Indometacin, oral og parenteral

Generisk navn
Indometacin, oral og parenteral
Handelsnavn
Indocid, Indometacin accord, Indometacin aliud, Indometacin belupo, Indometacin crescent, Indometacine aurobindo, Indometacine cf, Indoxen
ATC-kode
M01AB01

Indometacin, oral og parenteral

Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Indometacin har egenskaper som andre tradisjonelle NSAIDs. Er forbundet med noe større bivirkningsrisiko enn andre NSAIDs.

For generell informasjon om ikke‑steroide antiinflammatoriske midler (NSAID), se gruppeomtale hos Norsk legemiddelhåndbok.

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Det finnes bare farmakokinetiske data tilgjengelig for barn med åpen ductus arteriosus. En åpen ductus arteriosus fører til forandringer i de fysiologiske parametrene, leververdiene og nyreperfusjonen. Denne informasjonen er derfor ikke representativ for barn med et hjerte-karsystem som ikke har abnormaliteter.

Følgende farmakokinetiske parametre ble rapportert hos premature nyfødte med gestasjonsalder 23-24 uker (n=189) med åpen ductus arteriosus:

Parameter Gjennomsnittsverdi Referanse(r)
t1/2 16-36 timer Thalji 1980, Yaffe 1980, Gal 1993, Sharma 2003, Al Za’abi 2007
Cl 8-19 (ml/kg/time) Thalji 1980, Gal 1993, Al Za’abi 2007
Vd før lukking av ductus arteriosus 220-530 (ml/kg) Gal 1991, Gal 1993
Vd etter lukking av ductus arteriosus 100-580 (ml/kg) Gal 1991, Gal 1993

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Indocid kaps 25 mg - Krever godkjenningsfritak
Indocid stikkpille 100 mg - Krever godkjenningsfritak
Indometacin accord kaps 25 mg - Krever godkjenningsfritak
Indometacin accord kaps 50 mg - Krever godkjenningsfritak
Indometacin aliud tab 50 mg - Krever godkjenningsfritak
Indometacin belupo kaps 25 mg - Krever godkjenningsfritak
Indometacin crescent kaps 25 mg - Krever godkjenningsfritak
Indometacine aurobindo kaps 25 mg - Krever godkjenningsfritak
Indometacine aurobindo kaps 50 mg - Krever godkjenningsfritak
Indometacine cf stikkpille 100 mg - Krever godkjenningsfritak
Indoxen kaps 25 mg - Krever godkjenningsfritak
Indoxen kaps 50 mg - Krever godkjenningsfritak
Indoxen stikkpille 100 mg - Krever godkjenningsfritak
Indoxen stikkpille 50 mg - Krever godkjenningsfritak

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

 • Blandekort (ekstern søkeside. Søk på generisk navn)

Annen praktisk informasjon

 • Miksturlisten (ekstern søkeside). Inneholder informasjon om bl.a. smak, innholdsstoffer, oppbevaring og holdbarhet.

Doseringer

Smertebehandling (blant annet juvenil idiopatisk artritt (JIA))
 • Oralt
  • Normalt preparat
   • 2 år til 18 år
    [2] [10]
    • 1 - 2 mg/kg/døgn fordelt på 2 - 3 doser. Maks: 150 mg/døgn.
Lukking av ductus arteriosus
 • Intravenøst
  • Postnatal alder < 2 dager
   [1] [9]
   • Startdose: 0,2 mg/kg/døgn, kun én gang.
   • Vedlikeholdsdose: 0,1 mg/kg/dose 2 ganger. De totalt 3 dosene gis med intervall 12–24 timer.
  • Postnatal alder 2 dager til 7 dager
   [1] [9]
   • Startdose: 0,2 mg/kg/dose, kun én gang.
   • Vedlikeholdsdose: 0,2 mg/kg/dose 2 ganger. De totalt 3 dosene gis med intervall 12–24 timer.
  • Postnatal alder ≥ 7 dager
   [1] [10]
   • Startdose: 0,2 mg/kg/dose, kun én gang.
   • Vedlikeholdsdose: 0,25 mg/kg/dose 2 ganger. De totalt 3 dosene gis med intervall 12–24 timer.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

Dosejustering ved nedsatt nyrefunksjon:

GFR 50-80 ml/min/1,73 m2
Vurder om bruk av NSAIDs er berettiget.
Når indometacin forskrives til barn med risiko: kontroller nyrefunksjonen før oppstart og innen den første uken etter oppstart.
GFR 30-50 ml/min/1,73 m2
Vurder om bruk av en NSAIDs er berettiget.
Når indometacin forskrives til barn med risiko: kontroller nyrefunksjonen før oppstart og innen den første uken etter oppstart.
GFR 10-30 ml/min/1,73 m2
Vurder om bruk av en NSAIDs er berettiget.
Når indometacin forskrives til barn med risiko: kontroller nyrefunksjonen før oppstart og innen den første uken etter oppstart.
GFR < 10 ml/min/1,73 m2
Ingen generelle anbefalinger kan gis
Kliniske konsekvenser

Risikofaktorer er hjertesvikt, skrumplever, nefrotisk syndrom, kronisk nyresykdom, årsaker som fører til dehydrering (f.eks. sommervarme), bruk av andre legemidler som reduserer nyrefunksjonen slik som diuretika eller RAS-hemmere.

NSAIDS (inkludert COX-2-hemmere) kan forårsake akutt nyresvikt grunnet redusert renal utskillelse (pga hypovolemi). Normalt sett er reduksjon av nyrenes utskillelse forebygget av prostaglandinsyntesen i nyrene, men NSAIDS forstyrrer denne kompensasjonsmekanismen. Redusert renal utskillelse fører også til vann- og saltretensjon, noe som fører til eller forverrer hypertensjon og hjertesvikt.

Ved dialyse

Hemodialyse / kontinuerlig venovenøs hemodialyse / hemo(dia)filtrasjon:

 • Restfunksjon (urinproduksjon) BEVART: Unngå bruk for å bevare den gjenværende nyrefunksjonen
 • Restfunksjon (urinproduksjon) IKKE TILSTEDE: Ingen grunn til å unngå bruk

Pasienter som gjennomgår dialyse har høyere blødningsrisiko, sannsynligvis relatert til unormal blodplatefunksjon. Blødningsrisikoen øker ved bruk av lavmolekylært heparin (LMWH) i starten av dialysebehandlingen for å unngå koagulasjon i den ekstrakorporale sirkulasjonen. 

Bivirkninger spesifikke for barn

Tilfeller av levertoksisitet har blitt rapportert, inkludert dødsfall. Konsentrasjonsforstyrrelser observeres av og til hos barn.
Ved intravenøs administrasjon: Etter intravenøs administrasjon til spedbarn, kan en reversibel forverring av nyrefunksjonen forekomme, inkludert akutt nyresvikt. Hyponatremi kan forekomme hos nyfødte.
Følgende bivirkninger har også blitt rapportert hos spedbarn, selv om et årsaksforhold ikke er fastslått: Bradykardi, apné, acidose eller alkalose og retrolental fibroplasi.

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Bivirkninger er hyppigst hos eldre og til en viss grad avhengig av dose og behandlingstid. Sterk hodepine og svimmelhet forekommer. Gastrointestinale bivirkninger kan være alvorlige.

For generell informasjon om ikke‑steroide antiinflammatoriske midler (NSAID), se gruppeomtale hos Norsk legemiddelhåndbok.

Kontraindikasjoner spesifikke for barn

Kontraindikasjoner for  indikasjonen "Lukking av ductus arteriosus": Sepsis, sjokk, nekrotiserende enterokolitt, cerebral hypoksisk-iskemisk skade, koagulasjonsforstyrrelser, allerede eksisterende nyresykdom (med oliguri og kreatinin > 150 mikrogram/liter), trombocytter < 75 000 mm³. Relativ kontraindikasjon: Ustabil intraventrikulær blødning og periventrikulær leukomalasi.

Generelle kontraindikasjoner

Direkte importert fra Norsk legemiddelhåndbok:

Felles for ikke‑steroide antiinflammatoriske midler (NSAID):
Må ikke brukes ved kjent overømfintlighet. Celekoksib og parekoksib er kontraindisert ved kjent sulfaallergi. Salisylindusert astma (risiko for akutt bronkokonstriksjon (astma)). Hvis en pasient har reagert med akutt bronkokonstriksjon på ett av disse midlene, er det stor risiko for en tilsvarende reaksjon på de andre. Ev. terapiforsøk med lavdose av koksib eller et ikke-selektivt NSAID med kort plasmahalveringstid (ketoprofen, ibuprofen, diklofenak). Aktivt ulcus pepticum, pågående gastrointestinal blødning. Selektive COX-2-hemmere er kontraindisert hos pasienter med aterosklerotisk hjertesykdom eller tidligere hjerneslag. Diklofenak er kontraindisert hos pasienter med kjent hjerte- og karsykdom som hjertesvikt (NYHA-klasse II-IV), iskemisk hjerteykdom, perifer arteriell sykdom eller cerebrovaskulær sykdom.

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Overvåk leverfunksjonen jevnlig hos barn, da det er rapportert om dødelige tilfeller av levertoksisitet. Indometacin brukes når andre NSAIDS gir utilstrekkelig effekt. Forutsetningene for at indometacin kan brukes trygt hos barn under 2 år er usikre. Unngå bruk av NSAIDs ved varicella-infeksjon.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk legemiddelhåndbok:

Felles forsiktighetsregler for ikke‑steroide antiinflammatoriske midler (NSAID):
Behandling bør gjennomføres med lavest mulig effektive dose. Legemidler med kort plasmahalveringstid foretrekkes fremfor midler med lang plasmahalveringstid hos pasienter med økt risiko for alvorlige bivirkninger. Depotformuleringer og enterotabletter gir ikke vesentlig mindre risiko for alvorlige bivirkninger enn vanlige formuleringer.

Stor forsiktighet bør utvises hos pasienter med koronarsykdom, hjertesvikt og kjent hypertensjon, for diklofenak også ved hyperlipidemi, diabetes og røyking. Ikke-selektive NSAID bør ikke brukes til blødere eller andre med redusert hemostasekontroll (f.eks. antikoagulerte pasienter). Stor forsiktighet bør utvises ved tidligere ulcus og hos pasienter med høy risiko for ulcussykdom. Seponering, spesielt av acetylsalisylsyre, ev. også ikke-selektive NSAID, bør overveies ved operasjoner (tidspunkt avhengig av plasmahalveringstid) og større skader pga. blødningsrisiko. Seponeringstidspunkt bør avklares med den kliniske avdelingen som ev. skal utføre en elektiv kirurgisk prosedyre. Forsiktighet bør utvises hos pasienter med inflammatorisk tarmsykdom.

Stor varsomhet til pasienter med sterkt nedsatt nyre‑ eller leverfunksjon (cirrhose). Forsiktighet hos pasienter med væskeretensjon og hos brukere av diuretika, samt generelt hos eldre. Generelt bør NSAIDs unngås i svangerskap. Ibuprofen og naproksen kan brukes i deler av svangerskapet, men må uansett seponeres 8 uker før termin. (Se NSAID og selektive COX-2 hemmere: Bakgrunn for råd angående legemiddelbehandling, fra St. Olavs hospital.)

NSAID kan maskere vanlige tegn og symptomer på infeksjoner.

Langtidsbruk av ibuprofen kan redusere den blodproppforebyggende effekten av lavdose acetylsalisylsyre. Fare for legemiddelinteraksjoner.

Kontroll og oppfølging: Oppmerksomhet om aktuelle bivirkninger. Oftest bør dosereduksjon (ev. seponering) vurderes etter en stund for å evaluere behandlingseffekten.

Informasjon til pasient: Vanligste bivirkninger (gastrointestinale, cerebrale, allergi/bronkial obstruksjon, væskeretensjon (ved nyre‑ og/eller hjertesvikt og alvorlig leversykdom)). Tablettene bør tas med rikelig drikke og helst utenom måltid dersom man ønsker rask effekt. Ved å ta tablettene til mat, kan muligens risikoen for bivirkninger fra magen reduseres. For enterotabletter spiller dette imidlertid ingen rolle. Ved høy risiko for gastrointestinale bivirkninger bør det vurderes tillegg av protonpumpehemmer. Symptomlindring med NSAID bør skje med kortest mulig varighet og lavest effektive dose.

De forskjellige NSAID doseres individuelt. Siden legemidlene har en symptomdempende effekt, kan pasientene i mange tilfeller prøve seg frem innenfor visse doseringsrammer, dvs. med intermitterende behandling styrt etter egne subjektive plager (f.eks. døgndoser naproksen 0,5-1 g, ketoprofen 0,1-0,3 g, piroksikam 10-20 mg, ibuprofen 1,2-2,4 g osv.). Dette betyr at pasientene etter avtale med lege kan gå ned i dose på egen hånd når de får mindre smerter og stivhet, og øke dosen når de får symptomene tilbake. NSAID må ikke kombineres med hverandre eller andre midler som påvirker hemostasen, f.eks. warfarin og andre trombotika, uten etter klar avtale med lege. NB! Reseptfrie pakninger. Det er viktig med veiledning også på disse.

 

Antiinflammatoriske og antireumatiske midler, ekskl. steroider

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Eddiksyrederivater og lignende substanser

Diklofenak

Diclo 1a pharma, Diclofenac Bluefish, Dicuno, Modifenac, Voltaren, Voltarol
M01AB05
Oksikamer

Piroksikam

Brexidol, Piroxicam Viatris
M01AC01
Propionsyrederivater

Ibuprofen (smerte, feber, inflammasjon)

Brufen Retard, Ibugard mikst 100mg/5ml, Ibumetin, Ibuprofen B. Braun, Ibuprofen Zentiva, Ibux, Ipren, Nureflex, Nurofen, Nurofen Forte, Nurofen Junior, Nurofen Junior Fiebersaft Orange, Nurofen Junior nordic prime
M01AE01

Naproksen

Bonyl, Napren-E, Naproxen Evolan, Naproxen Norfri, Naproxen Orion, Naproxen Viatris, Naproxen al, Naproxen-E Mylan, Proxan
M01AE02
Koksiber

Celekoksib

Celebra, Celebrex, Celecoxib Medical Valley
M01AH01

Referanser

 1. Lundbeck Pharmaceuticals Ireland Limited, SPC Indocid PDA (RVG 10776), www.cbg-meb.nl, Geraadpleegd 18 augustus 2010
 2. Franssen MJAM et al, Werkboek Kinderreumatologie, VU Uitgeverij, 2008, 2e druk
 3. Al Za'abi, M., et al, Orogastric and intravenous indomethacin administration to very premature neonates with patent ductus arteriosus: population pharmacokinetics, absolute bioavailability, and treatment outcome, Ther Drug Monit, 2007, 29(6), 807-14
 4. Sharma, P. K., et al, A preliminary study on pharmacokinetics of oral indomethacin in premature infants in north India, Indian J Med Res, 2003, 117, 164-9
 5. Gal, P. et al. , Indomethacin pharmacokinetics in neonates: the value of volume of distribution as a marker of permanent patent ductus arteriosus closure, Ther Drug Monit, 1991, 13(1), 42-5
 6. Gal, P., et al, Drug disposition in neonates with patent ductus arteriosus, Ann Pharmacother, 1993, 27(11), 1383-8
 7. Yaffe, S. J., et al, The disposition of indomethacin in preterm babies, J Pediatr, 1980, 97(6), 1001-6
 8. Thalji, A. A., et al, Pharmacokinetics of intravenously administered indomethacin in premature infants, J Pediatr, 1980, 97(6), 995-1000
 9. Lyophilization Services of New England (LSNE) for Navinta LLC, Product Information Indomethacin for injection, USP, www.fda.gov, December 2015
 10. Apotex Europe BV, SmPC Indometacine capsules 25 mg, 50 mg (RVG 52225 en 57631) 30-06-2017, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl

Oppdateringer

Konsentrasjonsmåling


Overdose