Solifenacin

Generisk navn
Solifenacin
Handelsnavn
Solifenacin Accord, Solifenacin Krka, Solifenacin Mylan, Solifenacin Sandoz, Vesicare
ATC-kode
G04BD08
Regulatorisk status, Preparater, Egenskaper
Doseringer

Administrasjon
Nedsatt nyrefunksjon
Lignende legemidler
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler
Interaksjoner
Referanser
Oppdateringer

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Solifenacin Accord tab 10 mg
Solifenacin Accord tab 5 mg
Solifenacin Krka tab 10 mg
Solifenacin Krka tab 5 mg
Solifenacin Mylan tab 10 mg
Solifenacin Mylan tab 5 mg
Solifenacin Sandoz tab 10 mg
Solifenacin Sandoz tab 5 mg
Vesicare mikst susp 1 mg/ml
Vesicare tab 10 mg
Vesicare tab 5 mg

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok, fra gruppeomtale om antikolinergika:
Blokkerer perifere muskarinreseptorer. Vannlatingstrangen utsettes og urinblærens kapasitet økes. Har avslappende effekt på blæremuskulaturen, overaktivitet hemmes og vannlatingen skjer mer kontrollert. Behandlingen er symptomatisk.

Farmakokinetiske data

Når dosen var justert for kroppsvekt, var de farmakokinetiske parameterne hos barn (2-18 år) sammenliknbare med verdiene hos voksne etter vektkorrigering (SPC).

Vd  8,6 L/kg
T1/2 45-68 timer
Tmax 4-12 timer
Cl 9,5 L/timer

 

Doseringer

Behandling av nevrogen detrusor overaktivitet (NDO)
 • Oralt
  • 2 år til 18 år og 9 til 16 kg
   [1]
   • 2 mg/døgn fordelt på 1 dose, maks: 4 mg/døgn.
  • 2 år til 18 år og 16 til 31 kg
   [1]
   • 3 mg/døgn fordelt på 1 dose, maks: 5 mg/døgn.
  • 2 år til 18 år og 31 til 46 kg
   [1]
   • 3 mg/døgn fordelt på 1 dose, maks: 6 mg/døgn.
  • 2 år til 18 år og 46 til 61 kg
   [1]
   • 4 mg/døgn fordelt på 1 dose, maks: 8 mg/døgn.
  • 2 år til 18 år og ≥ 61 kg
   [1]
   • 5 mg/døgn fordelt på 1 dose, maks: 10 mg/døgn.

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse-/åpne-/løselisten.

Se prosedyren til Oslo Universitetssykehus: Tabletter og kapsler- deling, åpning og knusing (inkl. knuse-/delelisten), og vedlegget med preparatoversikt i «Knuse-/delelisten»

Håndtering av parenterale legemidler
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Annen praktisk informasjon

Mikstur: Se «Miksturlisten» for informasjon vedrørende bl.a. smak, innholdsstoffer, oppbevaring og holdbarhet.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

 • Kreatininclearance > 30 ml/min: Dosejustering er ikke nødvendig
 • Kreatininclearance < 30 ml/min: Minste anbefalte dose i hver aldersgruppe skal ikke overskrides. Forsiktighet må utvises.

Urologika

Surgjørende midler
G04BA01
Midler mot hyppig vannlatning og inkontinens

Oksybutynin

Ditropan, Dridase, Kentera, Lyrinel XL, Oksybutynin NAF, Oxybutynin Unimedic
G04BD04

Tolterodin

Detrusitol, Detrusitol SR, Detrusitol XL, Tolterodinetartraat aurobindo SR, Tolterodinetartraat retard teva
G04BD07
Midler mot erektil dysfunksjon

Sildenafil

Granpidam, Mysildecard, Orisild, Revatio, Sildenafil SA
G04BE03
Andre urologiske preparater
G04BX16

Bivirkninger spesifikke for barn

Generelt er sikkerhetsprofilen hos barn sammenliknbar med den for voksne. Følgende bivirkninger er sett hos barn: munntørrhet, forstoppelse (spesielt ved bruk av maksdose), magesmerter, døsighet, UVI og forlenget QT intervall.

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok, fra gruppeomtale om antikolinergika:
Bivirkningene er doseavhengige og skyldes stoffenes antikolinerge virkning. Bivirkningene er reversible ved seponering. Munntørrhet og forstoppelse er hyppigst. Akkomodasjonsforstyrrelse, tørre øyne, hodepine og ufullstendig blæretømning er vanlig. Urinveisinfeksjon og urinretensjon kan forekomme. Noen eldre menesker kan bli forvirret, For mange er munntørrheten den dosebegrensende bivirkningen.
Når oksybutynin administreres transdermalt, er lokale reaksjoner på applikasjonsstedet en svært vanlig bivirkning.

Generelle kontraindikasjoner

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok, fra gruppeomtale om antikolinergika:
Urinretensjon. Ventrikkelretensjon. Ubehandlet trangvinkelglaukom. Myasthenia gravis. Alvorlig ulcerøs kolitt eller toksisk megakolon.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok, fra gruppeomtale om antikolinergika:
Forsiktighet bør utvises hos pasienter med avløpshinder i nedre urinveier, f.eks. prostatahypertrofii og hos pasienter med gastrointestinal obstruksjon, ulcerøs kolitt, og diaré. Forsiktighet bør også utvises hos pasienter med takyarytmi, hjertesvikt og koronarsykdom og hos pasienter med demens og andre organiske hjernesykdommer (risiko for delirium). Solifenacin og tolterodin kan gi forlenget QT-tid, for tolterodin er spesielt langsomme omsettere i CYP2D6 utsatt. I varme strøk kan det være risiko for overoppheting (feber og heteslag pga. redusert svette). Samtidig bruk av flere legemidler med antikolinerg effekt kan øke faren for bivirkninger. I akuttsituasjoner med f.eks. hoftebrudd eller infeksjon øker risikoen for urinretensjon og delirium hos eldre. Midlertidig seponering av antikolinergika bør vurderes.

Referanser

 1. Astellas Pharma Europe B.V, SmPC Vesicare (RVG 116539) 18-10-2019, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl

Oppdateringer

Konsentrasjonsmåling


Overdose