Adrenalin

Generisk navn
Adrenalin
Handelsnavn
Adrenalin, Adrenalin Aguettant, Adrenalin Ethypharm, Adrenalin Martindale Pharma, Adrenalin SA, Adrenalin base NAF, Adrenalin bradex, Adrenalin ethypharm, Adrenalin mylan, Adrenaline mercury, Emerade, EpiPen, EpiPen Jr, Jext
ATC-kode
C01CA24

Informasjon til barn og foreldre (ekstern søkeside)
Regulatorisk status, Preparater, Egenskaper
Doseringer

Administrasjon
Nedsatt nyrefunksjon
Lignende legemidler
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler
Interaksjoner
Referanser
Oppdateringer

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Adrenalin Aguettant inj, oppl 0,1 mg/ml
Adrenalin Aguettant inj, oppl 1 mg/ml
Adrenalin Ethypharm inj, oppl 1 mg/ml
Adrenalin Martindale Pharma inj, oppl 0,1 mg/ml
Adrenalin SA oppl 1 mg/ml
Adrenalin base NAF kons til inj oppl 1 mg/ml
Adrenalin bradex inj, oppl 1 mg/ml - Krever godkjenningsfritak
Adrenalin ethypharm inj, oppl 1 mg/ml - Krever godkjenningsfritak
Adrenalin inj, oppl 0,1 mg/ml
Adrenalin inj, oppl 1 mg/ml
Adrenalin mylan inj, oppl 1 mg/ml - Krever godkjenningsfritak
Adrenaline mercury inj, oppl 1 mg/ml - Krever godkjenningsfritak
Emerade inj, oppl 150 mikrog/penn
Emerade inj, oppl 300 mikrog/penn
Emerade inj, oppl 500 mikrog/penn
EpiPen Jr inj, oppl 150 mikrog/penn
EpiPen inj, oppl 300 mikrog/penn
EpiPen inj, oppl 300 mikrog/penn - Krever godkjenningsfritak
Jext inj, oppl 150 mikrog/penn
Jext inj, oppl 300 mikrog/penn

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok
Adrenalin gir en relativt balansert stimulering av de adrenerge reseptorhovedtypene: Alfa-1-, alfa-2- og betareseptorene og stimulerer subtypene beta-1 og beta-2 omtrent like effektivt. Sammenlignet med noradrenalin har imidlertid adrenalin en klar preferanse for beta-2-reseptorene. Det relative effektbidrag fra de ulike reseptorer varierer med dosen. Adrenalin har en kraftig stimulerende effekt på hjertet (kontraksjon, frekvens, ledningshastighet, metabolisme). Effekten på blodårer og dermed den totale perifere motstand varierer både kvantitativt og kvalitativt med dosen. Ved lave doser dominerer vasodilatasjonen, og den totale perifere karmotstand reduseres. Ved høye doser dominerer vasokonstriksjonen, og den totale perifere motstanden økes. Ved moderate doser kan den totale perifere motstand være nærmest uendret. Ved lave doser øker systolisk og middelblodtrykk, mens diastolisk blodtrykk faller. Ved høye doser øker blodtrykket markert. I hud, slimhinner og nyrer fås vasokonstriksjon, også i lave doser. Bruk av racemisk adrenalin (godkjenningsfritak) som inhalasjonsbehandling ved falsk krupp og akutt bronkiolitt hos barn er omdiskutert pga. manglende dokumentasjon på bedre effekt sammenlignet med inhalasjon av vanlig adrenalin (L-adrenalin) eller saltvann.

Farmakokinetiske data

Ikke vurdert.

Doseringer

Gå raskt til:

Gjenopplivning
 • Intravenøst
  • nyfødt født til termin
   [3] [9]
   • Adrenalin 0,1 mg/ml (1:10 000 oppløsning): 0,01 mg/kg/dose, bolus. Tilleggsdoser på 0,01-0,03 mg/kg kan gis dersom nødvendig.
   • Gjenta administrasjonen om nødvendig innen 3–5 minutter

  • 1 måned til 18 år
   • Adrenalin 0,1 mg/ml (1:10 000 oppløsning): 0,01 mg/kg/dose, bolus.
    • Tilsvarende 0,1 ml/kg med 0,1 mg/ml (1:10 000) oppløsning
    • Ved asystole: Følgende dose kan muligens brukes: 0,1 mg/kg (tilsvarende 0,1 ml/kg med 1 mg/ml (1:1000) oppløsning).
    • Gjenta om nødvendig hvert 3.-5. minutt.
 • Endotrakealt
  • nyfødt født til termin
   [3] [9]
   • Adrenalin 0,1 mg/ml (1:10 000 oppløsning) 0,05 - 0,1 mg/kg/dose, kun én gang.
  • 1 måned til 18 år
   • Adrenalin 1 mg/ml (1:1000 oppløsning): 0,1 mg/kg/dose, bolus.
    • Tilsvarende 0,1 ml/kg med 1 mg/ml (1:1000) oppløsning.
    • Endotrakeal administrasjon foretrekkes ikke.
Positiv inotropisk og kronotropisk effekt
 • Intravenøst
  • nyfødt født til termin
   • 0,05 - 0,1 mikrogram/kg/minutt, kontinuerlig infusjon.
Vasokonstriksjon, økt blodtrykk
 • Intravenøst
  • nyfødt født til termin
   • 0,2 - 1 mikrogram/kg/minutt, kontinuerlig infusjon.
Subglottis laryngitt (falsk krupp)
 • Til inhalasjon
  • 1 måned til 18 år
   [4]
   • 5 mg/dose, kun én gang.
Anafylaksi, inkludert anafylaktisk sjokk
 • Intramuskulært
  • 1 måned til 18 år
   [1] [5] [6] [8]
   • 0,01 mg/kg/dose, kun én gang. Maksimal enkeltdose: 0,5 mg/dose.
   • I nødssituasjoner der det ikke er mulig å beregne dosen nøyaktig basert på vekt, kan følgende dose brukes som veiledende:

    < 6 år: 0,15 mg/dose (autoinjektor-penn)
    6–12 år: 0,3 mg/dose (autoinjektor-penn)
    >12 år:  0,3–0,5 mg/dose

    Hvis symptomene ikke avtar, eller de forverrer seg etter den første dosen, kan det være nødvendig med en ekstra dose. Den andre dosen kan administreres etter omtrent 5–15 minutter.

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse-/åpne-/løselisten.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Håndtering av parenterale legemidler
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Annen praktisk informasjon

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

Det finnes ingen tilgjengelig informasjon om dosejustering ved nedsatt nyrefunksjon.

Hjertestimulerende midler ekskl. hjerteglykosider

Adrenerge og dopaminerge midler
C01CA04

Efedrin

Efedrin, Efedrin Aguettant, Efedrin SA, Efedrin Unimedic
C01CA26

Fenylefrin parenteral

Fenylefrin Abcur, Fenylefrin Aguettant, Fenylefrin Unimedic
C01CA06

Isoprenalin

Isoprenalina HCl s.a.l.f., Isoprenaline hydrochloride Macure
C01CA02
C01CA17

Noradrenalin

Arterenol, Noradrenalin Abcur, Noradrenalin Aguettant, Noradrenalin Sintetica
C01CA03
Fosfodiesterase hemmere
C01CE02
Andre hjertestimulerende midler
C01CX08

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok
Takykardi, hypertensjon, arytmier, koronar iskemi, spasme av koronarkar, hjerteinfarkt, uro, angst, tremor, hodepine, svimmelhet. Cerebral blødning. Nedsatt perifer sirkulasjon og særlig tarmsirkulasjon ved høye doser.

Generelle kontraindikasjoner

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok
Vanligvis ved ustabil angina pectoris, hypertrofisk kardiomyopati, aorta- eller pulmonalstenose og alvorlige arytmier, særlig ventrikulære. Vanligvis ved bruk av ikke-selektive betareseptorantagonister. Vasospastiske karlidelser.

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Vær oppmerksom på ekstravasasjon: sentralt venekateter. Vær oppmerksom på renal og mesenterisk vasokonstriksjon.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok
Meget forsiktig ved koronarsykdom, hypertensjon, arytmier, digitalisforgiftning, tyreotoksikose pga. risiko for alvorlig forverring. Forsiktig ved samtidig bruk av ikke-selektiv betareseptorantagonist pga. forsterket vasokonstriksjon og blodtrykksøkning. Forsiktig ved samtidig bruk av trisykliske antidepressiva og andre antidepressiva som hemmer noradrenalinopptaket i synapsene pga. mulighet for forsterket effekt.

Referanser

 1. ALK-Abelló A/S, SPC Epipen Junior (RVG 32726), www.cbg-meb.nl
 2. Centrafarm, SPC Adrenaline RVG 50812,, www.cbg-meb.nl, http://db.cbg-meb.nl/IB-teksten/h50812.pdf (geraadpleegd 27 jan 2010)
 3. NVK, Richtlijn Reanimatie van het kind bij de geboorte, www.nvk.nl, 2014, http://www.nvk.nl/Kwaliteit/Richtlijnenoverzicht/Details/tabid/1558/articleType/ArticleView/articleId/765/Reanimatie-van-pasgeborenen.aspx#tab15
 4. Brand, PLP et al, Werkboek Kinderlongziekten, VU Uitgeverij, 2001
 5. Muraro A, et al, The management of anaphylaxis in childhood: position paper of the European academy of allergology and clinical immun, Allergy , 2007, 62, 857-71
 6. Simons F, et al, World Allergy Organisation anaphylaxis guidelines: Summary, J ALLERGY CLIN IMMUNOL, 2011, 127:3, 587-93
 7. NVK, Richtlijn Astma bij Kinderen, 2013
 8. Turner, NM, Leroy, P, Advanced Paediatric Life Support, de Nederlandse editie, Bohn, Stafleu van Loghum, 2015, 4e druk
 9. Wyllie J. et al, European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015 Section 7. Resuscitation and support of transition of babies at birth., Resuscitation, 2015, 95, 249-263

Oppdateringer

Konsentrasjonsmåling


Overdose