Gabapentin

Generisk navn
Gabapentin
Handelsnavn
GabaLiquid GeriSan specific, GabaLiquid GeriaSan, Gabapentin Accord, Gabapentin rosemont, Neurontin
ATC-kode
N03AX12

Informasjon til barn og foreldre
Doseringer

Konsentrasjonsmåling
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Gabapentin er en GABA-analog uten direkte effekt på GABA-reseptorer. Den viktigste virkningsmekanismen ansees å være en binding til spenningsavhengige kalsiumkanaler i CNS. Virker ved fokale anfall med og uten generalisering og ved nevrogen smerte.

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Følgende farmakokinetiske parametere er rapportert (Haig et al. 2001, Ouellet et al. 2001, Tallian et al. 2004):

  Enkeltdose Enkeltdose Steady state
Alder 1 måned-4 år 5-12 år 1 måned-13 år
Cmax (mikrogram/ml) 3,7 ± 1,3 (10 mg/kg) 4,5 ± 1,2 (10 mg/kg) 2,6 ± 1,7 (gj.snitt 17 mg/kg/dag)
Tmax (hours) 2,1 ± 0,9 2,5 ± 0,9 1,6 ± 1,0
t½ (timer) 4,3 ± 1,7 4,7 ± 0,6 5,5 ± 0,8
Cl/F (ml/min/kg) 6,0 (2,3-13,5) 4,0 (1,7-7,5) 8,3 ± 4,7 (2,0-18,7)
Vd/F (L/kg) 2,7 (1,07-6,26) 1,8 (1,08-2,90) 3,0 (2,5-4,1)

Yngre barn har høyere clearance og distribusjonsvolum, så yngre barn kan ha behov for høyere doser. Imidlertid har plasmakonsentrasjon ikke vist seg å forutsi effekten. Gabapentin doseres basert på individuell toleranse og effekt.

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

 • Nevropatisk smerte og andre nevropatiske symptomer:
  • Oralt:
   • > 1 måned - 18 år: Off-label
 • Epilepsi:
  • Oralt:
   • 3 - 6 år: Off-label
   • 6 - 18 år: Godkjent*

*Godkjent for barn fra > 6 år som tilleggsbehandling, og godkjent for barn og ungdom fra > 12 år som monoterapi.

Preparatomtale Preparatomtale

Preparatomtale

"Neurontin tabletter og kapsler", og "Gabapentin Accord kapsler":

 • Indikasjoner:
  • Tilleggsbehandling ved partiell epilepsi med og uten sekundær generalisering hos voksne og barn ≥6 år.
  • Monoterapi ved behandling av partiell epilepsi med og uten sekundær generalisering hos voksne og ungdom ≥12 år.
  • Behandling av perifer nevropatisk smerte som f.eks. smertefull diabetisk nevropati og postherpetisk nevralgi hos voksne.
 • Dosering:
  • Tabell 1 viser anbefalt dosetitreringsskjema for alle indikasjoner ved oppstart av behandling av voksne og ungdom ≥12 år. Tabell 1:
   • Dag 1: 300 mg 1 gang daglig.
   • Dag 2: 300 mg 2 ganger daglig.
   • Dag 3: 300 mg 3 ganger daglig.
  • Epilepsi:
   Krever langtidsbehandling. Individuell behandling på basis av toleranse og effekt. Det er ikke nødvendig å følge gabapentinplasmakonsentrasjonen for å optimere behandlingen. Kan brukes i kombinasjon med andre antiepileptika uten at det vil gi endring av plasmakonsentrasjonen av gabapentin eller serumkonsentrasjonen av andre antiepileptika. 
   • Voksne og ungdom ≥12 år: Effektiv dose varierer fra 900-3600 mg/dag. Behandling kan initieres ved å titrere dosen som beskrevet i Tabell 1 eller ved å gi 300 mg 3 ganger daglig på dag 1. Deretter, avhengig av individuell respons og toleranse, kan dosen økes med 300 mg/dag hver 2.-3. dag opptil maks. dose 3600 mg/dag. Langsommere titrering kan være nødvendig for enkelte pasienter. Skal brukes minst 1 uke på opptitrering til en dose på 1800 mg/dag, minst 2 uker på opptitrering til en dose på 2400 mg/dag og minst 3 uker på opptitrering til en dose på 3600 mg/dag. Doser opptil 4800 mg/dag er godt tolerert. Total daglig dose bør fordeles på 3 enkeltdoser. For å hindre gjennombruddsanfall skal maks. tidsintervall mellom dosene ikke overskride 12 timer. 
   • Barn ≥6 år: Startdosen bør ligge mellom 10-15 mg/kg/dag, og effektiv dose oppnås ved å titrere opp i løpet av en periode på ca. 3 dager. Effektiv gabapentindose for barn ≥6 år er 25-35 mg/kg/dag. Doser opptil 50 mg/kg/dag er godt tolerert. Total daglig dose bør fordeles på 3 enkeltdoser med maks. 12 timer mellom hver dose.
  • Perifer nevropatisk smerte:
   • Voksne: Behandlingen kan startes ved å titrere dosen som beskrevet i Tabell 1 eller med 900 mg/dag fordelt på 3 like doser. Deretter, basert på individuell respons og toleranse, kan dosen økes videre med 300 mg/dag hver 2.-3. dag inntil maks. dose 3600 mg/dag. Langsommere titrering kan være nødvendig for enkelte pasienter. Skal brukes minst 1 uke på opptitrering til en dose på 1800 mg/dag, minst 2 uker på opptitrering til en dose på 2400 mg/dag og minst 3 uker på opptitrering til en dose på 3600 mg/dag. Ved perifer nevropatisk smerte, som smertefull diabetisk nevropati og postherpetisk nevralgi, er effekt og sikkerhet ikke undersøkt for behandlingstid >5 måneder. Tid mellom kveldsdose og påfølgende morgendose bør ikke overskride 12 timer.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).

GabaLiquid GeriSan specific mikst 50 mg/ml - Krever godkjenningsfritak
GabaLiquid GeriaSan mikst 50 mg/ml - Krever godkjenningsfritak
Gabapentin Accord kaps 100 mg
Gabapentin Accord kaps 300 mg
Gabapentin Accord kaps 400 mg
Gabapentin rosemont mikst 50 mg/ml - Krever godkjenningsfritak
Neurontin kaps 100 mg
Neurontin kaps 300 mg
Neurontin kaps 400 mg
Neurontin tab 600 mg
Neurontin tab 800 mg


Gabapentin 50 mg/ml mikstur, produsert av sykehusapotek. For mer informasjon: se miksturlisten.

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Annen praktisk informasjon

 • Miksturlisten (ekstern søkeside). Inneholder informasjon om bl.a. smak, innholdsstoffer, oppbevaring og holdbarhet.

Doseringer

Nevropatisk smerte og andre nevropatiske symptomer
 • Oralt
  • 1 måned til 18 år
   [1] [2] [3] [4] [5] [9] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [20]
   • Dag 1 og 2:            5 mg/kg/døgn i én enkeltdose før sengetid
    Dag 3 og 4:           10 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser
    Dag 5:                   15 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser
    Dag 6 og videre:   Juster dosen etter effekt
    Maksimalt 35 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser.
    Seponering: Gradvis nedtrapping over minst 1 uke.

   • Effekt ved nevropatisk smerte er påvist i én studie (Brown 2016) og i flere kasusrapporter. Gabapentin kan være et alternativ mot nevropatisk smerte i enkelte tilfeller, der andre alternativer har vist seg å være ineffektive.
    Gabapentin bør forskrives av spesialist med erfaring i nevropatisk smerte hos barn. Dosen bør bestemmes individuelt.
    Off-label

Epilepsi
 • Oralt
  • 3 år til 12 år
   [2] [6] [7] [8] [10] [11] [12] [18] [19] [20]
   • Startdose: 10 - 15 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser.
   • Vedlikeholdsdose: Øk startdosen i løpet av 3. døgn, til 15 - 50 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser. Maks: 70 mg/kg/døgn.
    • Effektiv dose ligger vanligvis mellom 25 og 40 mg/kg/døgn; yngre barn kan ha behov for høyere doser. Doseringsintervallet mellom to doser bør ikke overstige 12 timer.
    • Seponering: Gradvis nedtrapping over minst 1 uke.

    Off-label for barn < 6 år.
    On-label for barn > 6 år som tilleggsbehandling.

     

     

  • 12 år til 18 år
   [6] [8] [11] [19]
   • Startdose:
       Dag 1: 300 mg/døgn fordelt på 1 dose
       Dag 2: 600 mg/døgn fordelt på 2 doser
       Dag 3: 900 mg/døgn fordelt på 3 doser
    Vedlikeholdsdose: Om nødvendig kan dosen økes ytterligere til maksimalt 3600 mg/døgn, avhengig av effekt.
    Seponering: Gradvis nedtrapping over minst 1 uke.

    • Doseringsintervallet mellom to doser bør ikke overstige 12 timer.
    • Alternativ opptrappingsplan: Start med 900 mg/døgn fordelt på 3 doser, og øk om nødvendig døgndosen med 300 mg hver 2.-3. dag opptil maksimalt 3600 mg/døgn.

    On-label for barn og ungdom > 12 år som monoterapi.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.
 • Når kreatininclearance er 50-80 ml/min/1,73m²: 66,7 % av normal enkeltdose, og intervall mellom to doser: 8 timer.
 • Når kreatininclearance er 30–50 ml/min/1,73m²: 33% av normal enkeltdose, og intervall mellom to doser: 8 timer.
 • Når kreatininclearance er 10-30 ml/min/1,73m²: 16,7% av normal enkeltdose, og intervall mellom to doser: 8 timer.
 • Der kreatininclearance er < 10 ml/min/1,73m²: Ingen generelle anbefalinger kan gis.

1. Ved opptrapping: Juster normal enkeltdose; intervall mellom to doser som ved vanlig opptrapping.
2. Hvis clearance er >60 ml/min, kan den samme dosen brukes som ved normal nyrefunksjon. Dette er i samsvar med amerikansk produktinformasjon/preparatomtale.
3. Bortsett fra ved opptrapping, foretrekkes administrasjon av gabapentin 3 ganger daglig for å oppnå stabil serumkonsentrasjon. Halveringstiden øker imidlertid, slik at gabapentin også kan gis i 1 eller 2 doser i vedlikeholdsfasen ved nedsatt nyrefunksjon.

Informasjon
Ved nedsatt nyrefunksjon øker halveringstid og AUC for gabapentin, og plasmaclearance og renal clearance reduseres. Dette øker risikoen for bivirkninger.

Kliniske konsekvenser
Bivirkninger omfatter søvnighet, svimmelhet, ataksi, tretthet og feber.

Bivirkninger spesifikke for barn

 • Vanlige (1-10%): Luftveisinfeksjon, mellomørebetennelse, kramper og bronkitt. Aggressiv atferd og hyperkinesi (Preparatomtale).
 • I tillegg er det rapportert fiendtlighet, emosjonell labilitet og økning i anfall (Appleton 1999 og 2001, Mills JKA 2012, Tallian 2004, SPC).

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Konsentrasjonsavhengige: Nedsatt våkenhet og konsentrasjonsevne. Koordinasjonsforstyrrelser, tremor, taleforstyrrelser, synsforstyrrelser og dobbeltsyn. Dyspepsi, perifert ødem, levkocytopeni, kløe. Man har funnet en mulig doseavhengig økning av anfallsfrekvensen hos et lite antall pasienter.

Generelle kontraindikasjoner

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Ingen oppgitt.

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

 • Juster dosen etter serumkonsentrasjonsmåling.
 • Effekt av langtidsbehandling av epilepsi med gabapentin (>36 uker) vedrørende læringsevne, intelligens og utvikling hos barn og ungdom er ikke tilstrekkelig studert. Fordelene med langtidsbehandling må derfor veies nøye opp mot potensiell risiko.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Nedsatt nyrefunksjon.

Antiepileptika

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Barbiturater og derivater

Fenobarbital

Aphenylbarbit, Fenemal, Fenemal NAF, Fenemal dlf, Fenobarbital SA, Fenobarbitalnatrium NAF
N03AA02

Primidon

Liskantin, Mysoline, Primidon orifarm, Primidone amneal
N03AA03
Hydantoinderivater

Fenytoin

Epanutin, Fenytoin NAF, Phenhydan, Phenytoin AWD
N03AB02
Suksinimidderivater

Etosuksimid

Ethosuximide Orifarm, Ethosuximide Strides, Petnidan, Suxinutin, Zarontin
N03AD01
Benzodiazepinderivater

Klonazepam

Rivotril, Rivotril unimedic
N03AE01
Karboksamidderivater

Karbamazepin

Carbamazepine Essential Pharma, Carbamazepine essential, Tegretol, Tegretol Retard, Trimonil Retard
N03AF01

Okskarbazepin

Apydan, Apydan extent, Timox, Trileptal, Trileptal orifarm
N03AF02
N03AF03
Fettsyrederivater

Valproinsyre

Apo-divalproex, Depakote, Depakote Sprinkle, Deprakine Retard, Ergenyl chrono, Natriumvalproat SA, Orfiril, Orfiril long, Orfiril retard, Valproat Life Medical
N03AG01
N03AG04
Diverse antiepileptika
N03AX23

Cannabidiol

Cannabidiol glostrup, Epidyolex
N03AX24
N03AX10

Lakosamid

Lacosamide Accord, Lacosamide Medical Valley, Vimpat
N03AX18

Lamotrigin

Lamictal, Lamotrigin 1a pharma, Lamotrigin aurobindo
N03AX09

Levetiracetam

Keppra, Kevesy, Levetiracetam Accord
N03AX14
N03AX22

Pregabalin

Lyrica, Pregabalin aliud, Pregabalin-neuraxpharm, Pregabalin-ratiopharm
N03AX16
N03AX17

Topiramat

Topamax, Topimax, Topiramat SA
N03AX11
N03AX15

Referanser

 1. Gallowy KS et al, Pain and symptom control in terminally ill children, Pediatr Clin North Am, 2000, 47, 711-46.
 2. Haig GM, et al, Single-dose gabapentin pharmacokinetics and safety in healthy infants and children, J Clin Pharmacol, 2001, 41, 507-14
 3. Hauer JM, et al, Gabapentin successfully manages chronic unexplained irritability in children with severe neurologic impairment., Pediatrics, 2007, 119, 519-22.
 4. Lauder GR, et al, Neuropathic pain following multilevel surgery in children with cerebral palsy: a case series and review, Paediatr Anaesth, 2005, 15, 412-20
 5. Tallian KB, et al, Pharmacokinetics of gabapentin in paediatric patients with uncontrolled seizures., J Clin Pharm Ther, 2004, 29, 511-5
 6. Phizer BV, SmPC Neurontin (RVG 22481) 18 sept 2014, Geraadpleegd 25 okt 2014
 7. Gatti G et al. , Plasma gabapentin concentrations in children with epilepsy: influence of age, relationship with dosage, and preliminary observations on correlation with clinical response., Ther Drug Monit., 2003, 25(1), 54-60
 8. Mills JKA et al. , Retention rate of gabapentin in children with intractable epilepsies at 1 year., Seizure, 2012, 21, 28-31
 9. Anghelescu DL et al. , Neuropathic pain during treatment for childhood acute lymphoblastic leukemia., Pediatr Blood Cancer., 2011, 57(7), 1147-53
 10. Appleton R et al., Gabapentin as add-on therapy in children with refractory partial seizures: a 12-week multicenter, double-blind, placebo-controlled study., Epilepsia. , 1999, 40, 1147-1154
 11. Nonoda Y et al. , The efficacy of gabapentin in children of partial seizures and the blood levels., Brain Dev, 2013, 36(3), 194-202
 12. Hauer JM et al., Treatment with gabapentin associated with resolution of apnea in two infants with neurologic impairment., J Palliat Med., 2013, Apr;16(4)
 13. Edwards L et al. , Gabapentin Use in the Neonatal Intensive Care Unit., J Pediatr., 2016, 169, 310-2
 14. Boesen ML et al. , Newborn with severe epidermolysis bullosa: to treat or not to treat? , BMJ Case Rep., 2016
 15. Allegaert K, et al., Gabapentin as part of multimodal analgesia in a newborn with epidermolysis bullosa. , Paediatr Anaesth., 2010, 20(10), 972-3
 16. Haney AL et al. , Gabapentin therapy for pain and irritability in a neurologically impaired infant., Pharmacotherapy, 2009, 29(8), 997-1001
 17. Brown SC et al. , A randomized controlled trial of amitriptyline versus gabapentin for complex regional pain syndrome type I and neuropathic pain in children., Scand J Pain, 2016, 13, 156-63
 18. Shapiro DY et al. , Gabapentin as add-on therapy for refractory partial seizures in children 1-36 months of age: a novel short-term, placebo-controlled trial., Epilepsia., 2000, 41(7), 106
 19. Appleton R et al. , Gabapentin as add-on therapy with refractory partial seizures: a 24-week, multicenter, open-label study., Dev Med Child Neurol., 2001, 43(4), 269-73
 20. Ouellet D et al., Population pharmacokinetics of gabapentin in infants and children, Epilepsy Res, 2001, 47(3), 229-41
 21. Upjohn EESV, SPC Neurontin kapsler og tabletter (00-2995, 8220-21, 99-854-855). Oppdateringsdato: 05.08.2021, https://www.legemiddelsok.no/_layouts/15/Preparatomtaler/Spc/2000-02995.pdf

Oppdateringer

Konsentrasjonsmåling

Oppslagsverk som angir informasjon om konsentrasjonsmåling av legemidler:

NB! Oppslagsverkene angir ikke nødvendigvis målkonsentrasjoner for barn.


Overdose