt. 4.4 og 4.5).
 • Samtidig administrering med HMG-CoA-reduktasehemmerne simvastatin, lovastatin og atorvastatin (se pkt. 4.5).
 • Samtidig administrering under oppstarts- og dosetitreringsfasen av venetoklaks hos pasienter med
  kronisk lymfatisk leukemi (KLL) (se pkt. 4.4 og 4.5).

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Følgende informasjon er hentet fra Norsk Legemiddelhåndbok:
På bakgrunn av bivirkningsprofil, mange interaksjoner og manglende erfaring ved bruk av midlet bør posakonazol reserveres for behandling av motstandsdyktige, invasive soppinfeksjoner hos voksne. Behandlingen bør gjennomføres i samråd med leger som har erfaring i behandling av slike tilstander. Ved tegn til leverskade bør seponering overveies.

Fare for legemiddelinteraksjoner, se Legemiddelverkets interaksjonssøk.

Det er ikke avklart om pasientens evne til å kjøre bil eller betjene maskiner påvirkes av behandlingen.

Det er sendt ut eget Kjære helsepersonell-brev (2016) om at tabletter og mikstur ikke er byttbare.

Kontroll og oppfølging: Leverfunksjon, elektrolytter.

Antimykotika til systemisk bruk

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Antibiotika
J02AA01
Triazolderivater

Flukonazol

Diflucan, Fluconazol B. Braun, Fluconazol Krka
J02AC01
J02AC02

Vorikonazol

Vfend, Voriconazole Accord, Voriconazole Fresenius Kabi, Voriconazole Sandoz
J02AC03
Andre antimykotika til systemisk bruk

Anidulafungin

Anidulafungin Accord, Anidulafungin Reig Jofre, Ecalta
J02AX06
J02AX01

Kaspofungin

Cancidas, Caspofungin Lorien
J02AX04
J02AX05

Referanser

 1. Döring M et al. , Analysis of posaconazole as oral antifungal prophylaxis in pediatric patients under 12 years of age following allogeneic stem cell transplantation. , BMC Infect Dis. , 2012 , Oct 19;12:, 263
 2. Krishna G et al. , Posaconazole plasma concentrations in juvenile patients with invasive fungal infection., Antimicrob Agents Chemother., 2007 , Mar;51(3):, 812-8
 3. Merck Sharp & Dohme Ltd. , SmPC Noxafil (EU/1/05/320/001-005) 26-01-2022. , www.ema.europa.eu
 4. Merck Sharp & Dohme Ltd. , Full prescribing information Noxafil. April 2015. , www.merck.com
 5. Segal BH et al. , Posaconazole as salvage therapy in patients with chronic granulomatous disease and invasive filamentous fungal infection., Clin Infect Dis. , 2005 , Jun 1;40(11):, 1684-8
 6. Welzen ME et al. , A twice daily posaconazole dosing algorithm for children with chronic granulomatous disease. , Pediatr Infect Dis J., 2011, Sep;30(9):, 794-7
 7. Vanstraelen K et al, Pharmacokinetics of Posaconazole Oral Suspension in Children Dosed According to Body Surface Area, Pediatr Infect Dis J., 2016 Feb, 35(2), 183-8
 8. Gwee A et al, Posaconazole: promising but problematic in practice in pediatric patients, Pediatr Infect Dis J., 2015 Jun, 34(6), 604-6
 9. Merck Sharp & Dohme B.V., SPC Noxafil (EU/1/05/320/001). Oppdateringsdato: 25.10.10, https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/noxafil-epar-product-information_no.pdf

Oppdateringer

 • 20 juli 2023 10:46: UPC
 • 16 september 2020 14:10: Local administrative changes
 • 16 september 2020 14:10: Local administrative changes
 • 16 september 2020 14:10: Local administrative changes
 • 16 september 2020 14:10: Local administrative changes
 • 16 september 2020 14:10: Local administrative changes
 • 16 september 2020 14:10: Local administrative changes
 • 16 september 2020 14:10: Local administrative changes
 • 16 september 2020 14:10: Local administrative changes
 • 16 september 2020 14:10: Local administrative changes
 • 16 september 2020 14:10: Local administrative changes

Konsentrasjonsmåling

Oppslagsverk som angir informasjon om konsentrasjonsmåling av legemidler:

NB! Oppslagsverkene angir ikke nødvendigvis det aktuelle virkestoffet, ei heller målkonsentrasjoner spesifikt for barn.


Overdose