Doksysyklin

Generisk navn
Doksysyklin
Handelsnavn
Doksycyklin Hexal, Doxycyclin al, Doxycyclin ratiopharm, Doxyferm, Doxylin, Oracea, Vibracina, Vibramycin
ATC-kode
J01AA02
Doseringer
Nedsatt nyrefunksjon

Administrasjon
Bivirkninger
Kontraindikasjoner
Advarsler og forsiktighetsregler

Interaksjoner
Egenskaper

Regulatorisk status; preparater
Legemidler i samme ATC-gruppe
Referanser
Oppdateringer

Egenskaper

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Fra gruppeomtale om Tetrasykliner og glycylsykliner:
Tetrasykliner (doksysyklin, lymesyklin, oksytetrasyklin, tetrasyklin, klortetrasyklin) og glycylsykliner (tigecyklin) er strukturelt beslektede og har mange likhetspunkter mht. virkningsmekanisme og bivirkninger. Pga. utbredt resistensutvikling mot tetrasyklinene er den kliniske nytten av denne legemiddelgruppen nå betydelig redusert. Tigecyklin er videreutviklet fra tetrasyklinene for å omgå resistensproblemene.

Både tetrasykliner og tigecyklin har bakteriostatisk virkning gjennom å binde seg til bakterieribosomene og derved hemme proteinsyntesen. De er kjemisk meget stabile og kan derfor påvirke mikrobenes økologiske balanse i naturen. 

Evnen til å danne kelater (dvs. binde seg til polyvalente kationer som kalsium, aluminium, jern, magnesium, sink etc. i inaktive komplekser) er mindre for doksysyklin enn for de øvrige tetrasyklinene. Doksysyklin absorberes bedre, og absorpsjonen påvirkes i mindre grad av måltider.

Antibakterielt spektrum: Tetrasykliner og tigecyklin kan hemme både grampositive og gramnegative bakterier. For tetrasyklinene er andelen resistente stammer blant enterobakteriene ofte høy. Resistens mot tetrasykliner skyldes vanligvis ribosomal beskyttelse eller økt effluks (utpumping), og resistensen er i mange tilfeller overførbar på plasmider eller andre mobile genetiske elementer. Tetrasykliner er aktive mot mykoplasma, klamydia, rikettsier, Borrelia, Brucella, Francisella, mange anaerobe bakterier samt malariaplasmodier. Tigecyklin er modifisert slik at effekten av ribosomal beskyttelse og vanlige effluksmekanismer unngås, men multidrug efflukspumper hos Proteeae (Proteus, Providencia og Morganella) rammer også tigecyklin. Pseudomonas aeruginosa er naturlig resistent mot både tetrasykliner og tigecyklin.

 

Farmakokinetiske data spesifikke for barn

Ikke vurdert.

On- og off label status på doseringsanbefalinger i KOBLE

Ikke vurdert.

Tilgjengelige preparater

Preparatene er automatisk importert fra Legemiddelverkets FEST-database, på grunnlag av lik ATC-kode.
Det er ikke tatt hensyn til hvorvidt KOBLE angir dosering for alle legemiddelformer eller om de ulike preparatene er egnet for ulike aldersgrupper (mtp. f.eks. hjelpestoffer).
Doksycyklin Hexal tab 100 mg
Doxycyclin al tab 100 mg - Krever godkjenningsfritak
Doxycyclin ratiopharm inj, oppl 20 mg/ml - Krever godkjenningsfritak
Doxyferm kons til inf oppl 20 mg/ml - Krever godkjenningsfritak
Doxylin tab 100 mg
Oracea kaps modif frisett 40 mg
Vibracina mikst susp 10 mg/ml - Krever godkjenningsfritak
Vibramycin oppl tab 100 mg - Krever godkjenningsfritak

Knusing og deling av tabletter, og åpning av kapsler.
Retningslinjen skal leses før bruk av Knuse- og delelisten

Se prosedyren til Oslo Universitetssykehus: Tabletter og kapsler- deling, åpning og knusing (inkl. knuse-/delelisten), og vedlegget med preparatoversikt i «Knuse-/delelisten»

Håndtering av parenterale legemidler.
Det anbefales å lese bakgrunnsinformasjonen før bruk av blandekort.

Se forordet til bruk av blandekortene og aktuelt blandekort i denne oversikten.

Annen praktisk informasjon

Orale preparater: Dosen bør tas til et lett måltid med rikelig drikke. Skal ikke tas sammen med melk/melkeprodukter, jernpreparater eller syrenøytraliserende midler. 

Mikstur: Se «Miksturlisten» for informasjon vedrørende bl.a. smak, innholdsstoffer, oppbevaring og holdbarhet.

 

Doseringer

Gå raskt til:

Bakterielle infeksjoner
 • Oralt
  • ≥ 8 år og < 45 kg
   [2]
   • Startdose: 4,4 mg/kg/døgn fordelt på 1 dose
   • Vedlikeholdsdose: 2,2 mg/kg/døgn fordelt på 1 dose
  • ≥ 45 kg
   [2]
   • Startdose: 200 mg/døgn fordelt på 1 dose
   • Vedlikeholdsdose: 100 mg/døgn fordelt på 1 dose
 • Intravenøst
  • ≥ 8 år og < 45 kg
   [2]
   • Startdose: 4,4 mg/kg/døgn fordelt på 1 dose
   • Vedlikeholdsdose: 2,2 mg/kg/døgn fordelt på 1 dose
  • ≥ 45 kg
   [2]
   • Startdose: 200 mg/døgn fordelt på 1 dose
   • Vedlikeholdsdose: 100 mg/døgn fordelt på 1 dose
Alvorlige bakterielle infeksjoner
 • Oralt
  • ≥ 8 år og < 45 kg
   [2]
   • Startdose: 4,4 mg/kg/døgn fordelt på 1 dose
   • Vedlikeholdsdose: 4,4 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.
  • ≥ 45 kg
   [2]
   • Startdose: 200 mg/døgn fordelt på 1 dose
   • Vedlikeholdsdose: 200 mg/døgn fordelt på 2 doser.
 • Intravenøst
  • ≥ 8 år og < 45 kg
   [2]
   • Startdose: 4,4 mg/kg/døgn fordelt på 1 dose
   • Vedlikeholdsdose: 4,4 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.
  • ≥ 45 kg
   [2]
   • Startdose: 200 mg/døgn fordelt på 1 dose
   • Vedlikeholdsdose: 200 mg/døgn fordelt på 2 doser.
Infeksjon ved cystisk fibrose
 • Oralt
  • 8 år til 18 år
   [1]
   • Startdose: 5 mg/kg/døgn, kun én gang.
   • Vedlikeholdsdose: 5 mg/kg/døgn fordelt på 1 - 2 doser. Maks: 200 mg/døgn.
Tidlig lokalisert, disseminert og sen Lyme-sykdom
 • Oralt
  • ≥ 8 år og < 45 kg
   [2] [3]
   • 4,4 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.
   • Behandlingsvarighet:

    Tidlig lokalisert sykdom:

    • Erytema migrans: 10 dager.
    • Borrelia lymfocytom: 14 dager.

    Tidlig disseminert sykdom:

    • Multiple erytema migrans, og nevroborreliose uten; myelitt, encefalitt eller svært langvarige symptomer: 14 dager.
    • Nevroborreliose med myelitt eller encefalitt eller med symptomer i > 6 måneder, eller borreliakarditt (etter initial IV behandling med ceftriakson): Total behandlingsvarighet med antibiotika: 14-21 dager.

    Sen disseminert sykdom:

    • Borrelia-artritt: 21-28 dager.
  • ≥ 45 kg
   [2] [3]
   • 200 mg/døgn fordelt på 2 doser.
   • Behandlingsvarighet:

    Tidlig lokalisert sykdom:

    • Erytema migrans: 10 dager.
    • Borrelia lymfocytom: 14 dager.

    Tidlig disseminert sykdom:

    • Multiple erytema migrans, og nevroborreliose uten; myelitt, encefalitt eller svært langvarige symptomer: 14 dager.
    • Nevroborreliose med myelitt eller encefalitt eller med symptomer i > 6 måneder, eller borreliakarditt (etter initial IV behandling med ceftriakson): Total behandlingsvarighet med antibiotika: 14-21 dager.

    Sen disseminert sykdom:

    • Borrelia-artritt: 21-28 dager.
Behandling av ukomplisert malaria
 • Oralt
  • ≥ 8 år
   [4]
   • 4,4 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser. Maks: 200 mg/døgn.
   • Behandlingsvarighet:

    Minst 7 dager

   • Skal alltid gis i kombinasjon med et antimalariamiddel med schizonticid effekt (dvs som hemmer malariaparasittens kjernedeling).

Profylakse mot malaria
 • Oralt
  • ≥ 8 år
   [5]
   • 2,2 mg/kg/døgn fordelt på 1 dose Maksimal enkeltdose: 100 mg/dose.
   • Behandlingsvarighet:

    Kuren startes dagen man ankommer området hvor malaria er endemisk. Legemidlet skal tas under hele oppholdet og i de 4 påfølgende ukene etter utreise fra det endemiske området.

Nedsatt nyrefunksjon hos barn > 3 måneder

For informasjon om korrekt tolkning av denne informasjonen, se her.

GFR ≥10 ml/min/1,73 m2: Dosejustering er ikke nødvendig.

GFR <10 ml/min/1,73 m2: Ingen generelle anbefalinger kan gis.

Bivirkninger spesifikke for barn

Misfarging av tennene hos barn (irreversibel), forstyrrelser i tannutviklingen.

Observasjonsstudier av nyere dato indikerer at behandling av små barn med doksysyklin ikke ser ut til å føre til permanent misfarging av tennene [Todd 2015, Biggs 2016, Poyhonen 2017, Volovitz 2007]. Doksysyklin, som binder seg til kalsium i mindre grad enn tetrasyklin, kan derfor vurderes til yngre barn (<8 år) når andre behandlingsalternativer mangler.

Generelle bivirkninger

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Fra gruppeomtale om Tetrasykliner og glycylsykliner:
Vanlige:
Gastrointestinale symptomer som kvalme, oppkast, diaré og magesmerter sees, først og fremst ved peroral behandling, men kan også forekomme etter parenteral bruk. 
Mindre vanlig: Alle tetrasykliner samt tigecyklin kan gi fotosensitivitet, og soling uten solbeskyttelse bør unngås under behandling og i et par uker etter avsluttet kur. Misfarging av tannemaljen hos barn, i sjeldne tilfeller også sett hos voksne. Etseskader i øsofagus dersom tabletten blir liggende i spiserøret. Parenteralt: Tromboflebitt og smerte på injeksjonsstedet. Intramuskulær injeksjon er smertefull. 
Potensielt alvorlige: Lever- og nyreskade kan forekomme (fettlever, særlig etter intravenøs tilførsel og under graviditet). Pankreatitt. Hematologiske bivirkninger i sjeldne tilfeller og ved langvarig behandling. Pseudomembranøs kolitt (se L1.1 og T1.6.2.1). De fleste tetrasykliner og tigecyklin kan gi økt intrakranielt trykk (pseudotumor cerebri) som unntaksvis kan være irreversibel. Dette er først og fremst sett hos spedbarn, men også hos voksne. Alle tetrasykliner og tigecyklin kan påvirke kalsifiseringen (kelatdannelse) og gi irreversible tannskader og reversibel hemning i beinvekstsoner (se forsiktighetsregler). Tigecyklin kan gi forlenget aktivert partiell tromboplastintid (aPTT), forlenget protrombintid (PT), forhøyede levertransaminaser, hyperbilirubinemi, forhøyet serum-amylase og økt blodureanitrogen (BUN).

Kontraindikasjoner spesifikke for barn

 • Bruk hos barn <8 år på grunn av risikoen for skade på voksende bein og tannvev og irreversibel misfarging (gul/grå/brun) av tennene, med mindre tilstanden er veldig alvorlig og det ikke er noe annet behandlingsalternativ
 • Bruk mot ansikts rosacea hos barn < 12 år

Generelle kontraindikasjoner

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Ingen oppgitt. 

Advarsler og forsiktighetsregler spesifikt for bruk hos barn

Permanent misfarging av tenner under utvikling: Ved bruk av tetracykliner i andre halvdel av svangerskapet eller hos barn opptil 8 år, har det blitt rapportert emaljehypoplasi og permanent misfarging (gulgråbrun) av tennene. Denne bivirkningen er mer vanlig ved langvarig bruk av tetracykliner, men har også blitt rapportert etter gjentatte korttidsbehandlinger. Bruk av doksycyklin hos barn under 8 år er kontraindisert, bortsett fra under alvorlige eller livstruende lidelser (f.eks. "Rocky Mountain-flekkfeber"), spesielt når det ikke finnes annet behandlingsalternativ. Vurder kun bruk hos barn i alderen 8–12 år hvis andre legemidler er ineffektive, kontraindiserte eller utilgjengelige.

Generelle advarsler og forsiktighetsregler

Direkte importert fra Norsk Legemiddelhåndbok:
Fra gruppeomtale om Tetrasykliner og glycylsykliner:
Tetrasykliner bør generelt ikke brukes til barn under ca. 12 år pga. effekt på kalsifiseringen. Doksysyklin påvirker kalsifiseringen i mindre grad enn de andre derivatene og kan i enkelttilfeller brukes hos barn < 12 år. Hos barn under 8 år må tetrasykliner kun anvendes på meget streng indikasjon. Ved nedsatt nyrefunksjon kan doksysyklin anvendes. De øvrige tetrasyklinene kan føre til forverring av uremi. Tetrasykliner bør unngås ved nedsatt leverfunksjon.

Tigecyklin kan anvendes hos eldre uten dosejustering, men anbefales ikke brukt til barn og ungdom under 18 år pga. manglende dokumentasjon av sikkerhet og effekt. Tigecyklin skal dosejusteres ved alvorlig leversvikt, men ikke ved nedsatt nyrefunksjon eller hos pasienter som gjennomgår hemodialyse. Doksysyklin er muligens porfyrogent, andre tetrasykliner er sannsynligvis porfyrogene.

Hypersensitivitet er sjelden, men hvis det opptrer, må det påregnes full kryssensitivitet innen gruppen.

Informasjon til pasient: Rikelig drikke, spesielt til eldre og andre med svelgproblemer. Solbeskyttelse, men helst unngå sol. Første symptom erytem.

Tetrasykliner

Utvalg av legemidler med samme ATC-kode (ned til fjerde nivå). Indikasjoner/ bruksområder er ikke nødvendigvis like, og oversikten kan derfor IKKE anses som en bytteliste.

Tetrasykliner

Minosyklin

Minocyclin ratiopharm, Minocycline aurobindo
J01AA08

Tetrasyklin

Tetracyclin Actavis, Tetracycline
J01AA07
J01AA12

Referanser

 1. Hartwig NC, et al, Vademecum pediatrische antimicrobiële therapie, 2005
 2. Teva, SPC Doxycycline (RVG 09519) 06-11-2018, www.cbg-meb.nl
 3. CBO, Richlijn Lymeziekte, www.cbo.nl, 2013
 4. Aurobindo, SmPC Doxycycline (RVG12871) 12-11-2018, www.cbg-meb.nl
 5. Landelijk Coordinatiecentrum Reizigers Advisering, Malariaprofylaxe bulletin, 2015, Feb
 6. Wichers IM et al, NHG Behandelrichtlijn tekenbeet, 2017
 7. Biggs HM, et al., Diagnosis and management of tickborne rickettsial diseases: Rocky mountain spotted fever and other spotted fever group rickettsioses, ehrlichioses, and anaplasmosis - United States, MMWR Recomm Rep, 2016, 65(2), 1-44
 8. Volovitz B, et al., Absence of tooth staining with doxycycline treatment in young children, Clin Pediatr, 2007, 46(2), 121-6
 9. Poyhonen H, et al., Dental staining after doxycycline use in children, J Antimicrob Chemoth, 2017, 72(10), 2887-90
 10. Todd SR, et al., No visible dental staining in children treated with doxycycline for suspected Rocky Mountain Spotted Fever, J Pediatr, 2015, 166(5), 1246-51
 11. Hexal A/S, SPC Doksycyklin Hexal 100 mg tabletter, 8242, 26-09-2018, https://www.legemiddelsok.no/

Oppdateringer

Konsentrasjonsmåling


Overdose