Nifedipin

Generisk navn
Nifedipin
Handelsnavn
Adalat CR, Adalat LA, Adalat Oros, Adalat XL, Nifedipin al, Nifedipin-ratiopharm, Nifedipine cf, Nifedipine leading, Nifenova
ATC-kode
C08CA05

Informasjon til barn og foreldre
Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Nifedipin kan gi en viss reflekstakykardi ved start av behandlingen. Ved bruk av depottabletter med langsom absorpsjon, sees liten eller ingen frekvensøkning. Har en svakt depressiv effekt på hjertet som vanligvis maskeres av reflektorisk stimulering. Påvirker som regel ikke AV‑overledningen i vanlige doser.

For generell informasjon, se L8.5.1 Dihydropyridiner og L8.16 Tabell 3 Kalsiumantagonister. Farmakodynamiske egenskaper

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Ikke vurdert.

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Adalat CR depottab 60 mg - Krever godkjenningsfritak
Adalat LA depottab 20 mg - Krever godkjenningsfritak
Adalat Oros depottab 30 mg
Adalat XL depottab 30 mg - Krever godkjenningsfritak
Nifedipin al kaps 10 mg - Krever godkjenningsfritak
Nifedipin-ratiopharm dråper, oppl 20 mg/ml - Krever godkjenningsfritak
Nifedipine cf kaps 10 mg - Krever godkjenningsfritak
Nifedipine leading kaps 10 mg - Krever godkjenningsfritak
Nifenova depottab 30 mg
Nifenova depottab 60 mg

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Ingen informasjon er tilgjengelig.

Annen praktisk informasjon

 • Miksturlisten (ekstern søkeside). Inneholder informasjon om bl.a. smak, innholdsstoffer, oppbevaring og holdbarhet.

Doseringer

Hypertensjon
 • Oralt
  • 1 måned til 18 år
   [1] [2] [6]
   • Startdose: 0,1 mg/kg/dose, kun én gang.
   • Vedlikeholdsdose: 0,25 - 0,5 mg/kg/døgn fordelt på 1 - 4 doser. Maks: 1mg/kg/døgn, men ikke mer enn 60 mg/døgn.
   • Doseringshyppighet for vedlikeholdsdose: Doseringshyppighet avhenger av legemiddelformulering. Nifedipin finnes i følgende legemiddelformuleringer:

    • Dråper og vanlige kapsler: Har rask frisetting av virkestoff og doseres 1-4 ganger daglig.
    • Modifisert frisetting/Retard/depottabletter: Har modifisert frisetting av virkestoff og virkning over flere timer. Se doseringsfrekvens for aktuelt preparat.

    Maksdose: I unntakstilfeller, og kun i samråd med en pediatrisk nefrolog, kan det være nødvendig med opptil maksimalt 3 mg/kg/døgn (maks. 120 mg/døgn for preparat med modifisert/forlenget frisetting).

Raynauds fenomen
 • Oralt
  • ≥ 2 år
   [3] [4] [5]
   • Ingen doseanbefalinger:
    Det finnes bare noen få kasuistikker tilgjengelig om bruken av nifedipin til barn med Raynauds fenomen. Fullstendig underbyggede doseringsanbefalinger kan derfor ikke gis. Beskrivelse av kasuistikkene er som følger:

    • Jente 29 måneder: 2,5 mg to ganger daglig. Nifedipin var godt tolerert, ingen andre bivirkninger enn rødme. (Herrick 1991).
    • 6 år gammel jente og 8 år gammel gutt: 10–13 mg/døgn (Matucci 1985).
    • 3 jenter (10, 13 og 13,5 år): 0,25 mg/kg to ganger daglig, sikkert og effektivt, ingen bivirkninger (Kaya, 1989).

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

GFR ≥10 ml/min/1,73 m2: Dosejustering er ikke nødvendig.

GFR <10 ml/min/1,73 m2: Ingen generelle anbefalinger kan gis.

Bivirkninger spesifikke for barn

Rødme, svimmelhet, ødem, gingival retraksjon ved langvarig bruk.

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
På linje med andre dihydropyridiner. Vanligst er ødem, hodepine, obstipasjon. Mer sjelden ses økning i serum-transaminaser som uttrykk for leveraffeksjon. Forverring av angina pectoris kan forekomme. Gingival hyperplasi (sjelden). Fotosensitiv dermatitt, allergiske reaksjoner og agranulocytose er observert. Svekket spermiefunksjon. Forverring av parkinsonisme og gastrointestinal blødning er beskrevet, men sammenhengen med bruk av nifedipin er usikker.

Generelle kontraindikasjoner

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Hypotensjon. Kardiogent sjokk.

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Ulike legemiddelformuleringer: Det finnes ulike legemiddelformuleringer med nifedipin og disse kan ha ulik doseringsfrekvens.
Det er forskjell i farmakokinetikk mellom "OROS" og "Retard" tabletter hos voksne (ref. Pharmacotherapeutic compass):

 • Tmax: "OROS": 6 timer, "Retard": 1,6–4 timer.
 • Doseringsfrekvens: "OROS": 1 gang daglig. Preparater angitt med "Retard" eller "Modifisert frisetting" kan ha ulik doseringsfrekvens. Se aktuell preparatomtale for frekvens.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Forsiktighet ved AV‑blokk grad II og III (uten pacemaker) og hos pasienter med kompensert hjertesvikt. Forsiktighet ved akutt hjerteinfarkt/akutt koronarsyndrom pga. risiko for hypotensjon og reflektorisk takykardi. Kombiner ev. med betareseptorantagonist. Forsiktighet ved alvorlig aortastenose. Fare for legemiddelinteraksjoner, se Legemiddelverkets interaksjonssøk.

Selektive kalsiumantagonister med primært vaskulær virkning

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Dihydropyridinderivater

Amlodipin

Amlodipin Accord, Amlodipin SA, Amlodipin Sandoz, Amlodipin accord, Norvasc
C08CA01

Referanser

 1. Blaszak RT, et al, The use of short-acting nifedipine in pediatric patients with hypertension, J Pediatr., 2001, Jul;139(1), 34-7
 2. Egger DW, et al, Evaluation of the safety of short-acting nifedipine in children with hypertension, Pediatr Nephrol, 2002, Jan;17(1), 35-40
 3. Herrick AL et al, Primary Raynaud's phenomenon in early childhood, Br J Rheumatol, 1991, Jun; 30 (3), 223-5
 4. Matucci M, Nifedipine treatment of Raynaud's phenomenon in an pediatric age, Int J Clin Pharmacol Res, 1985, 5(1), 67-9
 5. Kaya IS et al, Nifedipine in the treatment of Raynaud's disease in childhood, Lancet, 1989, 20;1(8647), 1136
 6. Lurbe E, et al, Management of high blood pressure in children and adolescents: recommendations of the European Society of Hypertension, J Hypertens, 2016, Oct;34(10), 1887-920
 7. Flynn JT, et al SUBCOMMITTEE ON SCREENING AND MANAGEMENT OF HIGH BLOOD PRESSURE IN CHILDREN. , Clinical Practice Guideline for Screening and Management of High Blood Pressure in Children and Adolescents. , Pediatrics, 2017, Sep 140(3), e20171904

Oppdateringer

 • 25 mai 2023 16:18: Lagt til maksdose, i henhold til Lurbe guideline.

Konsentrasjonsmåling


Overdose